Контролен съвет

Обновено: четвъртък, 14 декември 2017 10:38

Други

На основание чл. 34а, ал. 1 от Закона за висшето образование и чл. 11, ал. 1 от Правилника за дейността на Контролния съвет на УНСС, Контролният съвет изразява становища, прави предложения и/или отправя препоръки по въпроси, свързани с образователните политики и дейности на УНСС, развитието на академичния състав на УНСС, вътрешните нормативни актове на университета, законосъобразността на актове и/или действия на органите за управление на университета и на негови структурни звена, законосъобразността на действия или бездействия на студенти и докторанти на УНСС, както и по други въпроси на организацията на дейностите на университета и негови структури.


 

 

СТАНОВИЩЕ

на Контролния съвет на УНСС

ОТНОСНО:  писмо от Мартин Пенчев, Марин Дандаров и Кезим Медев – студенти в УНСС

 

Във връзка с постъпило в Контролния съвет писмо с вх. № 2544/04.12.2017 г., адресирано до проф. д-р Виолета Цакова - Председател на Контролния съвет на УНСС и сведено от нея до знанието на членовете на Контролния съвет, което съдържа декларирано желание  да се даде становище и да се отговори на поставените в писмото 13 (тринадесет) въпроса, Контролният съвет на УНСС изразява следното

 

С Т А Н О В И Щ Е:

 

            1. Подаденото от г-дата Пенчев, Дандаров и Медев писмо не е подкрепено с каквито и да било доказателства, от които може да се направи обоснован и аргументиран извод за извършени или допуснати незаконосъобразни действия или бездействия от органи за управление на УНСС и/или от негови структурни звена.

            2. Декларираното от г-дата Пенчев, Дандаров и Медев желание да им бъде отговорено на поставените от тях тринадесет въпроса не може да бъде удовлетворено от Контролния съвет на УНСС поради две основни причини:

            - първата и по-съществена от тях е, че поставените въпроси и техните предполагаеми отговори са вън от рамките на компетентността на Контролния съвет на УНСС;

            - втората, не по-маловажна причина е, че по въпроси от своята компетентност Контролният съвет на УНСС приема доклади, становища и констатации, а не дава отговори на въпроси, основани на волно интерпретирана информация с неясен източник, която не е подкрепена с каквито и да било доказателства.

            3. Контролният съвет на УНСС изразява своята дълбока загриженост и безпокойство от зачестилите опити той да бъде използван за разрешаване на спорове и противоречия, възникващи в рамките на студентската и докторантска общност. В тази връзка, Контролният съвет на УНСС си позволява да напомни, че тази студентска и докторантска общност, която е част от академичната общност, разполага с достатъчно гарантирани и институционализирани от закона механизми не само за обмен на информация и разрешаване на вътрешни противоречия в нея, но и за защита на общите интереси на обучаващите се във висшите училища. Контролният съвет не е и не претендира да бъде част от тези механизми и ясно подчертава, че в своята дейност стриктно ще се придържа към очертаната му от Закона за висшето образование и Правилника за дейността на УНСС сфера на компетентност.

 

            Становището е прието на заседание на Контролния на 12 декември 2017 г.

 

         

СТАНОВИЩЕ

на Контролния съвет на УНСС

Във връзка с постъпил към Контролния съвет сигнал с вх. № 1136/12.06.2017 г., подписан еднолично от г-н Кезим Медев, студент в УНСС, втори курс, направление „Икономика и бизнес”, съдържащ твърдения за допуснати нарушения спрямо голям брой студенти при провеждане на 09.06.2017 г. на изпит по „Геоикономика и регионално развитие”, и след като се запозна с относимата към случая информация и документи, Контролният съвет на УНСС прие следното

 

С Т А Н О В И Щ Е

 

            Контролният съвет на УНСС изразява пълна подкрепа с констатациите и заключенията на специално назначената от Ректора на университета комисия за извършване на проверка по изнесената от студента информация в социалните мрежи и в медиите за начина на провеждане на изпита по „Геоикономика и регионално развитие” на 09.06.2017 г., с решенията на Академичния съвет и на Ректора, с позициите на Комисията по академична етика и Омбудсмана на УНСС, както и с предприетите съобразно тях действия.

 

            Същевременно, Контролният съвет изразява своята загриженост и тревога по случая и призовава:

            - колегите преподаватели, като част от академичния състав на университета, да се придържат стриктно към приетите в УНСС правила и добрите практики за водене на учебните занятия и за провеждане на изпитите, както и с всички свои действия в университета и извън него да утвърждават доброто му име;

            - колегите студенти и докторанти, като част от академичната общност на университета, да изпълняват своите задължения на обучаеми, както и с всички свои действия на територията на университета и извън нея да утвърждават доброто му име и да не накърняват неговия авторитет.

 

            Становището е прието на заседание на Контролния съвет на 19 юни 2017 г.

  


С Т А Н О В И Щ Е

 

на Контролния съвет на УНСС

 

ОТНОСНО: Жалби от студенти, свързани с провеждани събрания на студенти и докторанти за избор на членове на Общото събрание на УНСС и членове на Студентския съвет при УНСС с мандат 2017-2019 г.

 

 

            Във връзка с постъпили до Контролния съвет жалби с входящи номера 3147/30.11.2016, 3169/05.12.2016, 3170/05.12.2016 и 3175/05.12.2016 г., съдържащи твърдения за евентуално допуснати нередности и/или нарушения при провеждането на събрания за избор на членове на Студентския съвет на УНСС, Контролният съвет на УНСС изразява следното

 

С Т А Н О В И Щ Е:

 

            1. В подадените до Контролния съвет жалби не се съдържат достатъчно данни и не се сочат конкретни основания, от които може да се направи обоснован и аргументиран извод за допуснати нарушения при провеждане на събранията за избор на представители на студентите и докторантите в Общото събрание на УНСС, които формират състава на Студентския съвет. Към депозираните жалби не са приложени доказателства за незаконосъобразност на проведените събрания.

 

            2. Независимо от посочените дефекти на жалбите, с официално отправено искане до Председателя на Студентския съвет на УНСС, бяха изискани документи, свързани с организацията и провеждането на посочените събрания. В отговор на това своевременно бяха предоставени:

            - указания за провеждане на избори за представители на студентите и докторантите в Общото събрание на УНСС и на Студентския съвет с мандат 2017-2019 г., приети от Студентския сенат на УНСС на 08.11.2016 г. и утвърдени от Председателя на Студентския съвет;

            - акт на Председателя на Студентския съвет от 18.11.2016 г. за определяне на Комисия по провеждане на събранията на студентите и докторантите;

            - покани на Председателя на Студентския съвет за насрочване на събранията;

            - списъци на присъствалите на съответните събрания с име, факултетен номер, направление/специалност, подпис;

            - протоколи от проведените събрания, заверени с подписи на водещите събранията и членове на Комисията по избора;

            - доклади от председателите на комисиите по избора за резултатите от проведените избори,

които документи удостоверяват правомерността на свикването на събранията и провеждането на изборите.

 

            3. Контролният съвет на УНСС изразява дълбоката си загриженост от непознаването, а оттам и от неприлагане или непрецизно прилагане на разпоредбите на действащите нормативни и вътрешни актове, свързани с провеждането на избори за членове на Студентския съвет.

Контролният съвет държи ясно и категорично да подчертае, че съобразно разпоредбата на чл. 72, ал. 2 на Закона за висшето образование /ЗВО/, студентите и докторантите във висшето училище избират своите представители при условия и по ред, определени в правилника по чл. 72, ал. 3 на ЗВО, който се приема от Студентския съвет и се утвърждава от Академичния съвет на УНСС. Тълкуването на посочените разпоредби води до несъмнения и категоричен извод, че организацията и провеждането на тези избори са в рамките на компетентността на Студентския съвет, както и че цялата отговорност за допуснати нарушения при тяхното провеждане, респективно тяхното непровеждане, се носи от този орган за самоуправление на студентската и докторантската общност в УНСС.

 

            4. Независимо от изложеното, Контролният съвет на УНСС изразява своята загриженост и безпокойство от евентуалното наличие на явления от подобен род, каквито са посочени в депозираните жалби. Поради това, Контролният съвет настойчиво апелира и приканва Студентския съвет, Студентския сенат и Председателя на Студентския съвет да предприемат всички необходими правни и/или фактически действия, които да осигурят и гарантират нормално, безпрепятствено и законосъобразно протичане на събранията за избор на членове на Общото събрание на УНСС и на Студентския съвет при УНСС.

 

            Становището е прието единодушно на заседание на Контролния съвет, проведено на 09.12.2016 г.СТАНОВИЩЕ

 

на Контролния съвет на УНСС от 24.03.2015 г.

 

ОТНОСНО: Организацията на провеждане на избори на представителите на студентите

                      и докторантите в Общото събрание на УНСС, формиращи Студентския

                      съвет при УНСС

 

 

            I. Контролният съвет извърши внимателен преглед и задълбочен анализ на:

            - документите, удостоверяващи проведените избори на представители на студентите и докторантите в Общото събрание на УНСС, съответно формиращи състава на Студентския съвет с мандат 2015 – 2016 година;

            - документите, предоставени на председателите на Общото събрание на УНСС и общите събрания на факултетите на УНСС, за актуализиране списъка на представителите на студентите и докторантите, членове на съответните общи събрания при провеждане на годишните им заседания в края на 2014 година;

            - жалбите до Контролния съвет във връзка с организирането на събрания и провеждането на избори на представители на студентите и докторантите в Общото събрание на УНСС, съответно формиращи състава на Студентския съвет с мандат 2015 – 2016 година;

            - препоръките на Контролния съвет във връзка с организирането и провеждането на избори на представители на студентите и докторантите, членове на Общото събрание на университета и общите събрания на неговите факултети, които са направени в докладите на Контролния съвет за законосъобразност на заседанията на общите събрания и на проведените от тях избори в периода 2011 – 2014 година и са отразени в страницата на Контролния съвет в сайта на УНСС.

 

            II. В резултат на анализа, Контролният съвет констатира общи слабости в организацията и провеждането на избори на представители на студентите и докторантите, членове на Общото събрание на университета и общите събрания на неговите факултети, някои от които са повтарящи се през годините:

            - недостатъчен административен капацитет за подготовка, организиране и провеждане на събранията на студентите и докторантите;

            - недостатъчен и недостатъчно подготвен кадрови ресурс за компетентно и професионално ръководство на работата на събранията на студентите и докторантите;

            - недостатъчна публичност и гласност на информацията за събранията на студентите и докторантите, за реда и условията на провеждане на изборите;

            - неползване на възможността по чл. 20, ал. 2, т. 4, б. „г” на Правилника за дейността на УНСС за организационно подпомагане от деканските и катедрените ръководства (на различни етапи и по различни поводи) процеса по свикване и провеждане на събранията на студентите;

- недостатъчен опит, съответно и непрецизност при оформяне на документите, удостоверяващи резултатите от изборите и легитимиращи направените избори и др.

 

            III. При проведените събрания и избори на представители на студентите и докторантите, членове на Общото събрание на УНСС с мандат 2015 – 2016 година, Контролният съвет установи конкретни слабости:

            - в нито един от организационните документи на Студентския съвет и на Студентския сенат, уреждащи реда и условията за провеждане на изборите не е посочена базата/базите за определяне броя на представителите на студентите в Общото събрание на УНСС по професионални направления и специалности (на колко студенти се избира един представител, респективно, един представител, член на Общото събрание колко студенти и докторанти на УНСС представлява);

            - не е осигурена публичност, достъпност и своевременност на информацията за организирането и провеждането на събранията и на изборите, в т.ч. на: указанията на председателя на Студентския съвет за провеждане на събранията, графикът за провеждане на събранията, броят на избираните представители за попълване квотата на студентите и докторантите в Общото събрание на УНСС, дневният ред на събранията, председателстващите всяко събрание и друга информация с организационен характер;

            - налице e нерационалност при разработването на графика за провеждане на събранията: има случаи, в които началните часове на събранията, определени за провеждане на конкретна дата са с интервал от 15 или 30 минути, провеждат се в различни зали, но със съвпадащи, макар и частично, състави на Комисиите по изборите; за организирането и работата на две от тези събрания (проведени на 04.12.2014 г. и на 05.12.2014 г.),  има подадени жалби;

            - разпределението на специалностите в организираните събрания не е направено на основата на ясен и еднозначен критерий, което затруднява вземането на информирано решение; например, в едно събрание участват студенти от специалности към различни факултети, които не се познават, за да направят информиран и по вътрешно убеждение избор на своите представители;

            - съобщенията за провеждане на събранията са оформени само като заповед, но не и като покана;

            - не е установен ред за огласяване на съобщенията за провеждане на събранията, който да осигурява своевременна и широка публичност на информацията; в частност, не е редно съобщенията да се предават на охраната на университета, под условие за тяхното огласяване;

            - образците на списъците за регистрация на присъстващите на събранията са  различни по форма и съдържание, като в някои от тях не е предвидено полагането на подпис или вписването на други идентифициращи данни;

            - констатира се нерационалност при определяне на председателите на събранията: две лица са председателствали работата на всичките 27 събрания, проведени в рамките на 10 дни, като 19 от тях, проведени в рамките на 9 дни, са председателствани от едно лице;

            - събранията нямат избран протоколчик, който да документира работата им; протоколите от работата на всички проведени събрания са оформени (в последствие) от едно лице; мотивите за издигане на кандидатурите са по шаблон (един от аргументите за това е соченето на различни мотиви при номинирането на едни и същи лица от един и същи номиниращ), има случаи на номинации, направени от лица, които не присъстват на събранието (напр. в събранието на докторантите);

            - констатира се непрецизно водене на документацията, удостоверяваща проведените избори, напр. в шест случаи докладът на председателя на Комисията по избора до председателя на събранието за резултатите от проведения избор е с по-късна дата от датата на доклада на председателя на събранието до председателя на Студентския съвет за избраните лица  и др.

 

            IV. В жалбите до Контролния съвет, подадени от студенти, участвали в работата на проведени събрания, се сочат редица слабости в организирането и провеждането на събранията и на изборите за представители на студентите и докторантите в Общото събрание на УНСС, като:

            - затруднен достъп до информация за провежданите събрания на студентите и докторантите, за реда и условията на провеждане на изборите;

            - неприлагане на режим за надежден контрол по отношение легитимност на присъстващите на събранието и участващи в неговата работа;

            - нелегитимиране на ръководните органи на събранията;

            - отказ на ръководствата на събранията за определяне на работни органи на събранието по негово решение (напр. за паралелни преброители);

            - несъответствие между първоначално и последващо обявяване на броя на избираните представители на студентите и докторантите в Общото събрание на университета, без изясняване и посочване на причините за несъответствието и др.

 

            V. Контролният съвет на УНСС:

            Като взе под внимание:

            - недостатъчния организационен опит на ръководните органи на студентската и докторантската общност в университета за организиране и провеждане на избори на представители в Общото събрание на университета и неговите факултети;

            - трудностите по организиране на събрания на хилядите обучавани студенти в многобройни професионални направления и специалности на УНСС, както и необходимостта от съобразяването на голям брой изисквания;

            - констатираните слабости в проведената кампания за избори на представители на студентите и докторантите с мандат 2015 – 2016 година в Общото събрание на УНСС;

            - посочените в жалбите до Контролния съвет слабости при организирането и провеждането на събранията на студентите и изборите на техни представители в Общото събрание на УНСС;

            - направените от инициативна група на студентите-жалбоподатели предложения за усъвършенстване организацията на провеждане на избори на представителите на студентите и докторантите, членове на Общото събрание на УНСС, както и други обстоятелства.

 

            Както и воден от желанието си да подпомогне работата на Студентския съвет и на цялата студентска и докторантска общност в нейното самоорганизиране и самоуправление в духа на академичната автономия на висшите училища и партньорство на структурите и органите за управление в УНСС.

 

            Отправя препоръки за подобряване на организацията на провеждането на събранията на студентите и докторантите на УНСС и на изборите на техни представители, членове на Общото събрание на университета и неговите факултети, както следва:   

             

            VI. ПРЕПОРЪКИ НА КОНТРОЛНИЯ СЪВЕТ

            1.В страницата на Студентския съвет в сайта на УНСС да се публикува Правилника за дейността на Студентския съвет при УНСС.

            2.Да се осигури публичност и достъпност до информацията, свързана с изборите на представители на студентите и докторантите, членове на Общото събрание на УНСС, като на страницата на Студентския съвет в сайта на УНСС се публикува информация за провеждането на събранията за изборите, не по-късно от 7 дни преди датата на провеждане на първото събрание, която да съдържа:

            - указанията на Председателя на Студентския съвет за организирането на събранията и на изборите;

            - базата за определяне броя на представителите, избирани от събранията на студентите и докторантите, в случай, че тази информация не се съдържа в указанията;

            - графика за провеждане на събранията, с посочване на професионалното направление или специалността/ите, които провеждат събрание, дата, час и място, като се осигурят зали и се предвиди достатъчно време за нормално протичане на събранието;

            - ръководните и работни органи на всяко събрание (председател, комисия по изборите и др.), като е желателно, при възможност председателят на събранието да е студент в професионалното направление или специалността/ите, които провеждат събрание;

            - броят на кандидатите, които ще се избират;

            - редът и условията за провеждане на изборите.

            3.Да се разработят и прилагат правила за легитимация на присъстващите на събранието, с оглед гарантиране правото им на участие в събранието като студенти в професионалното направление или специалността/ите, които провеждат събрание.

            4.Да се разработи и прилага единен образец на листа за регистриране на участниците в събранието, предвиждаща вписването на данни, които позволяват идентифициране.

            5.Всяко събрание свободно да избира протоколчик, а по решение на събранието и други негови работни органи.

            6.В началото на всяко събрание, председателстващият да прави кратки разяснения за условията и реда за издигане на кандидатури и тяхното мотивиране, за начина на гласуване и преброяване на гласовете, за обявяването на избраните кандидати и за други въпроси, свързани с протичането на изборите.

            7.Изборите да се правят за:

            - представители на студентите и докторантите, членове на Общото събрание на УНСС;

            - представители на студентите и докторантите, членове на общите събрания на факултетите в УНСС.

            8.При провеждане на изборите, събранието да реши въпроса за определянето на резерви, които да заемат освободени места на избрани членове на Общото събрание на университета и общите събрания на факултетите, при изгубване на статута им на обучаеми.

            9.Да се активизира ползването на възможността, предвидена в указанията на Председателя на Студентския съвет за организирането на събранията и изборите, за участието на наблюдатели. В качеството на наблюдатели могат да бъдат канени представители на ректорското ръководство, на съответните декански и катедрени ръководства, членове на Контролния съвет на УНСС, на Етичната комисия на УНСС и др., за което своевременно се отправя покана.

            10.Списъкът на избраните представители на студентите и докторантите, членове на Общото събрание на УНСС, съответно - членове на Студентския съвет, да се публикуват на страницата на Студентския съвет в сайта на УНСС до два дни след провеждането на последното събрание. Имената на председателя и на секретаря на Студентския съвет, както и имената на членовете на Студентския сенат да се огласяват на страницата на Студентския съвет в сайта на УНСС до два дни след тяхното избиране.

            11.Докладите на председателя на Студентския съвет до председателя на Общото събрание на университета и общите събрания на факултетите, съдържащ списък на избраните студенти и докторанти, членове на съответните общи събрания, да се придружават от документи,  надеждно удостоверяващи резултатите от избора.   

 

            Целесъобразно е, препоръките да се съобразят в следните срокове:

            - по т. 1 - 30 април, 2015 г.;

            - по т. 3 и 4 - за разработването на правилата и на образеца - 30 септември, 2015 г.;  за прилагането на правилата и образеца - постоянен;

            - по т. 2, т. 5, т. 6, т. 7, т. 8, т. 9, т. 10 и т. 11 - постоянен.

 

            VI. Допълнителна препоръка

            Отделно от направените в т. VI препоръки за усъвършенстване организацията на провеждане на събранията и изборите на представители на студентите и докторантите в Общото събрание на УНСС и общите събрания на факултетите в университета, Контролният съвет, в изпълнение на функциите си по чл. 34а, ал. 3, т. 2 от ЗВО и чл. 29, ал. 4, т. 2 от ПДУНСС, отправя препоръка:

            1.Ежегодно да се публикува на страницата на Студентския съвет в сайта на УНСС бюджета на Студентския съвет и отчета за неговото изпълнение.

Срок за публикуване: до една седмица след приемането на бюджета от Академичния съвет.


                                                                        

С Т А Н О В И Щ Е

 

на Контролния съвет на УНСС от 20.06.2014 г.

 

           ОТНОСНО: Проект на нов Правилник за учебната дейност на УНСС

 

 

                І.ПРОПУСКИ В ПРОЦЕДУРАТА

 1. Липсват мотиви, представящи необходимостта от нов правилник.
 2. Липсва представяне по същество на новите положения (различни от досега действащите) в правилника.
 3. Липсва прогнозно виждане за ефекта от предложени нови и отменени стари положения.
 4. Липсва означението, че това е проект, който се обсъжда.

 

                ІІ.НОВИ ПОЛОЖЕНИЯ - ФОРМАЛНИ И ПО СЪЩЕСТВО

 1. Основната част от измененията и допълненията в правилника възпроизвеждат извършени промени от Академичния съвет в периода 2009 - 2014 г., които са действащи.
 2. Някои общи положения за обучението в ОКС „бакалавър” и „магистър” са обединени в глава първа, което има частичен рационализиращ и икономизиращ ефект. Такъв ефект обаче не е постигнат при заличаването на разделите „Административно обслужване” (чл. 34 - 37 и чл. 78 - 82 на действащия правилник) и организирането на текстовете по тях в раздел „Записване” от глава първа на проекта (чл. 8 - 10), тъй като при новата организация на текстовете, част от тях се губят, а като цяло не съответстват на наименованието на раздела.
 3. Преорганизиране на някои текстове, с по-добро определяне на систематичното им място в целия текст.
 4. Частични нови положения (повечето вече приети от АС и действащи) са:

-          въвеждането на условния изпит и възможността за полагането му до приключването на обучението (чл. 24, ал. 1);

-          въвеждане на задължителното присъствие на лекции (чл. 18, ал. 1);

-          допускането на две (вместо на досегашното едно) прекъсвания за срока на обучение за ОКС „бакалавър” (чл. 25, ал. 2);

-          преподреждане на условната и годишната поправителна изпитни сесии (чл. 21, ал. 1, т. 1, б. „б” и „в” и т. 2, б. „в” и „г”); 

-          облекчаване режима на студентите от последния курс на обучение (чл. 27, ал. 1 - за ОКС „бакалавър” и чл. 46 - за ОКС „магистър”), съгласно който могат да се явяват на всички възможни сесии през следващата учебна година, независимо от броя на неположените изпити по дисциплини от зимния и от летния семестър, вкл. до 100% и неположен условен изпит от предходни години;

-          по-голяма конкретизация на параметрите на обучението в ОКС „магистър” на придобилите ОКС „професионален бакалавър” (чл. 19, ал. 2);

-          сроковете за огласяване на разписанието на изпитните сесии (чл. 66, ал. 3) и др.

 1. Отстраняване на някои описателни текстове, което има като ефект икономия на текст за сметка на яснота за ред и условия.

 

                ІІІ.ПРАЗНОТИ В ПРОЕКТА ПОРАДИ ОТСТРАНЯВАНЕ НА ЦЕЛИ ЧАСТИ И ГЛАВИ ОТ ДЕЙСТВАЩИЯ ПРАВИЛНИК

 1. Липсва режим, уреждащ образователната и научна степен „Доктор” (част трета от сега действащия правилник).
 2. Липсва режим, уреждащ продължаващото обучение, в условията на ясна европейска стратегия за учене през целия живот (част пета от сега действащия правилник).
 3. Отсъствие на част „Допълнителни разпоредби”, съдържаща важни правила и дефинитивни норми.
 4. Отсъствие на част „Преходни и заключителни разпоредби”, уреждаща заварени положения и плавния преход след приемането на нов правилник, която следва да се разшири, ако се приеме новия правилник .

 

                ІV.ЗАЛИЧЕНИ ВАЖНИ ТЕКСТОВЕ И ПРАВИЛА ОТ ДЕЙСТВАЩИЯ ПРАВИЛНИК (представени хронологично, а не по важност)

 1. Текстът, позволяващ осъществяване на обучение в ОКС „професионален бакалавър” (чл. 7).
 2. Текстове, поясняващи съдържанието на учебния план и реда за разработването на дисциплините от трите блока (чл. 11).
 3. Съдържанието на „графика на учебния процес” (чл. 14).
 4. Текстове, свързани със създаването, състава и работата на университетската Комисията за признаване и трансфер на кредити (чл. 18), макар на много места да се сочи като действащ орган (чл. 26, ал. 7, чл. 27, ал. 4, чл. 28, ал. 8, чл. 29, ал. 2, но само при ОКС „бакалавър”).
 5. Текстове, свързани с условията за записване в по-горен курс (само с един условен изпит, който трябва да се положи в следващата учебна година, чл. 22).
 6. Текстове, свързани с научните ръководства и заплащането за научно ръководство в ОКС „магистър” (чл. 49, ал. 6 и 7).
 7. Текстове, забраняващи признаването на изпити от една ОКС в друга (чл. 88, ал. 6).
 8. Едно от изискванията за прием на магистри в регионалните центрове за дистанционно обучение е занижено от „добър” (4,00) на „добър” (чл. 145, ал. 2 - действащ, чл. 83, ал. 2 - проект).
 9. Вариантите за реализиране на учебната натовареност на преподавателите (чл. 162, ал. 1) и др.

 

                V.ДЕФЕКТИ В ПОДХОДА, КОНСТРУКЦИЯТА, ПОНЯТИЯТА И ДР.

 1. При разработването на текстовете за ОКС „бакалавър”, „магистър” и дистанционно обучение е приложен различен подход (при „магистър” и дистанционно обучение има структура на главите с части по предметния обхват на текстовете, докато при „бакалавър” такава структура няма).
 2. В чл. 21, ал. 1 трябва да се направят уточненията:

-          по т. 1, б. „б” и т. 2, б. „б”, че става въпрос за „семестриални” поправителни сесии;

-          по т. 2, че става въпрос за ОКС „магистър” в специалност „Право”.

 1. В чл. 93 на проекта на правилник е останал старият режим и понятие „научно звание”, вм. „академична длъжност”, в чл. 97, ал. 18 „записване”, вм. „зачисляване” на докторанти, в чл. 100, ал. 9 „план”, вм. „отчет”.
 2. Режимът на отстраняване на студенти е включен не на място, като алинея (ал. 3) към член, уреждащ задълженията на студентите (чл. 16).
 3. В многобройните текстове, свързани с отстраняването не е определен срокът за отстраняване или поне начина на неговото определяне (чл. 26, ал. 1, чл. 27, ал. 2, чл. 28, ал. 6, чл. 54, ал. 1, 2 и 3 и др.).
 4. Противоречие в чл. 55, ал. 1 (еднократно възстановяване на отстранен студент, ОКС „магистър” и ал. 6 (ново отстраняване).
 5. Некоректно разписана ал. 3 на чл. 66, вкл. с пропуск за семестриалните поправителни сесии.
 6. Несъгласуваност на графика на провеждане на редовната дипломна сесия с новия график на годишната поправителна изпитна сесия (чл. 28, ал. 2, т. 1)
 7. В чл. 39, ал. 1 трябва да се направи промяна в мястото на текстовете „придобилите ОКС „бакалавър” или ОКС „магистър” със срок на обучение не по-малък от пет години”.
 8. Неправилно формулиране и оформяне на ал. 3 на чл. 93, вкл. неправилно сочене в скоби към текста на съответното решението на АС, с което е приет; същият дефект има и в чл. 91, ал. 7.
 9. В чл. 98 и 99 трябва да се разпише, съществуващата практика, че номенклатурата на съответните дейности и часовете за всяка от тях се определят от АС и др.

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: При празнотите по т. ІІІ, някои от пропуските по т. ІV и слабостите по т. V не може да се приеме, че е налице цялостен, завършен, непротиворечив и работоспособен проект на нов Правилник за учебната дейност на УНСС.

 

Предлага се работна среща със Съвета на старейшините на УНСС за обсъждане и изработване на общо становище по проекта за нов Правилник за учебната дейност на УНСС.

 


                                                                                  

СТАНОВИЩЕ

 

 

на Контролния съвет на УНСС от 20.06.2013 г.

 

 

ОТНОСНО: Някои нерешени въпроси в нормативната уредба на УНСС по организиране

                     и провеждане на конкурсите за заемане на академични длъжности

 

 

            ЗРАСРБ и правилникът за неговото прилагане, които установиха нов режим на академично развитие на заетите в системата на висшето образование, са в сила повече от две години. На тяхна основа УНСС създаде своя вътрешна нормативна уредба за организирането и провеждането на конкурсите за заемане на академични длъжности. С нея УНСС показа готовност за добра организация и прилагането на високи стандарти при провеждането на политиката за развитие на своя академичен състав, което допринася за утвърждаване на лидерските позиции на университета в системата на висшето образование в България.

 

            В хода на прилагане на вътрешната нормативна уредба обаче, се породиха проблеми, които изискват обсъждане, с цел усъвършенстване на някои положения в процедурата като цяло и на отделни нейни етапи. Индикации за част от тях дадоха жалби, отправени до Контролния съвет, а други се откроиха в хода на обсъждането на поставените в жалбите въпроси.

 

            На основата на събрания доказателствен материал и проведеното обсъждане, Контролният съвет счита, че има основание да постави на вниманието на ръководството на УНСС някои въпроси, свързани с празноти и неясноти в университетската нормативна уредба на конкурсите за заемане на академични длъжности, които застрашават еднаквото, обективно и справедливо организиране и провеждане на процедурите, могат да засегнат неоснователно интереси на членове на академичния състав и да ерозират доверието в обективността и справедливостта на системата, прилагана в нашия университет.

 

            Изведените към този момент проблеми се отнасят най-вече до етапа на разкриване на процедурата за заемане на академични длъжности в УНСС, систематизирани в няколко групи. По някои от тях се дават и предложения за решение.

 

І. Празноти по отношение

инициирането и стартирането на конкурсната процедура

 

 1. Инициативата за започване на процедура за конкурс за заемане на академична длъжност.

Няма яснота по това кой или кои лица и/или органи могат да инициират процедурата за конкурс - потенциален вътрешен кандидат, ръководител на катедра, декан на факултет, председател на Съвета по хабилитация и др.

 1. Предпоставките за стартиране на конкурс.

Не е посочено ясно при какви условия може да се стартира процедура по конкурс за заемане на академична длъжност - потребност на катедрата от лице със съответната академична длъжност или готовност на член на катедрата, който отговаря на изискванията за заемане на съответната академична длъжност, или кумулативно и двете.

 1. Периодите за стартиране на конкурсите.

Засега са установени два периода годишно, в които Академичният съвет взема решение за обявяване на конкурси за заемане на академични длъжности в УНСС, но те не са установени в политика и програма на университета за развитие на академичния състав на УНСС, не са широко огласени и достатъчно популяризирани. Съответно, няма яснота кога могат да стартират процедурите, за да се включат в сесиите по които Академичният съвет взема решения за откриване на процедури. И ако принципът е за две конкурсни сесии годишно, защо вече има изключение от тях и какви са основанията, за допускане на изключенията.

 1. Начинът и актът за стартиране на конкурсите.

Липсва яснота за начина по който органите и лицата с право на инициатива могат да поставят началото на процедура по конкурс за заемане на академична длъжност. Освен това, процедурата е формализирана, което изисква тя да започва с акт на орган или лице, който акт трябва да се конкретизира по вид (евентуално и по съдържание), да е писмен и да има адресат.

 

ІІ. Неясноти по отношение правомощията на катедрата

на етапа на предлагане обявяването на конкурси

 

 1. Не са конкретизирани и посочени документите, които може да изисква катедрата от потенциалните вътрешни за УНСС кандидати, за да вземе решение, с което предлага обявяването на конкурс за заемане на академична длъжност. Възниква въпросът: може ли катедрата и нейният ръководител да изискват предоставянето на документи, които са обект на преценка на други органи, ангажирани в процедурата, като например:

- академичната продукция на потенциални вътрешни кандидати;

- резюмета на академичната продукция на потенциални вътрешни кандидати;

- попълнени карти (по образец) за съответствие на потенциални вътрешни кандидати с количествените и качествените изисквания, приети за УНСС и др.

 1. Не е изяснена същността и естеството на провежданото в катедрата обсъждане, по повод вземането на решение за предлагане обявяването на конкурс за заемане на академична длъжност. Може ли, например:

- да се провежда разширен катедрен съвет, с привличането на експерти в областта на конкурса, за който ще се взема решение и ако „да”, то какъв е статута на привлечените експерти;

- да се възлагат (на какво основание и от кого) и да се приемат рецензии и становища за академичната продукция на потенциални вътрешни кандидати преди вземането на решение за обявяването на конкурс;

- да се обсъжда по същество (с рецензии и становища) академичната продукция на потенциални вътрешни кандидати, с която те биха участвали в конкурса и др.

 1. Няма яснота за мотивировката на решението на катедрата „за” или „против” обявяването на конкурс.

Решението на катедрата, с което се предлага обявяването на конкурс за заемане на академична длъжност, трябва да се мотивира както със законови, така и с академични аргументи. Същата аргументация следва да има и решението, с което не се предлага обявяването на конкурс, което решение да се предоставя на потенциални кандидати, инициирали обсъждането на въпроса и на декана на факултета, в структурата на който е катедрата, обсъждала въпроса.

 

ІІІ. Неясноти по отношение на картите

за количествените и качествените изисквания към кандидатите

и характера на съдържащата се в тях информация

 

 1. Няма яснота по това, на кой етап от конкурсната процедура се извършва официалното попълване на картите.
 2. Не е изяснено кои органи и лица, участващи в конкурсната процедура, имат достъп до попълнените карти и за какви цели могат да използват информацията в тях.
 3. Не е установено движението на картите между органите, участващи в процедурата.
 4. Не е уточнено кой, къде и как съхранява картите.
 5. Не е определен характера на информацията, която се съдържа в картите, и по-конкретно - защитена ли е тя, с оглед опазване на лични данни и интересите на лицата, които са ги попълнили и др.

 

 

ІV. Други, установени празноти в университетската нормативна уредба на конкурсите за заемане на академични длъжности,

които крият риск от пораждане на проблеми

 

 1. Не са изяснени правомощията на факултетните съвети на етапа на избор на кандидат за заемане на академична длъжност по доклад на председателя на научното жури.

Трябва ясно да се разпишат функциите и правомощията на факултетните съвети на етапа на избор и основанията на които той се прави. Факултетният съвет не прави обсъждане по същество на академичната продукция на кандидатите и не изземва функциите на научното жури. Той прави информиран избор въз основа на документи за законосъобразността и обективността на всички етапи от процедурата, на всеки от които има определени функции. В този смисъл, добре е да се предвиди, зам.-деканът по НИД на факултета да представя на етапа на избора доклад с информация за хода на процедурата и изпълнението на изискванията към нея.

 1. Не става ясно, има ли и ще има ли координация в работата на факултетната Комисия за разглеждане на документите за допускане на кандидатите до участие в конкурс за заемане на академична длъжност с работата на Комисията по количествените изисквания и Съвета по хабилитация, които органи извършват дейност на един и същи етап от процедурата.
 2. В „Правилника за организацията и провеждането на конкурси за придобиване на научни степени и за заемане на академични длъжности в УНСС” трябва да се отразят с конкретни текстове промените, които, произтичат от „Процедурата за работа на Съвета по хабилитация в УНСС”. Според сегашния текст на чл. 1 на Процедурата, тя „…обуславя /внася/ промени в конкретни негови членове”, т.е. в текстове на Правилника. Липсва яснота кои точно текстове от Правилника се променят и как. Подобна неяснота в основния нормативен документ, уреждащ материята на конкурсите е недопустима и опасна.

 

            Като отчете посочените непълноти в нормативната уредба на УНСС, уреждаща конкурсите за заемане на академични длъжности (а има и други подобни), Контролният съвет предлага:

 1. Да се разработи процедура за организирането и провеждането на конкурси за заемане на академични длъжности в УНСС, в която:

-          да се отстранят посочените празноти и неясноти и отразят по целесъобразност направените предложения;

-          да се разпишат отделните етапи на процедурата;

-          да се посочат органите и техните действия по осъществяването на всеки етап от процедурата, с реализиращите ги механизми;

-          да се конкретизират правата и отговорностите на всички участници в процедурата;

-          да се предвидят гаранции и механизми за обективност и академизъм в действията на всички участници в процедурата и за защита на интересите на кандидатите.

 1. Процедурата да бъде обсъдена от представители на органите, които я реализират и всички заинтересовани страни преди нейното приемане.
 2. Приетата процедура да се публикува в интернет страницата на УНСС и да се осигури нейното широко огласяване и по други начини.

 

            В хода на обсъжданията на проблемите свързани с конкурсите за заемане на академични длъжности, Контролният съвет установи и други слабости в университетската нормативна уредба и ще продължи с анализите на нейната пълнота, съгласуваност и законосъобразност.