Център за изследователски и образователни проекти

ResearchCult Project Erasmus + Programme, European Commission

четвъртък, 14 октомври 2021 13:48

                                                                                              

Проектът „Подобряване на изследователската култура във висшето образование в Косово (ResearchCult)“ е проект финансиран по Програма Еразъм +, EC, и се координира от IBC-M, Митровица, Косово. Проектът стартира през ноември 2019 г. и завършва през ноември 2022 г.

Общата цел на проекта е да подкрепи и да допринесе за подобряване на изследователската култура във висшите учебни заведения в Косово, като способства за подобряването на съществуващите политика и практики, както и разработването, приемането и въвеждането на нови разпоредби и механизми в институциите бенефициенти по проекта в Косово, което се постига чрез следните цели:

•             Оценка на текущото състояние на изследователския капацитет в сектора на висшето образование в Косово

•             Увеличаване на стимулирането и подкрепата на научните изследвания чрез създаване на университетски офиси/центрове и разработване на стратегически планове за подкрепа на постоянни изследователски дейности във висшите учени заведения (университети)) в Косово

•             Подобряване на университетската стратегия за публикуване на резултатите от научноизследователската дейност чрез разработване и утвърждаване на международно признати стандарти за научни списания, както и създаване на междуинституционални научни списания за ключовите изследователски приоритети в Косово

•             Насърчаване на изследователската дейност чрез организиране и провеждане на годишна съвместна изследователска конференция

•             Подобряване на качеството и стандартите на научните изследвания чрез разработване на научноизследователска етика и регулация на академичната почтеност, създаване на комисии по изследователска етика и почтеност във висшите учебни заведения в Косово

•             Улесняване на редовния достъп до научноизследователските публикации и създаване на онлайн платформа/база данни с отворен достъп за натрупване на научни знания

•             Увеличаване на възможностите за публикуване на научни изследвания чрез изграждане на капацитет сред изследователите при подготовката на научни статии съгласно международни критерии и изисквания за публикуване на научноизследователска работа

 

Консорциум на проекта

Консорциумът по проекта се състои от 13 партньори от Косово и страни от ЕС. Партньори от Косово:

Международен бизнес колеж Митровица - Координатор

Министерство на образованието, науката и технологиите, Прищина, Косово

Университет в Прищина „Хасан Прищина“

Университет „Хаджи Зека“, Пея

Университет за приложни науки, Феризай

Университет в Призрен „Укшин Хоти“

Университет на Митровица „Иса Болетини“

Университет в Гийлан „Кадри Зека“

Университет в Джакова „Фехми Агани“

Институт за научни изследвания, образование и социално развитие – IREDS, Прищина

Партньори от страни от ЕС:

Университет за национално и световно стопанство, България

Университет Сапиенца, Рим, Италия

Загребски университет, Хърватия

 

Контакти по проекта

 MSc. Буяр Галопени  

 Ръководител на проекта

 [email protected] 

 Проф. Д -р Диана Копева 

 Ръководител на проекта за УНСС 

  [email protected]    

 проф. д -р Николай Щерев                                                                                                                      Координатор на проекта за УНСС                                                                                                                 [email protected] 

За повече информация, моля посетете интернет страницата на проекта ResearchCult.net

https://www.ibcmitrovica.eu/researchcult-2/

The project “Enhancing Research Culture in Higher Education in Kosova (ResearchCult)” is an Erasmus + project financed by European Commission, and is Coordinated by IBC-M, Mitrovica, Kosovo. The project started in November 2019 and ends in November 2022.

The overall aim of the project is to support the enhancement of research culture in Kosovo higher education institutions by supporting the enhancement of existing policy and practices as well as establishing and installing new regulations and mechanisms in project beneficiary institutions in Kosovo, which is achieved through the following objectives:

•             Assessing current state of research capacities in Kosovo higher education sector;

•             Increasing research stimulation and support by establishing university offices/centers and their strategic plans to support constant research activities among their institutions;

•             Enhancing university strategy for publication of scientific research work through developing and approving internationally recognized standards for scientific journals, as well as establishing inter-institutional scientific journals in the key research priorities in Kosovo;

•             Promoting research work through annual research joint conference;

•             Improving research quality and standards by developing research ethics and integrity regulation and establishing research ethics committees in higher education institutions;

•             Facilitating regular access to research publication and establishing an online open-access platform/database for accumulating research knowledge;

•             Increasing research publication opportunities through building capacities among researchers in preparing research articles as per international criteria and requirements for publication of research work;

Project Consortium

The project consortium is composed of 13 partners from Kosova and European countries.

Partners from Kosova:

International Business College Mitrovica – Project Coordinator

Ministry of Education, Science and Technology

University of Prishtina “Hasan Prishtina”

University of “Haxhi Zeka”, Peja

University of Applied Science, Ferizaj

University of Prizren “Ukshin Hoti”

University of Mitrovica “Isa Boletini”

University of Gjilan “Kadri Zeka”

University of Gjakova “Fehmi Agani”

Institute for Research, Education and Social Development – IREDS

Partners from EU countries:

University of National and World Economy, Bulgaria

Sapienza University of Rome, Italy

University of Zagreb, Croatia

 

Project contacts

  MSc. PhD cand. Bujar Gallopeni                                   Project Manager

  Head of Public Administration Department

  [email protected]


  Prof. Dr. Diana Kopeva 

  Project Leader for UNWE

   [email protected]                                          

                                                                                        Prof. Dr. Nikolay Shterev

  Project Coordinator for UNWE   

  [email protected]

 

For more information please visit the project website ResearchCult.net

https://www.ibcmitrovica.eu/researchcult-2/

 


 

Галерия снимки от ResearchCult Project Erasmus + Programme, European Commission ...