Контролен съвет

Обновено: вторник, 16 февруари 2016 12:12

доц. д-р Светла Богданова Бонева

Доцент Светла Бонева е доктор по икономика, редовен преподавател в катедра „Международни икономически отношения и бизнес“ на УНСС. Води лекционни курсове в бакалавърска и магистърска степен по „Европейска икономика“, „Управление на инвестиционни проекти“ и „Бюджет и бюджетна политика на ЕС“.

Научните интереси на доц. Бонева са в областта на бюджетирането и остойностяването на международни проекти, енергийната политика на ЕС, Европейското пространство за висше образование.

Участвала е в международни, национални и университетски научно-изследователски проекти. Има практически опит в контрола и одита на международни проекти и програми. Одитор Certified Government Audit Professional (№ 4567). Вътрешен одитор в публичния сектор (№2345).