Контролен съвет

Обновено: четвъртък, 25 януари 2024 8:42

ОРГАНИЗАЦИОННИ


Разпределение на ресорите на работа на Контролния съвет

и на координацията със структури, звена и органи в УНСС

 

 -          проф. д-р Даниела Фесчиян – органи и структури на УНСС, цялостна координация на работата на Контролния съвет; одитиране на проектите на годишните бюджети на УНСС, на отчетите за тяхното изпълнение и на други финансови документи, работа със структури на студентите и докторантите

-          доц. д-р Виолета Гълъбова - университетски структури и органи (Комисия по вътрешни актове, Комисия по академична етика, академичен Омбудсман, синдикални организации и др.), сигнали, жалби и други въпроси от дейността на Контролния съвет

-          доц. д-р Иван Цветанов - университетски структури и органи (Комисия по вътрешни актове, Комисия по академична етика, академичен Омбудсман, синдикални организации и др.), сигнали, жалби и други въпроси от дейността на Контролния съвет

-         проф. д-р Силвия Трифонова-Праматарова - факултет „Международна икономика и политика”, сигнали, жалби и други въпроси от дейността на Контролния съвет

-          проф. д-р Мария Маркова - факултети „Финансово-счетоводен” и „Администрация и управление” и други въпроси от дейността на Контролния съвет  

-          проф. д-р Красимир Маринов - факултети „Общоикономически” и „Приложна информатика и статистика” сигнали, жалби и други въпроси от дейността на Контролния съвет

-          доц. д-р Бойка Чернева - факултети „Бизнес” и „Икономика на инфраструктурата” сигнали, жалби и други въпроси от дейността на Контролния съвет

-          доц. д-р Ася Панджерова – Юридически факултет, Институт по икономика и политики, сигнали, жалби и други въпроси от дейността на Контролния съвет

-          Грета Попова - работа със студентските организации в УНСС и други въпроси от дейността на Контролния съвет

             Контролният съвет си запазва правото за вътрешно преразпределение на ресорите и дейностите между членове в процеса на работа.

        

            Председателствата на Общите събрания на УНСС и на факултетите, едноличните и колективни ръководни органи на университета и на факултетите, председателите на работните комисии на Общите събрания, както и всеки член на академичната общност, могат да се обръщат за консултация и информация към съответните членове на Контролния съвет, съгласно разпределението, по въпроси, свързани с конституирането на събранията, провеждането на пълни или на частични избори на ръководни органи.

 

            В срок до 7 дни от провеждането на заседанията на Общите събрания, на които са произведени избори на ръководни органи, председателите на Общите събрания предават на съответния член на Контролния съвет документите, необходими за извършването на проверка за законосъобразност на изборите. Предаването става с Предавателно-приемателен протокол (виж „Документи” - „Предавателно-приемателни протоколи”), в който са описани вида и съдържанието на документите и реда за тяхното предаване/получаване.