Център за изследователски и образователни проекти

Проект „Насърчаване на предприемачеството чрез подкрепа на перспективни иновативни идеи чрез създаване на механизми за предварително инкубиране“ /CO-WORKING/, Програма ИНТЕРРЕГ Гърция – България 2014 – 2020г.

петък, 15 юли 2022 10:36

УНСС е партньор по проект  „Насърчаване на предприемачеството чрез подкрепа на перспективни иновативни идеи чрез създаване на механизми за предварително инкубиране“ /CO-WORKING/ , който се ръководи от Иновативна зона Александър /Солун, Гърция/ и се изпълнява съвместно с  Университета Аристотел /Солун, Гърция/ и Национална компания индустриални зони /София, България/. Общата стойност на проекта е 585 712 евро.

Основната цел на проекта е да се обърне създадат предпоставки за изграждане на иновативна екосистема в трансграничната зона България-Гърция чрез създаване на два поддържащи механизма преди инкубирането на предприемаческия бизнес. CO-WORKING проектът подпомага създаването на предприемачески екипи /предимно от млади хора, студенти, безработни младежи/, като на ранен етап да се валидира потенциала на дадена бизнес идея при реални условия, преди да се поеме бизнес риск. Проектът включва провеждане на обучение, организиране на наставничество, както и провеждане на тренировъчни лагери, организиране на демонстрационни дни и пр. дейности, които да подпомагат оценката на предприемаческия потенциал на екипа и на идеята.

При организирането на седмиците на тренировъчни лагери, предприемаческите екипи /от студенти в ЗДО-Хасково/ ще имат възможността да:

(a) придобият основни умения за предприемаческия бизнес модел;

(б) придобият умения за използване на Лийн подхода за създаване на предприемачески бизнес с висок потенциал за растеж, обхващайки периода от етапа от концептуализиране на идея до момента, в който стартирането е включено и има първоначална клиентска база.

(c) Валидират предприемаческата концепция за продукт/услуга.

След седмиците на тренировъчни лагери ще бъдат организирани демонстрационни събития пред оценителни комисии.

В допълнение, предварителната екосистема на един бизнес инкубатор ще бъде организирана при създаване на предприемаческа инфраструктура в ЦДО-Хасково, както и ще се инициира създаването на мобилно консултантско звено. Тази структура ще бъде взаимосвързана с кариерните офиси на университета /УНСС/ и с всяка друга институция, свързана с насърчаване на иновациите и социалното предприемачество.

Проектът се очаква да доведе до следните резултати:

- да бъдат разработени предприемачески бизнес модели от студенти в ЦДО-Хасково, както и да се валидира предприемаческия потенциал на тези идеи.

- да се обучат представители на заинтересованите групи на основни предприемачески умения, които позволяват на потенциалните предприемачи да покрият периода от концептуализиране на идеята до момента на стартиране на предприемачески бизнес.

- да се подготвят перспективни предприемачески екипи да извършат анализ на пазара и на собствените си финансовите нужди, както и да се свържат с ранни клиенти

- да се създаде мобилна менторска мрежа и консултантско звено, които да подпомагат и насърчават студентското предприемачество в създадено предприемаческо работно пространство в ЦДО-Хасково.

КРАТКА ИСТОРИЯ НА ПРОЕКТА

Идеята за проектното предложение CO-WORKING е породена в резултат на многогодишно сътрудничество между партньорите, участващи в проекта. Сътрудничеството им е започнало с реализацията на други проекти, по Програмата за териториално сътрудничество INTERREG V-A Гърция - България. След всички осъществени дейности, се появява идеята за разгръщане потенциала на екипите в ранен стадии в иновативна бизнес среда при реални условия, преди да се поеме зона на бизнес риск. Концепцията е разработена допълнително чрез срещи относно това предложение, както и паралелно чрез тяхното сътрудничество и в други проекти.

ОБЩИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА, КОИТО ДА СЕ АДРЕСИРА

Районът в двете страни се характеризира горе-долу с трудности при получаването на бизнес финанси, ограничен достъп на предприемачите до бизнес ноу-хау, слаб официален и неформален достъп до обща информация, липса на помощни услуги за разработване на конкурентни продукти/ услуги, недобре подготвени човешките ресурси и ниска ефективност в интернационализацията.

ИДЕЯТА НА ПРОЕКТА И ОБОСНОВКА

Проектът CO-WORKING предвижда набор от иновативни действия чрез създаване на два механизма за предварителна инкубация, които имат за цел да ускорят екипите в ранен етап, за да валидират потенциала на иновативна бизнес идея при реални условия, преди да поемат бизнес риска, за да преодолеят т.нар. "долината на смъртта". Проектът включва, обучение, наставничество, тренировъчни дейности, както и коучинг дейности, визуализация и демонстрационни събития. Мисията на предварителните инкубатори ще бъде да катализират иновационната екосистема в зоната на обекта, което ще събере местните партньори, следователно основатели на стартиращи фирми, индустрия, академични среди, инвеститори и други инкубатори, целящи улесняване на знанията и пренасяне на обещаващи идеи към следващия етап, чрез иницииране на холистичен подход. В основата на  проекта е предварителна инкубация в зоната c-b. В контекста на седмиците на Bootcamp екипите от ранен етап ще имат възможност да:

(а) получават основни умения на платформата за бизнес модели (BMC),

(б) положат основите на метода на Lean Startup (LSM), обхващащ периода от етапа, в който екипът е възприел идеята до момента, в който стартирането е включено и има първоначална клиентска база,

(в) Валидират на предположенията за концепция за продукт / услуга.

Фазата на обхваща интензивно обучение в Masterclass, последвано от коучинг дейности и менторство. Тренировъчната подкрепа ще бъде насочена към повече специализирани съвети, включително съвети по общи въпроси, където това е необходимо и оправдано от напредъка на приемащия екип. Също така, наставнически услуги ще се предоставят в области, в които приемащият екип работи (или възнамерява да работи). В някои случаи наставникът може да бъде потенциален клиент. По време на този етап екипите трябва да преминат ключови етапи, включващи темите на

а) анализ на конкуренцията,

б) сегментиране на клиентите,

в) валидиране на пазара.

Екосистемата на предварителния инкубатор ще бъде организирана на базата на CO-WORKING SPACE, както и на създаването на мобилно консултантско звено. Той ще бъде взаимосвързан с кариерните офиси на университетите и с всяка друга конституция, свързана с иновациите и социалното предприемачество.

Добавената стойност на проекта е „демократизацията“ на предприемачеството, предлагаща достъп до услуги за обучение, коучинг, наставничество практически насоки за всеки в допустимата за програмата област, която е извън областите на бенефициента.

ПАРТНЬОРСТВОТО

Иновационна зона Александър S.A.-GR (PB1) е избрана да ръководи този проект, тъй като притежава целия капацитет и опит в проектирането, управлението и координирането на проекти, финансирани от ЕС.

Университетът Аристотел -GR (PB2) и Университетът за национално и световно стопанство- BG (PB3) демонстрират високо ниво на научен опит в предприемачеството и имат доказани познания по въпроса.

„Национална компания индустриални зони“ ЕАД - BG (PB4) притежава силен опит в подпомагането на инвеститорите в изпълнението на проекта.

И четирите партньора споделят общо убеждение и визия относно ускоряването на екипите от ранен етап.

ЦЕЛЕВА ГРУПА

Основните целеви групи, които могат да се възползват от изпълнението на проекта са бъдещите инвеститори, потенциалните инвеститори и МСП. Те ще се възползват от обучителните дейности, коучинга и менторството, както и конкурентност в бизнес средата.

Галерия снимки от Проект „Насърчаване на предприемачеството чрез подкрепа на перспективни иноватив ...