Контролен съвет

100 ГОДИНИ УНСС
Обновено: сряда, 27 ноември 2019 15:28

проф. д-р Румен Йорданов Брусарски

Професор д-р Румен Брусарски е редовен преподавател в катедра “Финанси” на Университета за национално и световно стопанство – София и хоноруван лектор в Института по публична администрация. Води лекции по „Публични финанси”, „Анализ “разходи – ползи” и „Оценка на въздействието”. Автор е на няколко учебника, много статии и научни доклади.

 Изследователските интереси на проф. д-р Брусарски са в областта на публичните разходи, данъчното облагане, анализа “разходи – ползи” и оценката на въздействието.

Проф. д-р Румен Брусарски е специализирал в Германия, Великобритания, Холандия, Франция, Италия, Испания, Португалия и Словакия. Работи като консултант по данъчно облагане, финансов и икономически анализ „разходи – ползи” и оценка на регулативното въздействие в частния и публичния сектор на българското стопанство. Член е на Съюза на икономистите в България.

 Правомощията на проф. д-р Румен Брусарски като член на Контролния съвет се прекратяват на основание чл. 34а, ал.2, т. 2 от Закона за висшето образование, чл. 29, ал. 3 от Правилника за дейността на УНСС и чл. 9, ал. 2, т. 3 от Правилника за дейността на Контролния съвет, считано от датата на избора му за декан на Финансово-счетоводния факултет - 25.11.2019 г.