Контролен съвет

Обновено: понеделник, 07 април 2014 9:03

Правилник на КС

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО

 

 

 

 

 

 

ПРАВИЛНИК

 

ЗА ДЕЙНОСТТА НА КОНТРОЛНИЯ СЪВЕТ

НА УНИВЕРСИТЕТА ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО

глава първа

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Чл. 1. Този правилник урежда устройството и дейността на Контролния съвет на Университета за национално и световно стопанство (УНСС).

 

Чл. 2. Контролният съвет е орган за осъществяване на вътрешен контрол върху политиките и дейностите на УНСС, на неговите структурни звена, на лицата, заемащи академични и административни длъжности в УНСС, както и на студентите, докторантите и специализантите, обучаващи се в УНСС.

 

Чл. 3. (1) Контролният съвет се конституира и осъществява своята дейност в съответствие с изискванията на Закона за висшето образование (ЗВО), Правилника за дейността на УНСС (ПДУНСС), този правилник и добрите практики за контрол на аналогични контролни органи.

(2) Контролният съвет докладва за своята дейност пред Общото събрание на Университета и за резултатите от контролната си дейност пред Академичния съвет.

 

Чл. 4. (1) Мандатът на Контролния съвет е 4 години и съвпада с мандата на Общото събрание на УНСС, което го е избрало.

(2) Контролният съвет продължава да изпълнява функциите си до избора на нов Контролен съвет.

 

Чл. 5. В своята дейност и при изпълнение на правомощията си Контролният съвет, както и всеки от неговите членове, е независим от органите за академично и административно ръководство на Университета.

 

Чл. 6. Дейността на Контролния съвет се осъществява въз основа на следните принципи:

1. законност, независимост, обективност и добросъвестност;

2. професионализъм, почтеност и безпристрастност;

3. доверие, сътрудничество и конструктивност;

4. прозрачност.

 

Чл. 7. (1) Контролният съвет има своя бланка и печат с надпис „Университет за национално и световно стопанство, Контролен съвет”.

(2) Контролният съвет може да поставя регистрираните марки на УНСС върху своята бланка и върху други документи на Съвета.

Глава втора

УСТРОЙСТВО И КОМПЕТЕНТНОСТ НА КОНТРОЛНИЯ СЪВЕТ

Чл. 8. (1) Контролният съвет се състои от председател, двама заместник-председатели и членове.

(2) Числеността на Контролния съвет се определя от Общото събрание на Университета.

(3) В състава на Контролния съвет се включват само хабилитирани лица, заемащи академична длъжност “доцент” или “професор” по трудово правоотношение с Университета, и един представител на Студентския съвет.

 (4) Въз основа на определената в съответствие с ал. 2 численост Общото събрание на Университета избира с тайно гласуване председател, заместник-председатели и членове на Контролния съвет.

(5) Статутът на председател, заместник-председател и член на Контролния съвет се удостоверява с лична легитимационна карта.

 

Чл. 9. Председателят, заместник-председателите и членовете на Контролния съвет не могат да бъдат членове на Академичния съвет, заместник-ректори, помощник-ректори, декани на факултети, както и директори на основни звена и филиали на Университета.

 

Чл. 10. (1) Председателят, заместник-председателите и членовете на Контролния съвет могат да бъдат преизбирани.

(2) Мандатът на председателя, заместник-председателите и членовете на Контролния съвет се прекратява преди изтичане на срока по чл. 4, ал. 1:

1. по тяхно писмено изразено желание, отправено до Общото събрание на УНСС чрез неговия председател;

2. поради несъответствие с изискванията по чл. 8, ал. 3 от този правилник, настъпило след избора;

3. поради несъответствие с изискванията по чл. 9 от този правилник, настъпило след избора;

4. поради фактическа невъзможност за изпълнение на задълженията повече от една година;

5. при влизане в сила на акт, с който е установен конфликт на интереси по Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

(3) В случаите по ал. 2 мандатът се прекратява автоматично, без да е необходимо гласуване от Общото събрание на УНСС.

(4) В случаите по ал. 2 Контролният съвет продължава да осъществява дейността си в съответния намален състав, като само това обстоятелство не засяга по какъвто и да е начин законосъобразността на неговите актове и действия.

(5) Попълването на състава на Контролния съвет се извършва на първото следващо заседание на Общото събрание на УНСС, проведено след настъпване на обстоятелствата по ал. 2. При извършен от Общото събрание допълнителен избор за попълване състава на Контролния съвет мандатите на допълнително избраните членове се прекратяват с изтичане на мандата на Контролния съвет.

 

Чл. 11. (1) Контролният съвет:

1. проверява законосъобразността на изборите за ръководни органи на Университета и на негови основни звена в едномесечен срок от провеждането им и докладва на Академичния съвет за резултатите от проверките;

2. изразява становища по проекта за бюджет на УНСС за съответната финансова година, по неговото изпълнение, както и по тяхната целесъобразност, и ги докладва пред Академичния съвет и пред Общото събрание на Университета;

3. участва в проверките по чл. 58а от ЗВО;

4. проверява и/или изразява становища за законосъобразност на актове и/или действия на органите за управление на УНСС, както и на проекти за такива актове;

5. проверява и/или изразява становища за законосъобразност на актове и/или действия на структурни звена на УНСС, както и на проекти за такива актове;

6. проверява и/или изразява становища за законосъобразност на действия и/или бездействия на лица, заемащи академични и административни длъжности в УНСС;

7. проверява и/или изразява становища за законосъобразност на действия и/или бездействия на студенти, докторанти и специализанти в УНСС;

8. извършва проверки и/или дава становища, предложения и/или препоръки по въпроси, свързани със:

а) образователните политики и дейности на Университета;

б) научните политики и дейности на Университета;

в) развитието на академичния състав в Университета;

г) вътрешните нормативни и/или административни актове и документи в Университета;

9. решава и всички други въпроси, предвидени в негова компетентност от закона и/или от ПДУНСС.

(2) Контролният съвет не разглежда въпроси, които по силата на закона и ПДУНСС са от изключителна компетентност на Общото събрание, на Академичния съвет и на ректора на УНСС, на другите органи за управление на УНСС и/или на неговите структурни звена, както и въпроси от изключителна компетентност на държавни органи и/или институции.

 

Чл. 12. (1) Председателят на Контролния съвет:

1. представлява Контролния съвет или упълномощава някого от заместник-председателите или от членовете, които да го представляват по отделни въпроси;

2. организира и ръководи дейността на Съвета;

3. насрочва и ръководи заседанията на Съвета;

4. разпределя извършването на проверки между членовете на Съвета;

5. определя ръководителите на проверките и одобрява екипите за тяхното извършване;

6. представя докладите и становищата на Съвета по чл. 11, ал. 1, точки 1 и 2 пред Академичния съвет;

7. представя докладите за дейността на Съвета пред Общото събрание на Университета;

8. довежда докладите, становищата и констатациите на Съвета до заинтересованите органи и лица;

9. организира подходящ контрол върху изпълнението на решенията на Съвета;

10. информира академичната общност за дейността на Съвета в съответствие с изискванията, установени в ЗВО, ПДУНСС и този правилник;

11. осъществява сътрудничество и/или други форми на взаимодействие с контролните органи на други висши училища от страната и чужбина и обменя опит и академични практики в контролната дейност;

12. извършва и други дейности, свързани с работата на Съвета.

(2) В своята дейност председателят се подпомага от двама заместник-председатели и от технически секретар.

(3) Съответният заместник-председател на Контролния съвет упражнява правомощията на председателя в негово отсъствие или при изрично упълномощаване от председателя.

(4) Председателят и заместник-председателите на Контролния съвет могат да присъстват на заседанията на Академичния съвет с право на съвещателен глас.

Чл. 13. (1) Контролният съвет може да създава постоянни и/или временни консултативни органи или експертни групи.

(2) Структурният и персонален състав, задачите, правомощията, организацията на дейността и всички други въпроси, свързани с органите и групите по ал. 1, се определят с решението на Контролния съвет за тяхното създаване.

Глава трета

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТТА НА КОНТРОЛНИЯ СЪВЕТ

Чл. 14. (1) Контролният съвет сам решава дали отправените към него въпрос, искане, молба, жалба или сигнал са от неговата компетентност.

(2) Контролният съвет осъществява своята дейност и упражнява правомощията си, като:

1. извършва проверки и осъществява други форми на контрол, предвидени в закона и в ПДУНСС;

2. провежда заседания и приема решения.

(3) Проверките и другите форми на контрол се извършват при спазване на съответните изисквания на закона, ПДУНСС и този правилник.

 

Чл. 15. (1) Контролният съвет се свиква на заседание от неговия председател или по искане на повече от една четвърт от списъчния състав на Съвета.

(2) Заседание на Контролния съвет може да се свика от председателя и по искане на председателя на Общото събрание или на ректора на УНСС.

(3) При отсъствие на председателя заседание на Съвета може да свика който и да е от заместник-председателите.

 

Чл. 16. (1) Свикването на заседание се извършва чрез покана, отправена по подходящ начин (устно, писмено срещу разписка, чрез телефон, телекс, факс, електронна поща или по друг начин) до всеки от членовете на Съвета в срок не по-късно от 3 календарни дни преди датата на заседанието.

(2) В изключителни или извънредни случаи заседание на Съвета може да се свика и с покана, отправена до всеки от членовете не по-късно от 24 часа преди датата на заседанието.

(3) Поканата за свикване на заседание на Съвета съдържа датата, часа и мястото на провеждане на заседанието, както и дневния ред на въпросите, предложени за обсъждане. В случаите, когато в дневния ред е предвидено представяне на материали и документи, те се прилагат към поканата в писмен или електронен вариант или се оповестява мястото, на което те са на разположение на членовете на Съвета за запознаване с тях.

(4) По преценка на председателя на Контролния съвет поканата, заедно с материалите и документите по ал. 3, може да бъде публикувана на интернет страницата на УНСС.

(5) Покана по предходните алинеи не е необходима, в случай че на предходното заседание на Контролния съвет членовете му са уведомени за следващото му заседание и за въпросите на неговата работа.

 

Чл. 17. (1) Контролният съвет може да заседава и да приема решения, ако присъстват лично или са представлявани от друг член на Съвета повече от две трети от списъчния състав на членовете му, редуциран съгласно правилата на чл. 36а, ал. 2 на ЗВО.

(2) Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ.

(3) Под “присъствие” по смисъла на този правилник се разбира не само физическото присъствие на лицето в заседателната зала. “Присъстващ” е и този, който има възможност посредством различни технически средства (телефон, видеофон, скайп и др.) да осъществява пряк контакт с останалите членове на съвета, намиращи се в заседателната зала, както и да участва в разискванията. Участието в гласуването на такъв член на Съвета е напълно валидно и се зачита при преброяването на гласовете.

(4) Контролният съвет може да взема решения и неприсъствено, ако 2/3 от неговите членове са удостоверили писмено съгласието си за съответното решение.

 

Чл. 18. (1) Заседанията на Контролния съвет са открити и закрити.

(2) По правило заседанията на Контролния съвет са закрити, освен ако законът или ПДУНСС не изисква провеждането на открито заседание.

(3) Контролният съвет може да реши да заседава в открито заседание.

(4) Открити са тези заседания на Контролния съвет, на които могат да присъстват по покана на председателя на съвета:

1. подателят (подателите) на искане, молба, жалба или сигнал до Контролния съвет, които се разглеждат на съответното заседание;

2. законовите и/или упълномощени представители на органите за управление на УНСС, както и на неговите структурни звена, по отношение на които е подадено съответното искане, молба, жалба или сигнал;

3. представители на заинтересовани държавни органи и/или държавни институции;

4. заинтересовани членове от академичния състав на Университета;

5. други заинтересовани физически лица и/или представители на заинтересовани юридически лица.

(5) На откритите заседания на Контролния съвет могат да присъстват и акредитирани представители на печатни и електронни медии, както и представители на обществеността и граждани, освен ако Контролният съвет счете, че важни съображения налагат заседанието да бъде проведено без тяхното присъствие.

(6) В откритото заседание лицата по ал. 4 участват с кратки устни изложения. Те могат да представят писмени становища, доказателства, както и други писмени документи, относими към разглеждания въпрос.

 

Чл. 19. (1) Контролният съвет приема решенията си в закрито заседание с обикновено мнозинство от всички свои членове, освен ако в закона е уредено друго.

(2) Решенията се приемат с явно гласуване, освен когато законът или ПДУНСС изисква те да се вземат с тайно гласуване. Тайно гласуване може да се извърши и по решение на Контролния съвет.

(3) Членовете на Контролния съвет, които не са съгласни с взетото решение, могат да изразят особено мнение. Особеното мнение се излага писмено, отразява се в протокола от заседанието на Контролния съвет и представлява неразделна част от него.

 

Чл. 20. (1) За заседанията на Контролния съвет се водят протоколи, които се подписват от председателя на Съвета и от техническия секретар. При отсъствие на председателя протоколът се подписва от ръководещия съответното заседание заместник-председател.

(2) Протоколите от заседанията на Контролния съвет представляват служебна тайна.

 

Чл. 21. (1) С решенията си Контролният съвет приема:

1. доклади;

2. становища;

3. констатации.

(2) С решенията си по ал. 1, т. 1 Контролния съвет докладва на Общото събрание и на Академичния съвет на УНСС по въпроси от своята компетентност.

(3) С решенията си по ал. 1, точки 2 и 3 Контролният съвет се произнася по въпроси, които са от неговата компетентност съгласно закона, ПДУНСС и този правилник.

(4) Докладите, становищата и констатациите по ал. 1 могат да включват или да се съпътстват от заключения, предложения и/или препоръки.

(5) Когато Контролният съвет се е произнесъл с решение по въпрос от кръга на неговата компетентност, този въпрос не може да бъде пререшаван и по него не могат да се правят искания за пререшаване, освен при новонастъпили и/или новооткрити обстоятелства и/или доказателства, както и в случаите, при които законът предписва друго.

 

Чл. 22. (1) Председателят, заместник-председателите и членовете на Контролния съвет по време и във връзка с изпълнение на правомощията си имат право:

1. на свободен достъп до служебните помещения и до цялата информация, включително класифицирана, както и до всички документи, включително на електронен носител, които се съхраняват от проверяваното звено и/или лице, включително да изискват финансови отчети и/или протоколи от заседанията на колективни органи на УНСС, респ. преписи от решенията на еднолични органи на управление на УНСС и негови структурни звена;

2. на свободен достъп до всички служители на проверяваното звено и/или лице за събиране на информация във връзка с контролната дейност;

3. да проверяват всички документи, включително на електронен носител, на проверяваното звено и/или лице;

4. да изискват в определени от тях срокове от съответните длъжностни лица в проверяваните звена, включително от бивши длъжностни лица, документи, заверени копия на документи, сведения и справки и други документи, включително на електронен носител, които имат значение за извършваната проверка;

5. да изискват в определени от тях срокове от съответните длъжностни лица в проверяваните звена, включително от бивши длъжностни лица, устни и/или писмени обяснения по въпроси, свързани с извършваната проверка;

6. да прекратяват достъпа на материалноотговорни лица до проверявани каси, складове и други чрез тяхното запечатване в присъствието на длъжностно лице от проверявания обект;

7. да присъстват на заседания на колективните органи за управление на УНСС и/или на органите за управление на неговите структурни звена при обсъждането на въпроси, които са от компетентността на Контролния съвет;

8. да извършват и други действия, необходими за осъществяване на контролните функции.

(2) При упражняване на правомощията по ал. 1 достъпът до класифицирана информация се извършва при условията и по реда на Закона за защита на класифицираната информация.

(3) Всеки член на Контролния съвет има право да се запознава с дневния ред и писмените материали по въпросите от дневния ред, както и с протоколите от заседанията на Общото събрание на УНСС, на Академичния съвет, на колективните органи за управление на структурни звена на УНСС, както и с всеки акт, отнасящ се до въпроси от компетентността на Контролния съвет.

 

Чл. 23. При изпълнение на правомощията си председателят, заместник-председателите и членовете на Контролния съвет  са длъжни:

1. да отразяват обективно и точно резултатите от извършените проверки въз основа на проверените факти и обстоятелства;

2. да не разгласяват факти и обстоятелства, станали им известни при или по повод изпълнение на правомощията им, освен в случаите, предвидени със закон;

3. да полагат необходимите усилия за опазване на честта, достойнството, неприкосновеността и тайната на кореспонденцията и други основни конституционноустановени лични права на проверяваните лица, съответно на лицата, свързани по какъвто и да е начин с осъществяваните форми на контрол;

4. да спазват изискванията на Закона за защита на личните данни в случаите, когато работят с лични данни при извършване на проверките.

 

Чл. 24. (1) Органите за управление на УНСС, органите за управление на неговите структурни звена, лицата, заемащи академични и административни длъжности в Университета, студентите, докторантите и специализантите, лицата, намиращи се в трудови, служебни, граждански и/или други правоотношения с Университета, както и всички други физически и/или юридически лица, имащи отношение към политиките и дейностите на УНСС, са длъжни да оказват съдействие на Контролния съвет при изпълнение на правомощията му, определени от закона, ПДУНСС и този правилник.

(2) Съдействието по смисъла на ал. 1 се изразява в предоставянето на поискани от Контролния съвет данни, документи, сведения и информация, които са необходими за изпълнение на неговите функции.

(3) Данните, документите, сведенията и информацията по предходната алинея трябва да са пълни, точни и достоверни. В случаите, когато на Съвета се предоставят фотокопия на документи, те трябва да бъдат заверени с гриф “Вярно с оригинала” и подпис на съответния едноличен орган за управление на УНСС, на негово структурно звено, на законовия представител на съответния колективен орган за управление на УНСС, на негово структурно звено, на административния ръководител на съответното структурно звено от администрацията на УНСС или на лицето, което ги представлява.

(4) Органите и лицата по ал. 1, от които е поискано съдействие от Контролния съвет, не могат да се позовават на държавна, служебна, търговска, банкова или друга защитена от закона тайна като основание за отказ от съдействие.

 

Глава четвърта

ОРГАНИЗАЦИЯ НА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ

Чл. 25. (1) Основните задачи при осъществяване на контролната дейност са:

1. контрол за спазване на:

а) законите и други нормативни актове в областта на висшето образование и науката;

б) ПДУНСС;

в) други нормативни и административни актове на УНСС;

г) обичайните академични практики при реализацията на политиките и дейностите на УНСС;

2. контрол за законосъобразност на актовете и/или действията на:

а) органите за управление на УНСС;

б) органите за управление на структурните звена на УНСС;

в) лицата, заемащи академични длъжности в УНСС;

г) студентите, докторантите и специализантите в УНСС;

3. контрол за законосъобразно и целесъобразно планиране, събиране, разходване и отчитане на финансовите средства и/или на материалните ценности на УНСС;

4. контрол за законосъобразно и/или целесъобразно осъществяване на политиките и дейностите на УНСС.

(2) Основен метод за извършване на контролна дейност е проверката.

(3) Форми за осъществяване на контролна дейност са и:

1. участието в заседания на колективните органи за управление на УНСС и на негови структурни звена;

2. даването на становища, предложения и/или препоръки по проекти на вътрешни нормативни и/или административни актове на УНСС и по приети такива;

3. даването на становища, предложения и/или препоръки по проекти за откриване, закриване и/или преобразуване на структурни звена на УНСС, както и по отношение на тяхната структура, управление и/или организация на дейността;

4. даването на становища, предложения и/или препоръки по други въпроси, които са от компетентността на Контролния съвет по силата на закона, ПДУНСС и този правилник.

(4) Други форми на контролна дейност са допустими само ако не противоречат на закона, ПДУНСС или на този правилник.

 

Чл. 26. (1) Контролният съвет извършва:

1. програмни проверки;

2. извънредни проверки.

(2) Програмните проверки се извършват съобразно приета от Контролния съвет в началото на всяка учебна година годишна програма за контролна дейност.

(3) Извънредни проверки се извършват:

1. в случаите и при условията, предвидени в закона и/или в ПДУНСС;

2. по решение на Контролния съвет, на председателството на Съвета или на неговия председател (самосезиране);

3. при сезиране на Контролния съвет от страна на органите за управление на УНСС и/или на негови структурни звена;

4. по писмено искане на компетентни държавни органи;

5. по писмено искане, молба, жалба или сигнал, отправени от членове на академичната общност (лица, заемащи академични длъжности в УНСС, студенти, докторанти или специализанти) и/или от други физически или юридически лица.

(4) Проверките по ал. 3, точки 2-5 се извършват въз основа на решение на Контролния съвет, съдържащо:

1. преценка на допустимостта и необходимостта от извършване на проверка;

2. основание, обект, обхват и задачи на проверката;

3. срок за извършване на проверката;

4. други параметри, обусловени от спецификата на конкретната проверка.

(5) Проверките по ал. 3, точки 2-5 могат да се извършват и въз основа на решение на председателя на Контролния съвет, което следва да съдържа обстоятелствата по предходната алинея.

(6) В случаите, когато Контролният съвет или лица от неговия състав участва/участват в съвместни проверки с други органи, в решението по ал. 4 или по ал. 5 се определят условията и редът за това участие.

 

Чл. 27. (1) Извършването на проверката започва със заповед на председателя на Контролния съвет, с което се определят ръководителят на проверяващия екип, неговият персонален състав, задачата/ите и срокът за нейното извършване.

(2) Ръководител на проверяващия екип е председателят, заместник-председател или член на Контролния съвет. Членове на проверяващия екип могат да бъдат лица от състава на Контролния съвет и/или лица от основните и/или обслужващите звена на УНСС.

(3) Проверката се извършва посредством събиране, проучване и анализ на доказателствените средства, относими към установяването на фактите и данните, попадащи в обхвата на проверката.

(4) Оперативната част на проверката приключва с проект на доклад на проверяващия екип, който съдържа направените констатации, както и доказателствата, въз основа на които те са направени.

(5) Проектът на доклад на проверяващия екип се връчва на засегнатите от контролната дейност органи и/или лица, които в 7-дневен срок от връчването му могат:

1. да дадат допълнителни писмени обяснения и/или становища по него;

2. да представят допълнителни доказателства;

3. да направят възражения по констатациите.

(6) След получаване на документите по ал. 5 проверяващият екип изготвя мотивирано заключение по тях и ги представя на председателя на Контролния съвет заедно със:

1. писмени мотивирани предложения за изменяне на констатации, ако такива се налагат в резултат от преценка на всички относими към проверката данни и доказателства;

2. проект на окончателно решение на Контролния съвет, съдържащо съответните изводи и оценки, а при необходимост - и на предложения и/или препоръки.

(7) Председателят на Контролния съвет внася документите от проверката в Съвета за разглеждане, обсъждане и приемане на окончателно решение.

 

Чл. 28. (1) В зависимост от резултатите от извършената проверка и/или от осъществяването на друга форма на контрол Контролният съвет прави заключения, предложения и/или препоръки пред компетентните органи за управление на УНСС, органите за управление на негови структурни звена, пред лицата, заемащи академични и административни длъжности в УНСС, пред студентите, докторантите и специализантите в УНСС за:

1. преустановяване приемането, изпълнението и/или извършването/не­из­вършването на незаконосъобразни и/или нецелесъобразни актове и/или действия/бездействия и/или за отстраняване на вредните последици от тях;

2. спиране изпълнението на актове и/или извършването на действия, които водят до нарушения на закона, на ПДУНСС и/или на други вътрешни нормативни и/или административни актове на УНСС и/или до причиняване на вреди;

3. отмяна на незаконосъобразни актове и/или действия/бездействия на проверяваните органи и/или лица;

4. търсене на имуществена и/или дисциплинарна отговорност по съответния ред;

5. предприемането на други подходящи мерки за предотвратяване или преодоляване на извършени нарушения на закона, на ПДУНСС и/или на други вътрешни нормативни и/или административни актове на УНСС, и/или на вредните последици от тях, както и за отстраняване на слабости и/или попълване на празноти в университетски нормативни и/или административни актове, и реализиращите ги действия на компетентни органи.

(2) При наличието на данни за извършено административно нарушение материалите от проверката се изпращат на компетентните органи.

(3) При наличието на данни за извършено престъпление материалите от проверката се изпращат на прокуратурата.

 

Чл. 29. (1) Председателят на Контролния съвет или оправомощен от него заместник-председател организира осъществяването на подходящ контрол за изпълнение на предложенията и/или препоръките на Съвета и редовно го информира за това.

(2) Органите за управление на УНСС и органите за управление на неговите структурни звена са длъжни да предприемат мерки за изпълнение на предложенията и/или препоръките на Контролния съвет, както и да го информират за това.

 

Чл. 30. Контролният съвет осигурява публичност на своята дейност чрез:

1. изготвяне и представяне в цялост или в резюме на приетите доклади, становища или констатации със съдържащи се в тях заключения, предложения и препоръки пред органите за управление на УНСС, органите за управление на неговите структурни звена, пред лицата, заемащи академични длъжности в УНСС, както и пред студентите, докторантите и специализантите в УНСС;

2. предоставяне на отговори и/или писма до органите и/или лицата, сезирали Контролния съвет;

3. информиране на академичната общност чрез интернет страницата на УНСС;

4. доклади пред Общото събрание на УНСС;

5. публикации във вестника на УНСС;

6. други подходящи начини, определени от Контролния съвет или от председателя на Съвета.

 

Чл. 31. Материалите от работата на Контролния съвет се съхраняват в архив при условията и по реда за съхраняване на архива на УНСС.

 

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. Този правилник е разработен на основание чл. 34а, ал. 4 от Закона за висшето образование и чл. 29, ал. 6 от Правилника за дейността на УНСС.

 

§ 2. Правилникът е приет от Общото събрание на УНСС на 17 декември 2012 г. и влиза в сила от датата на приемането му.

 

§ 3. Този правилник отменя Правилника за дейността на Контролния съвет на УНСС, приет от Общото събрание на УНСС на 16 март 2005 г., с всички направени в него изменения и допълнения.

 

§ 4. Всички разпоредби на този правилник, които не съответстват на правни норми, които са приети, изменени или допълнени след влизането му в сила, се считат по право заменени от съответните разпоредби на съответните нормативни актове, без това да засяга действителността на останалите разпоредби от правилника.

 

§ 5. Правилникът за дейността на Контролния съвет е подписан от председателя на Общото събрание на УНСС и подпечатан с печата на УНСС.

 

 

 

     ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:

                                                                                  (проф. д-р Стоян Стоянов)