Контролен съвет

Обновено: вторник, 20 ноември 2012 14:26

доц. д-р Емил Асенов Атанасов

Доцент Емил Асенов е доктор по икономика. Завършил е висшето си образование в Софийския университет, специалност „Право“.  В катедра „Финансов контрол“ води учебни курсове по дисциплините „Теория на финансовия контрол“, “Контрол във финансовия сектор“, “Банков контрол“, “Контрол в капиталовите пазари“.

Бил е стипендиант на НАТО по проблемите  на гражданския контрол върху държавното управление. Член е на Международната асоциация на професионалните риск-мениджъри, както и одитор на системи за управление на качеството.

Автор е на учебници, монографии, статии и доклади в областта на финансовия и банков контрол, контролът и управлението на рисковете, устойчивото развитие и корпоративната отчетност.