Контролен съвет

Обновено: четвъртък, 29 февруари 2024 14:51

По чл. 34а, ал. 3, т. 2 от ЗВО

Съгласно чл. 34а, ал. 3, т. 2 от Закона за висшето образование и чл. 29, ал. 4, т. 2 от Правилника за дейността на УНСС, Контролният съвет ежегодно изготвя становища по:

- отчета за изпълнението на бюджета на УНСС и УНСС и поделения;

- проекта на бюджет на УНСС и поделения.

Становищата се докладват пред Академичния съвет и пред Общото събрание на университета в техни заседания. Пълните текстове на становищата се предават на Ректора на УНСС и се огласяват на страницата на Контролния съвет в сайта на УНСС в хронологичен ред.


 

СТАНОВИЩЕ

на Контролния съвет на УНСС

ОТНОСНО:  Проектобюджета на УНСС и УНСС и поделенията му за 2024 г.

 

 Контролният съвет на УНСС, на основание чл. 34a, ал. 3, т. 2 от Закона за висшето образование и чл. 29, ал. 4, т. 2 от Правилника за дейността на УНСС, извърши проверка на предоставените от дирекция „Финанси” на УНСС документи (проект за бюджет на УНСС за 2024 г., проект за бюджет  на УНСС и поделения за 2024 г., обяснителни записки към проектите за бюджети и приложения).

 Въз основа на резултатите от проверката и тяхното обсъждане, Контролният съвет прие становище с констатации и заключения относно обекта на контрол.

 

І. Констатации

 По законосъобразността:

1. Проектобюджетът на УНСС и неговите поделения е разработен на основание Закона за държавния бюджет на Република България за 2024 г., Закона за публичните финанси, ПМС № 13/29.01.2024 г. за изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2024 г., Указания на Министерство на финансите ДР № 1/13.02.2024 г. и Закона за висшето образование.

В ПМС № 13/29.01.2024 г. за изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2024 г. се запазва базовият норматив за издръжка на обучението на един учащ  на 719 лв. Средно претегленият норматив е увеличен от 2084 лв. за 2023 г. на 2113 лв. за 2024 г. Увеличението е с 10,13 % спрямо предходната година. Средно претегленият брой учащи намалява както следва - от 14 945 души за 2020 г.;  12 770  човека за 2021г.;   11 483 бр. за 2022 г.;  10 372 бр. за 2023 г. на 9796 бр. за 2024 г. Намалението е с 6 % спрямо предходната година и с 35% спрямо 2020 г.

Размерът на субсидията от държавния бюджет е определен с приетия Закон за държавния бюджет на Република България за 2024 г. и ПМС № 13/29.01.2024 г.  Запазват се нивата на утвърдената за 2024 г. държавна субсидия, която е в размер на 34 194 800 спрямо утвърдената за 2023 г. 34 178 500 лв. Предоставени са допълнителни средства за персонала, съгласно чл.16, ал.6 от ЗДБРБ за 2024 г. (като част от субсидията за издръжка на обучението над формираната по чл.91, ал.2 от ЗВО за осигуряване на достигнатите размери на възнагражденията на академичния състав) в размер на 4 094 825 лв. Полагаемата се субсидия на поделенията е определена съобразно Вътрешните правила за процедурите по изготвяне, актуализиране и отчитане изпълнението на бюджета на УНСС.

Планираните собствени приходи по бюджета на УНСС и поделенията му за 2024 г. са 23 261 453, като за предходния период – 2023 г. са били реализирани 22 924 761 лв. Увеличението е с 363 692 лв. или 1,59%. От размера на собствените приходи с най- висок относителен дял е УНСС  с 17 005 900 лв., или 73,10%

Проектобюджетът за 2024 г. осигурява нормалното функциониране на УНСС и неговите поделения.

 

По приходите:

2. Приходите от такси за обучение са разчетени по действащите към настоящия момент такси и са, както следва:

- такси  за обучение на докторанти - съобразени са с очаквания брой докторанти за 2024 г. и  възлизат на 280 000 лв.;

- такси за обучение на български студенти в бакалавърска степен, редовна форма на обучение в размер на 6 737 700 лв., планирани по следния начин: за летния семестър на учебната 2023/2024 г. са съобразени с броя на записаните студенти в бакалавърска степен за учебната 2023/2024 г.; за зимния семестър на учебната 2024/2025 г. – очаквания брой студенти, съобразен с план-приема, утвърден от АС № 4/28 юни 2023 г.;

- такси за обучение в магистърска степен, редовна форма на обучение, които възлизат на 3 546 100 лв., съобразно броя на записаните студенти за учебната 2023/2024 г. и очаквания прием за 2024/2025 г. Тук са включени приходите от такси от магистрите обучавани по държавна поръчка и в платена форма на обучение;

- такси от магистри, обучавани в дистанционна форма в размер на 1 670 400 лв., съобразени с броя на приетите студенти през учебната. 2023/2024 г., планувания прием за 2024/2025 г. и сега действащите такси;

- такси за дистанционно обучение в бакалавърска степен в размер на 2 416 400 лв., планирани на база броя на записаните студенти за учебната 2023/2024 г. и очаквания прием за учебната 2024/2025 г.;

- такси от чуждестранни студенти в размер на 158 400 лв., планирани на база броя на обучаваните студенти през учебната 2023/2024 г., очакваният прием през учебната 2024/2025 г. и сега действащите такси;

- такси от кандидат-студенти в размер на 500 000 лв.;

- административни такси в размер на 400 000 лв.

3. Приходите от нощувки и стол в УОБ с. Равда са съобразени с реализираните през 2023 г. и възлизат на 90 000 лв.

4. Планирани са приходи от наеми на стойност 4 584 000 лв. включват наеми по договори с външни наематели и наеми от студентски общежития.

 

По разходите:

5. При планирането на разходите за работна заплата на стойност 33 445 771лв. е предвиден ръст на основните работни заплати на преподавателския персонал и актуализиране на базовите заплати на непреподавателския персонал. Съобразен е ръстът на минималната работна заплата за страната, както и размера на допълнително предоставените средства, съгласно чл.16, ал.6 от ЗДБРБ за 2024 г. за осигуряване на достигнатите размери на възнагражденията на академичния състав. Отделно от тях са предвидени средства за изплащане на над нормативна заетост по действащите разценки, в съответствие с чл. 118, ал. 9 от Правилника за учебната дейност на УНСС, както и средства за стимулиране на публикационната активност на преподавателите.

6. Планирането на разходите за “Осигурителни вноски от работодатели” е  съобразено с нормативните изисквания и осигурителния праг в Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2024 г., Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2024 г., Кодекса за социалното осигуряване и включват: социални осигуровки на работещите по трудови правоотношения в УНСС и наетите по извънтрудови правоотношения. Общият размер на планираните разходи по това перо е в размер на 5 624 018 лв.

7. Законосъобразно е и планирането на разходите за “Други възнаграждения и плащания за персонала” в размер  на 3 565 320 лв., които включват:

 • Възнаграждения на персонала, нает по извънтрудови правоотношения в размер на 1 891 820 лв.;
 • Обезщетения по чл. 222 и 224 от КТ в размер на 1 391 500 лв., съобразени с очаквания брой на лицата подлежащи на пенсиониране през 2024 г.;
 • Други плащания и възнаграждения (заседателни на членове на ПС по НИД, научно жури, рецензии/становища, болнични от работодател и др.) в размер на  282 000 лв. на база очакваните разходи през 2024 г. по справка на отдел “Управление на човешките ресурси”.

8. Предвидените средства за разходи по „Издръжка“ са в размер на 13 571 094  лв. и включват разходи за вода, горива и енергия, разходи за материали, учебни, научно-изследователски разходи и книги за библиотеката, външни услуги, текущ ремонт, командировки, застраховки и др. При прогнозирането им са взети под внимание сключените договори, разходите с постоянен характер и други разходи свързани с обезпечаване на дейността на УНСС и на поделенията му, съобразени са действащите пазарни цени, както и утвърдените лимити за разход на материали по звената на УНСС.

9. Планирани са средства за „Стипендии“ в размер на 5 711 649 лв., формирани както следва: от предоставената целево държавна субсидия за 2024 г. – 4 875 985 лв.; преходен остатък от 2023 г. – 826 352 лв.; стипендии на АС и др.– 9312 лв.

10. Планирани са средства за капиталови разходи в размер на 7 160 200 лв. Приложената справка за капиталовите разходи по бюджетна класификация ги представя в две категории – основен ремонт на дълготрайни материални активи  –  1 286 000 лв., придобиване на дълготрайни материални активи – 5 540 800 лв. От тях по-съществените са:

 • Средства за основен ремонт на асансьори в УОБ – Равда и студентски общежития бл. 26 и бл. 53Б – 1 100 000 лв.;
 • Компютърна техника – 348 000 лв.;
 • Изграждане на мрежова инфраструктура – 4 188 000 лв.;
 • Машини и оборудване, в т.ч. за климатична техника – 430 000 лв.;
 • Система за пестене на енергия „Умен дом“ – 270 000 лв.;
 • Пожароизвестителни системи – 174 000 лв.;
 • Стопански инвентар – 28 000 лв.; 
 • Средства за придобиване на нематериални дълготрайни активи /лицензи за софтуер, програмни продукти/ - 333 400 лв.

11. Предвидени са и средствата за финансиране на дейността на Студентския съвет, съгласно чл. 72, ал. 5 от ЗВО в размер на 1% от таксите за обучение. Видът на разходите е определен в приложения бюджет на Студентския съвет за 2024 г. в размер на 148 000 лв.

             С предвидените в проектобюджета разходи за 2024 година  ще се осигури нормалното функциониране на УНСС и поделенията му, ще се продължи инвестиционната програма, насочена към подобряване на условията за учебен, научноизследователски и спортно – тренировъчен процес, както и подобряване на условията на труд на работещите в университета.

  

ІІ. Заключения:

1. Въз основа на направените констатации, Контролният съвет приема, че проектът за бюджет на УНСС и неговите поделения за 2024 г. е добре структуриран и балансиран в приходната и в разходната му част.

 2. При разработването на бюджета са спазени  изискванията на Закона за публичните финанси,  Закона за държавния бюджет на Република България за 2024 г., ПМС № 13/29.01.2024 г. за изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2024 г., Закона за висшето образование и специалните указания на министъра на финансите за изготвянето на бюджетите за предприятията от публичния сектор и държавните висши училища.

 3. Не са констатирани незаконосъобразни действия във връзка с разработването на проекта, нито незаконосъобразни записвания в съдържанието на проекта.

  

Становището е прието на заседание на Контролния съвет на  19.02.2024 г.

 

 

СТАНОВИЩЕ

на Контролния съвет на УНСС

 

ОТНОСНО:  Отчета за изпълнението на бюджета на УНСС и УНСС и поделенията му за 2023 г.

 

Контролният съвет на УНСС, на основание чл. 34a, ал. 3, т. 2 от Закона за висшето образование и чл. 29, ал. 4, т. 2 от Правилника за дейността на УНСС, извърши проверка на предоставените от дирекция „Финанси” на УНСС документи (Годишен доклад на финансовите и натурални показатели на УНСС и на УНСС и поделенията му за 2023 г., Отчет за изпълнението на бюджета на УНСС и УНСС и поделенията му за 2023 г., обяснителни записки към отчета за изпълнението на бюджета на УНСС и УНСС и поделенията му за 2023 г. и приложения).

Въз основа на резултатите от проверката и тяхното обсъждане, Контролният съвет прие становище с констатации и заключение относно обекта на контрол.

 

І. Констатации:

1. При изготвянето на Отчета за изпълнението на бюджета на УНСС и УНСС и  поделенията му за 2023 г. са спазени изискванията на  Закона за публичните финанси, Закона за счетоводството, както и ДДС № 08 от 21.12.2023 г. за годишното счетоводно приключване и представяне на годишните отчети за касовото изпълнение, оборотните ведомости и друга отчетна информация за 2023 г., както и публикуване на годишните финансови отчети за 2023 г. на бюджетните организации и други указания на Министерство на образованието и науката и на Министерство на финансите.

2. Представените отчети отразяват вярно изпълнението на бюджетния план за 2023 година.

3. Спазено е общото съотношение между приходите и разходите, като коректно са отразени преходните остатъци.

4. Приходите и разходите са отчетени в съответствие с параграфите на Единната бюджетна класификация на приходите и разходите за 2023 г. и са свързани с основната дейност на УНСС и поделенията - обучението на студенти и докторанти.

5. През 2023 г.  УНСС и поделения са  реализирали собствени приходи  в  размер на 22 924 761 лв. (за сравнение през предходния отчетен период реализираните собствени приходи са 20 246 690 лв.). Налице е  99,66 % изпълнение на актуализирания годишен план.

С най-висок относителен дял в общия размер на реализираните собствени приходи е УНСС (ЦУ) с 17 627 706 лв., което е 76,89% от общия размер на приходите на УНСС и поделения.

6. Получена е 100% от утвърдената държавна субсидия, определена с ПМС № 108/09.08.2023 г. за изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2023 г. в размер на 32 868 000 лв. и впоследствие коригирана в посока увеличение с корекционни писма на 34 178 500 лв. (за сравнение през предходния отчетен период държавната субсидия е била 32 835 436 лв.). В тази сума е включено увеличение на субсидията за капиталови разходи в размер на 819 403 лв. за ремонт на студентски общежития, както и увеличение на разходите за издръжка на обучението с 491 097 лв.

7. Средствата за присъщата на висшето училище научна дейност и за издаване на учебници и научни трудове бележат леко намаление. Субсидията е в размер на  532 668 лв. (за сравнение през предходния отчетен период е била в размер на 579 798 лв.).

8. Съотношението между получената бюджетна субсидия и реализираните и отчетени собствени приходи е 1:0,67 в полза на бюджетната субсидия.       

9. Осъществените разходи са в размер на 61 834 878 лв., което е 98.45% спрямо приетия годишен план (за сравнение осъществените разходи през предходния отчетен период са 47 156 633 лв.). С най-висок относителен дял от общия размер на отчетените разходи, след актуализацията на бюджета, е УНСС (ЦУ) с 53 902 871 лв., което е 98.43 % спрямо актуализирания бюджет. Най-съществени са разходите в следните направления: разходи за работни заплати, други плащания на персонала и социални осигуровки – 38  056 446 лв. (61,54%), разходи за издръжка – 12 069 774 лв. (19,52%), разходи за стипендии – 4 771 760 лв. (7,72%) и капиталови разходи – 6 936 898 лв. (11,22%).

10. Размерът на някои от неусвоените средства, прехвърлени за следващи периоди е, както следва:

 • Преходен остатък в размер на 1 209 349 лв. за научна дейност от фонд „Научни изследвания“ на МОН.
 • Неусвоени средства по международни проекти  в размер на 272 751 лв.
 • Неусвоени средства за НИД по проекти на УНСС – 876 540 лв.
 • Преходен остатък от целево предоставени средства за стипендии – 820 598 лв.

11. Авоарът по разплащателната сметка в левове УНСС и поделения към 31.12.2023 г. е в  размер на 9 017 861 лв. (За сравнение с предходния отчетен период наличността е била 11 664 647 лв.). Преходният остатък се разпределя, както следва:

       

 • УНСС                                                                        6 746 300 лв.
 • ПССО                                                                        1 447 229 лв.
 • ИСК                                                                                99 428 лв.
 • Издателски комплекс                                                  83 201 лв.
 • Регионален център за

          дистанционно обучение Хасково                          641 703 лв.

12. Левовата равностойност на валутата по валутната сметка на УНСС към 31.12.2023 г. е в размер на  4 368 177 лв. и представлява средства по международни проекти и договори изпълнявани от УНСС (за сравнение през предходния период е била 2 636 065 лв. и е представлявала средства по международни проекти и договори изпълнявани от УНСС (2 586 940 лв.) и ИСК (49 125 лв.)).

  

ІІ. Заключение

Въз основа на направените констатации, Контролният съвет приема, че изпълнението на бюджета е в рамките на заложените параметри с бюджет 2023 г.

 

Становището е прието на заседание на Контролния съвет на  19.02.2024 г.

 

 

СТАНОВИЩЕ

на Контролния съвет на УНСС

 

ОТНОСНО:  Отчета за изпълнението на бюджета на УНСС и УНСС и поделения за 2022 г.

 

Контролният съвет на УНСС, на основание чл. 34a, ал. 3, т. 2 от Закона за висшето образование и чл. 29, ал. 4, т. 2 от Правилника за дейността на УНСС, извърши проверка на предоставените от дирекция „Финанси” на УНСС документи (Годишен доклад на финансовите и натурални показатели на УНСС и на УНСС и поделенията му за 2022 г., Отчет за изпълнението на бюджета на УНСС и УНСС и поделенията му за 2022 г., обяснителни записки към отчета за изпълнението на бюджета на УНСС и УНСС и поделения за 2022 г. и приложения).

Въз основа на резултатите от проверката и тяхното обсъждане, Контролният съвет прие становище с констатации и заключение относно обекта на контрол.

 

І. Констатации:

1. При изготвянето на Отчета за изпълнението на бюджета на УНСС и УНСС и  поделения за 2022 г. са спазени изискванията на  Закона за публичните финанси, Закона за счетоводството, както и ДДС № 08 от 22.12.2022 г. за годишното счетоводно приключване и представяне на годишните отчети за касовото изпълнение, оборотните ведомости и друга отчетна информация за 2022 г., както и публикуване на годишните финансови отчети за 2022 г. на бюджетните организации и други указания на Министерство на образованието и науката и на Министерство на финансите.

2. Представените отчети отразяват вярно изпълнението на бюджетния план за 2022 година.

3. Спазено е общото съотношение между приходите и разходите, като коректно са отразени преходните остатъци.

4. Приходите и разходите са отчетени в съответствие с параграфите на Единната бюджетна класификация на приходите и разходите за 2022 г. и са свързани с основната дейност на УНСС и поделенията - обучението на студенти и докторанти.

5. През 2022 г.  УНСС и поделения са  реализирали собствени приходи  в  размер на 20 246 690 лв. (за сравнение през предходния отчетен период реализираните собствени приходи са 18 152 969 лв.). Налице е  100,06 % изпълнение на актуализирания годишен план.

С най-висок относителен дял в общия размер на реализираните собствени приходи е УНСС (ЦУ) с 15 682 906 лв., което е 77,46% от общия размер на приходите на УНСС и поделения.

6. Получена е 100% от утвърдената държавна субсидия, определена с ПМС № 31/17.03.2022 г. за изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2022 г. в размер на 27 462 600 лв. и в последствие коригирана в посока увеличение с корекционни писма на 32 835 436 лв.. В тази сума е включена увеличение на субсидията за капиталови разходи в размер на 1 940 000 лв. за модернизация на университетската библиотека и 600 000 лв. общи капиталови разходи. Увеличение на разходите за издръжка на обучението с 984 816 лв., издръжка на персонала със 799 200, както и увеличение на разходите за стипендии на докторанти с 303 000 лв. и стипендии на студенти с 22 500 лв.

7. Продължава положителната тенденция на нарастване на средствата за присъщата на висшето училище научна дейност и за издаване на учебници и научни трудове. Субсидията е в размер на 579 798 лв. (за сравнение през предходния отчетен период е била в размер на 359 018 лв.).  

8. Съотношението между получената бюджетна субсидия и реализираните и отчетени собствените приходи е 1:0,62 в полза на бюджетната субсидия.       

9. Осъществените разходи са в размер на 47 156 633 лв., което е 81.15% спрямо приетия годишен план (за сравнение осъществените разходи през предходния отчетен период са 53 661 355 лв.) С най-висок относителен дял от общия размер на отчетените разходи, след актуализацията на бюджета, е УНСС (ЦУ) с 40 811 655 лв., което е 80.91 % спрямо актуализирания бюджет. Най-съществени са разходите в следните направления: разходи за работни заплати, други плащания на персонала и социални осигуровки – 33 103 813 лв. (70,20%), разходи за издръжка – 9 097 539 лв. (19,29%), разходи за стипендии – 4 090 389 лв. (8,67%) и капиталови разходи – 864 892 лв. (1,83%).

10. Размерът на някои от неусвоените средства прехвърлени за следващи периоди е както следва:

 • Преходен остатък в размер на 791 918лв. за научна дейност от фонд „Научни изследвания“ на МОН.
 • Неусвоени средства за НИД по проекти на УНСС – 786 450лв.
 • Неусвоени средства от международни проекти – 196 441 лв.
 • Неусвоени средства по оперативни програми – 209 797 лв.
 • Преходен остатък от целево предоставени средства за стипендии – 66 660 лв.
 • Преходен остатък от целево предоставени средства за подпомагане на физическото възпитание и спорта – 106 163лв.

 

11. Авоарът по разплащателната сметка в левове УНСС и поделения към 31.12.2022 г. е в  размер на 11 664 647 лв. (За сравнение с предходния отчетен период наличността е била 7 642 399 лв.). Преходният остатък се разпределя както следва:

  

 • УНСС                                                                        10 380 969 лв.
 • ПССО                                                                            550 665 лв.
 • ИСК                                                                                 66 526 лв.
 • Издателски комплекс                                                55 468 лв.
 • Регионален център за

              дистанционно обучение Хасково                      611 019 лв.

12. Левовата равностойност на валутата по валутната сметка на УНСС към 31.12.2022 г. е в размер на 2 636 065 лв. и представлява средства по международни проекти и договори изпълнявани от УНСС (2 586 940 лв.) и ИСК (49 125 лв.).

 

 

ІІ. Заключение

Въз основа на направените констатации, Контролният съвет приема, че изпълнението на бюджета е в рамките на заложените параметри с бюджет 2022 г.

 

Становището е прието на заседание на Контролния съвет на 13.02.2023 г.

 

СТАНОВИЩЕ

на Контролния съвет на УНСС

 

ОТНОСНО:  Отчета за изпълнението на бюджета на УНСС  и УНСС и поделения за 2021 г.

 

Контролният съвет на УНСС, на основание чл. 34a, ал. 3, т. 2 от Закона за висшето образование и чл. 29, ал. 4, т. 2 от Правилника за дейността на УНСС, извърши проверка на предоставените от дирекция „Финанси” на УНСС документи (Годишен доклад на финансовите и натурални показатели на УНСС и на УНСС и поделенията му за 2021 г., Отчет за изпълнението на бюджета на УНСС и УНСС и поделенията му за 2021 г., обяснителни записки към отчета за изпълнението на бюджета на УНСС и УНСС и поделения за 2021 г. и приложения).

Въз основа на резултатите от проверката и тяхното обсъждане, Контролният съвет прие становище с констатации и заключение относно обекта на контрол.

 

І. Констатации:

1. При изготвянето на Отчета за изпълнението на бюджета на УНСС и УНСС и  поделения за 2021 г. са спазени изискванията на  Закона за публичните финанси, Закона за счетоводството, както и ДДС № 07 от 31.12.2021 г. за годишното счетоводно приключване и представяне на годишните отчети за касовото изпълнение, оборотните ведомости и друга отчетна информация за 2021 г., както и публикуване на годишните финансови отчети за 2021 г. на бюджетните организации и други указания на Министерство на образованието и науката и на Министерство на финансите.

2. Представените отчети отразяват вярно изпълнението на бюджетния план за 2021 година.

3. Спазено е общото съотношение между приходите и разходите, като коректно са отразени преходните остатъци.

4. Приходите и разходите са отчетени в съответствие с параграфите на Единната бюджетна класификация на приходите и разходите за 2021 г. и са свързани с основната дейност на УНСС и поделенията - обучението на студенти и докторанти.

5. През 2021 г.  УНСС и поделения са  реализирали собствени приходи  в  размер на  18 152 969 лв. (за сравнение през предходния отчетен период реализираните собствени приходи са 15 864 556 лв.). Налице е  100 % изпълнение на актуализирания годишен план. Счетоводната информация преди актуализацията показва преизпълнение на плана за собствените приходи със 110.58%.

С най-висок относителен дял в общия размер на реализираните собствени приходи е УНСС (ЦУ) с 14 036 988 лв., което е 77,33% от общия размер на приходите на УНСС и поделения.

6. Получена е 100% от утвърдената държавна субсидия, определена с ПМС № 408/23.12.2020 г. за изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2021 г. в размер на 26 639 000 лв. и в последствие коригирана в посока увеличение с корекционни писма на 38 170 135 лв.. Окончателната сума на получената от УНСС субсидия за 2021 г. е 38 170 135 лв. В тази сума е включена субсидията за капиталови разходи в размер на 11 280 117 лв., както и увеличение на разходите за стипендии с 82 489 лв.

7. Съотношението между получената бюджетна субсидия и реализираните и отчетени собствените приходи е 1:0,48 в полза на бюджетната субсидия.       

8. Осъществените разходи са в размер на 53 661 355 лв. (за сравнение осъществените разходи през предходния отчетен период са 39 918 330 лв.), или 89,90% спрямо приетия годишен план. Счетоводната информация преди актуализацията показва преизпълнение на плана за собствените разходи със 116.78%.  С най-висок относителен дял от общия размер на отчетените разходи, след актуализацията на бюджета, е УНСС (ЦУ) с 37 854 691 лв. или 70,54%, следвано от ПССО с 14 991 252 лв. или 27,94%. Най-съществени са разходите в следните направления: разходи за работни заплати, други плащания на персонала и социални осигуровки – 30 751 771 лв. (57,31%), разходи за издръжка – 9 221 824 лв. (17,19%), капиталови разходи – 10 295 704 лв. (19,19%) и разходи за стипендии – 3 388 056 лв. (6,31%).

9. Разходите по осигуряване на безопасността и защитата на здравето на работещите в УНСС в условията на извънредна епидемична обстановка във връзка с КОВИД 19 са в размер на 59 170 лв.

10. Размерът на някои от неусвоените разходи е както следва:

 • Преходен остатък в размер на 723 013 лв. за научна дейност от фонд „Научни изследвания“ на МОН.
 • Неусвоени средства за НИД по проекти на УНСС – 600 568 лв.
 • Неусвоени средства от международни проекти – 213 152 лв.
 • Неусвоени средства по оперативни програми – 939 710лв.
 • Преходен остатък от целево предоставени средства за стипендии – 148 346 лв.
 • Преходен остатък от целево предоставени средства за подпомагане на физическото възпитание и спорта – 87 766 лв.

  Посочените разходи са прехвърлени за изплащане в следващия отчетен период.

11. Преходният остатък на УНСС и поделения (наличността по разплащателната сметка в левове) към 31.12.2021 г. е в  размер на 7 642 399 лв. (За сравнение с предходния отчетен период същият е бил 4 490 276 лв.). Преходният остатък се разпределя както следва:

 

 • УНСС                                                                         6 480 211 лв.
 • ПССО                                                                            321 582 лв.
 • ИСК                                                                                 69 561 лв.
 • Издателски комплекс                                              210 232 лв.
 • Регионален център за

          дистанционно обучение Хасково                          560 813 лв.

12. Левовата равностойност на валутата по валутната сметка на УНСС към 31.12.2021 г. е в размер на 2 049 847 лв. и представлява средства по международни проекти и договори изпълнявани от УНСС (2 019 235 лв.) и ИСК (30 612 лв.).

  

ІІ. Заключение

Въз основа на направените констатации, Контролният съвет приема, че изпълнението на бюджета е в рамките на заложените параметри с бюджет 2021 г.

 

Становището е прието на заседание на Контролния съвет на 11.02.2022 г.

СТАНОВИЩЕ

на Контролния съвет на УНСС

ОТНОСНО:  Проектобюджета на УНСС и УНСС и поделенията му за 2022 г.

  

Контролният съвет на УНСС, на основание чл. 34a, ал. 3, т. 2 от Закона за висшето образование и чл. 29, ал. 4, т. 2 от Правилника за дейността на УНСС, извърши проверка на предоставените от дирекция „Финанси” на УНСС документи (проект за бюджет на УНСС за 2022 г., проект за бюджет  на УНСС и поделения за 2022 г., обяснителни записки към проектите за бюджети и приложения).

 

Въз основа на резултатите от проверката и тяхното обсъждане, Контролният съвет прие становище с констатации и заключения относно обекта на контрол.

 

І. Констатации

 

По законосъобразността:

1. Проектобюджетът на УНСС и неговите поделения е разработен на основание Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г., Закона за публичните финанси, ПМС № 31/17.03.2022 г. за изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2022 г., Указания на Министерство на финансите ДР № 2/22.03.2022 г. и Закона за висшето образование.

ПМС № 31/17.03.2022 г. за изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2022 г. запазва базовия норматив за издръжка на обучението на един учащ се за периода от 01.01.2022 г. до 31.03.2022 г. в размер на 693 лв., а за периода от 01.04.2022 г. до 31.12.2022 г. базовият норматив е увеличен със седем лева на 700 лв.  Средно претегления норматив от 1 640 лв. за 2021 г. е увеличен на 1829 лв. за 2022 г. Средно претегленият брой учащи намалява от 12 770  човека за 2021 г. на 11 483 бр. за 2022 г. или намалението е с 14,55% спрямо предходната година.

Размерът на субсидията от държавния бюджет е определен с приетия Закон за държавния бюджет на Република България за 2022 г. и ПМС №31/17.03.2022 г.  .  Наблюдава се ръст на утвърдената за 2022 г. държавна субсидия, която е в размер на 27 462 600 лв. спрямо утвърдената за 2021 г. - 26 639 000 лв., като увеличението е с 823 600 лв. или 3,09%.  Полагаемата се субсидия на поделенията е определена съобразно Вътрешните правила за процедурите по изготвяне, актуализиране и отчитане изпълнението на бюджета на УНСС.

Планираните собствени приходи по бюджета на УНСС и поделенията му за 2022 г. са 19 237 604 лв., в т.ч. за УНСС 14 749 840 лв.

Проектобюджетът за 2022 г. осигурява нормалното функциониране на УНСС и неговите поделения.

 

По приходите:

2. Приходите от такси за обучение са разчетени по действащите към настоящия момент такси и са както следва:

- такси  за обучение на докторанти - съобразени са с очаквания брой докторанти за 2022 г. и  възлизат на 274 700 лв.;

- такси за обучение на български студенти в бакалавърска степен, редовна форма на обучение в размер на 6 457 816 лв., планирани по следния начин: за летния семестър на учебната 2021/2022 г. са съобразени с броя на записаните студенти в бакалавърска степен за учебната 2021/2022 г.; за зимния семестър на учебната 2022/2023 г. – очаквания брой студенти, съобразен с план-приема, утвърден от АС № 6/13.12.2021 г. и АС №1 от 16.02.2022 г.;

- такси за обучение в магистърска степен, редовна форма на обучение, които възлизат на 3 668 968 лв., съобразно броя на записаните студенти за учебната 2021/2022 г. и очаквания прием за 2022/2023 г. Тук са включени приходите от такси от магистрите обучавани по държавна поръчка и в платена форма на обучение;

- такси от магистри, обучавани в дистанционна форма в размер на 1 787 700 лв., съобразени с броя на приетите студенти през учебната. 2021/2022 г., планувания прием за 2022/2023 г. и сега действащите такси;

- такси за дистанционно обучение в бакалавърска степен в размер на 1 922 836 лв., планирани на база броя на записаните студенти за учебната 2021/2022 г. и очаквания прием за учебната 2022/2023 г.;

- такси от чуждестранни студенти в размер на 93 088 лв., планирани на база броя на обучаваните студенти през учебната 2021/2022 г., очакваният прием през учебната 2022/2023 г. и сега действащите такси;

- такси от кандидат-студенти в размер на 438 500 лв., определени на база запазен размер на кандидатстудентските такси от 2021 г. и  отчетените за 2021 г. величини.  

 

3. Приходите от нощувки и стол в УОБ с. Равда са съобразени с реализираните през 2020 г. и възлизат на 100 000 лв.

 

4. Планирани са приходи от наеми на стойност 3 188 000 лв. включват наеми по договори с външни наематели и наеми от студентски общежития..

По разходите:

5. При планирането на разходите за работна заплата на стойност 26 640 210 лв.  са съобразени: размерът на определените заплати към 31.12.2021 г., ръста на минималната работна заплата за страната и допълнителните плащания по Кодекса на труда и колективния трудов договор. Отделно от тях са предвидени средства за изплащане на наднормативна заетост по действащите разценки, в съответствие с чл. 118, ал. 9 от Правилника за учебната дейност на УНСС.

Планираните разходи за работни заплати, за допълнителни плащания по Кодекса на труда и за наднормативна заетост са законосъобразни.

 

6. Планирането на разходите за “Осигурителни вноски от работодатели” е  съобразено с нормативните изисквания и промяната в осигурителния праг в Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2022 г., Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2022 г., Кодекса за социалното осигуряване и включват: социални осигуровки на работещите по трудови правоотношения в УНСС и наетите по извънтрудови правоотношения. Общият размер на планираните разходи по това перо е в размер на 5 074 108 лв.

 

 7. Законосъобразно е и планирането на разходите за “Други възнаграждения и плащания за персонала” в размер  на  2 688 623 лв., които включват:

 • Възнаграждения на персонала, нает по извънтрудови правоотношения в размер на 1 420 213 лв., в. т.ч. 231 729 лв. по проекти от фонд “НИ” към МОН;
 • Обезщетения по чл. 222 и 224 от КТ в размер на  949 410 лв., съобразени с очаквания брой на лицата подлежащи на пенсиониране през 2022 г.;
 • Други плащания и възнаграждения (заседателни на членове на ПС по НИД, научно жури, рецензии/становища, болнични от работодател и др.) в размер на  319 000 лв. на база очакваните разходи през 2022 г. по справка на отдел “Управление на човешките ресурси”.

             8. Предвидените средства за разходи по „Издръжка“ са в размер на 11 418 710 лв. и включват разходи за вода, горива и енергия, разходи за материали, учебни, научно-изследователски разходи и книги за библиотеката, външни услуги, текущ ремонт, командировки, застраховки и др. При формирането им са спазени вътрешнонормативните изисквания, съобразени са действащите пазарни цени, както и утвърдените лимити за разход на материали по звената на УНСС.

             9. Планирани са средства за „Стипендии“ в размер на 3 813 669 лв., формирани както следва: от предоставената целево държавна субсидия за 2022 г. – 3 665 323 лв.; преходен остатък от 2021 г. – 148 346 лв.; стипендии на АС и др.– 6 008 лв.

             10. Планирани са средства за капиталови разходи в размер на 2 367 218 лв. Приложената подробна справка за капиталовите разходи по бюджетна класификация и обекти доказва тяхната законосъобразност.

           

            11. Предвидени са и средствата за финансиране на дейността на Студентския съвет, съгласно чл. 72, ал. 5 от ЗВО в размер на 1,03% от таксите за обучение. Видът на разходите е определен в приложения бюджет на Студентския съвет за 2022 г. в размер на 140 000 лв.

             С предвидените в проектобюджета разходи за 2022 година ще се осигури нормалното функциониране на УНСС и поделенията му, ще се продължи инвестиционната програма, насочена към подобряване на условията за учебен, научноизследователски и спортно – тренировъчен процес, както и подобряване на условията на труд на работещите в университета.

  

ІІ. Заключения:

1. Въз основа на направените констатации, Контролният съвет приема, че проектът за бюджет на УНСС и неговите поделения за 2022 година е добре структуриран и балансиран в приходната и в разходната му част.

 2. При разработването на бюджета са спазени  изискванията на Закона за публичните финанси,  Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г., ПМС № 31/17.03.2022 г. за изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2022 г., Закона за висшето образование и специалните указания на министъра на финансите за изготвянето на бюджетите за предприятията от публичния сектор и държавните висши училища.

 3. Не са констатирани незаконосъобразни действия във връзка с разработването на проекта, нито незаконосъобразни записвания в съдържанието на проекта.

 Становището е прието на заседание на Контролния съвет на 08.04.2022 г.

 

              

СТАНОВИЩЕ

на Контролния съвет на УНСС

 

ОТНОСНО:  Отчета за изпълнението на бюджета на УНСС  и УНСС и поделения за 2020 г.

 

Контролният съвет на УНСС, на основание чл. 34a, ал. 3, т. 2 от Закона за висшето образование и чл. 29, ал. 4, т. 2 от Правилника за дейността на УНСС, извърши проверка на предоставените от дирекция „Финанси” на УНСС документи (годишен отчет на УНСС за 2020 г., годишен отчет на УНСС и поделения за 2020 г., обяснителни записки към годишния отчет за изпълнението на бюджета на УНСС и УНСС и поделения за 2020 г. и приложения).

Въз основа на резултатите от проверката и тяхното обсъждане, Контролният съвет прие становище с констатации и заключение относно обекта на контрол.

 

І. Констатации:

1. При изготвянето на Отчета за изпълнението на бюджета на УНСС и УНСС и  поделения за 2020 г. са спазени изискванията на  Закона за публичните финанси, Закона за счетоводството, както и ДДС № 09 от 22.12.2020 г. за годишното счетоводно приключване и представяне на годишните отчети за касовото изпълнение, оборотните ведомости и друга отчетна информация за 2020 г., както и публикуване на годишните финансови отчети за 2020 г. на бюджетните организации и други указания на Министерство на образованието и науката и на Министерство на финансите.

2. Представените отчети отразяват вярно изпълнението на бюджетния план за 2020 година.

3. Спазено е общото съотношение между приходите и разходите, като коректно са отразени преходните остатъци.

4. Приходите и разходите са отчетени в съответствие с параграфите на Единната бюджетна класификация на приходите и разходите за 2020 г. и са свързани с основната дейност на УНСС и поделенията - обучението на студенти и докторанти.

5. През 2020 г.  УНСС и поделения са  реализирали собствени приходи  в  размер на  15 864 556 лв. или 96,32 % от актуализирания годишен план. Неизпълнението в размер на 606 260 лв. се дължи на неизпълнението на плана за приходите на Издателски комплекс (ИК) на УНСС,  Институт за следдипломна квалификация (ИСК) при УНСС,  УНСС Централно управление (ЦУ) и Поделение студентски столове и общежития (ПССО).

В структурата на собствените приходи най-съществен е делът на  приходите от такси за обучение, продажби на услуги, стоки и продукция, които са в размер на 15 779 497 лв. или 99,46% от планираните.

С най-висок относителен дял в общия размер на реализираните собствени приходи е УНСС (ЦУ) с 12 593 865 лв., което е 76,46% от общия размер на приходите на УНСС и поделения.

6. Получена е 100% от утвърдената държавна субсидия, определена с ПМС № 381/30.12.2019 г. за изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2020 г. в размер на 23 962 500 лв. и в последствие коригирана в посока увеличение с корекционни писма на 24 200 194 лв.. Окончателната сума на получената от УНСС субсидия за 2020 г. е 24 200 194 лв. В тази сума е включена субсидията за капиталови разходи в размер на 200 000 лв., както и увеличение на разходите за стипендии със 143 544 лв.

7. Съотношението между бюджетната субсидия и собствените приходи е 1:0,66 в полза на бюджетната субсидия.        

8. Осъществените разходи са в размер на 39 918 330 лв., или 91,71% спрямо приетия годишен план. С най-висок относителен дял от общия размер на отчетените разходи, след актуализацията на бюджета, е УНСС (ЦУ) с 37 442 109 лв. или 86.02%, следвано от ПССО с 4 605 300 лв. или 10,58%. Най-съществени са разходите в следните направления: разходи за работни заплати, други плащания на персонала и социални осигуровки – 28 446 647 лв. (71,26%), разходи за издръжка – 7 294 434 лв. (18,27%) и разходи за стипендии – 3 373 022 лв. (8,45%).

9. Разходите по осигуряване на безопасността и защитата на здравето на работещите в УНСС в условията на извънредна епидемична обстановка във връзка с КОВИД 19 са в размер на 162 449 лв.

10. Размерът на неусвоените разходи е както следва:

 • Преходен остатък в размер на 664 617 лв. за научна дейност от фонд „Научни изследвания“ на МОН.
 • Неусвоени средства за НИД по проекти на УНСС – 517 209 лв.
 • Неусвоени средства от международни проекти – 173 485 лв.
 • Неусвоени капиталови разходи по оперативни програми – 200 000 лв.
 • Преходен остатък от целево предоставени средства за стипендии – 182 274 лв.
 • Преходен остатък от целево предоставени средства за подпомагане на физическото възпитание и спорта – 65 425 лв.

  Посочените разходи са прехвърлени за изплащане в следващия отчетен период.

11. Преходният остатък на УНСС и поделения (наличността по разплащателната сметка в левове) към 31.12.2020 г. е в  размер на 4 490 276 лв., в т.ч.:

 • УНСС                                                                         3 662 380 лв.
 • ПССО                                                                            234 765 лв.
 • ИСК                                                                                 31 461 лв.
 • Издателски комплекс                                              131 469 лв.
 • Регионален център за

              дистанционно обучение Хасково                      430 201 лв.

12. Левовата равностойност на валутата на УНСС и поделения към 31.12.2020 г. е в размер на 2 477 592 лв. и представлява средства по международни проекти и договори изпълнявани от УНСС (2 150 343 лв.) и ИСК (327 249 лв.).

 

 ІІ.Заключение

Въз основа на направените констатации, Контролният съвет приема, че изпълнението на бюджета е в рамките на заложените параметри с бюджет 2020 г.

 

Становището е прието на заседание на Контролния съвет на 29.01.2021 г.

Становището е представено от Председателя на Контролния съвет на УНСС пред Академичния съвет на университета в заседанието му от 03 февруари 2021 г.

 

СТАНОВИЩЕ

на Контролния съвет на УНСС


ОТНОСНО:  Проектобюджета на УНСС и УНСС и поделения за 2021 г.

 

 Контролният съвет на УНСС, на основание чл. 34a, ал. 3, т. 2 от Закона за висшето образование и чл. 29, ал. 4, т. 2 от Правилника за дейността на УНСС, извърши проверка на предоставените от дирекция „Финанси” на УНСС документи (проект за бюджет на УНСС за 2021 г., проект за бюджет  на УНСС и поделения за 2021 г., обяснителни записки към проектите за бюджет и приложения).

 

Въз основа на резултатите от проверката и тяхното обсъждане, Контролният съвет прие становище с констатации и заключения относно обекта на контрол.

 

І. Констатации

 

По законосъобразността:

1. Проектобюджетът на УНСС и неговите поделения е разработен на основание Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г., Закона за публичните финанси, ПМС № 408/23.12.2020 г. за изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2021 г., Указания на Министерство на финансите ДР № 1/18.01.2021 г. и Закона за висшето образование.

ПМС № 408/23.12.2020 г. за изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2021 г.  запазва базовия норматив за издръжка на обучението на един учащ се в размер на 693 лв. Променен е коефициентът за определяне на диференцирания по професионални направления норматив за издръжка на обучението на един студент, което води до увеличение на средно претегления норматив от 1 230 лв. за 2020 г. на 1 640 лв. за 2021 г. или с 33,33% спрямо предходната година. Средно претегленият брой учащи намалява от 14 945 човека за 2020 г. на 12 770  човека за 2021 г. или намалението е с 14,55% спрямо предходната година. Намаление на субсидията се наблюдава и при средствата предоставени за научно-изследователска дейност от 404 859 лв. за 2020 г. на 359 018 лв. за 2021 г. или намалението е с 11,32% спрямо предходната година.

Размерът на субсидията от държавния бюджет е определен с приетия Закон за държавния бюджет на Република България за 2021 г. и ПМС № 408/23.12.2020 г.  Наблюдава се ръст на утвърдената за 2021 г. държавна субсидия, която е в размер на 26 639 000 лв. спрямо утвърдената за 2020 г., като увеличението е с 2 676 500 лв. или 11,17%.  Полагаемата се субсидия на поделенията е определена съобразно Вътрешните правила за процедурите по изготвяне, актуализиране и отчитане изпълнението на бюджета на УНСС.

Проектобюджетът за 2021 г. осигурява нормалното функциониране на УНСС и неговите поделения.

 

По приходите:

2. Приходите от такси за обучение са разчетени по действащите към настоящия момент такси и са както следва:

- такси  за обучение на докторанти - съобразени са с очаквания брой докторанти за 2021 г. и  възлизат на 274 700 лв.;

- такси за обучение на български студенти в бакалавърска степен, редовна форма на обучение в размер на 5 658 091 лв., планирани по следния начин: за летния семестър на учебната 2020/2021 г. са съобразени с броя на записаните студенти в бакалавърска степен за учебната 2020/2021 г.; за зимния семестър на учебната 2021/2022 г. – очаквания брой студенти, съобразен с план-приема, утвърден от АС № 7/09.12.2020 г.;

- такси за обучение в магистърска степен, редовна форма на обучение, които възлизат на 3 312 506 лв., съобразно броя на записаните студенти за учебната 2020/2021 г. и очаквания прием за 2021/2022 г. Тук са включени приходите от такси от магистрите обучавани по държавна поръчка и в платена форма на обучение;

- такси от магистри, обучавани в дистанционна форма в размер на 1 096 900 лв., съобразени с броя на приетите студенти през учебната. 2020/2021 г., планувания прием за 2021/2022 г. и сега действащите такси;

- такси за дистанционно обучение в бакалавърска степен в размер на 1 534 908 лв., планирани на база броя на записаните студенти за учебната 2020/2021 г. и очаквания прием за учебната 2021/2022 г.;

- такси от чуждестранни студенти в размер на 147 827 лв., планирани на база броя на обучаваните студенти през учебната 2020/2021 г., очакваният прием през учебната 2021/2022 г. и сега действащите такси;

- такси от кандидат-студенти в размер на 408 500 лв., определени на база запазен размер на кандидатстудентските такси от 2020 г. и  отчетените за 2020 г. величини.  

 

3. Приходите от нощувки и стол в УОБ с. Равда са съобразени с реализираните през 2020 г. и възлизат на 100 000 лв.

 

4. Планирани са приходи от наеми на стойност 2 736 000 лв. изчислени на база сключени договори за наем.

 

По разходите:

5. При планирането на разходите за работна заплата на стойност 23 624 300 лв.  са съобразени: размерът на определените заплати към 31.12.2020 г.; ръста на минималната работна заплата за страната; определената с ПМС 371 от 17.12.2020 г. минимална заплата за най-ниската академична длъжност в ДВУ; ръста в основните трудови възнаграждения на преподавателския персонал (съобразно настъпилите промени в минималната заплата за най-ниската академична длъжност в ДВУ) и сключеното споразумение от 25.11.2020 г. между Съвета на ректорите на ВУ, Националния браншов синдикат „Висше образование и наука“ – КНСБ и МОН; ръста на базовите работни заплати на непреподавателския персонал (съобразно промените на минималната работна заплата); допълнителните плащания по Кодекса на труда и колективния трудов договор. Отделно от тях са предвидени средства за изплащане на наднормативна заетост по действащите разценки, в съответствие с чл. 118, ал. 9 от Правилника за учебната дейност на УНСС.

Планираните разходи за работни заплати, за допълнителни плащания по Кодекса на труда и за наднормативна заетост са законосъобразни.

 

6. Планирането на разходите за “Осигурителни вноски от работодатели” е  съобразено с нормативните изисквания и запазването на осигурителния праг в Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2021 г., Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2021 г., Кодекса за задължително обществено осигуряване и включват: социални осигуровки на работещите по трудови правоотношения в УНСС и наетите по извънтрудови правоотношения. Общият размер на планираните разходи по това перо е в размер на 4 397 762 лв.

 

 7. Законосъобразно е и планирането на разходите за “Други възнаграждения и плащания за персонала” в размер  на  2 615 000 лв., които включват:

 • Възнаграждения на персонала, нает по извънтрудови правоотношения в размер на 1 267 000 лв., в. т.ч. 200 000 лв. по проекти от фонд “НИ” към МОН;
 • Обезщетения по чл. 222 и 224 от КТ в размер на  1 113 000 лв., съобразени с очаквания брой на лицата подлежащи на пенсиониране през 2021 г.;
 • Други плащания и възнаграждения (заседателни на членове на ПС по НИД, научно жури, рецензии/становища, болнични от работодател и др.) в размер на  235 000 лв. на база очакваните разходи през 2021 г. по справка на отдел “Управление на човешките ресурси”.

 

8. Предвидените средства за разходи по „Издръжка“ са в размер на 9 855 700 лв. и включват разходи за вода, горива и енергия, разходи за материали, учебни, научно-изследователски разходи и книги за библиотеката, външни услуги, текущ ремонт, командировки, застраховки и др. При формирането им са спазени вътрешнонормативните изисквания, съобразени са действащите пазарни цени, както и утвърдените лимити за разход на материали по звената на УНСС.

 

9. Планирани са средства за „Стипендии“ в размер на 3 443 273 лв., формирани както следва: от предоставената целево държавна субсидия за 2021 г. – 3 260 999 лв.; преходен остатък от 2020 г. – 171 825 лв.; стипендии на АС – 10 449 лв.

 

10. Планирани са средства за капиталови разходи в размер на 1 467 000 лв. Приложената подробна справка за капиталовите разходи по бюджетна класификация и обекти доказва тяхната законосъобразност.

           

11. Предвидени са и средствата за финансиране на дейността на Студентския съвет, съгласно чл. 72, ал. 5 от ЗВО в размер на 1,18% от таксите за обучение. Видът на разходите е определен в приложения бюджет на Студентския съвет за 2021 г. в размер на 140 500 лв.

 

            С предвидените в проектобюджета разходи за 2021 година ще се осигури нормалното функциониране на УНСС и поделенията му, ще се продължи инвестиционната програма, насочена към подобряване на условията за учебен, научноизследователски и спортно – тренировъчен процес, както и подобряване на условията на труд на работещите в университета.

 

 

ІІ. Заключения:

1. Въз основа на направените констатации, Контролният съвет приема, че проектът за бюджет на УНСС и неговите поделения за 2021 година е добре структуриран и балансиран в приходната и в разходната му част.

 

2. При разработването на бюджета са спазени  изискванията на Закона за публичните финанси,  Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г., ПМС № 408/23.12.2020 г. за изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2021 г., Закона за висшето образование и специалните указания на министъра на финансите за изготвянето на бюджетите за предприятията от публичния сектор и държавните висши училища.

 

3. Не са констатирани незаконосъобразни действия във връзка с разработването на проекта, нито незаконосъобразни записвания в съдържанието на проекта.

  

Становището е прието на заседание на Контролния съвет на 29.01.2021 г.

Становището е представено от Председателя на Контролния съвет на УНСС пред Академичния съвет на университета в заседанието му от 03 февруари 2021 г.





СТАНОВИЩЕ

на Контролния съвет на УНСС

 

ОТНОСНО:  Отчета за изпълнението на бюджета на УНСС  и УНСС и поделения за 2019 г.

 

Контролният съвет на УНСС, на основание чл. 34a, ал. 3, т. 2 от Закона за висшето образование и чл. 29, ал. 4, т. 2 от Правилника за дейността на УНСС, извърши проверка на предоставените от дирекция „Финанси” на УНСС документи (годишен отчет на УНСС за 2019 г., годишен отчет на УНСС и поделения за 2019 г., обяснителни записки към годишния отчет за изпълнението на бюджета на УНСС и УНСС и поделения за 2019 г. и приложения).

Въз основа на резултатите от проверката и тяхното обсъждане, Контролният съвет прие становище с констатации и заключение относно обекта на контрол.

 

І. Констатации:

1. При изготвянето на Отчета за изпълнението на бюджета на УНСС и УНСС и  поделения за 2019 г. са спазени изискванията на  Закона за публичните финанси, Закона за счетоводството, както и ДДС№ 06 от 23.12.2019 г. за годишното счетоводно приключване и представяне на годишните отчети за касовото изпълнение, оборотните ведомости и друга отчетна информация за 2019 г., както и публикуване на годишните финансови отчети за 2019 г. на бюджетните организации.

2. Представените отчети отразяват вярно изпълнението на бюджетния план за 2019 година.

3. Спазено е общото съотношение между приходите и разходите, като коректно са отразени преходните остатъци.

4. Приходите и разходите са отчетени в съответствие с параграфите на Единната бюджетна класификация на приходите и разходите за 2019 г. и са свързани с основната дейност на УНСС и поделенията - обучението на студенти и докторанти.

5. През 2019 г.  УНСС и поделения са  реализирали  приходи  в  размер на  16 177 851 лв. или 97,59 % от планираните. Неизпълнението в размер на 231 187 лв. се дължи на неизпълнението на плана за приходите на ИК на УНСС,  ИСК и УНСС (ЦУ).

В структурата на собствените приходи най-съществен е делът на  приходите от такси за обучение, продажби на услуги, стоки и продукция, които са в размер на 13 564 209 лв. или 97,5% от планираните.

С най-висок относителен дял в общия размер на реализираните приходи е УНСС (ЦУ) с 12 283 798 лв., което е 76% от общия размер на приходите на УНСС и поделения. Две от поделенията са изпълнили плана за приходите. Това са ПССО, което е реализирало приходи в размер на 2 700 475 лв. и е изпълнило плана – 100,11% и  РЦДО Хасково, което е реализирало приходи в размер на 374 157 лв. и е изпълнило плана – 100,02%.

            6. Получена е 100% от утвърдената държавна субсидия, определена с ПМС № 344/21.12.2018 г. за изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2019 г. в размер на 24 657 500 лв. и в последствие коригирана в посока увеличение с корекционни писма на 32 004 070 лв.. Окончателната сума на получената от УНСС субсидия за 2019 г. е 32 004 070 лв. В тази сума е включено и увеличение на субсидията за капиталови разходи със 7 500 000 лв. Средствата се предоставят за осигуряването на собствения принос на УНСС по договор за безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на проектно предложение “Нов учебен корпус на УНСС”.

Съотношението между бюджетната субсидия  и собствените средства е в полза на бюджетната субсидия и е 1: 0,38.

7. Осъществените разходи са в размер на 39 570 524 лв., или 78,75% спрямо приетия годишен план. С най- висок относителен дял от общият размер на отчетените разходи е УНСС (ЦУ)  с 34 320 941 лв. или 87%, следвано от ПССО с 4 093 401 лв. или 10%. Най-съществени са разходите в следните направления: разходи за работни заплати, други плащания на персонала и соц. осигуровки – 21 170 053 (53,5%), разходи за издръжка – 7 814 248 (19,7%) и разходи за стипендии – 3 254 242 (8%).

8. Размерът на неусвоените разходи е както следва:

 • Преходен остатък в размер на 734 579 лв. за научна дейност от фонд „Научни изследвания“ на МОН.
 • Неусвоени средства от международни проекти – 156 583лв.
 • Неусвоени капиталови разходи по оперативни програми – 1 790 617 лв.
 • Преходен остатък от целево предоставени средства за стипендии – 250 939 лв.
 • Преходен остатък от целево предоставени средства за подпомагане на физическото възпитание и спорта – 27 533 лв.

  Посочените разходи са прехвърлени за изплащане в следващия отчетен период.

9. Преходният остатък на УНСС и поделения (наличността по разплащателната сметка в левове) към 31.12.2019 г. е в  размер на 5 247 665 лв., в т.ч.:

 • УНСС                                                                         4 335 023 лв.
 • ПССО                                                                            424 300 лв.
 • ИСК                                                                                 19 666 лв.
 • Издателски комплекс                                                 98 443 лв.
 • Регионален център за

              дистанционно обучение Хасково                      370 233 лв.

10. Левовата равностойност на валутата на УНСС и поделения към 31.12.2019 г. е в размер на 1 435 552 лв. и представлява средства по международни проекти и договори изпълнявани от УНСС (1 292 923 лв.) и ИСК (143 629 лв.).

 

ІІ.Заключение

Въз основа на направените констатации, Контролният съвет приема, че изпълнението на бюджета е в рамките на заложените параметри с бюджет 2019 г.

 

Становището е прието на заседание на Контролния съвет на 28.01.2020 г.


СТАНОВИЩЕ

на Контролния съвет на УНСС

ОТНОСНО:  Проектобюджета на УНСС и УНСС и поделения за 2020 г.

 

 

Контролният съвет на УНСС, на основание чл. 34a, ал. 3, т. 2 от Закона за висшето образование и чл. 29, ал. 4, т. 2 от Правилника за дейността на УНСС, извърши проверка на предоставените от дирекция „Финанси” на УНСС документи /проект за бюджет на УНСС за 2020 г., проект за бюджет  на УНСС и поделения за 2020 г., обяснителни записки към проектите за бюджет и приложения/.

 

Въз основа на резултатите от проверката и тяхното обсъждане, Контролният съвет прие становище с констатации и заключение относно обекта на контрол.

 

І. Констатации:

1. Проектобюджетът на УНСС и неговите поделения е разработен на основание Закона за държавния бюджет на Република България за 2020 г., Закона за публичните финанси, ПМС № 381/30.12.2019 г. за изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2020 г., Указания на Министерство на финансите ДР № 1/17.01.2020 г. и Закона за висше образование.

   С ПМС № 381/30.12.2019 г. за изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2020 г. се запазва базовия норматив за издръжка на обучението на един учащ се в размер на 693 лв.

   Размерът на субсидията от държавния бюджет е определен с приетия Закон за държавния бюджет на Република България за 2020 г. и ПМС № 381/30.12.2019 г.  Полагаемата се субсидия на поделенията е определена съобразно Вътрешните правила за процедурите по изготвяне, актуализиране и отчитане изпълнението на бюджета на УНСС. Проектобюджетът за 2020 г. осигурява нормалното функциониране на УНСС и неговите поделенията.

 

 

2. Приходите от такси за обучение са разчетени по действащите към настоящия момент такси и са както следва:

- такси  за обучение на докторанти - съобразени са с очаквания брой докторанти за 2020 г. и  възлизат на 314 388 лв.;

- такси за обучение на български студенти в бакалавърска степен, редовна форма на обучение в размер на 5 573 432 лв., планирани по следния начин: за летния семестър на уч. 2019/2020 г. са съобразени с броя на записаните студенти в бакалавърска степен за уч. 2019/2020 г.; за зимния семестър на уч. 2020/2021 г. – очаквания брой, съобразен с план-приема, утвърден от АС № 5/04.12.2019 г.;

   -  такси за обучение в магистърска степен, редовна форма на обучение, които възлизат на 3 066 513 лв., съобразно броя на записаните студенти за уч. 2019/2020 г. и очаквания прием за 2020/2021 г. Тук са включени приходите от такси от магистрите обучавани по държавна поръчка и в платена форма на обучение;

   -  такси от магистри, обучавани в дистанционна форма в размер на 1 004 780 лв., съобразени с броя на приетите студенти през уч. 2019/2020 г., планувания прием за 2020/2021 г. и сега действащите такси;

   - приходите от такси за дистанционно обучение в бакалавърска степен са планирани съобразно броя на записаните студенти за уч. 2019/2020 г. и очаквания прием, в размер на 1 525 546 лв.;

  - приходите от такси от чуждестранни студенти в размер на 187 058 лв. са планирани, като е отразен броят на обучаваните чуждестранни студенти през уч. 2019/2020 г., очакваният брой през уч. 2020/2021 г. и сега действащите такси;

   - приходите от кандидатстудентски такси възлизат на 461 500 лв., при запазен размер на кандидатстудентската такса от 2019 г. и отчетените стойности за предходната година.

 

3. Приходите от нощувки и стол в УОБ с. Равда са съобразени с реализираните през 2019 г. и възлизат на 110 000 лв.

 

4. Планирани са приходи от наеми на стойност 3 062 600 лв. изчислени на база сключени договори за наем.

 

5. При планирането на разходите за работна заплата на стойност 23 177 027 лв. е съобразен размерът на  определените заплати към 31.12.2019 г., ръстът на минималната работна заплата, допълнителните плащания по Кодекса на труда и колективния трудов договор. Прогнозиран е и ръст на трудовите възнаграждения до 10% през второто шестмесечие, съобразно изпълнението на плана за собствените приходи. Отделно от тях са предвидени средства за изплащане на наднормативна заетост по действащите разценки, в съответствие с чл. 118, ал. 9 от Правилника за учебната дейност на УНСС. Планираните разходи са законосъобразни.

 

 6. Планирането на разходите за “Осигурителни вноски от работодатели” е  съобразено с нормативните изисквания и запазването на осигурителния праг в Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2020 г., Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2020 г., Кодекса за задължително обществено осигуряване и включват: социални осигуровки на работещите по трудови правоотношения в УНСС  и наетите по извънтрудови правоотношения. Общият размер на планираните разходи по това перо е в размер на 3 906 491 лв.

 

 7. Законосъобразно е и планирането на разходите за “Други възнаграждения и плащания за персонала” в размер  на  2 107 870 лв., които включват:

 • Възнаграждения на персонала, нает по извънтрудови правоотношения в размер на   1 245 709 лв., в. т.ч. 168 427 лв. по проекти от фонд “НИ” към МОН;
 • Обезщетения по чл. 222 и 224 от КТ в размер на  670 946 лв., съобразени с очаквания брой на лицата подлежащи на пенсиониране през 2020 г.;
 • Други плащания и възнаграждения (заседателни на членове на ПС по НИД, научно жури, рецензии/становища, болнични от работодател и др.) в размер на  191 215 лв. на база очакваните разходи през 2020 г. по справка на отдел “УЧР”.

 

8. Предвидените средства за разходи по „Издръжка“ са в размер на 9 028 301 лв. и включват разходи за вода, горива и енергия, разходи за материали, учебни, научно-изследователски разходи и книги за библиотеката, външни услуги, текущ ремонт, командировки, застраховки и др. При формирането им са спазени вътрешнонормативните изисквания, съобразени са действащите пазарни цени, както и утвърдените лимити за разход на материали по звената на УНСС.

 

 9. Планирани са средства за „Стипендии“ в размер на  3 407 073 лв., формирани както следва: от предоставената целево държавна субсидия за 2020 г.–3 155 316 лв.; преходен остатък от 2019 г. –237 379 лв.; от МОН, от целеви дарения и стипендии на АС – 15 018 лв.

 

 10. Планирани са средства за капиталови разходи в размер на 1 188 743 лв. Приложената подробна справка за капиталовите разходи по бюджетна класификация и обекти доказва тяхната законосъобразност.

           

 11. Остатъкът от целево предоставените средства за изпълнение на проект „Нов учебен корпус“ към 31.12.2019 г.,  в размер на 1 775 962 лв. са планирани в параграф „предоставени трансфери“, в съответствие с условията на оперативната програма.

 

 12. Предвидени са и средствата за финансиране на дейността на Студентския съвет, съгласно чл.72, ал.5 от ЗВО в размер на 1% от таксите за обучение. Видът на разходите е определен в приложения бюджет на Студентския съвет за 2020 г. в размер на 112 470 лв.

 

            С предвидените в проектобюджета разходи за 2020 година ще се осигури нормалното функциониране на УНСС и поделенията, ще се продължи инвестиционната програма, насочена към подобряване на условията за учебен, научноизследователски и спортно – тренировъчен процес, както и подобряване на условията на труд на работещите в университета.

 

ІІ.Заключения:

1. Въз основа на направените констатации, Контролният съвет приема, че проектът за бюджет на УНСС и неговите поделения за 2020 година е добре структуриран и балансиран в приходната и в разходната му част.

 

2. При разработването на бюджета са спазени  изискванията на Закона за публичните финанси,  Закона за държавния бюджет на Република България за 2020 г., ПМС № 381/30.12.2019 г. за изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2020 г., Закона за висшето образование и специалните указания на министъра на финансите за изготвянето на бюджетите за предприятията от публичния сектор и държавните висши училища.

 

3. Не са констатирани незаконосъобразни действия във връзка с разработването на проекта, нито незаконосъобразни записвания в съдържанието на проекта.

  

Становището е прието на заседание на Контролния съвет на 28.01.2020 г.



СТАНОВИЩЕ

на Контролния съвет на УНСС

 

ОТНОСНО:  Отчета за изпълнението на бюджета на УНСС и УНСС и поделения за 2018 г.

 

Контролният съвет на УНСС, на основание чл. 34a, ал. 3, т. 2 от Закона за висшето образование и чл. 29, ал. 4, т. 2 от Правилника за дейността на УНСС, извърши проверка на предоставените от дирекция „Финанси” на УНСС документи (годишен отчет на УНСС за 2018 г., годишен отчет на УНСС и поделения за 2018 г., обяснителни записки към годишния отчет за изпълнението на бюджета на УНСС и УНСС и поделения за 2018 г. и приложения).

Въз основа на резултатите от проверката и тяхното обсъждане, Контролният съвет прие становище с констатации и заключение относно обекта на контрол.

 

І. Констатации:

1. При изготвянето на Отчета за изпълнението на бюджета на УНСС и УНСС и  поделения за 2018 г. са спазени изискванията на  Закона за публичните финанси, Закона за счетоводството и ДДС № 08 от 21.12.2018 г. за годишното счетоводно приключване и представяне на годишните отчети за касовото изпълнение, оборотните ведомости и друга отчетна информация за 2018 г., както и публикуване на годишните финансови отчети за 2018 г. на бюджетните организации.

2. Представените отчети отразяват вярно и точно изпълнението на бюджетния план за 2018 година.

3. Спазено е общото съотношение между приходите и разходите, като са налице и  реализирани икономии.

4. Приходите и разходите са отчетени в съответствие с параграфите на Единната бюджетна класификация на приходите и разходите за 2018 г. и са свързани с основната дейност на УНСС и поделенията - обучението на студенти и докторанти.

5. През 2018 г.  УНСС и поделения са  реализирали  приходи  в  размер на  15 977 121 лв. или 97,74 % от планираните.

Получените собствени  приходи от такси за обучение, продажби на услуги, стоки и продукция, са в размер на 13 815 402 лв. или 98,70% от планираните. Неизпълнението в размер на 182 106 лв. се дължи главно на неизпълнението на плана за приходите на ИК на УНСС и ИСК.

         С най-висок относителен дял от общия размер на отчетените приходи е УНСС (ЦУ)- 99,88%,  РЦДО – Хасково – 99,74% и ПССО – 90,80%.   

 6.Получените трансфери са в размер на 483 726 лв., в т.ч.: стипендии от МОН по международни спогодби и ЦЕЕПУС - 18 629 лв., трансфери от фонд “Научни изследвания” – 465 097 лв.

 7. Получена е 100% от субсидията определена с ПМС № 372/21.12.2017 г. за изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2018 г. в размер на 21 677 100 лв.  и в последствие коригирана в посока увеличение с корекционни писма на 21 703 587 лв.. Окончателната сума на получената от УНСС субсидия за 2018 г. 21 703 587 лв.

Съотношението между бюджетната субсидия  и собствените средства е в полза на бюджетната субсидия и е 1: 0,59.

8. Осъществените разходи са в размер на 38 037 769 лв., или 95% спрямо приетия годишен план. С най- висок относителен дял от отчетените разходи е УНСС (ЦУ) - 87%, следвано от ПССО - 10%. Най-съществени са разходите в следните направления: разходи за работни заплати, други плащания на персонала и соц. осигуровки – 27 630 443(73%), разходи за издръжка – 6 514 157 (17%) и разходи за стипендии - 2 696 373 (7%).

 9. Размерът на неусвоените разходи е както следва:

 • Преходен остатък в размер на 247 409 лв. за научна дейност от фонд „Научни изследвания“ на МОН.
 • Неусвоени средства от Международни проекти – 172 997лв.
 • Неусвоени капиталови разходи – 200 000 лв.
 • Преходен остатък от целево предоставени средства за стипендии – 89 600 лв.
 • Преходен остатък от целево предоставени средства за подпомагане на физическото възпитание и спорта – 50 227лв.

  Посочените разходи са прехвърлени за изплащане в следващия отчетен период.

10. Преходният остатък на УНСС и поделения е в  размер на 2  044 621лв., в т.ч.:

 • УНСС                                                                      1 334 468 лв.
 • ПССО                                                                         274 228 лв.
 • ИСК                                                                              52 542 лв.
 • Издателски комплекс                                             42 515 лв.
 • Регионален център за

              дистанционно обучение Хасково                 340 868 лв.

11. Левовата равностойност на валутата на УНСС и поделения е в размер на          1 501 544лв. и представлява средства по международни проекти и договори изпълнявани от УНСС и ИСК.

 

ІІ.Заключение

Въз основа на направените констатации, Контролният съвет приема, че изпълнението на бюджета е в рамките на заложените параметри с бюджет 2018 г.

Становището е прието на заседание на Контролния съвет на 16.01.2019 г.

 

СТАНОВИЩЕ

на Контролния съвет на УНСС

ОТНОСНО:  Проектобюджета на УНСС и УНСС и поделения за 2019 г.

  

Контролният съвет на УНСС, на основание чл. 34a, ал. 3, т. 2 от Закона за висшето образование и чл. 29, ал. 4, т. 2 от Правилника за дейността на УНСС, извърши проверка на предоставените от дирекция „Финанси” на УНСС документи /проект за бюджет на УНСС за 2019 г., проект за бюджет  на УНСС и поделения за 2019 г., обяснителни записки към проектите за бюджет и приложения/.

 

Въз основа на резултатите от проверката и тяхното обсъждане, Контролният съвет прие становище с констатации и заключение относно обекта на контрол.

 

І. Констатации:

1. Проектобюджетът на УНСС и неговите поделения е разработен на основание Закона за държавния бюджет на Република България за 2019 г., Закона за публичните финанси, ПМС № 344/21.12.2018 г. за изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2019 г., Указания на Министерство на финансите ДР № 1/11.01.2019 г. и Закона за висше образование.

   С ПМС № 344/21.12.2018 г. за изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2019 г. се запазва базовия норматив за издръжка на обучението на един учащ се в размер на 693 лв.

   Размерът на субсидията от държавния бюджет е определен с приетия Закон за държавния бюджет на Република България за 2019 г. Полагаемата се субсидия на поделенията е определена съобразно Вътрешните правила за процедурите по изготвяне, актуализиране и отчитане изпълнението на бюджета на УНСС. Бюджетът за 2019 г. осигурява нормалното функциониране на УНСС и неговите поделенията.

  2. Приходите от такси за обучение са разчетени по действащите към настоящия момент такси и са както следва:

- такси  за обучение на докторанти - съобразени са с очаквания брой докторанти за 2019 г. и  възлизат на 236 992 лв.;

- такси за обучение на български студенти в бакалавърска степен, редовна форма на обучение в размер на 6 001 549 лв., планирани по следния начин: за летния семестър на уч. 2018/2019 г. са съобразени с броя на записаните студенти в бакалавърска степен за уч. 2018/2019 г.; за зимния семестър на уч. 2019/2020 г. – очаквания брой, съобразен с план-приема, утвърден от АС № 5/12.12.2018 г.;

   -  такси за обучение в магистърска степен, редовна форма на обучение, които възлизат на 3 068 370 лв., съобразно броя на записаните студенти за уч. 2018/2019 г. и очаквания прием за 2019/2020 г. Тук са включени приходите от такси от магистрите обучавани по държавна поръчка и в платена форма на обучение;

   -  такси от магистри, обучавани в дистанционна форма в размер на 1 196 012 лв., съобразени с броя на приетите студенти през уч. 2018/2019 г., планувания прием за 2019/2020 г. и сега действащите такси;

   - приходите от такси за дистанционно обучение в бакалавърска степен са планирани съобразно броя на записаните студенти за уч. 2018/2019 г. и очаквания прием, в размер на 1 359 196 лв.;

  - приходите от такси от чуждестранни студенти в размер на 220 542 лв. са планирани, като е отразен броя на обучаваните чуждестранни студенти през уч. 2018/2019 г., очакваният брой през уч. 2019/2020 г. и сега действащите такси;

   - приходите от кандидатстудентски такси възлизат на 533 659 лв., при запазен размер на кандидатстудентската такса от 2018 г. и отчетените стойности за предходната година.

 3. Приходите от нощувки и стол в УОБ с. Равда са съобразени с реализираните през 2018 г. и възлизат на 110 000 лв.

 4. Планирани са приходи от наеми на стойност 377 662 лв. изчислени на база сключени договори за наем.

 5. При планирането на разходите за работна заплата на стойност 21 882 542 лв. е съобразен размерът на  определените заплати към 31.12.2018 г., ръстът на минималната работна заплата, както и промяна на допълнителните възнаграждения по Кодекса на труда и колективния трудов договор.  Отделно от тях са предвидени средства за изплащане на наднормативна заетост по действащите разценки, в съответствие с чл. 118, ал. 9 от Правилника за учебната дейност на УНСС. Планираните разходи са законосъобразни и целесъобразни.

  6. Планирането на разходите за “Осигурителни вноски от работодатели” е  съобразено с нормативните изисквания и повишаването на осигурителния праг в Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2019 г., Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2019 г., Кодекса за задължително обществено осигуряване и включват: социални осигуровки на работещите по трудови правоотношения в УНСС  и наетите по извънтрудови правоотношения. Общият размер на планираните разходи по това перо е в размер на 4 123 065 лв.

  7. Законосъобразно е и планирането на разходите за “Други възнаграждения и плащания за персонала” в размер  на  2 807 120 лв., които включват:

 • Възнаграждения на персонала, нает по извънтрудови правоотношения в размер на   1 586 847 лв., в. т.ч. 176 292 лв. по проекти от фонд “НИ” към МОН;
 • Обезщетения по чл. 222 и 224 от КТ в размер на  1 018 213 лв., съобразени с очаквания брой на лицата подлежащи на пенсиониране през 2019 г.;
 • Други плащания и възнаграждения (заседателни на членове на ПС по НИД, научно жури, рецензии/становища, болнични от работодател и др.) в размер на  202 060 лв. на база очакваните разходи през 2019 г. по справка на отдел “УЧР”.

 8. Предвидените средства за разходи по „Издръжка“ са в размер на 8 750 911 лв. и включват разходи за вода, горива и енергия, разходи за материали, учебни, научно-изследователски разходи и книги за библиотеката, външни услуги, текущ ремонт, командировки, застраховки и др. При формирането им са спазени вътрешнонормативните изисквания, съобразени са действащите пазарни цени, както и утвърдените лимити за разход на материали по звената на УНСС.

  9. Планирани са средства за „Стипендии“ в размер на  3 498 762 лв., формирани както следва: от субсидия –3 390 213 лв., преходен остатък от 2018 г. –89 600 лв., от МОН, от целеви дарения и стипендии на АС –18 949 лв.

  10. Планирани са средства за капиталови разходи в размер на 1 223 760 лв. Приложената подробна справка за капиталовите разходи по бюджетна класификация и обекти доказва тяхната законосъобразност и целесъобразност.

 11. Предвидени са и средствата за финансиране на дейността на Студентския съвет, съгласно чл.72, ал.5 от ЗВО в размер на 1% от таксите за обучение. Видът на разходите е определен в приложения бюджет на Студентския съвет за 2019 г. в размер на 123 500 лв.

 

            С предвидените в проектобюджета разходи за 2019 година ще се осигури нормалното функциониране на УНСС и поделенията, ще се продължи инвестиционната програма, насочена към подобряване на условията за учебен, научноизследователски и спортно – тренировъчен процес, както и подобряване на условията на труд на работещите в университета.

 

ІІ.Заключения:

1. Въз основа на направените констатации, Контролният съвет приема, че проектът за бюджет на УНСС и неговите поделения за 2019 година е добре структуриран и балансиран в приходната и в разходната му част.

 

2. При разработването на бюджета са спазени  изискванията на Закона за публичните финанси,  Закона за държавния бюджет на Република България за 2019 г., ПМС № 344 от 21.12.2018 г. за изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2019 г., Закона за висшето образование и специалните указания на министъра на финансите за изготвянето на бюджетите за предприятията от публичния сектор и държавните висши училища.

 

3. Не са констатирани незаконосъобразни действия във връзка с разработването на проекта, нито незаконосъобразни записвания в съдържанието на проекта.

 

Становището е прието на заседание на Контролния съвет на 16.01.2019 г.


СТАНОВИЩЕ

на Контролния съвет на УНСС

 

ОТНОСНО:  Отчета за изпълнението на бюджета на УНСС и УНСС и поделения за 2017 г.

 

Контролният съвет на УНСС, на основание чл. 34a, ал. 3, т. 2 от Закона за висшето образование и чл. 29, ал. 4, т. 2 от Правилника за дейността на УНСС, извърши проверка на предоставените от дирекция „Финанси” на УНСС документи (годишен отчет на УНСС за 2017 г., годишен отчет на УНСС и поделения за 2017 г., обяснителни записки към годишния отчет за изпълнението на бюджета на УНСС и УНСС и поделения за 2017 г. и приложения).

Въз основа на резултатите от проверката и тяхното обсъждане, Контролният съвет прие становище с констатации и заключение относно обекта на контрол.

 

І. Констатации:

1. При изготвянето на Отчета за изпълнението на бюджета на УНСС и УНСС и  поделения за 2017 г. са спазени изискванията на  Закона за публичните финанси, Закона за счетоводството и ДДС № 07 от 22.12.2017 г. за годишното счетоводно приключване и представяне на годишните отчети за касовото изпълнение, оборотните ведомости и друга отчетна информация за 2017 г., както и публикуване на годишните финансови отчети за 2017 г. на бюджетните организации.

2. Представените отчети отразяват вярно и точно изпълнението на бюджетния план за 2017 година.

3. Спазено е общото съотношение между приходите и разходите, като са налице и  реализирани икономии.

4. Приходите и разходите са отчетени в съответствие с параграфите на Единната бюджетна класификация на приходите и разходите за 2017 г. и са свързани с основната дейност на УНСС и поделенията - обучението на студенти и докторанти.

5. През 2017 г.  УНСС и поделения са  реализирали  приходи  в  размер на  16 292 794 лв. или 99,37 % от планираните.

Получените собствени  приходи от такси за обучение, продажби на услуги, стоки и продукция, наеми и лихви са в размер на 14 182 343 лв. или 98,61% от планираните. Неизпълнението в размер на 200 703 лв. се дължи главно на неизпълнението на плана за приходите на ИК на УНСС, ИСК и Института за развитие на предприемачеството.

            Реализирано е превишение на приходите от наеми в размер на 60 441 лв.

            С най-висок относителен дял от общия размер на отчетените приходи е УНСС (ЦУ), ПССО и РЦДО – Хасково.    

 6.Получените трансфери са в размер на 183 828 лв., в т.ч.: стипендии от МОН по международни спогодби и ЦЕЕПУС - 18 136 лв., трансфери от фонд “Научни изследвания” - 165 692 лв.

  7. Получена е 100% от субсидията определена с ПМС № 374/22.12.2016 г. за изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2017 г. в размер на 20 386 400 лв.  и в последствие коригирана в посока намаление с корекционни писма на 20 348 355 лв. главно поради прехвърлени студенти в други ВУ. Окончателната сума на получената от УНСС субсидия за 2017 г. е  20 348 355 лв.

Съотношението между бюджетната субсидия  и собствените средства е в полза на бюджетната субсидия и е 1: 0,64.

8. Осъществените разходи са в размер на 36 424 266 лв., или 94,24% спрямо приетия годишен план. С най- висок относителен дял от отчетените разходи е УНСС (ЦУ) - 87%, следвано от ПССО - 10%. Най-съществени са разходите в следните направления: разходи за работни заплати, други плащания на персонала и соц. осигуровки - 26 507 851 (73%), разходи за издръжка - 6 909 819 (19%) и разходи за стипендии - 2 465 187 (7%).

 9. Отчетено е намаление на разходите спрямо плана в размер на 2 225 671 лв. В известна степен то се дължи на:

 • Преходен остатък в размер на 302 106 лв. за научна дейност от фонд „Научни изследвания“ на МОН.
 • Неусвоени средства от Международни проекти - 179 938 лв.
 • Неусвоени капиталови разходи - 458 413 лв.
 • Преходен остатък от целево предоставени средства за стипендии - 184 114 лв.
 • Преходен остатък от целево предоставени средства за подпомагане на физическото възпитание и спорта - 39 654 лв.

  Посочените разходи са прехвърлени за изплащане в следващия отчетен период.

10. Преходният остатък на УНСС и поделения е в  размер на 2 733 449  лв., в т.ч.:

 • УНСС                                                                      1 629 023 лв.
 • ПССО                                                                         650 786 лв.
 • ИСК                                                                              19 422 лв.
 • Издателски комплекс                                               7 782 лв.
 • Регионален център за

              дистанционно обучение Хасково                 405 531 лв.

 • ИРП                                                                                    19 лв.
 • Стол-ресторант при  УНСС                                   20 886 лв.

11. Левовата равностойност на валутата на УНСС и поделения е в размер на   2 000 223 лв. и представлява средства по международни проекти и договори изпълнявани от УНСС.

 

ІІ.Заключение

Въз основа на направените констатации, Контролният съвет приема, че изпълнението на бюджета е в рамките на заложените параметри с бюджет 2017 г.

 

Становището е прието на заседание на Контролния съвет на 22.01.2018 г.




СТАНОВИЩЕ

на Контролния съвет на УНСС

ОТНОСНО:  Проектобюджета на УНСС и УНСС и поделения за 2018 г.

 

 

Контролният съвет на УНСС, на основание чл. 34a, ал. 3, т. 2 от Закона за висшето образование и чл. 29, ал. 4, т. 2 от Правилника за дейността на УНСС, извърши проверка на предоставените от дирекция „Финанси” на УНСС документи /проект за бюджет на УНСС за 2018 г., проект за бюджет  на УНСС и поделения за 2018 г., обяснителни записки към проектите за бюджет и приложения/.

 

Въз основа на резултатите от проверката и тяхното обсъждане, Контролният съвет прие становище с констатации и заключение относно обекта на контрол.

 

І. Констатации:

1. Проектобюджетът на УНСС и неговите поделения е разработен на основание Закона за държавния бюджет на Република България за 2018 г., Закона за публичните финанси, ПМС № 332/22.12.2017 г. за изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2018 г., Указания на Министерство на финансите ДР № 1/11.01.2018 г. и Закона за висше образование.

   С ПМС № 332/22.12.2017 г. за изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2018 г. се запазва базовия норматив за издръжка на обучението на един учащ се в размер на 693 лв.

   Размерът на субсидията от държавния бюджет е определен с приетия Закон за държавния бюджет на Република България за 2018 г. Полагаемата се субсидия на поделенията е определена съобразно Вътрешните правила за процедурите по изготвяне, актуализиране и отчитане изпълнението на бюджета на УНСС. Бюджетът за 2018 г. осигурява нормалното функциониране на УНСС и неговите поделенията.

 

 

2. Приходите от такси за обучение са разчетени по действащите към настоящия момент такси и са както следва:

- такси  за обучение на докторанти - съобразени са с очаквания брой докторанти за 2018 г. и  възлизат на 225 034 лв.;

- такси за обучение на български студенти в бакалавърска степен, редовна форма на обучение в размер на 6 048 714 лв., планирани по следния начин: за летния семестър на уч. 2017/2018 г. са съобразени с броя на записаните студенти в бакалавърска степен за уч. 2017/2018 г.; за зимния семестър на уч. 2018/2019 г. – очаквания брой, съобразен с план-приема, утвърден от АС № 8/13.12.2017 г.;

   -  такси за обучение в магистърска степен, редовна форма на обучение, които възлизат на 3 085 861 лв., съобразно броя на записаните студенти за уч. 2017/2018 г. и очаквания прием за 2018/2019 г. Тук са включени приходите от такси от магистрите обучавани по държавна поръчка и в платена форма на обучение;

   -  такси от магистри, обучавани в дистанционна форма в размер на 1 270 800 лв., съобразени с броя на приетите студенти през уч. 2017/2018 г., планувания прием за 2018/2019 г. и сега действащите такси;

   - приходите от такси за дистанционно обучение в бакалавърска степен са планирани съобразно броя на записаните студенти за уч. 2017/2018 г. и очаквания прием, в размер на 926 462 лв.;

  - приходите от такси от чуждестранни студенти в размер на 169 332 лв. са планирани, като е отразен броя на обучаваните чуждестранни студенти през уч. 2017/2018 г., очакваният брой през уч. 2018/2019 г. и сега действащите такси;

   - приходите от кандидатстудентски такси възлизат на 400 000 лв., при запазен размер на кандидатстудентската такса от 2017 г. и отчетените стойности за предходната година, редуцирани с ориентировъчната стойност на планирано провеждане на предварителни изпити без такса, съгласно решение на АС 07/9-11.11.2017 г.

 

3. Приходите от нощувки и стол в УОБ с. Равда са съобразени с реализираните през 2017 г. и възлизат на 110 000 лв.

 

4. Планирани са приходи от наеми на стойност 377 662 лв. изчислени на база сключени договори за наем.

 

5. При планирането на разходите за работна заплата на стойност 19 751 447 лв. е съобразен размерът на  определените заплати към 31.12.2017 г., ръстът на минималната работна заплата, както и промяна на допълнителните възнаграждения по Кодекса на труда и колективния трудов договор.  Отделно от тях са предвидени средства за изплащане на наднормативна заетост по действащите разценки, в съответствие с чл. 118, ал. 9 от Правилника за учебната дейност на УНСС. Планираните разходи са законосъобразни и целесъобразни.

 

 6. Планирането на разходите за “Осигурителни вноски от работодатели” е  съобразено с измененията в осигурителната вноска за фонд “Пенсии“ в Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2018 г., Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2018 г., Кодекса за задължително обществено осигуряване и включват: социални осигуровки на работещите по трудови правоотношения в УНСС  и наетите по извънтрудови правоотношения. Общият размер на планираните разходи по това перо е в размер на 3 340 588 лв.

 

 7. Законосъобразно е и планирането на разходите за “Други възнаграждения и плащания за персонала” в размер  на  2 030 754 лв. които включват:

 • Възнаграждения на персонала, нает по извънтрудови правоотношения в размер на  975 754 лв., в. т.ч. 208 754 лв. по проекти от фонд “НИ” към МОН;
 • Обезщетения по чл. 222 и 224 от КТ в размер на 855 000 лв., съобразени с очаквания брой на лицата подлежащи на пенсиониране през 2018 г.;
 • Други плащания и възнаграждения (заседателни на членове на ПС по НИД, научно жури, рецензии/становища, болнични от работодател и др.) в размер на  200 000 лв. на база очакваните разходи през 2018 г. по справка на дирекция “Човешки ресурси”.

 

 8. Предвидените средства за разходи по „Издръжка“ са в размер на 4 950 961 лв. и включват разходи за вода, горива и енергия, разходи за материали, учебни, научно-изследователски разходи и книги за библиотеката, външни услуги, текущ ремонт, командировки, застраховки и др. При формирането им са спазени вътрешнонормативните изисквания, съобразени са действащите пазарни цени, както и утвърдените лимити за разход на материали по звената на УНСС.

 

 9. Планирани са средства за „Стипендии“ в размер на 2 795 697 лв., формирани както следва: от субсидия – 2 577 334 лв., преходен остатък от 2017 г. – 184 114 лв., от МОН, от целеви дарения и стипендии на АС – 34 249 лв.

 

10. Планирани са средства за капиталови разходи в размер на 507 215 лв. Приложената подробна справка за капиталовите разходи по бюджетна класификация и обекти доказва тяхната законосъобразност и целесъобразност.

 

            11. Предвидени са и средствата за финансиране на дейността на Студентския съвет, съгласно чл.72, ал.5 от ЗВО в размер на 1% от таксите за обучение. Видът на разходите е определен в приложения бюджет на Студентския съвет за 2018 г. в размер на 116 800 лв.

 

            С предвидените в проектобюджета разходи за 2018 година ще се осигури нормалното функциониране на УНСС и поделенията, ще се продължи инвестиционната програма, насочена към подобряване на условията за учебен, научноизследователски и спортно – тренировъчен процес, както и подобряване на условията на труд на работещите в университета.

 

ІІ.Заключения:

1. Въз основа на направените констатации, Контролният съвет приема, че проектът за бюджет на УНСС и неговите поделения за 2018 година е добре структуриран и балансиран в приходната и в разходната му част.

 

2. При разработването на бюджета са спазени  изискванията на Закона за публичните финанси,  Закона за държавния бюджет на Република България за 2018 г., ПМС № 332 от 22.12.2017 г. за изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2018 г., Закона за висшето образование и специалните указания на министъра на финансите за изготвянето на бюджетите за предприятията от публичния сектор и държавните висши училища.

 

3. Не са констатирани незаконосъобразни действия във връзка с разработването на проекта, нито незаконосъобразни записвания в съдържанието на проекта.

 

 

Становището е прието на заседание на Контролния съвет на 22.01.2018 г.

 

 

СТАНОВИЩЕ

на Контролния съвет на УНСС

 

                       ОТНОСНО:  Отчета за изпълнението на бюджета на УНСС и УНСС и поделения за 2016 г.

 

                       Контролният съвет на УНСС, на основание чл. 34a, ал. 3, т. 2 от Закона за висшето образование и чл. 29, ал. 4, т. 2 от Правилника за дейността на УНСС, извърши проверка на представените документи /годишен отчет на УНСС за 2016 г., годишен отчет на УНСС и поделения за 2016 г., обяснителни записки към годишния отчет за изпълнението на бюджета на УНСС и УНСС и поделения за 2016 г. и приложения/.

                       Въз основа на резултатите от проверката и тяхното обсъждане, Контролният съвет прие становище с констатации и заключение относно обекта на контрол.

 

                       І. Констатации:

1. При изготвянето на Отчета за изпълнението на бюджета на УНСС и УНСС и  поделения за 2016 г. са спазени изискванията на  Закона за публичните финанси, Закона за счетоводството и ДДС № 9 от 23.12.2016 г. за Годишното счетоводно приключване и представяне на годишните отчети за касовото изпълнение, оборотните ведомости и друга отчетна информация за 2016 г., както и публикуване на годишните финансови отчети за 2016 г. на бюджетните организации.

2. Представените отчети отразяват вярно и точно изпълнението на бюджетния план за 2016 година.

3. Спазено е общото съотношение между приходите и разходите, като са налице и  реализирани икономии.

4. Приходите и разходите са отчетени в съответствие с параграфите на  Единната бюджетна класификация на приходите и разходите за 2016г. и са свързани с основната дейност на УНСС и поделенията - обучението на студенти и докторанти.

5. През 2016 г.  УНСС  е  реализирал  приходи  в  размер на  13 254 812 лв. или 101,11% от планираните.

Планът за собствените приходи от такси за обучение, продажби на услуги, стоки и продукция, наеми и лихви е преизпълнен общо с 122 113 лв. В резултат на  възстановени студентски права са реализирани повече от плануваните приходи от такси в ОКС „магистър“ общо в размер на 21 921 лв. , в т.ч. 3 383 лв. – редовни магистри и 18 538 лв. – дистанционни магистри, както и повече от плануваните приходите от такси за обучение в ОКС „бакалавър“ с 23 683 лв.; такси чужденци – по-малко с 5 648 лв.; приходите от кандидат-студентски такси са повече от плануваните с  60 314 лв.; от такси докторанти увеличението спрямо плана е 6 014 лв.

            Превишението на приходите от наеми е с 11 385 лв.

            Приходите от глоби, санкции и наказателни лихви - 6 151 лв. са от получени неустойки от възстановени стипендии по споразумения и неустойка по договор.

            Приходите от лихви в размер на 369 лв. са от внесени лихви за възстановени стипендии.

            6. Получените трансфери са в размер на 277 392 лв., в т.ч.:  стипендии от МОН по международни спогодби и ЦЕПУС – 6 569 лв., трансфери от фонд “Научни изследвания” -317 404 лв., възстановени средства на фонд “Научни изследвания” съгласно решение № 1909/23.11.2015 г. на СГС и решение № 1369/30.06.2016 г. на САпС – (-) 46 581 лв.

            7. Получена е 100% от субсидията определена с ПМС № 380/29.12.2015 г. за изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2016 г. в размер на  19 492 900 лв. Допълнително са получени 216 689  лв. с корекционни писма. Окончателната сума на получената от  УНСС субсидия за 2016 г. е  19 709 589 лв.

Съотношението между бюджетната субсидия  и собствените средства е в полза на бюджетната субсидия и е 1 : 0,67.          

8. Осъществените разходи са в размер на 31 594 499 лв. С най-висок относителен дял са  извършени разходи в следните направления: средства за РЗ, соц. осигуровки -22 905 080 (72%), стипендии 2 252 053 (7%) и разходи за членски внос и участие в нетърговски организации - 3 819 558 (12%).

9. Отчетено е намаление на разходите спрямо плана в размер на 787 170 лв. В известна степен то се дължи на:

 • преходен остатък 214 684 лв. за научна дейност, в т.ч. 16 959 лв. неусвоени средства за научни трудове;
 • за компютърна техника не са усвоени общо 67 854 лв., поради процедура за обществена поръчка в края на 2016 г. Средствата за компютърната техника ще се усвоят през  2017 г.;
 • неусвоени средства 322 494 лв. по договори с фонд „Научни изследвания“  към МОН, които ще се разходват през 2017 г.;
 • годишно изравняване на осигурителни вноски и ДФЛ за 2016 г. в размер на 114 998 лв., в следствие на централизираното им разплащане. Сумата следва да се преведе на МОН до 31.03.2017 г.

            10. Преходният остатък в лв. на УНСС и поделения е в  размер на 2 521 799  лв., в това число:

 • УНСС                                                                      1 541 424 лв.
 • ПССО                                                                        620 526 лв.
 • ИСК                                                                             29 751 лв.
 • Издателски комплекс                                                   2 609 лв.
 • Регионален център за ДО - Хасково                       308 785 лв.
 • ИРП                                                                                     19 лв.
 • Стол-ресторант при  УНСС                                        18 685 лв.

            11. Левовата равностойност на валута на УНСС и поделения е в размер на 541 228 лв., в това число:

 • УНСС                                                                        472 788 лв.
 • ИСК                                                                            68 440 лв.

 

                           ІІ.Заключение

Въз основа на направените констатации, Контролният съвет приема, че изпълнението на бюджета е в рамките на заложените параметри с бюджет 2016 г.

 

Становището е прието на заседание на Контролния съвет на 23.01.2017 г.

 

  

СТАНОВИЩЕ

на Контролния съвет на УНСС

                             ОТНОСНО:  Проектобюджета на УНСС и УНСС и поделения за 2017 г.

 

                            Контролният съвет на УНСС, на основание чл. 34a, ал. 3, т. 2 от Закона за висшето образование и чл. 29, ал. 4, т. 2 от Правилника за дейността на УНСС, извърши проверка на представените документи /проект за бюджет на УНСС за 2017 г., проект за бюджет  на УНСС и поделения за 2017 г., обяснителни записки към проектите за бюджет и приложения/.

                           Въз основа на резултатите от проверката и тяхното обсъждане, Контролният съвет прие становище с констатации и заключение относно обекта на контрол.

                         І. Констатации:

 1. Проектобюджетът на УНСС и неговите поделения е разработен на основание Закона за държавния бюджет на Република България за 2017 г., Закона за публичните финанси, ПМС № 374/22.12.2016 г. за изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2017 г., Указания на Министерство на финансите ДР № 1/05.01.2017 г. и Закона за висше образование.

  С ПМС № 374/22.12.2016 г. за изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2017 г. се запазва базовия норматив за издръжка на обучението на един учащ се в размер на 693 лв.

  Размерът на субсидията от държавния бюджет е определен с приетия Закон за държавния бюджет на Република България за 2017 г. Полагаемата се субсидия на поделенията е определена съобразно Вътрешните правила за процедурите по изготвяне, актуализиране и отчитане изпълнението на бюджета на УНСС. Бюджетът за 2017 г. осигурява нормалното функциониране на УНСС и неговите поделенията.

 2. Приходите от такси за обучение са разчетени по действащите към настоящия момент такси и са както следва:

- такси  за обучение на докторанти - съобразени са с очаквания брой докторанти за 2017 г. и  възлизат на 228 330 лв.;

- такси за обучение на български студенти в бакалавърска степен, редовна форма на обучение в размер на 5 990 567 лв., планирани по следния начин: за летния семестър на уч. 2016/2017 г. са съобразени с броя на записаните студенти в бакалавърска степен за уч. 2016/2017 г.; За зимния семестър на уч. 2017/2018 г. – очаквания брой, съобразен с план-приема, утвърден от АС № 5/07.12.2016 г.;

   -  таксите за обучение в магистърска степен, редовна форма на обучение,  възлизат на 3 003 802 лв., съобразно броя на записаните студенти за уч. 2016/2017 г. и очаквания прием. Тук са включени приходите от такси от магистрите обучавани по държавна поръчка и в платена форма на обучение.

   Приходите от такси от магистри, обучавани в дистанционна форма в размер на 1 579 222 лв. са съобразени с броя на приетите студенти през уч. 2016/2017 г., планувания прием и сега действащите такси.

   Планувани са приходи от такси за дистанционно обучение в бакалавърска степен, съобразно броя на записаните студенти за уч. 2016/2017 г. и очаквания прием, в т.ч. в РЦДО - Пловдив, в размер на 960 960 лв. В РЦДО – гр. Пловдив не е плануван прием за уч. 2017/18 г.

   Приходите от такси от чуждестранни студенти в размер на 171 398 лв. са планирани, като е отразен броя на обучаваните чуждестранни студенти през уч. 2016/2017 г., очакваният брой през уч. 2017/2018 г. и сега действащите такси.

    Приходите от кандидатстудентски такси възлизат на 540 000 лв., при запазен размер на кандидатстудентската такса от 2016 г., провеждането на предварителни ЕлЕПИ и редовни кандидатстудентски изпити през м. юли 2017 г.

3. При планирането на приходите от административни и кандидатстудентски такси  за база са възприети реализираните такива през 2016 година, при запазване на размера на таксите.

 4. При планирането на разходите за работна заплата е съобразен размерът на  определените заплати към 31.12.2016 г. възлизащ на 19 465 400 лв.  Предвидени са 276 000 лв. за изплащане на наднормативната заетост на преподавателите в бакалавърска степен редовно обучение и 60 000 лв. в дистанционно обучение, 800 000 лв. за наднормативна заетост на преподавателите в магистърска степен редовно обучение и 230 000 лв. в дистанционно обучение.  Планираните разходи са законосъобразни и целесъобразни и са съобразени с очакваните часове над норматива и възнаграждение за 1 ч. наднормативна заетост по действащите разценки, в съответствие с чл. 118, ал. 9 от Правилника за учебната дейност на УНСС.  

 5. Планирането на разходите за “Осигурителни вноски от работодатели” е  съобразено с измененията в осигурителната вноска за фонд “Пенсии“ в Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2017 г., Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2017 г., Кодекса за задължително обществено осигуряване и включват: социални осигуровки на работещите по трудови правоотношения в УНСС в размер на 13,16 %, а за наетите по извънтрудови правоотношения - в размер на  10,45  %; здравни осигуровки в размер на 4,8 %. Общият размер на планираните разходи по това перо е в размер на 3 377 894 лв.

 6. Законосъобразно е и планирането на разходите за “Други възнаграждения и плащания за персонала” в размер  на  1 371 188 лв. които включват:

 • Възнаграждения на персонала, нает по извънтрудови правоотношения в размер на  829 688 лв., в. т.ч. 129 688 лв. по проекти от фонд “НИ” към МОН;
 • Обезщетения по чл. 222 и 224 от КТ в размер на 331 500 лв., съобразени с очаквания брой на лицата подлежащи на пенсиониране през 2017 г.;
 • Други плащания и възнаграждения (заседателни на членове на ПС по НИД, научно жури, рецензии/становища, болнични от работодател и др.) в размер на  210 000 лв. на база очакваните разходи през 2017 г. по справка на дирекция “Човешки ресурси”.

7. С предвидените в проектобюджета разходи за 2017 година ще се осигури нормалното функциониране на УНСС и поделенията, ще се продължи инвестиционната програма, насочена към подобряване на условията за учебен, научноизследователски и спортно – тренировъчен процес, както и подобряване на условията на труд на работещите в университета.

                         ІІ.Заключения:

1. Въз основа на направените констатации, Контролният съвет приема, че проектът за бюджет на УНСС и неговите поделения за 2017 година е добре структуриран и балансиран в приходната и в разходната му част.

 2.При разработването на бюджета са спазени  изискванията на Закона за публичните финанси,  Закона за държавния бюджет на Република България за 2017 г.,  ПМС № 374 от 22.12.2016 г. за изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2017 г., Закона за висшето образование и специалните указания на министъра на финансите за изготвянето на бюджетите за предприятията от публичния сектор и държавните висши училища.

 3. Не са констатирани незаконосъобразни действия във връзка с разработването на проекта, нито незаконосъобразни записвания в съдържанието на проекта.

                         Становището е прието на заседание на Контролния съвет на 23.01.2017 г.


 

СТАНОВИЩЕ

на Контролния съвет на УНСС

ОТНОСНО:  Проектобюджета на УНСС и УНСС и поделения за 2016 г.

  

Контролният съвет на УНСС, на основание чл. 34a, ал. 3, т. 2 от Закона за висшето образование и чл. 29, ал. 4, т. 2 от Правилника за дейността на УНСС, извърши проверка на представената документация /проект за бюджет на УНСС за 2016 г., проект за бюджет  на УНСС и поделения за 2016 г., обяснителна записка към проектите за бюджет и приложения/.

 

Въз основа на резултатите от проверката и тяхното обсъждане, Контролният съвет прие становище с констатации и заключения относно обекта на контрол.

 

І. Констатации:

1. Проектобюджетът на УНСС и неговите поделения е разработен на основание Закона за публичните финанси, Закона за държавния бюджет на Република България за 2016 г., ПМС №380 от 29.12. 2015 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2016 г. и Закона за висшето образование.

С ПМС № 380 от 29.12. 2015 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2016 г. се запазва базовия норматив за издръжка на обучението на един учащ в размер на 693 лв.

 

2. При планирането на  приходите от такси за обучение на докторанти и студенти са съобразени очакваният брой докторанти за 2016 г., записаните студенти за учебната 2015/2016 г.,  очакваният брой студенти за зимния семестър на 2016/2017 г., съобразен с план – приема, утвърден на АС №6/02.12.2015 г.  и размерът на таксите определен в ПМС №104 от 28.04.2015 г. за утвърждаване на таксите за кандидатстване и за обучение в държавните висши училища за учебната 2015/2016 г.

 

3. При планирането на приходите от административни и кандидатстудентски такси  за база са възприети реализираните такива през 2015 година, при запазване на размера на таксите.

 

4. С предвидените в проектобюджета разходи за 2016 година ще се осигури нормалното функциониране на УНСС и поделенията, ще се продължи инвестиционната програма насочена към подобряване на условията за учебен, научноизследователски и спортно – тренировъчен процес, както и подобряване на условията на труд на работещите в университета.

 

 

ІІ.Заключения:

1. Въз основа на направените констатации, Контролният съвет приема, че проекта за бюджет на УНСС и неговите поделения за 2016 година е добре структуриран и балансиран в приходната и в разходната му част.

 

2.При разработването на бюджета са спазени  изискванията на Закона за публичните финанси,  Закона за държавния бюджет на Република България за 2016 г. и ПМС № 380 от 29.12.2015 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2016 г., Закона за висшето образование и специалните указания на министъра на финансите за изготвянето на бюджетите за предприятията от публичния сектор и държавните висши училища.

 

3. Не са констатирани незаконосъобразни действия във връзка с разработването на проекта, нито незаконосъобразни записвания в съдържанието на проекта.

 

Становището е прието на заседание на Контролния съвет на 02.02.2016 г.

 


СТАНОВИЩЕ

на Контролния съвет на УНСС

 

ОТНОСНО:  Отчета за изпълнението на бюджета на УНСС и УНСС и  поделения за 2015 г.

 

 

Контролният съвет на УНСС, на основание чл. 34a, ал. 3, т. 2 от Закона за висшето образование и чл. 29, ал. 4, т. 2 от Правилника за дейността на УНСС, извърши проверка на представената документация /годишен отчет на УНСС за 2015 г., годишен отчет на УНСС и поделения за 2015 г., обяснителни записки към годишния отчет за изпълнението на бюджета на УНСС и УНСС и поделения за 2015 г. и приложения/.

Въз основа на резултатите от проверката и тяхното обсъждане, Контролният съвет прие становище с констатации и заключение относно обекта на контрол.

 

І. Констатации:

1. При изготвянето на Отчета за изпълнението на бюджета на УНСС и УНСС и  поделения за 2015 г. са спазени изискванията на  Закона за публичните финанси, Закона за счетоводството,  ДДС №16 от 23.12.2015 г. за Годишното счетоводно приключване на бюджетните организации за 2015 година и някои въпроси свързани с отчетността през 2016 г. и ДДС №14 от 21.12.2015 г. относно изготвянето и представянето на отчетите за касовото изпълнение на бюджетите, на сметките за средства от ЕС и на сметките за чужди средства към 31.12. 2015 г., както и на  годишните оборотни ведомости за 2015 г.

2. Представените отчети отразяват вярно и точно изпълнението на бюджетния план за 2015 година.

3. Спазено е общото съотношение между приходите и разходите, като са налице и  реализирани икономии.

4. Приходите и разходите са отчетени в съответствие с параграфите на  Единната бюджетна класификация на приходите и разходите за 2015г. и са свързани с основната дейност на УНСС и поделенията - обучението на студенти и докторанти. С най висок относителен дял са следните приходи:

-          приходи от такси за обучение на студенти и докторанти – 13 539 000 лв.;

-          приходи от продажба на учебници и полиграфически услуги – 805 000 лв.;

-          приходи от кандидат студентски такси – 738 000 лв.;

5. Основната част от средствата са изразходвани  в следните направления:

-          осигуряване на обучението на студентите;

-          подобряване на условията за провеждане на учебния процес;

-          подобряване на условията на труд на персонала.

6. Реализираните приходи  от УНСС са в размер на 14 315 406 лева, или 100,65% от планираните. Реализираните приходи от УНСС и поделенията са в размер на 17 786 569 лева, или 93,65% от планираните.

7. Получените трансфери са отрицателна величина в размер на /13 435/[1]лв., в т. ч.:

-          стипендии от МОН по международни спогодби - 2 458  лв.;

-          средства по договор с фонд „Научни изследвания“ на МОН - /893/ лв.;

-          средства  от фонд „Научни изследвания“ на МОН за ИСК - /15 000/ лв.;

Предоставени са трансфери в размер на 120 938 лв. по договори ОП „ Развитие на човешките ресурси“ и по международни проекти от УНСС[2].

8. Получена е 100% от субсидията определена с ПМС №8/16.01.2015 г. - за изпълнение на ДБ на Република България за 2015 г. в размер на 18 448 200 лв.. Допълнително са получени 1 440 082 лв. с корекционни писма за увеличение на издръжката на обучението и други текущи разходи за научна дейност и издаване на учебници.

9. Осъществените разходи са в размер на 42 438 352 лв. Отчетено е намаление на разходите спрямо плана в размер на 917 451 лв. В известна степен то се дължи на:

-          преходен остатък 167 425 лв. за научна дейност, в т. ч. 313 лв. неусвоени средства за научни трудове;

-          не са усвоени 136 459 лв. за компютърна техника, в т. ч. 58 862 лв. по научноизследователски проекти;

-          не са усвоени 194 065 лв. по договори с фонд „Научни изследвания“ към МОН, които ще се разходват през 2016 г.;

-          включена е и дължима сума на МОН в размер на 207 288 лв. от годишното изравняване  на осигурителните вноски и ДФЛ за 2015 г. в резултат на централизираното им разплащане. Тази сума ще бъде преведена на МОН до 31.03. 2016 г.

 10. Паричните средства към края на отчетния период са в размер на 3 783 287 лв., в т. ч. 1 234 608 парични средства на УНСС; 683 341 лв. парични средства на ПССО; 4 658 лв. – парични средства на ИСК; 6 853 лв. – парични средства на издателски комплекс, 355 740 – парични средства на РЦДО Хасково, 49 лв. – парични средства на ИРП; 36 566 лв. – парични средства на  стол – ресторанта на УНСС. Левовата равностойност на валутата е  1  461 472 лв. в т. ч. на УНСС - 1 360 462 лв., на ИСК – 100 980 лв.

 

ІІ.Заключение

Въз основа на направените констатации, Контролният съвет приема, че изпълнението на бюджета е в рамките на заложените параметри с бюджет 2015 г.

 

            Становището е прието на заседание на Контролния съвет на 02.02.2016 г.

 

 

 



[1] Тези средства са върнати остатъци по проекти /в скоби са посочени отрицателните величини/.

[2] Средствата представляват до финансиране със собствени средства, което се очаква да бъде възстановено.

 


СТАНОВИЩЕ

на Контролния съвет на УНСС


 ОТНОСНО:  Проектобюджета на УНСС и поделения за 2015 г.

 

 

Контролният съвет на УНСС, на основание чл. 34a, ал. 3, т. 2 от Закона за висшето образование и чл. 29, ал. 4, т. 2 от Правилника за дейността на УНСС, извърши проверка на представената документация /проект за бюджет на УНСС за 2015 г., проект за бюджет  на УНСС и поделения за 2015 г., обяснителна записка към проектите за бюджет и приложения/.

 

Въз основа на резултатите от проверката и тяхното обсъждане, Контролният съвет прие становище с констатации и заключение относно обекта на контрол.

 

І. Констатации:

1. Проектобюджетът на УНСС и неговите поделения е разработен на основание Закона за публичните финанси, Закона за държавния бюджет на Република България за 2015 г., ПМС № 8 от 16 януари 2015 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2015 г. и Закона за висшето образование.

С ПМС № 8 от 16 януари 2015 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2015 г. се запазва базовия норматив за издръжка на обучението на един учащ в размер на 693 лв.

 

2. При планирането на  приходите от такси за обучение на докторанти и студенти са съобразени очакваният брой докторанти за 2015 г., записаните студенти за учебната 2014/2015 г.,  очакваният брой студенти за зимния семестър на 2015/2016 г., съобразен с план – приема, утвърден на АС №6/03.12.2014 г.  и размерът на таксите определен в ПМС №3 от 15.01.2014 г.

 

3. При планирането на приходите от административни и кандидатстудентски такси  за база са възприети реализираните такива през 2014 година, при запазване на размера на таксите.

 

4. С предвидените в проектобюджета разходи за 2015 година ще се осигури нормалното функциониране на УНСС и поделенията, ще се продължи инвестиционната програма насочена към подобряване на условията за учебен, научноизследователски и спортно – тренировъчен процес, както и подобряване на условията на труд на работещите в университета.

 

ІІ.Заключения:

1. Въз основа на направените констатации, Контролният съвет приема, че проектът за бюджет на УНСС и неговите поделения за 2015 година е добре структуриран и балансиран в приходната и в разходната му част.

 

2. При разработването на бюджета са спазени  изискванията на Закона за публичните финанси,  Закона за държавния бюджет на Република България за 2015 г.  и ПМС № 8 от 16 януари 2015 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2015 г., Закона за висшето образование и специалните указания на министъра на финансите за изготвянето на бюджетите за предприятията от публичния сектор и държавните висши училища.

 

3. Не са констатирани незаконосъобразни действия във връзка с разработването на проекта, нито незаконосъобразни записвания в съдържанието на проекта.

 

Становището е прието от Контролния съвет в заседанието му от 10.02.2015 г.


 

СТАНОВИЩЕ

на Контролния съвет на УНСС

 

ОТНОСНО:  Отчета за изпълнението на бюджета на УНСС и УНСС и  поделения за 2014 г.

 

 

Контролният съвет на УНСС, на основание чл. 34a, ал. 3, т. 2 от Закона за висшето образование и чл. 29, ал. 4, т. 2 от Правилника за дейността на УНСС, извърши проверка на представената документация /годишен отчет на УНСС за 2014 г., годишен отчет на УНСС и поделения за 2014 г., обяснителни записки към годишния отчет за изпълнението на бюджета на УНСС и УНСС и поделения за 2014 г. и приложения/.

Въз основа на резултатите от проверката и тяхното обсъждане, Контролният съвет прие становище с констатации и заключение относно обекта на контрол.

 

І. Констатации:

1. При изготвянето на Отчета за изпълнението на бюджета на УНСС и УНСС и  поделения за 2014 г. са спазени изискванията на  Закона за публичните финанси, Закона за счетоводството и ДДС №16 от 13.12.2014 г. за Годишното счетоводно приключване на бюджетните организации за 2014 година и някои въпроси свързани с отчетността през 2015 г.

2. Представените отчети отразяват вярно и точно изпълнението на бюджетния план за 2014 година.

3. Спазено е общото съотношение между приходите и разходите, като са налице и  реализирани икономии.

4. Приходите и разходите са отчетени в съответствие с параграфите на  Единната бюджетна класификация на приходите и разходите за 2014г. и са свързани с основната дейност на УНСС и поделенията - обучението на студенти и докторанти. С най висок относителен дял са следните приходи:

-          приходи от такси за обучение на студенти и докторанти;

-          приходи от кандидат студентски такси;

-          приходи от продажба на учебници и полиграфически услуги.

5. Основната част от средствата са изразходвани  в следните направления:

-          осигуряване на обучението на студентите;

-          подобряване на условията за провеждане на учебния процес;

-          подобряване на условията на труд на персонала.

6. Реализираните приходи  от УНСС са в размер на 15 044 748 лева. Планът за собствените приходи от такси за обучение, продажби на услуги, стоки и продукция, наеми и лихви е преизпълнен с общо 75 741 лв.

7. Получените трансфери са в размер на 142 141 лв., в т. ч. стипендии от МОН по международни спогодби - 4 658 лв., средства по договор с фонд „Научни изследвания“ на МОН - 137 513 лв. (от които 122 513 лв. са преведени по сметката на УНСС в края на м. декември 2014 г. и са предвидени в плана за 2014 г., но ще бъдат разходвани през 2015 година).

8. Получена е 100% от субсидията определена с ПМС №3/15.01. 2014 г. - за изпълнение на ДБ на Република България за 2014 г. в размер на 22 885 307 лв., в това число 4 932 000 лв. за възстановяване на новия корпус на УНСС. Допълнително са получени 1 408 307 лв. с корекционни писма за увеличение на издръжката на обучението и други текущи разходи за научна дейност и издаване на учебници.

9. Осъществените разходи са в размер на 34 683 848 лв. Отчетено е намаление на разходите спрямо плана в размер на 3 015 207 лв. Значителна част от намалението - 1 736 427 лв. е в следствие на недовършения ремонт на нов корпус. Налице са и неусвоени средства за придобиване на  компютърна   техника, оборудване и стопански инвентар - 148 316 лв., които ще бъдат ползвани през 2015 г., в състава на намалението е и дължима сума на МОН  от годишно изравняване на осигурителни вноски и ДФЛ за 2014 г в размер на 118 069 лв.  Икономията за средства за издръжка е в размер на 706 112 лв. 

 10. Паричните средства към края на отчетния период са в размер на 4 488 900 лв., в т. ч. 2 798 076 парични средства на УНСС;  244 017 лв. - средства по проекти финансирани от фонд “Научни изследвания” на МОН, 52 067 лв. от Международни проекти, 56 193 лв.  от съфинансиране на международни проекти от МОН и (35 982) лв. от ОП „Развитие на човешките ресурси“,  1 374 529 лв. са средствата на поделенията.  Левовата равностойност на валутата е  1 608 939 лв. в т. ч. на УНСС - 1 417 652 лв., на ИСК – 191 287 лв.

 

ІІ.Заключение

Въз основа на направените констатации, Контролният съвет приема, че изпълнението на бюджета е в рамките на заложените параметри с бюджет 2014 г.

 

Становището е прието от Контролния съвет в заседанието му от 10.02.2015 г.


СТАНОВИЩЕ

на Контролния съвет на УНСС


ОТНОСНО:  Проектобюджета на УНСС и поделения за 2014 г.

 

 

Контролният съвет на УНСС, на основание чл. 34a, ал. 3, т. 2 от Закона за висшето образование и чл. 29, ал. 4, т. 2 от Правилника за дейността на УНСС, извърши проверка на представената документация /проект за бюджет на УНСС за 2012 г., проект за бюджет  на УНСС и поделения за 2014 г., обяснителна записка към проектите за бюджет и приложения/.

 

Въз основа на резултатите от проверката и тяхното обсъждане, Контролният съвет прие становище с констатации и заключение относно обекта на контрол.

 

І. Констатации:

1. Проектобюджетът на УНСС и неговите поделения е разработен на основание Закона за публичните финанси /в сила от 01.01.2014 г./, Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 г., ПМС № 3 от 15 януари 2014 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2014 г. и Закона за висшето образование.

 

2. При планирането на  приходите от такси за обучение на докторанти и студенти са съобразени очакваният брой докторанти за 2014 г., записаните студенти за учебната 2013/2014 г.,  очакваният брой студенти за зимния семестър на 2014/2015 г., съобразен с план – приема, утвърден на АС №5/11.12.2013 г.  и размерът на таксите определен в ПМС №3 от 15.01.2014 г. /с това постановление за изпълнение на ДБ се запазва базовия норматив за издръжка на обучението на един учащ в размер на 693 лв./.

 

3. При планирането на приходите от административни и кандидатстудентски такси  за база са възприети реализираните такива през 2013 година, при запазване на размера на таксите.

 

4. С предвидените в проектобюджета разходи за 2014 година ще се осигури нормалното функциониране на УНСС и поделенията, ще се продължи инвестиционната програма насочена към подобряване на условията за учебен, научноизследователски и спортно – тренировъчен процес, както и подобряване на условията на труд на работещите в университета.

 

 ІІ.Заключения:

1. Въз основа на направените констатации, Контролният съвет приема, че проектът за бюджет на УНСС и неговите поделения за 2014 година е добре структуриран и балансиран в приходната и в разходната му част.

 

2.При разработването на бюджета са спазени  изискванията на Закона за публичните финанси /в сила от 01.01.2014 г./, Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 г.  и ПМС № 3 от 15 януари 2014 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2014 г., и Закона за висшето образование и специалните указания на министъра на финансите за изготвянето на бюджетите за предприятията от публичния сектор и държавните висши училища.

 

3. Не са констатирани незаконосъобразни действия във връзка с разработването на проекта, нито незаконосъобразни записвания в съдържанието на проекта.

 

 


СТАНОВИЩЕ

на Контролния съвет на УНСС

 

ОТНОСНО:  Отчета за изпълнението на бюджета на УНСС и УНСС и  поделения за 2013 г. 

1. Представените отчети отразяват вярно и точно изпълнението на бюджетния план за 2013 година.

2. Спазено е общото съотношение между приходите и разходите, като са налице и  реализирани икономии.

3. Приходите и разходите са отчетени в съответствие с параграфите на  Единната бюджетна класификация на приходите и разходите за 2013 г. и са свързани с основната дейност на УНСС и поделенията - обучението на студенти и докторанти. С най висок относителен дял са следните приходи:

-          приходи от такси за обучение на студенти и докторанти;

-          приходи от кандидат студентски такси;

-          приходи от продажба на учебници и полиграфически услуги.

4. Основната част от средствата са изразходвани  в следните направления:

-          осигуряване на обучението на студентите;

-          подобряване на условията за провеждане на учебния процес;

-          подобряване на условията на труд на персонала.

5. Отчетено е намаление на разходите спрямо плана за 2013 година.

6. Реализираните приходи  от УНСС, превишават заложените в бюджета разходи.

7. Паричните средства на УНСС и поделения към края на отчетния период са в размер на 2 843 206 лева, в т. ч.:

 • УНСС                                         - 1 349 665 лв.;
 • ПССО                                         -    815 963 лв.;
 • ИСК                                            -        9 911 лв.;
 • Издателски комплекс               -    181 972 лв.;
 • РЦДО – Хасково                       -    481 016 лв.;
 • ИРП                                            -             49 лв.;
 • Стол-ресторант                          -        4 630 лв.

8. Паричните   средства   на  УНСС  към  края  на  отчетния  период  са  в размер  на

1 349 665 лева, в т. ч. средства с целево предназначение:

 • От фонд „Научни изследвания“ на МОН и структурни фондове - 371 663 лв.;
 • От Международни проекти                                                              -   45 398 лв.

 

ІІ.Заключение

Въз основа на направените констатации, Контролният съвет приема, че изпълнението на бюджета е в рамките на заложените параметри с бюджет 2013 г.

 

Становището е прието от Контролния съвет на 17.02.2014 г.

 


СТАНОВИЩЕ

на Контролния съвет на УНСС


ОТНОСНО:  Проектобюджета на УНСС и УНСС и поделения за 2013 г.

 

Контролният съвет на УНСС, на основание чл. 34a, ал. 3, т. 2 от Закона за висшето образование и чл. 29, ал. 4, т. 2 от Правилника за дейността на УНСС, извърши проверка на представената документация /проект за бюджет на УНСС за 2013 г., проект за бюджет  на УНСС и поделения за 2013 г., обяснителни записки към проектите за бюджет и приложения/.

Въз основа на резултатите от проверката и тяхното обсъждане, Контролният съвет в  свое заседание от 12.02.2013 г. прие становище с констатации и заключение относно обекта на контрол.

 

І. Констатации:

1. Проектобюджетът на УНСС и неговите поделения е разработен на основание Закона за държавния бюджет на Република България за 2013 г., Закона за устройство на държавния бюджет, ПМС №1/09.01.2013 г. за изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2013 г. и Закона за висшето образование.

2. При планирането на  приходите от такси за обучение на докторанти и студенти са съобразени очакваният брой докторанти за 2013 г., записаните студенти за учебната 2012/2013 г., очаквания брой студенти за зимния семестър на учебната 2013/2014 г., съобразен с план – приема, утвърден на Решение на АС №6/05.12.2012 г. и размера на таксите определен в ПМС №1 от 09.01.2013 г.

3. При планирането на приходите от административни и кандидатстудентски такси  за база са възприети реализираните такива през 2012 година, при запазване на размера на таксите.

4. С предвидените в проектобюджета разходи за 2013 година ще се осигури нормалното функциониране на УНСС и поделенията, ще се продължи инвестиционната програма насочена към подобряване на условията за учебен, научноизследователски и спортно – тренировъчен процес, както и подобряване на условията на труд на работещите в университета.

 

ІІ.Заключения:

1. Въз основа на направените констатации, Контролният съвет приема, че проектът за бюджет на УНСС и неговите поделения за 2013 година е добре структуриран и балансиран в приходната и в разходната му част.

2.При разработването на бюджета са спазени  изискванията на Закона за държавния бюджет на Република България за 2013 г., Закона за устройство на държавния бюджет, ПМС №1/09.01.2013 г. за изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2013 г., Закона за висшето образование и специалните указания на министъра на финансите за изготвянето на бюджетите за предприятията от публичния сектор и държавните висши училища.

3. Не са констатирани незаконосъобразни действия във връзка с разработването на проекта, нито незаконосъобразни записвания в съдържанието на проекта.


СТАНОВИЩЕ

на Контролния съвет на УНСС

 

ОТНОСНО:  Отчета за изпълнението на бюджета на УНСС и УНСС и  поделения за 2012 г.

 

Контролният съвет на УНСС, на основание чл. 34a, ал. 3, т. 2 от Закона за висшето образование и чл. 29, ал. 4, т. 2 от Правилника за дейността на УНСС, извърши проверка на представената документация /годишен отчет на УНСС за 2012 г., годишен отчет на УНСС и поделения за 2012 г., обяснителни записки към годишния отчет за изпълнението на бюджета на УНСС и УНСС и поделения за 2012 г. и приложения/.

Въз основа на резултатите от проверката и тяхното обсъждане, Контролният съвет в свое заседание от 12.02.2013 г. прие становище с констатации и заключение относно обекта на контрол.

 

І. Констатации:

1. Представените отчети отразяват вярно и точно изпълнението на актуализирания бюджетен план за 2012 г. приет с Решение на Академичния съвет на УНСС № 6 от 05.12.2012 година.

2. Спазено е общото съотношение между приходите и разходите, като са налице и  реализирани икономии.

3. Приходите и разходите са отчетени в съответствие с параграфите на  Единната бюджетна класификация на приходите и разходите за 2012 г. и са свързани с основната дейност на УНСС и поделенията - обучението на студенти и докторанти. С най висок относителен дял са следните приходи:

-          приходи от такси за обучение на студенти и докторанти;

-          приходи от кандидат студентски такси;

-          приходи от продажба на учебници и полиграфически услуги.

4. Основната част от средствата са изразходвани  в следните направления:

-          осигуряване на обучението на студентите;

-          подобряване на условията за провеждане на учебния процес;

-          подобряване на условията на труд на персонала.

5. Отчетено е намаление на разходите спрямо плана за 2012 година.

6. Реализираните приходи  от УНСС, превишават заложените в бюджета, като реалната икономия е в размер на 3 003 984 лева без средствата по международни проекти и по договори с фонд “Научни изследвания” към МОМН.

7. Паричните средства към края на отчетния период са в размер на 6 124 989 лева, в т.ч. 4 109 380 парични средства на УНСС; 572 997 - средства по проекти финансирани от фонд “Научни изследвания” на МОМН и структурни фондове; 1 442 612 - средства на поделенията.

 

ІІ.Заключение:

Въз основа на направените констатации, Контролният съвет приема, че изпълнението на бюджета е в рамките на заложените параметри с бюджет 2012 г.

 


СТАНОВИЩЕ

на Контролния съвет на УНСС


ОТНОСНО:  Проектобюджета на УНСС и поделения за 2012 година


Контролният съвет на УНСС, на основание чл. 34a, ал. 3, т. 2 от Закона за висшето образование и чл. 29, ал. 4, т. 2 от Правилника за дейността на УНСС, извърши проверка на представената документация /проект за бюджет на УНСС за 2012 г., проект за бюджет  на УНСС и поделения за 2012 г., обяснителни записки към проектите за бюджет и приложения/.

Въз основа на резултатите от проверката и тяхното обсъждане, Контролният съвет в свое заседание от 23.01.2012 г. прие становище с констатации и заключения относно обекта на контрол.

 

І. Констатации:

1. Проектобюджетът на УНСС и неговите поделения е разработен на основание Закона за държавния бюджет на Република България за 2012 г., Закона за устройство на държавния бюджет, ПМС №367/29.12.2011 г. за изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2012 г. и Закона за висшето образование.

2. При планирането на  приходите от такси за обучение на докторанти и студенти са съобразени очакваният брой докторанти за 2012 г., записаните студенти за учебната 2011/2012 г., които се приемат като база и за зимния семестър на учебната 2012/2013 г. и размера на таксите определен в ПМС №127 от 12.05.2011 г.

3. При планирането на приходите от административни и кандидатстудентски такси  за база са възприети реализираните такива през 2011 година, при запазване на размера на таксите.

4. С предвидените в проектобюджета разходи за 2012 година ще се осигури нормалното функциониране на УНСС и поделенията, ще се продължи инвестиционната програма насочена към подобряване на условията за учебен, научноизследователски и спортно – тренировъчен процес, както и подобряване на условията на труд на работещите в университета.

 

ІІ.Заключения:

1. Въз основа на направените констатации, Контролният съвет приема, че проектът за бюджет на УНСС и неговите поделения за 2012 година е добре структуриран и балансиран в приходната и в разходната му част.

2.При разработването на бюджета са спазени  изискванията на Закона за държавния бюджет на Република България за 2012 г., Закона за устройство на държавния бюджет, ПМС №367/29.12.2011 г. за изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2012 г., Закона за висшето образование и специалните указания на министъра на финансите за изготвянето на бюджетите за предприятията от публичния сектор и държавните висши училища.

3. Не са констатирани незаконосъобразни действия във връзка с разработването на проекта, нито незаконосъобразни записвания в съдържанието на проекта.

 




СТАНОВИЩЕ

на Контролния съвет на УНСС

 

ОТНОСНО:  Отчета за изпълнението на бюджета на УНСС и УНСС и  поделения за 2011 година

 

Контролният съвет на УНСС, на основание чл. 34a, ал. 3, т. 2 от Закона за висшето образование и чл. 29, ал. 4, т. 2 от Правилника за дейността на УНСС, извърши проверка на представената документация /годишен отчет на УНСС за 2011 г., годишен отчет на УНСС и поделения за 2011 г., обяснителни записки към годишния отчет за изпълнението на бюджета на УНСС и УНСС и поделения за 2011 г. и приложения/.

Въз основа на резултатите от проверката и тяхното обсъждане, Контролният съвет в свое заседание от 23.01.2012 г. прие становище с констатации и заключение относно обекта на контрол.

 

І. Констатации:

1. Представените отчети отразяват вярно и точно изпълнението на бюджетния план за 2011 година.

2. Спазено е общото съотношение между приходите и разходите, като са налице и  реализирани икономии.

3. Приходите и разходите са отчетени в съответствие с параграфите на  Единната бюджетна класификация на приходите и разходите за 2011 г. и са свързани с основната дейност на УНСС и поделенията - обучението на студенти и докторанти. С най висок относителен дял са следните приходи:

-          приходи от такси за обучение на студенти и докторанти;

-          приходи от кандидат студентски такси;

-          приходи от продажба на учебници и полиграфически услуги.

4. Основната част от средствата са изразходвани  в следните направления:

-          осигуряване на обучението на студентите;

-          подобряване на условията за провеждане на учебния процес;

-          подобряване на условията на труд на персонала.

5. Отчетено е намаление на разходите спрямо плана за 2011 година.

6. Реализираните приходи от УНСС, превишават заложените в бюджета, като реалната икономия е в размер на 4 190 507 лева.

 

ІІ.Заключение:

Въз основа на направените констатации, Контролният съвет приема, че изпълнението на бюджета е в рамките на заложените параметри с бюджет 2011 г.