Конференция на катедра "Икономикс" - УНСС и Стопански факултет на СУ

100 ГОДИНИ УНСС
Обновено: петък, 15 юни 2018 16:24

Изисквания


ИЗИСКВАНИЯ КЪМ АВТОРИТЕ ЗА ТЕХНИЧЕСКО ОФОРМЯНЕ И ПРЕДСТАВЯНЕ НА ДОКЛАДИТЕ: 

 • Всеки автор депозира един доклад.
 • Онлайн заявката и резюмето на доклада (в размер до една стандартна страница) се подават на адрес:

www.unwe.bg/economics-conference_2018 в специалното меню "Заявка за участие".

 • Докладът се изпраща в електронен вариант на: economicsconference_2018@unwe.bg
 • Максимален обем: 10 страници, включително формули, таблици, фигури и използвана литература; междуредово разстояние – 1,5, Font: Times New Roman
 • Page Setup: Top – 2,5; Bottom – 2,5; Left – 2,5; Right – 2,5; Paper Size – A4
 • Заглавие: Size: 14 pt; Font Style: Bold; Alignment: Centered; Effects: Capital letters
 • Академична длъжност, научна степен, име и фамилия 
  на автора (съавторите): Size: 12 pt; Font Style: Bold& Italic; Alignment: Centered (следва 1 празен ред)
 • Заглавие на английски език: Size: 14 pt; Font Style: Bold; Alignment: Centered; Effects: Capital letters
 • Академична длъжност, научна степен, име и фамилия 
  на автора (съавторите) на латиница: Size: 12 pt; Font Style: Bold& Italic; Alignment: Centered. (следва 1 празен ред)
 • Резюме (в обем до пет реда) на български език, един празен ред, резюме на английски език, празен ред: 
  Size: 10 pt; Justified; Font Style: Italic
 • Ключови думи на български език, на нов ред ключови думи на английски език (key words): Size 10 pt; Justified; 
  Font Style: Italic (следва 1 празен ред)
 • Основен текст: Size: 12 pt; Justified
 • Таблици: Номерирани с арабски цифри над тях, с центрирано наименование, Font Style: Bold; (над и под тях се оставя 1 празен ред)
 • Фигури: Номерирани с арабски цифри и центрирано наименование под тях, Font Style: Bold; (над и под тях се оставя 1 празен ред)
 •  Цитиране: Под линия, Footnote Text – 10 pt; Number format: 1,2,3 …
 • Представяне на доклада на конференцията – PowerPoint презентация до 12 минути
 • Работни езици – български и английски език

Таксата за участие е в размер на 80 лв. за участници от България и 100 € за участници от чужбина.

Сметка за превеждане на таксата:

ВG03 BNBG 9661 3100 1746 01

Банка: БНБ - BIC: BNBGBGSD

Титуляр: УНСС 

Основание за плащане: Такса за участие в международна научна конференция и име на участника.

 

Таксата покрива участие във всички сесии на конференцията, материали от конференцията, сертификат за участие, кафе-паузи.