Контролен съвет

Обновено: вторник, 07 април 2015 15:58

Документи архив

За подобряване на работата по организирането и провеждането на избори на ръководни органи на факултетите на УНСС, Контролният съвет разработи и предлага за ползване:

1.Примерни образци на доклади на работните органи на общите събрания на факултетите:

- Доклад на Председателя на Мандатната комисия;

 - Доклад на Председателя на Комисията по предложенията;

- Доклад на Председателя на Комисията по изборите.

2.Препоръчителни правила за провеждане на избори на ръководни органи на факултет и Примерен модел на изборна бюлетина.

 

За осигуряване на необходимата информация за извършване на проверките за законосъобразност на изборите на ръководни органи на УНСС и на факултетите, Контролният съвет разработи и прилага в работата си образци на:

- Предавателно-приемателен протокол за документи, свързани с организацията и провеждането на избори на ръководни органи на факултет с четиригодишен мандат (редовни избори);

- Предавателно-приемателен протокол за документи, свързани с организацията и провеждането на частични избори на ръководни органи на факултет;

- Предавателно-приемателен протокол за документи, свързани с организацията и провеждането на частични избори на ръководни органи на УНСС. 

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО 

КОНТРОЛЕН СЪВЕТ

________________________________________________________________________________________________________________________________

Примерен образец!

 

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО

ФАКУЛТЕТ „ ...............................................................................

                    /име на факултета/

                                                                          

               

                ДО

 

                ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОБЩОТО

                СЪБРАНИЕ НА ФАКУЛТЕТ

                 „………………………………..”                                                                                                                                                                                                                                                                                           

                                   / име на факултета/

 

 

 

Д О К Л А Д

от ............................................................................

        /академична длъжност, научна степен,  име, презиме и фамилия/

Председател на Мандатната комисия на Общото събрание на факултет „……………………………………...........................................”

/име на факултета/

 

 

            УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ,

 

            На основание чл. 26, ал. 6 от ЗВО, чл. 32, ал. 1 от Правилника за дейността на УНСС и решение № … от ….... на Факултетния съвет на ………………………….…………

                                              /дата/                                                            /име на факултета/

е свикано настоящото заседание на Общото събрание на факултета. Свикването на заседанието е извършено в съответствие с изискванията на чл. 32 ал. 2 от Правилника за дейността на УНСС.

 

            Съгласно чл. 26, ал. 3 от ЗВО и чл. 31, ал. 2 и 3 от Правилника за дейността на УНСС, Общото събрание на факултета се състои от:

-          всички членове на академичния състав на основен трудов договор, които са не по-малко от 70 на сто от състава на Общото събрание;

-          представители на студентите и докторантите във факултета, които се не по-малко от 15 на сто от състава на Общото събрание;

-          представители на административния персонал.

 

Забележка: Този текст може да се пропусне при прочитането, но трябва да го има изписан в доклада.

 

            Съгласно решение № …. от …….  на Факултетния съвет на …………………………,

                                                                                           /дата/                                                                                   /име на факултета/

 списъчният състав на Общото събрание се формира от квоти, както следва:

-          членове на академичния състав на основен трудов договор - ...... човека или ...%;

-          представители на студентите и докторантите - ........ човека или .............%;

-          представители на административния персонал - ........ човека или .............%.

 

Списъчният състав на Общото събрание на факултет „.............................................................” се състои от  ............. човека и е утвърден от Ректора

              /име на факултета/

на УНСС.

 

            На основание чл. 36а, ал. 2 от ЗВО, от списъчния състав на членовете на Общото събрание на факултета се редуцират ……… човека.

Забележка: могат да се посочат поименно с основанието за редуциране.

 

            След извършена проверка, Мандатната комисия установи, че Общото събрание на факултет „............................................................”

                                                  /име на факултета/

-          е със списъчен състав от ……… човека;

-          редуцирани за заседанието са ……… човека;

-          редуцираният състав за заседанието е ……… човека;

-          необходимият кворум за редовност на заседанието е ….… човека;

-          регистрираното присъствие на заседанието е …….. човека.

 

            При така установеното присъствие и в съответствие с чл. 36а от ЗВО и чл. 32, ал. 3 от Правилника за дейността на УНСС, заседанието на Общото събрание на факултет ………………………………..  има кворум и може да взема решения.

                                         /име на факултета/

Забележки:

1.В случай, че се установят съществени нарушения при свикването на Общото събрание и при уведомяването на неговите членове за заседанието, Мандатната комисия обявява заседанието за нелегитимно и без правомощия да взема решения.

2.В случай, че регистрираното присъствие на заседанието не осигурява изисквания кворум, Мандатната комисия се произнася за отсъствието на кворум и предлага преобявяване на  Общото събрание за след един час на същото място и при същия дневен ред, съгласно чл. 32, ал. 4 на Правилника за дейността на УНСС.

3.Болдваният текст (заключението на Мандатната комисия) се възпроизвежда в протокола от заседанието на Общото събрание.   

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ: Списък на членовете на Общото събрание на факултет „......................................................” с подписи на регистрираните за заседанието му членове.

                                                                                                                             /име на факултета/

 

 

 

Дата: ..............                                                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

                                                                                                            МАНДАТНАТА КОМИСИЯ: ...................................

                                                                                                                                                             / подпис/       

 


Примерен образец!

 

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО

ФАКУЛТЕТ „ .............................................................................

                  /име на факултета/

                                                                          

               

                ДО

 

                ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОБЩОТО

                СЪБРАНИЕ НА ФАКУЛТЕТ

   „………………………………..”                                                                                                                                                                                  

       / име на факултета/

 

 

Д О К Л А Д

от ..........................................................................................

          /академична длъжност, научна степен,  име, презиме  и фамилия/

Председател на Комисията по предложенията на Общото събрание на факултет „...............................................................................”

                                                                                                       /име на факултета/

 

            УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ,

 

            Съгласно т. …. от дневния ред на заседанието на Общото събрание на факултет „.........................................................................................”, предстои провеждането на избор за                                                                                                                            / име на факултета/

…………………………………………………………..  (посочват се длъжностите за които ще се осъществява избор: декан на факултета; Председател на Общото събрание; Зам.-председател на Общото събрание; членове на Факултетния съвет).

 

Забележка: Когато се провеждат частични избори за попълване състава на Факултетния съвет, Комисията по предложенията посочва:

-  за коя представителна група се провеждат изборите (хабилитирани преподаватели, нехабилитирани преподаватели, студенти и докторанти, служители);

- броят на свободните места за които се провеждат изборите (за всяка от представителните групи)

 

До Комисията по предложенията постъпиха предложения със следните номинации:

 

            1.За ……………………………………. (посочва се изборната длъжност):

-          ………………………………………… - предложен от …………..…………..….….

         /академична длъжност, научна степен,  име, презиме и фамилия/               /посочва се от кого е издигната кандидатурата/

-          ………………………………………… - предложен от ……………………….…….

         /академична длъжност, научна степен,  име, презиме и фамилия/              /посочва се от кого е издигната кандидатурата/

 

            2.За …………………………………………. (посочва се изборната длъжност):

-          ………………………………………… - предложен от …………..…………..….….

         /академична длъжност, научна степен,  име, презиме и фамилия/               /посочва се от кого е издигната кандидатурата/

-          ………………………………………… - предложен от ……………………….…….

        /академична длъжност, научна степен,  име, презиме и фамилия/                /посочва се от кого е издигната кандидатурата/

 

Забележки:

1.Предложенията се посочват поотделно за всяка изборна длъжност.

2.За кандидатурите на студентите и докторантите се посочва име, презиме и фамилия; курс на обучение; специалност или професионално направление/поднаправление.

 

            След проведено обсъждане на номинациите, Комисията по предложенията:

            Допуска до гласуване следните номинирани кандидати:

            1.За …………………………………………. (посочва се изборната длъжност):

-          ………………………………………………

                 /академична длъжност, научна степен,  име, презиме и фамилия/                      

-          ………………………………………………

                 /академична длъжност, научна степен,  име, презиме  и фамилия/             

           

            2.За …………………………………………. (посочва се изборната длъжност):

-          ………………………………………………

                 /академична длъжност, научна степен,  име, презиме  и фамилия/                      

-          ………………………………………………

                 /академична длъжност, научна степен,  име, презиме и фамилия/             

 

Забележки:

1.Предложенията се посочват поотделно за всяка изборна длъжност.

2.За кандидатурите на студентите и докторантите тук, както и по-нататък в доклада, се посочват име, презиме, фамилия и статута на обучаем (студент или докторант).

           

            След направена проверка, Комисията по предложенията установи, че предложените кандидати отговарят на изискванията на ЗВО и Правилника за дейността на УНСС за заемане на съответната изборна длъжност (конкретните изисквания за заемане на съответните изборни длъжности са различни: за декан - работа по основен трудов договор, хабилитирано лице, брой мандати, възраст; за председател и зам.-председател на Общото събрание - работа по основен трудов договор, хабилитирано лице; за хабилитираните и нехабилитираните членове на Факултетния съвет - работа по основен трудов договор; за студентите и докторантите, членове на Факултетния съвет -  статут на обучаем). 

 

            Не допуска до гласуване следните номинирани кандидати:

            1.За …………………………………………. (посочва се изборната длъжност):

-          ……………………………………………… - на основание ………………………...

         /академична длъжност, научна степен,  име, презиме и фамилия/                                /посочва се причината за недопускане/                   

-          ……………………………………………… - на основание ………………………...

         /академична длъжност, научна степен,  име, презиме и фамилия/                                /посочва се причината за недопускане/                   

           

            2.За …………………………………………. (посочва се изборната длъжност):

-          ……………………………………………… - на основание ………………………...

         /академична длъжност, научна степен,  име, презиме и фамилия/                                /посочва се причината за недопускане/                   

-          ……………………………………………… - на основание ………………………...

         /академична длъжност, научна степен,  име, презиме и фамилия/                                /посочва се причината за недопускане/                   

 

Забележки:

1.Когато в хода на обсъждане на кандидатурите се правят допълнителни предложения, предлагащите трябва да ги обосноват и да потвърдят съответствието им с изискванията за заемане на съответната изборна длъжност.

2.Изискванията към съдържанието на допълнително правените предложения се огласяват от Председателя на комисията по предложенията преди началото на обсъждане на кандидатурите.

3.В случай на допълнително направени предложения за заемане на съответна изборна длъжност, докладът на Комисията по предложенията ще има още една част, която се представя на Общото събрание, след приключване на обсъждането на кандидатурите (следва текста на новата част).

 

            В хода на обсъждане на кандидатурите за заемане на изборни длъжности бяха направени следните допълнителни предложения:

            1.За ……………………………………. (посочва се изборната длъжност):

-          ………………………………………… - предложен/а от …………..…………..…...

         /академична длъжност, научна степен,  име, презиме и фамилия/               /посочва се от кого е издигната кандидатурата/

-          ………………………………………… - предложен/а  ……………………….…….

         /академична длъжност, научна степен,  име, презиме и фамилия/              /посочва се от кого е издигната кандидатурата/

 

            2.За …………………………………………. (посочва се изборната длъжност):

-          ………………………………………… - предложен/а от ………..…………..….….

         /академична длъжност, научна степен,  име, презиме и фамилия/               /посочва се от кого е издигната кандидатурата/

-          ………………………………………… - предложен/а от …………………….…….

        /академична длъжност, научна степен,  име, презиме и фамилия/                /посочва се от кого е издигната кандидатурата/

 

            Комисията по предложенията допуска/не допуска до гласуване следните допълнително предложени кандидати:

            1.За …………………………………………. (посочва се изборната длъжност):

-          ………………………………………………………..

                 /академична длъжност, научна степен,  име, презиме и фамилия/                      

-          ………………………………………………………..

                 /академична длъжност, научна степен,  име, презиме  и фамилия/             

           

            2.За …………………………………………. (посочва се изборната длъжност):

-          ………………………………………………………..

                 /академична длъжност, научна степен,  име, презиме  и фамилия/                      

-          ………………………………………………………..

                 /академична длъжност, научна степен,  име, презиме и фамилия/             

 

Забележка: В случай на недопускане на допълнително предложена кандидатура до гласуване, се посочва основанието за недопускане (по модела на предходния текст в доклада).

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ: Документи, удостоверяващи номинациите на предложените кандидати (напр. писмени предложения на катедри към факултета, на Факултетния съвет на факултета, на Студентския съвет, както и на други структурни звена на факултета или на университета, или на инициативни групи, или извлечение от  протокола на заседанието на Общото събрание, в което е издигната кандидатурата).

 

 

Дата: ..............                                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

                                                                                              КОМИСИЯТА ПО ПРЕДЛОЖЕНИЯТА: ..........................

                                                                                                                                                             / подпис/


Примерен образец!

 

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО

ФАКУЛТЕТ „............................................................

                 /име на факултета/                                                                         

                

                                                                                                         

 

                ДО

 

                ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОБЩОТО

                СЪБРАНИЕ НА ФАКУЛТЕТ

                 „………………………………..”                                                                                                                                                                                   / име на факултета/

 

 

 

Д О К Л А Д

от ............................................................................

        /академична длъжност, научна степен,  име, презиме  и фамилия/

Председател на Комисията по изборите на Общото събрание на факултет „........................................................................”

                                                                                                                          /име на факултета/

            УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ,

               

            Съгласно т. …. от дневния ред на заседанието на Общото събрание на факултет „...............................................................................................” се проведе гласуване за избор на                                                                                                                            / име на факултета/

…………………………………………………………..  (посочват се длъжностите за които е проведен избор: декан на факултета; Председател на Общото събрание; Зам.-председател на Общото събрание; членове на Факултетния съвет)

            Гласуването и изборът се осъществиха в съответствие с изискванията на чл. 26, ал. 5, чл. 36а, ал. 1, 2 и 3 на ЗВО, чл. 32, ал. 3 и 5, чл. 33, ал. 1 на Правилника за дейността на УНСС.

 

            След направената проверка на протоколите от гласуването и преброяване на изборните бюлетини, Комисията по изборите установи следното:

-          редуциран списъчен състав за заседанието на Общото събрание - …… човека;

-          гласували - ……. човека;

-          необходим брой положителни гласове за осъществяване на избор - …… човека.

 

            След извършена проверка на гласуването за всеки от предложените кандидати, Комисията по изборите установи и обявява поименно резултатите от избора.

 

            1.За …………………………………………. (посочва се изборната длъжност)

 

 

академична длъжност, научна степен, име, презиме и фамилия

общ

брой

гласували

 

за

 

против

 

въздържали се

 

невалидни

бюлетини

 

резултат

избран/

неизбран

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

Забележки:

1. В колоните: „за”, „против”, „въздържали се” и „невалидни бюлетини” се посочва броя на бюлетините със съответния вот или статут.

2. За студентите и докторантите тук, както и по-нататък в доклада, се посочват име, презиме, фамилия и статута им на обучаем (студент, докторант). 

 

            2.За …………………………………………. (посочва се изборната длъжност)

 

 

академична длъжност, научна степен, име, презиме и фамилия

общ

брой гласували

 

за

 

против

 

въздържали се

 

невалидни

бюлетини

 

резултат

(избран/

неизбран)

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

            На основание получените резултати, Комисията по изборите обявява за избрани следните кандидати:

            За …………………………………………. (посочва се изборната длъжност)

            1. ……………………………………………………………………………

                            /академична длъжност, научна степен,  име, презиме  и фамилия/

            2. ……………………………………………………………………………

                            /академична длъжност, научна степен,  име, презиме  и фамилия/

 

            За …………………………………………. (посочва се изборната длъжност)

            1. ……………………………………………………………………………

                            /академична длъжност, научна степен,  име, презиме  и фамилия/

            2. ……………………………………………………………………………

                            /академична длъжност, научна степен,  име, презиме  и фамилия/

 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ:

1.Общ протокол за резултатите от гласуването в изборните секции, подписан от Председателя и от членовете на Комисията по изборите.

2.Бюлетините от гласуването, обработени и предадени в запечатани пликове, подписани от Председателя на Комисията по изборите и подпечатани с печата на факултета.

 

 

 

Дата: ..............                                                                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

                                                                                                               КОМИСИЯТА ПО ИЗБОРИТЕ: ...................................

                                                                                                                                                                      / подпис/


ПРЕПОРЪЧИТЕЛНИ  ПРАВИЛА

за провеждане на избори на ръководни органи на факултет и

 

ПРИМЕРЕН МОДЕЛ

на изборна бюлетина

 

 

            І.ИЗРАБОТВАНЕ НА БЮЛЕТИНИТЕ

      1. За отделните изборни длъжности, за които ще се провежда гласуване, се изработват отделни бюлетини (за декан; за председател и зам.-председател на Общото събрание; за членове на Факултетния съвет).

 

      2. Във всяка бюлетина за гласуване за заемане на съответната изборна длъжност се вписват всички кандидати за тази длъжност номинирани:

      - от Комисията по предложенията и

      - от членове на Общото събрание в хода на обсъждане на кандидатури.

 

      3. Броят на номинираните кандидати в бюлетината за гласуване за съответната изборна длъжност не се ограничава.

       

      4. След името на всеки кандидат в бюлетината се посочват две позиции - „ЗА” и „ПРОТИВ”.

     

      5. В началото на бюлетината се изписва текст: „Гласуването става, като се постави знак „Х” или „V” върху желаната позиция („ЗА” или „ПРОТИВ”) срещу името на съответния кандидат”.

     

      6. В края на бюлетината се изписва текст: „Дописването на имена в бюлетината я прави невалидна!”

 

ІІ.ГЛАСУВАНЕ ЗА КАНДИДАТИТЕ В БЮЛЕТИНИТЕ

      1. Гласуването става, като се постави знак „Х” или „V” върху желаната позиция („ЗА” или „ПРОТИВ”) срещу името на съответния кандидат в бюлетината.

 

      2. Броят на кандидатите за които се гласува положително (със „ЗА”) или       отрицателно (с „ПРОТИВ”) не се ограничава.

 

      ІІІ.ИЗБОР НА КАНДИДАТИ

      1.За избрани се считат кандидатите, за които са гласували положително (със „ЗА”) повече от половината от гласувалите, при условие, че общият брой на гласувалите е не по-малко от 2/3 от редуцирания списъчен състав на членовете на Общото събрание.

      2.В случай, че кандидатите получили необходимия брой гласове за осъществяване на избор са повече от свободните места за заемане на съответната изборна длъжност, изборът се осъществява въз основа на получените положителни гласове в низходящ ред. След попълването на свободните места, останалите избрани кандидати формират листа на резервите и заемат освободените места непосредствено след освобождаването им. 

 

Забележка: Правилата по т. І, ІІ и ІІІ се представят на Общото събрание от Председателя на Комисията по изборите и се приемат с решение на Общото събрание.

 

IV.ОСОБЕНИ СЛУЧАИ ПРИ ОТЧИТАНЕ НА ГЛАСОВЕТЕ ПРИ ИЗБОРА

            1. „Бяла” бюлетина

            а/ „бяла” бюлетина е тази, при която не е отбелязана нито една от позициите „ЗА” или „ПРОТИВ”.

            б/ бялата бюлетина се отчита като позиция „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” за тези кандидати, за които няма отбелязана нито една от позициите „ЗА” или „ПРОТИВ”.

            в/  бялата бюлетина за един, няколко или всички кандидати в обща бюлетина (съдържаща имената на повече от един кандидати за съответната изборна длъжност) не е невалидна бюлетина.

           

            2. ”Невалидна” бюлетина

            а/ „невалидна” бюлетина е тази:

            - в която са отбелязани и двете позиции (и ”ЗА” и „ПРОТИВ”) или

            - в която има дописани имена, или

            - която е подменен вариант на бюлетината, предоставена за гласуване, или

            - която има други дефекти, които нарушават приетите от Общото събрание  на факултета правила на гласуване, даващи основание на Комисията по изборите да я обяви за невалидна.

            б/ според дефектите, Комисията по изборите обявява бюлетината за невалидна в цялост или по отношение на отделни кандидати в нея.

 

            V.ПРИМЕРЕН МОДЕЛ НА БЮЛЕТИНА ЗА ГЛАСУВАНЕ (за избор на хабилитирани преподаватели за членове на Факултетен съвет)

 

ЧЛЕНОВЕ НА ФАКУЛТЕТЕН СЪВЕТ

Хабилитирани преподаватели

 

Гласуването става, като се постави знак „Х” или „V” върху желаната позицията („ЗА” или „ПРОТИВ”) срещу името на съответния кандидат.

 

академична длъжност, научна степен,

име, презиме и фамилия

позиция

1

 

ЗА

ПРОТИВ

2

 

ЗА

ПРОТИВ

3

 

ЗА

ПРОТИВ

4

 

ЗА

ПРОТИВ

5

 

ЗА

ПРОТИВ

6

 

ЗА

ПРОТИВ

ДОПИСВАНЕТО НА ИМЕНА В БЮЛЕТИНАТА Я ПРАВИ НЕВАЛИДНА!

 

            VІ.ПРИЛОЖИМОСТ НА ПРАВИЛАТА И НА МОДЕЛА

            По посочените правила и модел за изработване на изборна бюлетина, провеждане на гласуването и отчитане на резултатите могат да се провеждат избори за:

            - Декан на факултет;

            - Председател и Зам.-председател на Общо събрание на факултет;

            - членове на Факултетен съвет - хабилитирани преподаватели, нехабилитирани преподаватели, студенти и докторанти.

 

 

 

 


 

ПРЕДАВАТЕЛНО-ПРИЕМАТЕЛЕН ПРОТОКОЛ 

за документи, свързани с организацията и провеждането на

избори на ръководни органи на факултет с четиригодишен мандат (редовни избори)

 

Днес, …… 201.. година

 

…………………………………………………………………………………………………..........

 /име, фамилия, ръководна/административна длъжност във факултета на лицето, предаващо документите/

предадох на Контролния съвет на УНСС описаните по-долу документи, свързани с формирането на Общото събрание на

 ………………………………………………………………………………………………………...

                                                             /наименование на факултета/

и проведените от него избори на ръководни органи на факултета.

 

Документите са получени от

………...………………………………………………………………………………………………

/име, фамилия, длъжност в Контролния съвет на лицето, приемащо документите/

 

ОПИС НА ПРЕДАДЕНИТЕ ДОКУМЕНТИ

вид и съдържание на документа

     забележка

1.

Копие на препис-извлечение от протокол на заседание на Факултетния съвет заопределяне на числения и структурния състав на Общото събрание на факултета иорганизацията за формиране на списъчния му състав (съгласно чл. 35, ал. 1, т. 11 отПДУНСС), датата и дневният ред на заседанието

 

2.

Копие на списъка на членовете на академичния състав във факултета на основентрудов договор в УНСС, предоставен от отдел „Човешки ресурси”, които по правоса членове на Общото събрание на факултета (чл. 31, ал. 2, т. 1 на ПДУНСС)

 

3.

 

 

Копия на докладите на председателите на събрания и на протоколите за избор напредставители в Общото събрание на факултета на:3.1. административния персонал (когато е приложен квотен принцип);3.2. студентите и докторантите (чл. 31, ал. 2, т. 3 на ПДУНСС)

 

4.

Копие на документа „Списъчен състав на Общото събрание”, утвърден от ректорана УНСС

 

5.

Копие на поканата на Председателя на Общото събрание за заседанието на Общотосъбрание с дата, час, място и дневен ред на заседанието

 

6.

Копие на протокола от работата на заседанието на Общото събрание

 

7.

Копия на доклада на Мандатната комисия за редовност на заседанието на Общотосъбрание и на списъците на регистрираните срещу подпис членове на Общотосъбрание, участвали в заседанието му

 

8.

Копие на доклада на Комисията по предложенията, който съдържа направените отнея предложения за избор на съответните ръководни органи, а за Факултетен съвет- и разпределението им по квоти, както и констатации, че предлаганите за изборлица отговарят на изискванията на ЗВО, ЗРАСРБ и ПДУНСС за съответнатаизборна длъжност

 

9.

 

Копия на доклада на Комисията по изборите и на протоколите за резултатите отизборите на:9.1. Декан на факултета;9.2. Председател и Заместник-председател на Общото събрание на  факултета;9.3. Факултетен съвет

 

Пояснителни бележки:

 1. Документите, посочени в описа на Предавателно-приемателния протокол се предават от Председателя на Общото събрание на факултета или от Заместник-председателя на член на Контролния съвет, определен за контактно лице с факултета в 7-дневен срок след провеждането на заседанието на Общото събрание на факултета.
 2. Всички копия на предадените документи трябва да са заверени с подписа на Председателя на Общото събрание на факултета или на Заместник-председателя при упълномощаването му от Председателя, удостоверяващ „Вярно с оригинала” и с посочване на датата на предаването им.
 3. В трета колона на описа „Забележки” се отбелязва дали документът е предаден или не, съответно датата на която ще стане предаването му, има ли непълноти или недостатъци в документа, неговата изрядност, достоверност и други обстоятелства, имащи отношение към удостоверителната му сила и поражданите от него последици. При необходимост, обстоятелствата се описват в приложение към протокола, подисано от предаващото и от приемащото лице.
 4. При предаването и на други, непосочени в описа документи, те се описват в приложение към протокола, подписано от предаващото и от приемащото лице.

Контролният съвет си запазва правото да изисква допълнително документи и материали по хода на проверката за законосъобразност на проведените избори, вкл. и оригиналите на предадените копия на документи, както и на документите, свързани с тяхното изготвяне.

Протоколът е изготвен в два еднообразни екземпляра - по един за всяка от страните.                                     

 

         Предал:                                                                            Приел:
УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО 

КОНТРОЛЕН СЪВЕТ

________________________________________________________________________________________________________________________________

 

ПРЕДАВАТЕЛНО-ПРИЕМАТЕЛЕН ПРОТОКОЛ

за документи, свързани с организацията и провеждането на

частични избори на ръководни органи на факултет

 

Днес, …… 201.. година

 

…………………………………………………………………………………………………..........

 /име, фамилия, ръководна/административна длъжност във факултета на лицето, предаващо документите/

предадох на Контролния съвет на УНСС описаните по-долу документи, свързани със свикването на заседание на Общото събрание на

 

 ……………………………………………………………………………………………………...

                                                             /наименование на факултета/

и проведените от него частични избори на ръководни органи на факултета.

 

Документите са получени от

………...………………………………………………………………………………………………

/име, фамилия, длъжност в Контролния съвет на лицето, приемащо документите/

 

ОПИС НА ПРЕДАДЕНИТЕ ДОКУМЕНТИ

документ

     забележка

1.

Копие на документа, удостоверяващ основанието за провеждане на заседание наОбщото събрание на факултета по чл. 32, ал. 1 на ПДУНСС (решение на ФС, искане на декана или искане на не по-малко от 1/4 от списъчния състав наОбщото събрание), датата и дневният ред на заседанието

 

2.

Копие на списъка на членовете на академичния състав във факултета на основентрудов договор в УНСС, предоставен от отдел „Човешки ресурси”, които по правоса членове на Общото събрание на факултета (чл. 31, ал. 2, т. 1 на ПДУНСС)

 

3.

 

 

Копия на докладите на председателите на събрания и на протоколите за избор(в случаите на промяна на списъчния състав на Общото събрание на факултета)на представителите в Общото събрание на:  3.1. административния персонал (когато е приложен квотен принцип);3.2. студентите и докторантите (чл. 31, ал.2, т. 3 на ПДУНСС)

 

4.

Копие на документа „Списъчен състав на Общото събрание”, утвърден от ректорана УНСС

 

5.

Копие на поканата на Председателя на Общото събрание за заседанието на Общотосъбрание с дата, час, място и дневен ред на заседанието

 

6.

Копие на протокола от работата на заседанието на Общото събрание

 

7.

Копия на доклада на Мандатната комисия за редовност на заседанието на Общотосъбрание и на списъците на регистрираните срещу подпис членове на Общотосъбрание, участвали в заседанието му

 

8.

Копие на доклада на Комисията по предложенията, който съдържа направенитеот нея предложения за избор на съответните ръководни органи, а за Факултетенсъвет - и разпределението им по квоти, както и констатации, че предлаганите заизбор лица отговарят на изискванията на ЗВО, ЗРАСРБ и ПДУНСС засъответната изборна длъжност (мандат, академична или друга длъжност, възраст)

 

9.

 

Копия на доклада на Комисията по изборите и на протоколите за резултатите отсъответния избор, проведен от Общото събрание за:9.1. Декан на факултета;9.2. Председател и Заместник-председател на Общото събрание на  факултета;9.3. Факултетен съвет

 

Пояснителни бележки:

 1. Документите, посочени в описа на Предавателно-приемателния протокол се предават от Председателя на Общото събрание на факултета или от Заместник-председателя на член на Контролния съвет, определен за контактно лице с факултета в 7-дневен срок след провеждането на заседанието на Общото събрание на факултета.
 2. Всички копия на предадените документи трябва да са заверени с подписа на Председателя на Общото събрание на факултета или на Заместник-председателя при упълномощаването му от Председателя, удостоверяващ „Вярно с оригинала” и с посочване на датата на предаването им.
 3. В трета колона на описа „Забележки” се отбелязва дали документът е предаден или не, съответно датата на която ще стане предаването му, има ли непълноти или недостатъци в документа, неговата изрядност, достоверност и други обстоятелства, имащи отношение към удостоверителната му сила и поражданите от него последици. При необходимост, обстоятелствата се описват в приложение към протокола, подисано от предаващото и от приемащото лице.
 4. При предаването и на други, непосочени в описа документи, те се описват в приложение към протокола, подписано от предаващото и от приемащото лице.

Контролният съвет си запазва правото да изисква допълнително документи и материали по хода на проверката за законосъобразност на проведените избори, вкл. и оригиналите на предадените копия на документи, както и на документите, свързани с тяхното изготвяне.

Протоколът е изготвен в два еднообразни екземпляра - по един за всяка от страните.                                      

 

         Предал:                                                                            Приел: 
УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО

КОНТРОЛЕН СЪВЕТ

________________________________________________________________________________________________________________________________

  

ПРЕДАВАТЕЛНО-ПРИЕМАТЕЛЕН ПРОТОКОЛ

за документи, свързани с организацията и провеждането на

частични избори на ръководни органи на УНСС

 

Днес, …….. 201.. година

…………………………………………………………………………………………………...........

 /име, фамилия, ръководна/административна длъжност в УНСС на лицето, предаващо документите/

предадох на Контролния съвет на УНСС описаните по-долу документи, свързани със свикването на заседание на Общото събрание на УНСС и проведените от него частични избори на ръководни органи на университета.

 

Документите са приети от

……………………………………………………………………………………………...................

                 /име, фамилия, длъжност в Контролния съвет на лицето, приемащо документите/

 

ОПИС НА ПРЕДАДЕНИТЕ ДОКУМЕНТИ

вид и съдържание на документа

забележка

1.

Копие на документа, удостоверяващ основанието за провеждане на заседание на Общото събрание на УНСС по чл. 21, ал. 1 на ПДУНСС (решение на АС, искане на ректора или искане на не по-малко от 1/4 от членовете на Общото събрание), датата и дневният ред на заседанието

 

2.

Копие на списъка на хабилитираните членове на академичния състав на основен трудов договор в УНСС, предоставен от отдел „Човешки ресурси”, които по право са членове на Общото събрание (чл. 20, ал. 2, т. 1 на ПДУНСС)  

 

3.

 

 

 

 

Копие на докладите на председателите на събрания и на протоколите за избор(в случаите на промяна на списъчния състав) на представителите на:3.1. нехабилитираните членове на академичния състав на основен трудов договор в УНСС (чл. 20, ал. 2, т. 2 на ПДУНСС);3.2. административният персонал (чл. 20, ал. 2, т. 3 на ПДУНСС);3.3. студентите и докторантите (чл. 20, ал. 2, т. 4 на ПДУНСС)

 

4.

Копие на документа „Списъчен състав на Общото събрание”, утвърден от ректора(в случай на промени в списъчния състав)

 

5.

Копие на поканата на Председателя на Общото събрание за заседанието на Общото събрание с дата, час, място и дневен ред на заседанието

 

6.

Копие на протокола от работата на заседанието на Общото събрание

 

7.

Копие на доклада на Мандатната комисия за редовност на заседанието на Общото събрание и на списъците на регистрираните срещу подпис членове на Общото събрание, участвали в заседанието му

 

8.

Копие на доклада на Комисията по предложенията, който съдържа:8.1.Предложенията на комисията за:- избор на съответните еднолични ръководни органи;- избор на членове на колективни ръководни органи за попълване на техния състав, като специално за Академичния съвет се сочи и разпределението им по квоти8.2.Констатациите на комисията, че предлаганите за избор лица отговарят на изискванията на ЗВО, ЗРАСРБ и ПДУНСС за съответната изборна длъжност (мандат, академична или друга длъжност, възраст)

 

9.

 

Копие на доклада на Комисията по изборите и на протоколите за резултатите от съответния избор, проведен от Общото събрание (за ректор, за председател, за заместник-председател/и на Общото събрание, за член/ове на АС, за председател, заместник-председател/и, член/ове на Контролния съвет) 

 

Пояснителни бележки:

 1. Документите, посочени в описа на Предавателно-приемателния протокол се предават от Председателя на Общото събрание на УНСС или от упълномощен от него Заместник-председател на Председателя или на Заместник-председател на Контролния съвет в 7-дневен срок след провеждането на заседанието на Общото събрание на университета.
 2. Всички копия на предадените документи трябва да са заверени с подписа на Председателя на Общото събрание или на упълномощен от него Заместник-председател, удостоверяващ „Вярно с оригинала” и с отбелязване на датата на предаването им.
 3. В трета колона на описа „Забележки” се отбелязва дали документът е предаден или не, съответно датата на която ще стане предаването му, има ли непълноти или недостатъци в документа, неговата изрядност, достоверност и други обстоятелства, имащи отношение към удостоверителната му сила и поражданите от него последици. При необходимост, обстоятелствата се описват в приложение към протокола, подписано от предаващото и от приемащото лице.
 4. При предаването и на други, непосочени в описа документи, те се описват в приложение към протокола, подисано от предаващото и от приемащото лице.

Контролният съвет си запазва правото да изисква допълнително документи и материали по хода на проверката за законосъобразност на проведените избори, вкл. и оригиналите на предадените копия на документи, както и на документите, свързани с тяхното изготвяне.

Протоколът е изготвен в два еднообразни екземпляра - по един за предаващата и за приемащата страна.                                     

 

            Предал:                                                                            Приел: