Контролен съвет

Обновено: понеделник, 16 юли 2018 10:18

проф. д-р Даниела Милчова Фесчиян

Проф. Даниела Фесчиян е доктор по икономика. Редовен преподавател е в катедра „Счетоводство и анализ” на УНСС. Води лекционни курсове в бакалавърска и магистърска степен по дисциплините „Счетоводство и анализ на банките”, „Стандартизация на счетоводството в публичния сектор”, „Финансово - счетоводен мениджмънт в банките“, „Анализ на финансовите отчети на предприятията от публичния сектор“ и др. Ръководител  е на магистърска програма „Счетоводство“ със специализация „Стандартизация и счетоводство в публичния сектор.“

Научните интереси на проф. Фесчиян са в областта на финансово- счетоводния мениджмънт в банките и стандартизацията на счетоводството в публичния сектор. Автор е на пет монографии, осем студии, десет учебника и повече от 90 статии в специализирани издания и доклади пред национални и международни конференции.

Проф. Фесчиян участва в национални и международни проекти, консултативни и експертни групи по проблеми на счетоводството и анализа в банките и публичния сектор. Лектор е към Международния банков институт.

Проф. д-р Даниела Фесчиян  има три специализации във водещи английски университети по проблемите на счетоводството и анализа в банките , счетоводството в публичния сектор и международните счетоводни стандарти на публичния сектор. От 2005 до 2016 година е научен секретар на катедра “Счетоводство и анализ”. През февруари 2016 г. е избрана за зам.-ръководител на катедрата. От 2008 до 2011 година е зам.-декан по учебната дейност на Финансово-счетоводния факултет на УНСС. Член е на Факултетния съвет и на Факултетния научен съвет на ФСФ. От 2001 година е лицензиран лектор по Международни счетоводни стандарти към Американската агенция за международно развитие.

Проф. д-р Даниела Фесчиян е зам. председател на Асоциацията на икономическите училища в България.