Контролен съвет

Обновено: понеделник, 29 февруари 2016 15:41

проф. д-р Виолета Димитрова Цакова - Председател на Контролния съвет

VioletaCakova.jpg Професор Виолета Цакова е доктор по икономика и магистър по право с юридическа правоспособност. Редовен преподавател е в катедра „Творчески индустрии и интелектуална собственост” на УНСС. Води лекционни курсове пред бакалаври, магистри и докторанти на университета по дисциплините „Интелектуална собственост”, „Интелектуална собственост в интернет”, „Методология и методика на научните изследвания”, „Авторско право и сродни права” и др.

Научните интереси на проф. Цакова са в областта на управлението, закрилата и защитата на интелектуалната собственост върху научни и художествени произведения, артистични изпълнения и други интелектуални продукти. Автор е на голям брой монографии, студии, статии в специализирани издания и доклади на научни форуми.

 Проф. Цакова има опит в ръководството и работата по национални и международни проекти, консултативни и експертни органи по проблеми на науката, висшето образование и интелектуалната собственост.

Председател е на Комисията по стопански науки и управление на Националната агенция за оценяване и акредитация, лицензиран оценител към КНОБ, член на Националната асоциация по интелектуална собственост.