Контролен съвет

Обновено: четвъртък, 26 ноември 2020 12:12

ОРГАНИЗАЦИОННИ


Разпределение на ресорите на работа на Контролния съвет

и на координацията със структури, звена и органи в УНСС

 -          проф. д-р Даниела Фесчиян – органи и структури на УНСС, цялостна координация на работата на Контролния съвет; одитиране на проектите на годишните бюджети на УНСС, на отчетите за тяхното изпълнение и на други финансови документи, работа със структури на студентите и докторантите;

-          доц. д-р Виолета Гълъбова - университетски структури и органи (Комисия по вътрешни актове, Комисия по академична етика, академичен Омбудсман, синдикални организации и др.), Институт по творчески индустрии и бизнес,  сигнали, жалби и други въпроси от дейността на Контролния съвет;

-          доц. д-р Иван Цветанов - университетски структури и органи (Комисия по вътрешни актове, Комисия по академична етика, академичен Омбудсман, синдикални организации и др.), сигнали, жалби и други въпроси от дейността на Контролния съвет;

-         проф. д-р Галина Младенова - факултет „Юридически”, Институт по икономика и политики, сигнали, жалби и други въпроси от дейността на Контролния съвет;

-          проф. д-р Мария Маркова - факултети „Финансово-счетоводен” и „Управление и администрация” и други въпроси от дейността на Контролния съвет;  

-          проф. д-р Таня Парушева - факултети „Общоикономически” и „Приложна информатика и статистика” и други въпроси от дейността на Контролния съвет;

-          доц. д-р Светла Бонева - факултети „Бизнес” и „Икономика на инфраструктурата” и други въпроси от дейността на Контролния съвет;

-    доц. д-р Силвия Трифонова - факултет „Международна икономика и политика”, Институт по предприемачество, сигнали, жалби и други въпроси от дейността на Контролния съвет;

-          Антония Тодорова - работа със студентските организации в УНСС и други въпроси от дейността на Контролния съвет.

             Контролният съвет си запазва правото за вътрешно преразпределение на ресорите и дейностите между членове в процеса на работа.

        

            Председателствата на Общите събрания на УНСС и на факултетите, едноличните и колективни ръководни органи на университета и на факултетите, председателите на работните комисии на Общите събрания, както и всеки член на академичната общност, могат да се обръщат за консултация и информация към съответните членове на Контролния съвет, съгласно разпределението, по въпроси, свързани с конституирането на събранията, провеждането на пълни или на частични избори на ръководни органи.

 

            В срок до 7 дни от провеждането на заседанията на Общите събрания, на които са произведени избори на ръководни органи, председателите на Общите събрания предават на съответния член на Контролния съвет документите, необходими за извършването на проверка за законосъобразност на изборите. Предаването става с Предавателно-приемателен протокол (виж „Документи” - „Предавателно-приемателни протоколи”), в който са описани вида и съдържанието на документите и реда за тяхното предаване/получаване.