Център за изследователски и образователни проекти

Стартира изпълнението на проект № КП-06-Н75/15.12.2023 г. „Изследване на социалните нагласи към бежанци и търсещи закрила: българският модел“, финансиран от фонд „Научни изследвания“ към МОН

вторник, 19 декември 2023 10:00

На 15 декември 2023 г. започна изпълнението на проект № КП-06-Н75/15.12.2023 г. „Изследване на социалните нагласи към бежанци и търсещи закрила: българският модел“ с продължителност от 36 месеца и общ бюджет от 157 470,00 лв. Проектът е финансиран от фонд „Научни изследвания“, конкурс „Фундаментални научни изследвания – 2023 год.“ Ръководител е проф. д.с.н. Елка Тодорова, а членове на научния колектив са проф. д.с.н. Емилия Ченгелова, проф. д-р Вяра Стоилова, доц. д-р Тодорка Кинева, ас. д-р Мария Брестничка и докторант Боряна Райнова.

Проектът адресира липсата на цялостна теоретично и емпирично доказана концепция, изясняваща нагласите на българските граждани към бежанците и търсещите закрила. Ниското ниво на познаване на бежанските проблеми и прилаганите институционални мерки са свързани със създаването на сериозни предизвикателства по отношение на пълноценното икономическо и социално включване на бежанците и търсещите закрила. Чрез предложения интердисциплинарен подход в проектното предложение ще се постигне многопластово и широкомащабно изследване на социалните нагласи към бежанците и достигането до нови и сериозни научни доказателства, които да послужат за адекватно и ефективно управление, регулация и планиране на социално-икономическите процеси в условията на бежанска криза. Резултатите от проекта ще допринесат за повишаване на обществената информираност, чувствителност и отговорност към проблема в унисон с целите, заложени в Националната стратегия за развитие на научните изследвания в Република България (2017-2030), приоритетите на Рамковата програма на ЕС „Хоризонт Европа“ и други ключови документи.

Основната цел на проекта е обективиране и разширяване на познанието за бежанския модел в България. Специфичните цели, които проектният екип си поставя са да се изследват нагласите и представите във всекидневното съзнание към бежанци и търсещи закрила, да се проучат институционалните мерки, свързани с бежанските кризи, медиите, социалните мрежи онлайн и лидерите на мнение като фактори за формиране на нагласите и да се детерминират факторите за промяна на нагласите към бежанци и търсещи закрила.

crep_18892_fni_tansparent.png

Галерия снимки от Стартира изпълнението на проект № КП-06-Н75/15.12.2023 г. „Изследване на социалн ...