Контролен съвет

Обновено: петък, 07 декември 2018 16:24

Отчети


Съгласно чл. 34а, ал. 3, т. 4 от Закона за висшето образование и чл. 29, ал. 5 от Правилника за дейността на УНСС, Контролният съвет докладва за своята дейност пред Общото събрание на УНСС.

Докладите се огласяват в подстраницата на Контролния съвет в сайта на УНСС, представени хронологично.


ДО

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА УНСС

  

 

 

Д О К Л А Д

на Контролния съвет на УНСС

за извършената дейност в периода декември 2017 - декември 2018 година

 

            УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ,

           През отчетния период Контролният съвет работи за изпълнение на своите функции на гарант за законосъобразност на актовете на ръководни органи в университета и действията на неговия щатен състав, студенти и докторанти. В работата си Контролният съвет се е водил от своя опит и добри практики в контролната дейност, както и от принципите на законност, независимост,  обективност, справедливост и публичност.

            Извършената от Контролния съвет работа за отчетния период и резултатите от нея могат да се представят в две основни направления.

 

            Първо направление на работа и резултати: Изпълнение на задълженията за контрол по ЗВО, ЗРАСРБ, ПДУНСС и Правилника за дейността на Контролния съвет.

            В това направление Контролният съвет отчита:

            1. Извършени са над 30 проверки за законосъобразност на: актуализиране на числения и структурен състав на конституирани общи събрания на университета и на факултети; свикване на заседания на общите събрания; избори на членове на Общото събрание на УНСС от квотата на нехабилитираните преподаватели и от квотата на студентите и докторантите; избор на Декан, избор на председатели и на заместник председател на Общо събрание на факултет; избори за попълване състави на факултетни съвети и др.

            Резултатите от извършените проверки са докладвани пред Академичния съвет, а докладите за отделните факултети са предоставени на председателите на общите събрания на факултети.

 

            2. Извършени са проверки и са изготвени становища със заключения за законосъобразност на изпълнението на бюджета на УНСС и поделения за 2017 г. и за законосъобразност и целесъобразност на проекта за бюджет на УНСС и поделения за 2018 г., които Контролният съвет докладва пред колективните органи за управление на университета.

            Становищата са огласени на страницата на Контролния съвет в сайта на университета.

 

            3. По своя инициатива и по искане на ръководството на УНСС, Контролният съвет е приел становища по вътрешноуниверситетски  въпроси.

 

            4. Контролния съвет е разгледал постъпили до него жалби и сигнали: за провеждането на конкурс за заемане на академична длъжност в УНСС, за условията и реда за провеждане на семестриален изпит, за организацията на подготовката на събрания на студентите и докторантите при избор на членове на Общото събрание на УНСС и проведените на тях избори, за признавана ОКС с дипломите, издавани по реда на ЗВО, действал до 1995 г. и др.

            Въз основа на резултатите от извършените проверки са предоставени отговори на лицата, подали жалбите и сигналите. С приетите от Контролния съвет становища, констатации и препоръки са запознати и ангажираните с жалбите и сигналите ръководни длъжностни лица.

 

            5.Контролният съвет участва със свои представители в работата по изменения и допълнения на университетски вътрешни актове, произтичащи от промените в ЗРАСРБ и правилника за неговото прилагане, като: Правилник за учебната дейност на УНСС, Правилника за научноизследователската дейност на УНСС, Правилника за атестиране на академичния състав в УНСС, Правилника за прием на докторанти, Правилника за организацията и провеждането на конкурси за придобиване на научни степени и за заемането на академични длъжности в УНСС, Процедурите за провеждането на конкурси за заемане на академичните длъжности „главен асистент“, „доцент“ и „професор“ на УНСС и др.

 

            Второ направление на работа и резултати: Организация на контролната дейност.

          В това направление Контролният съвет отчита:

          1.Подобряване видимостта, достъпността и удобството за работа с текущи и архивни документи и материали в страницата на Контролния съвет. В менютата се добавя актуална информация, с цел повишаване равнището на гласност и публичност на работата на Контролния съвет и за по-пълно отразяване на нейните аспекти. Предстои обсъждане и преценка за въвеждане на диференциран режим на достъп до документите и материалите на Контролния съвет.

 

            2.Разработен и предоставен за широко ползване е сборник „Методически материали за провеждане на избори на ръководни органи на УНСС“, основани на ЗВО, ПДУНСС и добрите практики в работата на Контролния съвет.

 

            3.Систематизирани са препоръките на Контролния съвет по повод на допуснати слабости от последните и от предходните годишни заседания на общите събрания на университета и неговите факултети. Препоръките са огласени в страницата на Контролния съвет в сайта на университета и могат да се ползват при организирането и провеждането на събрания и на избори.

 

            4.Проведени са консултации и обща работна среща с председателите на общите събрания на факултети и административните секретари на факултети, както и с ръководството на Студентския съвет по въпроси свързани с реда и процедурите по свикването на Общите събрания, номинирането на лица за включване в листите за избор, проверките за редовност на заседанията на колективните органи, отчитането на вота при вземането на решения, провеждането на извънпленарни гласувания и др.

 

            5.Установи се практика за съвместна работа с Комисията за академична етика на УНСС и предстои разширяване на партньорските отношения с други университетски структури.

  

            В заключение:

            През отчетния период Контролният съвет акцентира своята дейност върху превантивните си контролни функции, посредством подпомагане работата на органи и лица в приеманите от тях вътрешни актове и извършваните от тях дейности, подлежащи на контрол, воден от разбирането, че предварителното обсъждане на проблемите и оказването на съдействие за тяхното разрешаване е по-ефективно от последващи коригиращи и/или санкционни действия.

            Контролният съвет счита, че извършената работа през третата година от неговия мандат е продължение на сложеното добро начало в контролната дейност в УНСС и основа за нейното развитие и подобряване до края на мандата.

 

            Докладът е приет на заседание на Контролния съвет на 06.12.2018 г.

 

 

                                                    Председател

                                                    на Контролния съвет на УНСС:

                                                                                              проф. д-р Виолета Цакова

 


ДО

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА УНСС

  

 

Д О К Л А Д

 

на Контролния съвет на УНСС

за извършената дейност в периода декември 2016 - декември 2017 година

 

            УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ,

           През отчетния период Контролният съвет работи за изпълнение на своите функции на коректив и гарант за законосъобразност на актовете на ръководни органи в университета и действията на неговия щатен състав, студенти и докторанти. В работата си Контролният съвет се е водил от своя опит и добри практики в контролната дейност, както и от принципите на законосъобразност, прозрачност, обективност, конструктивност и академизъм.

            Извършената от Контролния съвет работа за отчетния период и резултатите от нея могат да се представят в две основни направления.

 

            Първо направление на работа и резултати: Изпълнение на задълженията за контрол по ЗВО, ЗРАСРБ, ПДУНСС и Правилника за дейността на Контролния съвет.

            В това направление Контролният съвет отчита:

            1.Извършени са над 20 проверки за законосъобразност на изборите на членове на Общото събрание на УНСС от квотата на студентите и докторантите, на конституирането на Общо събрание на факултет с мандат 2016-2020 г., на проведените пълни избори на ръководни органи на факултет, на избора на Председател и Зам.-председател на Общо събрание на факултет, на актуализирането на числения и структурен състав на конституирани общи събрания на факултети, на редовността по тяхното свикване на заседания, на проведените частични избори за попълване на състави на факултетни съвети и др.

            Резултатите от извършените проверки са докладвани пред Академичния съвет, а докладите за отделните факултети са предоставени на председателите на общите събрания на факултети.

 

            2.Извършени са проверки и са изготвени становища със заключения за законосъобразност на изпълнението на бюджета на УНСС и поделения за 2016 г. и за законосъобразност и целесъобразност на проекта за бюджет на УНСС и поделения за 2017 г., които Контролният съвет докладва пред колективните органи за управление на университета.

            Становищата са огласени на страницата на Контролния съвет в сайта на университета.

 

            3.По своя инициатива и по искане на ръководството на УНСС, Контролният съвет е приел становища по вътрешноуниверситетски  въпроси.

 

            4.Контролния съвет е разгледал постъпили до него жалби и сигнали за: провеждането на семестриални изпити в университета, организацията на подготовката на събрания на студентите и докторантите за избор на членове на Общото събрание на УНСС и проведените на тях избори, за назначаването на служител в УНСС и др.

            Въз основа на резултатите от извършените проверки са предоставени отговори на лицата, подали жалбите, съответно сигналите. С приетите от Контролния съвет становища, констатации и препоръки са запознати и ангажираните с жалбите и сигналите ръководни длъжностни лица.

            В много от случаите, след провеждането на предварителен разговор с жалбоподателите, те са оттеглили жалбите си.

 

            5.Контролният съвет е реагирал своевременно на искания от МОН за предоставяне на информация по вътрешни за УНСС режими и процедури, на искания  по Закона за достъп до обществена информация за предоставяне на становища на Контролния съвет за отчетите и бюджетите на УНСС и поделения, на искане за проверка от страна на Държавен архив.

 

            6.Контролният съвет участва със свои представители в работата по подготовка на университетски вътрешни актове, като Правилник за атестиране на академичния състав в УНСС, Основни положения на типов правилник за устройството и дейността на институтите на УНСС, Правила за организиране и провеждане на електронно гласуване за избор на ръководни и контролни органи в УНСС и др.

 

            Второ направление на работа и резултати: Организация на контролната дейност.

            В това направление Контролният съвет отчита:

          1.В новия дизайн на сайта на УНСС, по настояване на Контролния съвет, неговата страница е организирана с добра видимост, лесна достъпност и удобство за работа с текущи и с архивирани документи и материали. В менютата се добавя актуална информация, с цел повишаване равнището на гласност и публичност на работата на Контролния съвет и за по-пълно отразяване на нейните аспекти.

 

            2.Систематизирани са препоръките на Контролния съвет във връзка с допуснати слабости от последната и от предходните отчетно-изборни кампании. Те са огласени в страницата на Контролния съвет в сайта на университета, при условията на свободен достъп и могат да се ползват полезно при организирането и провеждането на събрания и избори.

 

            3.След апробиране, е усъвършенстван документ: „Основни положения в процедурата по организиране и провеждане на годишните заседания на общите събрания на факултети на УНСС”.  

 

            4.Проведени са консултации и обща работна среща с председателите на общите събрания на факултети и административните секретари на факултети по въпроси свързани с реда и процедурите по свикването на Общите събрания, номинирането на лица за включване в листите за гласуване за избор, проверките за редовност на заседанията на колективните органи, отчитането на вота при вземането на решения, провеждането на извънпленарни гласувания и др.

  

            В заключение:

            През отчетния период Контролният съвет акцентира своята дейност върху превантивните си контролни функции, посредством подпомагане работата на органи и лица в приеманите от тях вътрешни актове и извършваните от тях дейности, подлежащи на контрол, воден от разбирането, че предварителното обсъждане на проблемите и оказването на съдействие за тяхното разрешаване е по-ефективно от последващи коригиращи и/или санкционни действия.

            Контролният съвет счита, че извършената работа през втората година от неговия мандат е продължение на сложеното добро начало в контролната дейност в университета и основа за нейното подобряване в оставащите години от мандата.

 

            Докладът е приет на заседание на Контролния съвет на 12.12.2017 г.

 

 

                                                            

 ДО

 ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА УНСС

 

 

Д О К Л А Д

 

на Контролния съвет на УНСС

за извършената дейност в периода декември 2015 - декември 2016 година

 

            УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ,

            През отчетния период Контролният съвет работи за изпълнение на своите функции на коректив и гарант за законосъобразност на актове и действия в университета, на основата на натрупан опит и добри практики в контролната дейност, ръководен от принципите за законосъобразност, обективност, конструктивност, прозрачност и академизъм.

 

            Извършената от Контролния съвет работа за отчетния период и резултатите от нея могат да се представят в две основни направления.

 

            Първо направление: Изпълнение на задълженията за контрол по ЗВО, ЗРАСРБ, ПДУНСС и Правилника за дейността на Контролния съвет.

            В това направление Контролният съвет отчита:

            1.Извършени са над 20 проверки за законосъобразност на конституирането на Общото събрание на УНСС с мандат 2015-2019 г., на проведените пълни избори на Академичен съвет, на избора на ректор, на избора на Председател и Зам.-председатели на Общото събрание на университета, на актуализирането съставите на общите събрания на факултети, на редовността на тяхното свикване на заседания, на проведените частични избори за попълване съставите на Факултетни съвети и др.

            Резултатите от извършените проверки са докладвани пред Академичния съвет, а докладите за отделните факултети са предоставени на председателите на Общото събрание на университета и на Общите събрания на факултети.

 

            2.Извършени са проверки и са изготвени становища със заключения за законосъобразност на изпълнението на бюджета на УНСС и поделения за 2015 г. и за законосъобразност и целесъобразност на проекта за бюджет на УНСС и поделения за 2016 г., които Контролният съвет докладва пред колективните органи за управление на университета.

            Становищата са огласени на страницата на Контролния съвет в сайта на университета.

 

            3.По своя инициатива и по искане на ръководството на УНСС, Контролният съвет е приел становища: по избора и актовете на колегиални органи в УНСС, по организацията и провеждането на избори на студентите и докторантите в Общото събрание на УНСС и др.

 

            4.Контролния съвет е разгледал постъпили до него жалби и сигнали във връзка с: удължаването на трудов договор, спазването на правилници на университета, избор на членове на Общо събрание на факултет, попълване състави на факултетни съвети, организация на подготовката на събрания на студентите и докторантите за избор на членове на Общото събрание на УНСС и др. Въз основа на резултатите от извършените проверки са предоставени отговори на лицата, подали сигналите, съответно жалбите. С направените от Контролния съвет констатации и препоръки са запознати и ангажираните с жалбите и сигналите ръководни длъжностни лица.

            В много от случаите, след провеждането на предварителен разговор с жалбоподателите, те са спрели жалбите си.

 

            5.Контролният съвет участва със свои представители в работата по подготовка на университетски стандарти в областта на учебната дейност, обсъждането и организирането на възможността за електронно гласуване за избор на ръководни и контролни органи в УНСС и др.

 

            Второ направление: Организация на контролната дейност.

            В това направление Контролният съвет отчита:

            1.На страницата на Контролния съвет в сайта на университета, своевременно е огласен състава на новоизбрания Контролен съвет, с кратко представяне на всеки от членовете и конкретизирането на техните задължения. В организираните менюта се добавя актуална информация, с цел повишаване равнището на гласност и публичност на работата на Контролния съвет и за по-пълно отразяване на нейните аспекти.

 

            2.Систематизирани са препоръките на Контролния съвет във връзка с допуснати слабости от последната отчетно-изборна кампания. Те са огласени в страницата на Контролния съвет в сайта на университета, при условията на свободен достъп и могат да се ползват като своеобразен „пътеводител” при организирането и провеждането на събрания и избори.

 

            3.След апробиране, са усъвършенствани и приети: образец на Предавателно-приемателен протокол за провеждането на пълни избори на органи за управление на УНСС (поставен е в сайта на Контролния съвет), документ „Основни положения в процедурата по подготовка и провеждане на общи събрания на факултети” и др.  

 

            4.Проведени са работни срещи с председателите на Общите събрания на факултети, с ръководството на Студентския съвет и консултативни срещи с председателите на работни комисии на Общите събрания на факултети, с деканите и административните секретари на факултети по въпроси, свързани с уточняване на реда и процедурите по свикването на Общите събрания, номинирането на лица за включване в листите за гласуване за избор, проверките за редовност на заседанията на колективните органи, отчитането на вота при вземането на решения, провеждането на балотажи, организирането на избори на декани на факултети и ръководители на катедри, конкурси за заемане на академични длъжности и много други.

 

 

            В заключение:

            През отчетния период Контролният съвет акцентира своята дейност върху превантивните си контролни функции, посредством подпомагане работата на органи и лица в провежданите от тях дейности, подлежащи на контрол, воден от разбирането, че предварителното обсъждане на проблемите и оказването на съдействие за тяхното разрешаване е по-полезно от последващи коригиращи и/или санкционни действия.

            Контролният съвет счита, че извършената работа през първата година от неговия мандат е продължение на сложеното добро начало в контролната дейност в университета и предпоставка за нейното развитие и усъвършенстване в оставащите години от мандата.

 

            Докладът е приет на заседание на Контролния съвет на 09.12.2016 г.
ДО

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА УНСС

 

 

О Т Ч Е Т

 

за дейността на Контролния съвет на УНСС

за периода декември 2011 – декември 2015 година

 

 

            УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА УНСС,

 

            През времето на своя мандат, Контролният съвет на УНСС ежегодно е отчитал своята дейност пред вас. Годишните отчети могат за бъдат намерени в страницата на Контролния съвет в сайта на университета.

            Предвид регулярното и пълно информиране на академичната общност за работата на Контролния съвет, считаме за достатъчно, в отчета за мандата да представим само основните направления и задачи на контролна дейност с постигнатите по тях резултати.

             I.Изграждане на организационен капацитет на Контролния съвет, посредством:

            1.Създаване на нормативната основа за дейността на контролния орган – разработване на нов Правилник за дейността на Контролния съвет още през първата година от мандата, приет от Общото събрание в заседанието му през 2012 г.

            2.Разпределяне на работата по контрола между членовете на Контролния съвет с ясно и трайно определяне на персоналните задължения на всеки от тях.

           

            II.Създаване на стандарти в контролната дейност, посредством:

            1.Разработване и прилагане на образци на Предавателно-приемателни протоколи с приложените към тях документи, за установяване на законосъобразността на пълни и частични избори на ръководни органи на университета и на факултетите.

            2.Разработване и прилагане на примерни модели на доклади на работните комисии на Общите събрания на факултетите.

            3.Разработване и практикуване на модели на Становища за отчет за изпълнението на бюджета на УНСС и поделения за проекта на бюджет на УНСС и поделения.

 

            III.Консултиране и подпомагане дейността на органи и длъжностни лица в работата им с обектите на контрол посредством:

            1.Провеждане на поредица от работни срещи с ректорското ръководство, с председателите на Общи събрания и председателството на Студентския съвет по въпроси на организацията и провеждането на общите събрания на академични и други общности в университета и изборите на ръководни органи.

            2.Извеждане и утвърждаване по значимост статута на председателите на общи събрания на факултети.

 

            IV.Подпомагане работата на ректорското ръководство, на колективни органи и експертни групи при създаването и внедряването на вътрешни нормативни актове на университета, като Правилник за учебната дейност на УНСС, Процедура за заемане на академични длъжности  в УНСС, Правила за избор на ръководни органи на УНСС и др.

 

            V.Подпомагане работата на деканите на факултети и на факултетните съвети в процедурите за заемане на академични длъжности в УНСС, посредством изготвяне от Контролния съвет и предоставяне на ангажираните в процедурата лица на анализ на нормативната уредба, анализ на съдебната практика при оспорване на конкурсни процедури, предоставяне на инструктивни и помощни материали и провеждане на консултации.

 

            VI.Установяване на парньорски връзки и извършване на съвместна дейност с други органи в университета, имащи задължения по осигуряване на неговото законосъобразно функциониране – ректорското и деканските ръководства, Комисията по вътрешните актове на УНСС, дирекция Правно обслужване и обществени поръчки, синдикалната организация Висше образование и наука - КНСБ и др.

 

            VII.Изграждане на доверие към контролния орган на УНСС за търсенето му при нарушения на законодателството в областта на висшето образование и на добрите академични практики, както и осигуряване на чуваемост за сигналите и жалбите чрез своевременното им разглеждане и реакция до ангажираните с тях длъжностни лица.

 

            VIII.Осигуряване на публичност и прозрачност на дейността на Контролния съвет, посредством създаване и поддържане на страница в сайта на университета и своевременно огласяване на информация за работата му.

 

            IХ.Осигуряване на разпознаваемост на Контролния съвет във и извън университета, посредством уникални идентификатори, като: собствена страница в сайта на университета, бланка, печат, папки, сертификат и др. 

           

            С предаването на мандата на новия Контролен съвет, досегашният му отправя пожелания за следване на установените добри практики и стандарти, за умножаване на постигнатите резултати, за още по-широко отваряне към проблемите, с воля за тяхното решаване, за утвърждаване на постигнатото доверието в контролния орган на университета, и всичко това - в името на запазване и гарантиране на лидерското място на УНСС в системата на висшето образование в страната.