Контролен съвет

Обновено: понеделник, 12 януари 2015 10:19

доц. д-р Мариана Кирилова Янева

Мариана Янева е преподавател в Университета за национално и световно стопанство.

Има научно звание „доцент” по научна специалност „Икономика и управление (Туризъм)” и образователна и научна степен “доктор по икономика”.

Научните интереси на доц. Янева са в областта на управленското консултиране в туризма, деловите и публичните комуникации, туроператорската, агентската и екскурзоводската дейност.

Ръководител е на трима докторанти към катедра „Икономика на туризма”. Ръководител е на два научноизследователски проекта.

Доц. Янева е  експерт е на Националната Агенция по оценяване и акредитация, член, експерт и консултант на Българската Камара за Образование, Наука и Култура. Консултант е по въпросите на професионалната реализация на студентите в туроператосрската и турагентската дейност. Сътрудничи с множество туристически агенции в страната, с центрове за професионално обучение и квалификация, както и с консултантски къщи работещи в сферата на образованието в страната и чужбина.

Провеждала е проучвания за качеството на обслужване на изходящи и входящи туроператори в различни дестинации.