Център за изследователски и образователни проекти

СЕЛЕКЦИОННА ПРОЦЕДУРА (КОНКУРС) за участие на преподаватели в мобилност с цел преподаване/ изследователска дейност по проект „Икономическото образование в България 2030“

четвъртък, 30 септември 2021 9:55

ОТКРИВА

СЕЛЕКЦИОННА ПРОЦЕДУРА (КОНКУРС)

за участие на преподаватели в мобилност с цел преподаване/ изследователска дейност

по проект „Икономическото образование в България 2030“ 

 за учебната 2021-2022 година

            На основата на договор финансиране  № BG05M2OP001-2.016-0004-C01 между ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ и УНСС  открива процедура за кандидатстване и подбор на преподаватели с цел преподаване или изследователска дейност  в следните университети, държави:

1. University of Economics in Bratislava, Slovakia

2. University of Picardy Jules Verne, France

3. University of Craiova, Romania

4. University of Iasi, Romania

5. University of Suceava, Romania

6. University of Valahia, Romania

7. Università degli studi Internazionali di Roma (UNINT), Italy

8. University of Peloponnese, Greece

9. Vrije Universiteit Brussel, Belgium

10. University of Minho, Portugal

11. University of Sapienza, Italy

12. University of Zagreb, Croatia

Изходящата мобилност  с цел преподаване, в зависимост от организацията на учебния процес в приемащата институция,  може да бъде с продължителност:

2 седмици – 16 бр.

1 месец –     24 бр.

2 месеца –   40 бр.

Дългосрочна изходяща мобилност за обучение, преподаване и изследвания на постдокторанти, специализанти, млади учени, изследователи и учени:

3 месеца  - 19 бр.

4 месеца – 6 бр.

5 месеца – 3 бр.

В мобилност с цел преподаване по проект „Икономическото образование в България 2030“  могат да участват  всички преподаватели от УНСС, независимо от академичната им длъжност (професори, доценти, главни асистенти и асистенти) и научната им степен, назначени на пълен щат, на непълен щат или като нещатни (хонорувани) преподаватели.

            Преподавателите трябва да владеят добре английски език или френски език.

            Кандидатите за участие в конкурса подават следните документи:

  • Заявление за участие в конкурс;
  • автобиография (в европейски формат), на български и на езика на преподаване;
  • документ за степента на владеене на съответния чужд език (препоръчително, при наличност).

            Документите на каднидатите за участие в конкурса се подават електронно  на e-mail: [email protected].

            Крайният срок за подаване на документи за участие е 04.10.2021г..

Резултатите от класирането ще бъдат обявени до 11.10.2021г. Кандидатите ще бъдат уведомени за резултатите от класирането лично, по електронната поща.

Одобрените за участие преподаватели се командироват от УНСС, като получават финансова помощ (грант) по проект „Икономическото образование в България 2030“   за периода на командировката и преподаването им в посочените университети.

УНСС, каб. 103К

Е-mail: tpenkova@unwe.bg

Прикачени файлове:

application/pdf Правилник за мобилности_27.09.2021.pdf - 515 KB

application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Заявление - преподаватели нов.docx - 83 KB

Галерия снимки от СЕЛЕКЦИОННА ПРОЦЕДУРА (КОНКУРС) за участие на преподаватели в мобилност с цел пр ...