Контролен съвет

Обновено: вторник, 16 февруари 2016 12:15

доц. д-р Иван Цветанов Иванов

Иван Цветанов е доктор по право, редовен доцент по гражданско и семейно право в Юридическия факултет на УНСС. Преподава учебните дисциплини „Конкурентно право”, „Семейно и наследствено право” и „Търговско право” пред студенти от бакалавърски и магистърски програми в УНСС.

Заема длъжностите заместник-председател на Контролния съвет на УНСС, заместник-декан по международното сътрудничество на Юридическия факултет на УНСС за мандат 2015-2019 г. и заместник-председател на Комисията по вътрешните актове на УНСС. Член на Издателския съвет на УНСС (2011-2015 г.), член на Управителния съвет на сдружение с нестопанска цел „Институт за стопанско-правни анализи”, гр. София.

В периода 2011-2014 г. доц. Цветанов е преподавал и в Правно-историческия факултет на ЮЗУ „Неофит Рилски”, гр. Благоевград. Работил е като главен експерт в Комисията за защита на конкуренцията (1996-1997 г.) и в Министерството на търговията и туризма (1997 г.). Участвал е в изпитни конкурсни комисии за назначаване в органите на съдебната власт, определени от Висшия съдебен съвет на Република България (2011 г.).   Автор e на две монографии, както и на редица студии и статии в областта на конкурентното право, конкурентното право на Европейския съюз и семейното право на Република България, отпечатани в авторитетни и утвърдени правни издания.