Конференция на катедра "Икономикс" - УНСС и Стопански факултет на СУ

Обновено: петък, 15 юни 2018 16:05

За конференцията


Икономическите предизвикателства пред развитието на България, страните от региона и света непрекъснато се променят и налагат тяхното задълбочено познаване и анализ на процесите и явленията, които ги характеризират. Актуалността на избраната проблематика на конференцията се базира на сериозността на проблемите, които стоят пред страната и съвременния свят. Като фокус на конференцията са избрани следните тематични направления:

  • развитие
  • благосъстояние
  • интеграция

Целите на конференцията са от една страна да даде възможност за обмен на идеи, мнения и анализи на икономиката на България, на други държави или регионални общности,  в една динамична и променяща се бизнес среда, между учени от различни университети от страната и чужбина. От друга страна, практико-приложните аспекти на направените изследвания могат да подпомогнат провеждането на политиката на микро и на макроравнище, както и формирането на препоръки към стопанската практика и политика.