Контролен съвет

Обновено: четвъртък, 29 февруари 2024 11:36

ПРЕПОРЪКИ НА КОНТРОЛНИЯ СЪВЕТ

             В хода на проверките за законосъобразност на изборите на ръководни органи на УНСС и неговите основни звена, Контролният съвет установява някои слабости и съответно прави препоръки за тяхното отстраняване. Препоръките се съдържат в отделните доклади от проверките на Контролния съвет  и имат конкретен адресат.

            Контролният съвет обобщава направените препоръки и ги огласява в своята подстраница в сайта на УНСС, с цел запознаване с тях на широк кръг участници в работата по подготовката и провеждането на избори на ръководни органи, и съответно - повишаване ефективността на контролната дейност. 

ПРЕПОРЪКИ

на Контролния съвет на УНСС

 Относно: организацията и работата на проведените през 2023 г. 

общи събрания на УНСС и на факултети

 

       I. Общо събрание на УНСС

 

 1. Докладът на Председателя на Комисията по предложенията да се придружава от Протокол за заседание/я на комисията за резултатите от извършена проверка за съответствие на номинираните кандидати с изискванията за заемане на съответната изборна длъжност.
 2. Да се преустанови гласуването на одобряване/подкрепа на предварително издигнатите кандидатури за ръководни органи с явно гласуване от Общото събрание по предложение на неговия председател. Законосъобразността на тази практика е повече от спорна, доколкото нито в Закона за висшето образование, нито в Правилника за дейността на УНСС и в Правилата за организиране и провеждане на избори в УНСС е налице разпоредба, императивно изискваща такова одобряване/подкрепа. Още по-категорична е констатацията за явна незаконосъобразност в случаите, когато за съответната изборна длъжност е издигната по предвидените за това ред и начин една единствена кандидатура (в конкретния случай това е кандидатурата за ректор на УНСС). При такава хипотеза изразяването на одобряване/подкрепа от членовете на Общото събрание чрез явно гласуване на практика трансформира предвиденото от закона (чл. 29, ал. 1, т. 4 от ЗВО) и Правилника за дейността на УНСС (чл. 22, ал. 1, т. 3) тайно гласуване в явно, което не съответства на императивното изискване гласуването да бъде тайно. Посоченото е относимо и по отношение на останалите изборни длъжности, за които Закона за висшето образование (чл. 29, ал. 1, точки 1, 3 и 5) и Правилника за дейността на УНСС (чл. 22, ал. 1, точки 1, 4 и 5) също предвиждат изборът да се извършва с тайно гласуване.

 

 

      II. Общи събрания на факултети 

 

 1. Резултатите от проведените явни гласувания за избор на членове на Общото събрание на УНСС от квотата на нехабилитираните преподаватели следва да бъдат отразени в доклада на председателя на Комисията по изборите с точно изписване на броя гласували и броя получени положителни гласове, с които е осъществен избор.
 2. Комисията по изборите да представя актуализирани и прецизирани изборни бюлетини и резултати от изборите при спазване на изискванията на чл. 36а, ал. 1, 2 и 3 от ЗВО и на чл. 32, ал. 3 и 5 от ПДУНСС за всяко едно от проведените гласувания.
 3. Предвид обстоятелството, че числеността на Факултетния съвет е на законовия минимум, да се проследява за настъпили промени в състава му и своевременно предприемат мерки за неговата актуализация.
 4. Персоналният състав на постоянните работни комисии за мандата да се избира при предварително определена от Общото събрание численост на всяка една от тях.
 5. При избор на представители на административния персонал в Общото събрание да се отчита правото на всеки член на събранието да бъде номиниран, както и да направи самоотвод. Самоотводите се приемат без гласуване от членовете на събранието.
 6. Да се следи за числения и структурния състав на Факултетния съвет като колективен ръководен орган на факултета и своевременно да се предприемат мерки за неговото актуализиране.
 7. Протоколът на Комисията по изборите за изборните резултати да се подготвя прецизно при спазване на изискванията на чл. 36а, ал. 1, 2 и 3 от ЗВО и на чл. 32, ал. 3 и 5 от ПДУНСС за всяко едно от проведените гласувания. Необходимият брой гласове за осъществяване на избор да се определя въз основа на участвалите в гласуването за отделните органи на управление.

 

 

ПРЕПОРЪКИ

на Контролния съвет на УНСС

 Относно: организацията и работата на проведените през 2022 г. 

общи събрания на УНСС и на факултети

 

       I. Общо събрание на УНСС

 1. Мандатната комисия е постоянен работен орган на Общото събрание за целия му мандат, какъвто е и статутът на Комисията по предложенията и на Комисията по изборите. След избора на тези комисии в първото заседание на новоконституираното Общо събрание, в следващите му заседания през четиригодишния му мандат се гласуват само промените в техните състави и ръководство – еднократни за конкретното заседание, или постоянни – до края на мандата на Общото събрание.
 2. Предвид обезпокоително високия брой на отсъстващите членове на Общото събрание (30 на сто от редуцирания състав), Контролният съвет препоръчва на председателството на Общото събрание да предприеме мерки по изпълнение на задълженията на членовете на академичния състав по чл. 77, т. 6 от ПДУНСС.  

 

 

       II. Общи събрания на факултети 

 1. Избраните работни комисии на Общото събрание на факултета – Мандатна комисия, Комисия по предложенията и Комисия по изборите, са със статут на постоянни за целия мандат. Поради това, само при наличие на овакантено място, се провежда избор за попълване на състава на комисиите за конкретното заседание на Общото събрание на факултета и/или до края на мандата. Изборът се провежда от Общото събрание по предложение на Факултетния съвет.
 2. Предвид високият брой на неучаствалите в извънпленарното гласуване за попълване състава на Общото събрание на УНСС от квотата на нехабилитираните преподаватели от факултета, Контролният съвет препоръчва на председателството на Общото събрание да предприеме мерки по изпълнение на задълженията на членовете на академичния състав по чл. 77, т. 6 от ПДУНСС.
 3. Разясняването на правилата за определяне на необходимия брой гласове за избор, да става при спазването на Правилата за определяне на обикновено мнозинство, оповестени в раздел „Документи” на страницата на Контролния съвет.
 1. При издигане на номинации за членове на работните комисии на Общото събрание на факултета в хода на заседанието му, за всеки кандидат трябва да бъдат събрани не по-малко от 20% от гласовете на участващите в заседанието, за да бъде включен в листата за избор. При самата номинация за конкретен кандидат е необходимо да бъде аргументирано становището на номиниращия.
 2. В случаите, в които работните комисии на Общото събрание са гласувани за постоянни за срока на целия му мандат, при необходимост от актуализирането им се провеждат само частични избори за попълване на състава в рамките на определената численост. Промените в състава на комисиите могат да бъдат еднократни само за конкретното заседание или до края на мандата на Общото събрание. В състава на работните комисии на Общото събрание да се включва представител на студентите и докторантите, обучаеми във факултета.

ПРЕПОРЪКИ

на Контролния съвет на УНСС

Относно: организацията и работата на проведените през 2021 г.

общи събрания  на факултети

и законосъобразността на избора на ръководни органи на институтите на УНСС

 

           I. Общи събрания на факултети

1. В случаите, в които работните комисии на Общото събрание са избрани като негови постоянни работни органи за целия му мандат, при необходимост от актуализирането им се провеждат само частични избори.    

2. Верността на документите да се удостоверява съгласно изискванията на предавателно-приемателния протокол.

          II. Избор на ръководни органи на институтите

1. При осъществяване на гласуване за избор/предложение на Научния съвет за едноличен орган на управление (директор на Института) не са налице обстоятелства, предполагащи конфликт на интереси, т.е. не съществуват пречки избираното/предлаганото лице да участва в обсъждането и гласуването.

2. Изборът на директор на институт със статут на основно звено на УНСС да се проведе при спазване на условията и реда на чл. 18, ал. 1 от Правилника за устройството и дейността на института.

3. В срок до 7 (седем) дни след публикуване на решенията на Академичния съвет за избора на директор на институт по правилата на чл. 18, ал. 1 от Правилника за дейността му, на Контролния съвет да се предоставят заверени копия на тези от документите, посочени в Предавателно-приемателния протокол, които удостоверяват избора, с цел проверка за неговата законосъобразност.

4. Да се осигури свободен достъп до Правилника за устройството и дейността на институтите на сайта на УНСС, на страницата на съответния институт.

 

 

ПРЕПОРЪКИ

на Контролния съвет на УНСС

 Относно: организацията и работата на проведените през 2020 г. 

общи събрания на УНСС и на факултети

 

       I. Общо събрание на УНСС

      1. Като се използва опита от първото проведено в електронна среда заседание на Общото събрание на УНСС, следва да се извърши критичен анализ и да се направят допълнения в приложения регулативен документ (правила) за тази форма на работа, с включването най-малко на:

-       правила, които гарантират принципа на откритост, като например: за осигуряването на достъп на членовете на академичната общност до представените пред Общото събрание материали по точките от дневния ред; за осигуряването на възможност за онлайн достъп на членовете на академичната общност за проследяване работата на Общото събрание и др.;

-       правила, които осигуряват нормалния ход на работа на Общото събрание, като например за представянето на нови материали в чата по време на заседанието на Общото събрание, които са или не са свързани с точки от дневния ред и тяхното разискване.

      2. Гласуваната от Общото събрание максимална продължителност на изказванията и на репликите да се прилага последователно и еднакво за всички, за да не се допуска фаворизиране или дискриминиране на членове на събранието.

 

       II. Общи събрания на факултети 

 1. Предложения за числен и персонален състав на работните комисии могат да се правят с решение на Факултетния съвет, както и от всеки член на Общото събрание в хода на обсъждане на съставите.
 2. Председателят и заместник председателите на Общото събрание не могат да бъдат включвани в състава на работните комисии на Общото събрание (Мандатна комисия, Комисия по предложенията и Комисия по изборите).
 3. Избор на ръководна позиция на ново лице се прави само след настъпване на обстоятелства, които правят несъвместимо заемането на позицията, включително подадена молба за освобождаване. Контролният съвет настоява такава молба да бъде представена в срок от седем дни от получаването на доклада.
 4. Протоколите на Комисиите по осъществените частични избори от заседание на Общо събрание на факултет да се прецизират относно: необходим брой положителни гласове за осъществяване на избор в съответствие с изискванията за обикновено мнозинство; място и период на провеждане на извънпленарни гласувания за направените избори.
 5. При вземането на решението за избор да се спазват правилата за определяне на обикновено мнозинство при гласуване. 

ПРЕПОРЪКИ

на Контролния съвет на УНСС

 

Относно: организацията и работата на проведените през 2019 г.

общи събрания на УНСС и на факултети


       I. Общо събрание на УНСС

 1. В състава на всички работни комисии на Общото събрание на УНСС да се включва представител на студентите и докторантите в университета, предложени от Студентския съвет.
 2. Всички работни комисии на Общото събрание – Мандатна комисия, Комисия по предложенията и Комисията по изборите (тайните), да се избират със статут на постоянни за срока на мандата на Общото събрание.
 3. Предвид обезпокоително високият брой на отсъстващите членове на Общото събрание в неговите заседания и на неучаствалите в гласуването за ръководни органи на УНСС (от 11 до 19 на сто от членовете на Общото събрание), Контролният съвет препоръчва на председателството на Общото събрание да предприеме мерки по изпълнение на задълженията на членовете на академичния състав по чл. 77, т. 6 от ПДУНСС.   

 

       II.Общи събрания на факултети 

 1. Докладите на председателите на комисии и протоколът от заседанието да се оформят прецизно с извеждане на взетите решения от Общото събрание (в протокола), а копията на документите, предоставени на Контролния съвет да са заверени с подпис (на председателстващия събранието) и с гриф „Вярно с оригинала“.
 2. Докладваните от Председателя на Комисията номинации за изборни длъжности, направени по установения ред, не се предлагат за одобряване от събранието чрез явно гласуване. Такава процедура се прилага само за номинации, направени в хода на събранието, които трябва да съберат поне 20% от гласовете на участващите в заседанието, за да се включат в листата/листите за избор.
 3. Предложенията за численост и структура на Факултетния съвет да се правят от Председателя на Комисията по предложенията, а не от Председателя на Общото събрание, който само ръководи обсъжданията и вземането на решения по тези въпроси.
 4. Председателят на Общото събрание следва да ръководи обсъжданията и вземането на решения по предложенията за номинации за изборни длъжности и предложенията за правила на гласуване, без да изземва функциите на председателите на работни комисии на Общото събрание.
 5. Председателите на Комисиите по предложенията да докладват всички получени предложения за съответните избори, в това число и предложенията на нехабилитираните преподаватели от факултета за избора им за членове на ОС на УНСС.
 6. В протокола за работата на Общото събрание да се изписват взетите от събранието решения за: приет дневен ред на ОС; численост и структурен състав на ФС; статут на гласуваните работни комисии на ОС (постоянен или само за конкретното заседание) и други, хода на работа на заседанието.
 7.  Да се спазва хронологията на процедурата при подготовката и свикването на Общото събрание на факултетите.
 8. Статутът на членовете на ФС (действителни и резервни) да се определя единствено в резултат на проведения от Общото събрание избор и получените от всеки кандидат гласове, а не предварително. ПРЕПОРЪКИ

на Контролния съвет на УНСС

 

Относно: организацията и работата на проведените през 2018 г.

общи събрания на УНСС и на факултети

 

 

            I.Общо събрание на УНСС

            1.В поканата на Председателя на Общото събрание до членовете на събранието за неговото свикване, да се посочва и датата на нейното изпращане, съответно огласяване по друг начин, с оглед преценка за спазването на сроковете за свикване на Общото събрание.

            2.Когато работните комисии на Общото събрание са избрани като постоянни за срока на неговия мандат, на следващи заседания на Общото събрание да не се провежда ново гласуване и избор на техния състав и ръководство, а само актуализиране, при необходимост.

            3.В състава на работните комисии на Общото събрание да не се включват лица, които са членове на Контролния съвет, поради конфликт при упражняване на техните контролни правомощия.

            4.Неправилно е обединяването на точки от дневния ред на работата на Общото събрание, след като той вече е приет. Допустимо е обединяване на обсъжданията по точки от дневния ред, прието с решение на Общото събрание.

 

            II.Общи събрания на факултети

            1. Когато работните комисии на Общото събрание на факултета са избрани като постоянни за срока на неговия мандат, в следващи заседания на Общото събрание се гласуват само налагащи се промени в състава на комисиите, а не целият им състав и ръководство.

            2. При определянето на кворума на Общото събрание на факултета и вота за избор, стриктно да се спазват разпоредбите на чл. 32, ал. 3 и 5 от ПДУНСС за кворум и за вземане на решения.

            3. В случаите, когато член на Факултетния съвет или Председател/Зам.-председател на Общото събрание на факултета изгуби качество, въз основа на което е избран, освобождаването му от изборната длъжност става автоматично, без да е необходимо гласуване на решение за освобождаване от органа, който го е избрал.

            4. Номинациите за попълване състава на Общото събрание на УНСС от квотата на нехабилитираните преподаватели да се представят от Председателя на Комисията по предложенията и да се издигат от катедрите по единна процедура.

            5. Указанията за реда и начина на гласуване и условията за избор да се представят от Председателя на комисията по избора (а не от Председателя на Общото събрание).

 ПРЕПОРЪКИ

 

на Контролния съвет на УНСС

относно организацията и работата на проведените през 2017 г.

общи събрания на УНСС и на факултети

 

            I.Общо събрание на УНСС

            1. Контролният съвет за пореден път прави препоръка за прецизност при оформянето на титула на списъците на членовете на Общото събрание от квотата на нехабилитираните преподаватели и на служителите, предоставени на ректора на УНСС за утвърждаване, по отношение правилното сочене на статута им - „членове на Общото събрание”, а не „делегати на Общото събрание”. Този статут трябва ясно да се изписва в титула на четирите списъка на представителните групи в структурата на Общото събрание.

            2. Докладът на Председателя на Студентския съвет, за номиниране на кандидати за избор на членове на Академичния съвет от квотата на студентите и докторантите, да се придружава от документи, които удостоверяват процедурата за номиниране и реда за нейното спазване.

            3. Удостоверяването на статута на обучаеми на студенти и докторанти, кандидати за избор в колективни органи на УНСС да става с прилаган за целта документ по образец на университета („Удостоверение”), съдържащ необходимата конкретна информация относно статута и текущото състояние на обучаемите.

            4. Числеността и съставът на Комисията по преброяването при явното гласуване, да се предлагат и гласуват от Общото събрание преди предлагането и гласуването на частични промени в избраните постоянни работни комисии на Общото събрание. 

            5. Докладът на Председателя на Комисията по предложенията трябва да предшества представянето на правилата за гласуване, предложени от председателя на Комисията по изборите.

            6. Докладът на Председателя на Комисията по изборите и протокола на Комисията по изборите за изборните резултати, да се подготвят прецизно, като отразяват вида на изборите, начина на гласуване и други обстоятелства по конкретната изборна процедура.

            7. Да продължи работата по програмното, техническото и информационното осигуряване и по процедурата за осъществяване на електронното гласуване, с оглед прилагането му и при пълни избор на органи на УНСС и на факултети.

 

            II.Общи събрания на факултети

            1. Докладът до ректора на УНСС за утвърждаване на списъчния състав на членовете на Общото събрание на факултета се подава от Председателя на Общото събрание на факултета, а не от декана на факултета.

            2. Редуцирането на списъчния състав на Общото събрание при провеждане на неговите заседания, да се извършва при условията и по реда на чл. 36а, ал. 2 на ЗВО.

            3. При определянето на кворума в заседания на Общото събрание и на вота за избор на представители в органи на управление, стриктно да се спазват разпоредбите на чл. 32, ал. 3 и 5 от ПДУНСС за кворум и за вземане на решения.

            4. Съставите на работните комисии на Общото събрание на факултета да се гласуват само от събранието, като предложения за числен и персонален състав могат да се правят с решение на Факултетния съвет, както и от всеки член на Общото събрание в хода на обсъждане на съставите. След като са избрани за постоянни работни органи на Общото събрание за целия му мандат, на следващи заседания на Общото събрание се гласуват само промени - еднократни - за конкретното заседание или постоянни - до края на мандата на Общото събрание.

            5. Докладите на ръководителите на катедри, съдържащи номинации за попълване състава на Факултетния съвет да се адресират до Председателя на Комисията по предложенията към Общото събрание на факултета, когато тази комисия е избрана като постоянен работен орган на събранието и с копие до Председателя на Общото събрание.

            6. Докладът на Председателя на Студентския съвет за избраните членове на Общото събрание на факултета от квотата на студентите и докторантите да се придружава с копие от протокола на органа, провел избора.

            7. В случаите, когато член на Факултетния съвет изгуби качество, въз основа на което е избран, освобождаването му от състава на колективния орган става автоматично, без да е необходимо гласуване на решение за освобождаване от органа, който го е избрал.

            8. При осъществяване на избори на членове на колективни органи, не се допуска предварителното определяне статута на лицата, които ще бъдат избрани (редовни и резервни членове). Този статут се определя след провеждането на изборите, въз основа на резултатите, получени от гласуването.  

            9. Към доклада на Председателя на Комисията по изборите да се прилага и протокола за резултатите от проведените избори.

            10. Върху официалните документи, отразяващи работата на събранието да не се правят странични записки, бележки и други отразявания, което може да опорочи тяхната достоверност.

            11. Документите, въз основа на които Контролният съвет извършва проверки за законосъобразност, да се предоставят на определения член на Контролния съвет в указаните за това срок и окомплектованост.

 

ПРЕПОРЪКИ

 

на Контролния съвет на УНСС

за организираното и проведено Общото събрание на УНСС през 2016 г.

 

 1. Контролният съвет за пореден път прави препоръка за прецизност при оформянето на списъците на представителите на нехабилитираните преподаватели и на представителите на служителите в Общото събрание, предоставен за утвърждаване на ректора на УНСС по отношение правилното сочене на статута им - „членове на Общото събрание”, а не „делегати на Общото събрание”.
 2. Преди провеждането на всяко заседание на Общото събрание в рамките на неговия мандат, председателите на работни комисии (Мандатна комисия, Комисия по предложенията и Комисия по изборите) да извършват проверка за състава на съответните комисии и при необходимост да предлагат на Общото събрание за обсъждане и гласуване на поименни промени за актуализиране на съставите.
 3. Докладът на Председателя на Мандатната комисия за редовност на заседанието на Общото събрание да се изготвя на основание чл. 21, ал. 3 на ПДУНСС за редовност на Общото събрание на висшето училище, а не на основанията на чл. 26, ал. 3 от ЗВО и чл. 31, ал. 2 и 3 от ПДУНСС за редовност на Общо събрание на факултет.
 4. Определянето на кворума за редовност на заседание на Общото събрание да се прави при спазване на императивните правила на ЗВО и ПДУНСС, в случая - при редуциран състав на Общото събрание 321 човека, необходимият кворум за редовност на заседанието е 214 човека, а не 212 човека, както е записано в доклада на Председателя на Мандатната комисия.
 5. Предложенията на Студентския сенат и на Председателя на Студентския съвет за номиниране на кандидати от квотата на студентите и докторантите за избор като членове на ръководни и други колективни органи на УНСС, да се адресират до Председателя на Комисията по предложенията, в случаите, когато тя е избрана като постоянен работен орган на Общото събрание за неговия мандат, с копие до Председателя на Общото събрание. Докладът с предложенията да се придружава от документ, с решение на съответен компетентен орган, удостоверяващ номинацията.
 6. Контролният съвет намира за обезпокоително слабото присъствие (51%) на студентите и докторантите - членове на Общото събрание в заседанието му, проведено на 19.12.2016 г. В тази връзка, препоръчва на Студентския сенат и на Председателя на Студентския съвет да анализират причините за отсъствието и да предприемат мерки за повишаване активността на студентите и докторантите - членове на Общото събрание на УНСС за участие в неговите заседания и работа, а на председателството на Общото събрание, да упражни контрол за предприетите мерки и тяхното изпълнение.
 1. Всички копия на документи, удостоверяващи актуализирането на Общото събрание, неговото свикване, работа, организацията и провеждането на избори, да се предават на Контролния съвет в установените срокове, с оглед своевременното извършване на проверката за законосъобразност на проведените избори.
 2. Да продължи работата по програмното, техническото и информационното осигуряване и по процедурата за осъществяване на електронното гласуване, с оглед прилагането му и при избор на органи на управление на УНСС и на факултети.

 


  

ПРЕПОРЪКИ

 

на Контролния съвет на УНСС

във връзка с изборите на ръководни органи на УНСС и на факултети

с мандат 2015-2019 година

 

1.Членовете на Академичния съвет да се избират измежду членовете на Общото събрание на УНСС.

Забележка: Изпълнението на тази препоръка ще наложи изменения и допълнения в Правилника за дейността на УНСС, които се приемат от Общото събрание.

2.Докладите от факултетите за избор на представители на нехабилитираните преподаватели от факултетите за членове на Общото събрание на УНСС да се изготвят от председателите на Общи събрания на факултетите и се адресират до предложения от Академичния съвет председател на Комисията по предложенията.

3.Докладите на Председателя на Студентския съвет до Председателя на Общото събрание на УНСС и Председателите на Общите събрания на факултети за избраните студенти и докторанти, членове на съответните Общи събрания, да се придружават с препис-извлечение от протоколите за осъществените избори на посочените в докладите лица.

4.Докладите на Председателя на Студентския съвет за номинираните студенти и докторанти за включване в листата за избор на членове на Академичния съвет и на Факултетни съвети, да се придружават с препис-извлечение от протокол от заседанието на Студентския сенат с взетите решения за номинациите и мотивите за тях. 

5.При номиниране на нехабилитирани преподаватели, за включване в листата за избор на Академичен съвет, Общите събрания на факултети да спазват изискванията за брой номинирани кандидати, съгласно чл. 4, ал. 6 от Правилата за организиране и провеждане на избори за органи на УНСС.

6.Да се прецизират форматите и текстовете в докладите на Председателите на Мандатните комисии и на Комисиите по предложенията, като се изготвят съобразно конкретното заседание на Общото събрание, а не с буквално възпроизвеждане на разработения от Контролния съвет на УНСС препоръчителен модел, с включване и на забележките към него при особени случаи и при алтернативни варианти.

7.Протоколът на Комисиите по изборите, за резултатите от проведените избори, да се подписва от всички членове на комисията, съответно за изборите, проведени от Общото събрание на университета - от всички  заместник-председатели, които  са и председатели на отделните изборни бюра и да се придружава от протоколите на изборните бюра за резултатите от изборите.

8.Запечатаните пликове с изборните бюлетини да се подписват от Председателите на комисиите по изборите и се подпечатват с печата на Общото събрание на УНСС, съответно с печата на факултета.

9.Всички копия на документи, удостоверяващи реда за формиране на Общите събрания, тяхното свикване, работа, организацията и провеждането на избори, да се предават на Контролния съвет в установените срокове, с оглед своевременното извършване на проверките за законосъобразност на проведените избори.

10.Имената на новоизбраните председател, заместник председатели и членове на Контролния съвет да се огласяват в страницата на Контролния съвет след съгласуване с новоизбрания председател на Контролния съвет.

11.Да се проучи възможността за електронна обработка на бюлетините от гласуването за избори на ръководни органи на УНСС и на факултетите.


 

  Препоръки и предложение 2014 г.

 

І.Препоръки

 1. Избори на нови членове в представителните групи на вече конституирано и работещо Общо събрание през времето на неговия мандат (представители на нехабилитираните преподаватели, административния персонал, студентите и докторантите) да се провеждат преди следващо заседание само при необходимост от попълване на квотата на съответните представителни групи, когато член на Общото събрание е изгубил статута, въз основа на който е избран в съответната група, напр. поради хабилитиране, пенсиониране, напускане, завършване на обучението и др.
 2. Изборите на представители на факултетите в квотата на нехабилитираните преподаватели в Общото събрание на УНСС да се извършва от Общите събрания на факултетите (чл. 20, ал. 2, т. 2 от ПДУНСС).
 3. Председателството на Студентския съвет да предоставя своевременно списъка на новоизбраните представители на студентите и докторантите - членове на Общото събрание на университета, с оглед спазване на нормативните срокове за актуализиране на списъчния състав на Общото събрание, утвърждаването му от Ректора и изпращането на поканите за заседанието на Общото събрание до неговите членове.
 4. Списъчният състав на членовете на Общото събрание да се оформя с правилно изписване на статута на лицата, - „членове на Общото събрание”, а не като „делегати” и като „членове на Студентския съвет”.
 5. Докладите на председателите на Комисията по предложенията и на Комисията по изборите да се подготвят в съответствие с приетите изисквания за форма и съдържание към тези документи:

        -   докладът на Комисията по предложенията да съдържа констатации за съответствие на предлаганите кандидати с изискванията за заемане на съответната изборна длъжност (за мандат, академична длъжност и възраст);

   - докладът на Комисията по изборите да се оформя с адресат и да съдържа данни за всички обстоятелства, удостоверяващи законосъобразността на избора (численост на Общото събрание, редуциран състав, необходим кворум за законосъобразност на избора, брой подадени гласове и др.).

 1. Да не се предлагат за членове на Комисията по изборите лица, които са членове на Контролния съвет, поради възможен конфликт при упражняване на техните правомощия.

 

ІІ. Предложение

 1. Председателството на Общото събрание да подготви указания за начина на гласуване при избори на ръководни органи на УНСС и образец на бюлетина, за да се установят единни, ясни и непротиворечиви правила за режима на провеждане на избори. Контролният съвет изразява готовност за участие в работата по подготовка на тези документи.

           Препоръки и предложение 2013 г.

 

І. Препоръки

 1. Документите, свързани с промени в списъчния състав на Общото събрание от квотата на нехабилитираните преподаватели (протоколи за избор и доклади на Председателите на Общи събрания на факултетите), да се подготвят в съответствие с установените за тези документи изисквания за форма и за съдържание.
 2. Списъчният състав на членовете на Общото събрание да се оформя с правилно изписване на статута на лицата, - „членове на Общото събрание”, а не като „делегати” и като „членове на Студентския съвет”.
 3. Докладите на председателите на Комисията по предложенията и на Комисията по изборите да се подготвят в съответствие с приетите изисквания за форма и съдържание към тези документи:

           - докладът на Комисията по предложенията да съдържа констатации за съответствие на предлаганите кандидати с изискванията за заемане на съответната изборна длъжност (за мандат, академична длъжност и възраст);

         -  докладът на Комисията по изборите да се оформя с адресат и да съдържа данни за всички обстоятелства, удостоверяващи законосъобразността на избора (численост на Общото събрание, редуциран състав, необходим кворум за законосъобразност на избора, брой подадени гласове и др.).

 1. Председателството на Общото събрание на УНСС да анализира ниската активност при кореспондентското гласуване и при необходимост да предприеме мерки за недопускане на подобна ситуация в бъдеще.

 

ІІ. Предложение

 1. Председателството на Общото събрание на УНСС съвместно с Председателството и членове на Контролния съвет на УНСС, да проведат среща разговор с новоизбраното Председателство на Студентския съвет за уточняване на реда и условията за провеждане на избори за представители на студентите и докторантите в ръководните органи на УНСС и неговите факултети, с цел подобряване на студентското самоуправление при провеждането на бъдещи избори.
       

            


ПРЕПОРЪКИ

на Контролния съвет на УНСС

във връзка с избори на ръководни органи на УНСС

 

 

            Препоръки 2012 г.

 

І. Конкретни препоръки

 1. При първо следващо заседание на Общото събрание да се организира избор за попълване на квотата на хабилитираните и на нехабилитираните преподаватели - членове на АС с по един представител или да се вземе решение за численост на АС - 43 човека.
 2. При първо следващо заседание на Общото събрание да се организира избор на втори Заместник-председател на Общото събрание.
 3. В работните комисии на Общото събрание да не се включват едни и същи лица в състава на повече от една комисия, за да не се затруднява оперативната работа на комисиите, в случай, че те работят паралелно.
 4. Комисията по предложенията да работи съвместно с Комисията по избора при подготовката на бюлетините с кандидатите, предложени за гласуване за избор на ръководни органи на УНСС, на председателство и състав на Контролния съвет, с оглед гарантиране съответствието между обсъжданите от Общото събрание кандидатури и включените в листите за съответните изборни органи.
 5. Комисията по предложенията и Комисията по избора да съгласува с действащите Председател и/или Заместник председатели на Контролния съвет правилата, процедурите и други условия по издигането на кандидати и провеждането на избора, с оглед предварителното им синхронизиране.
 6. Действащите Председател, Заместник председатели и членове на Контролния съвет да бъдат допускани като наблюдатели върху работата на помощните органи на Общото събрание на УНСС за непосредствени впечатления от извършваните дейности и последвалите ги решения - обект на контрол.
 7. Председателят на Комисията по изборите да организира работата по определяне на крайните изборни резултати така, че да се осигури изрядност и точност. В случай на използване на обработваща програма, тя да се тества предварително, а определянето на общия брой гласове със съответния вот да се извършва и ръчно
 8. Да се прецизират форматът и текстът на протоколите за изборите, с оглед привеждането им в съответствие с изискванията към тези документи.
 9. Студентският съвет да предоставя своевременно и в окомплектован вид предложенията за представителите на студентите и докторантите в Общото събрание на УНСС, придружени със съответните документи, удостоверяващи съответствие с изискванията на чл. 20, ал. 2, т. 4 от ПДУНСС.
 10. Всички документи (или копия от тях), удостоверяващи реда за формиране на Общото събрание, неговото свикване, работа, организацията и провеждането на избори, да се предават своевременно и в окомплектован вид на Председателя на Контролния съвет с приемо-предавателен протокол.

 

ІІ. Общи препоръки

 1. Контролният съвет препоръчва формирането на работна комисия, която да разработи изискванията и критериите по които да се правят предложенията за включване в листите за избор на ръководни органи на университета и неговите факултети. Разработените критерии да се обсъдят от академичната общност и след приемането им, да бъдат огласени по начин, който позволява безпрепятствен достъп до тях.
 2. Контролният съвет препоръчва разработването и приемането от Академичния съвет на Правила за организирането и провеждането на избори на ръководни органи на УНСС и неговите факултети, с оглед единство в принципите, подходите и механизмите при конституирането им на равнище университет и неговите основни звена. При положително решение и организиране на работата, Контролният съвет има готовност за представяне на конкретни предложения, както и за включване в работата по подготовката на съответните правила.

           

             

 


 

ПРЕПОРЪКИ

 

на Контролния съвет на УНСС

за организираните и проведени Общи събрания на факултети през 2016 г.

 

 1.  Решението на Факултетния съвет за свикване на Общото събрание задължително трябва да съдържа дата, час и дневен ред на заседанието. В случаите, когато се извършва актуализация на числеността, на списъчния и структурен състав на Общото събрание, решението трябва да съдържа още и реда за организиране на актуализацията, съгласно чл. 35, ал. 1, т. 11 на ПДУНСС.
 2. Факултетният съвет не избира работни органи на Общото събрание на факултета - Мандатна комисия, Комисия по предложенията и Комисия по изборите, а само определя проект на състави и председатели на комисиите, които се предлагат на Общото събрание за избор. 
 3. Докладите на Председателя на студентския съвет за избор на студенти и докторанти за представители в Общите събрания на факултети, да се придружава с протокол от работата на органа, осъществил избора.
 4. Докладите на ръководителите на катедри, съдържащи номинации за попълване състава на Факултетен съвет да се адресират до Председателя на Комисията по предложенията към Общото събрание на факултета, когато тази комисия е избрана като постоянен работен орган на събранието, с копие до Председателя на Общото събрание.
 5. В поканата до членовете на Общото събрание за неговото свикване, да се посочва и датата на нейното изпращане, съответно съобщаване или огласяване по друг начин.
 6. Определянето на кворума за редовност на Общото събрание и необходимия брой положителни гласове за осъществяването на избор да стават при строго спазване на императивните правила на чл. 36а, ал. 2 и 3 на Закона за висшето образование и чл. 32, ал. 3 и 5 на ПДУНСС.
 7. В случаите, когато член на Факултетния съвет изгуби качество, въз основа на което е избран или изгуби способността да бъде негов член, освобождаването му от състава на колективния орган става автоматично, без да е необходимо Общото събрание да гласува решение за неговото освобождаване.
 8. Контролният съвет счита, че статут на резервен/и член/ове се придобива при провеждането на избори за редовни членове на колективния орган, при определени условия (получаване на необходимия брой гласове за осъществен избор, но с попълнена квота), съответно не следва да се провежда самостоятелен избор само за резервен член на колективен орган, без да са налице предпоставките за това.
 9. Докладът на Председателя на Комисията по предложенията задължително трябва да съдържа и информация за извършена проверка за съответствие на кандидата за избор, с изискванията за заемане на съответната изборна длъжност.
 10. Преди провеждането на избори на органи за управление на факултета, Председателят на Комисията по изборите задължително представя правилата за гласуване и за осъществяване на избора, които се приемат с решение на Общото събрание.
 11. Докладите на председателите на работните органи на Общите събрания да се подготвят коректно, пълно, точно и прецизно, с конкретни данни, а не чрез буквално възпроизвеждане на предложени от Контролния съвет образци на доклади, вкл. с пояснителните текстове в тях.
 12. Копията на документите, които се предоставят на Контролния съвет с Предавателно-приемателния протокол за осъществяване на проверките за законосъобразност, задължително да се заверяват с подпис на Председателя/Зам.-председателя на Общото събрание до изписан гриф „Вярно с оригинала”. 
 1. Докладът на Председателя на Комисията по изборите до Общото събрание да се придружава с Протокол за работата на Комисията по изборите, подписан от всички нейни членове.
 1. Контролният съвет намира за обезпокоително слабото присъствие на студентите и докторантите - членове на Общите събрания на факултети в техните заседания. В тази връзка, препоръчва на Студентския сенат и на Председателя на Студентския съвет да анализират причините за отсъствието и да предприемат мерки за повишаване активността на студентите и докторантите - членове на Общите събрания на факултети за участие в техните заседания и работа, а на председателите и зам.-председателите на Общите събрания на факултети, да упражнят контрол за предприетите мерки и тяхното изпълнение.

 

 


 

Препоръки 2015 г.

 

 1. При актуализирането на структурния състав на общите събрания на факултетите стриктно да се спазват изискванията на ЗВО и на Правилника за дейността на УНСС за квоти на формиращите го представителни групи.
 2. Протоколите на Комисиите по изборите да се оформят като протоколи от работата на  самите комисии, а не като протоколи от заседание на общите събрания на факултетите.
 3. В сайтовете на факултетите, в които това все още не е направено, да се постави информация за Председателите и за Зам.-председателите на общите събрания на факултетите.
 4. При формирането на представителството на студентите и докторантите, членове на общите събрания на факултетите, да се осигурява балансирано представителство на студентите от всички специалности към съответния факултет.
 5. При конституирането и/или при актуализирането на списъчния състав на общите събрания на факултетите да се осигурява представителство и на докторантите, обучавани към съответния факултет.
 6. Предоставяните от Председателя на Студентския съвет списъци на представителите на студентите и докторантите, членове на общите събрания на университета и неговите факултети, да се придружават от доказателства за проведените избори и да се оформят като документ със съответното предназначение.
 7. Да се осигури по-добра информираност на студентите и докторантите, членове на общите събрания на факултетите, за предстоящи заседания на Общите събрания.

 

Препоръки 2014 г.

 

 1. В подсайта на съответния факултет да се посочат имената на председателя и на зам.-председателя на Общото събрание на факултета с координати за комуникация.
 2. В случай, че не се прилага квотен принцип за представителството на дадена група в Общото събрание на факултета (напр. административния персонал) и не се налага промяна в списъчния състав на вече избраните представители, не се провежда събрание за избор и нови избори.
 3. Неправилно са оформени документите на председателя на Студентския съвет за представителите на студентите и докторантите в Общите събрания на факултетите и реда за тяхното определяне. Председателят на Студентския съвет да следи стриктно за легитимното и своевременно актуализиране на списъчния състав на представителите на студентите и докторантите в Общите събрания на факултетите.
 4. Поради слабо присъствие на студентите и докторантите-членове на Общите събрания на факултетите, да се потърсят причините и да се предприемат мерки за активизиране на участието, за да не се застрашава кворума на провежданите заседания на Общите събрания в бъдеще.
 5. В състава на работните комисии на Общото събрание на факултета да не се включват членове, които не присъстват на заседанието му.
 6. Неправилно е да се ограничава броя на кандидатите от изборните листи, за които да се гласува, до броя на лицата, които трябва да бъдат избрани за заемане на съответната изборна длъжност.
 7. Докладите на избраните от Общото събрание на факултета работни комисии трябва да се адресират до Общото събрание, да се изготвят прецизно и с необходимото по предназначението им съдържание.
 8. Докладът на Комисията по предложенията трябва да включва констатация за това, че предлаганите за избор лица отговарят на изискванията за заемане на съответната изборна длъжност по чл. 26, ал. 7, чл. 31, ал. 2 на ЗВО, чл. 34, ал. 2 на ПДУНСС и др. (работа на основен трудов договор в УНСС, възраст, мандат, статут на действащи обучаеми или др. в зависимост от конкретните изисквания).
 
 

 Препоръки 2013 г.

 

 1. След конструирането на Общото събрание на факултета и встъпването му в четиригодишния си мандат, то работи в определената от Факултетния съвет численост, списъчен състав и квоти на представителните общности. Преди следващо заседание на Общото събрание, Факултетният съвет взема решения за актуализиране състава на събранието само когато са настъпили промени в броя на членовете на Общото събрание, изискващи актуализиране и на списъчния му състав, при запазване на приетите квоти, съгласно чл. 36а, ал. 4 от ЗВО и чл. 31, ал. 4 от ПДУНСС.
 2. Да се проявява стриктност в датите, отразяващи хронологията на процедурите по формиране и свикване на Общото събрание.
 3. Докладът до ректора за утвърждаване на списъчния състав на новоформирано Общо събрание на факултет или на промени в списъчния му състав преди следващо заседание, да се прави от председателя на Общото събрание на факултета.
 4. Определянето на кворума за редовност на заседание на Общото събрание трябва да се извършва на основание редуцирания списъчен състав, съгласно чл. 36а, ал. 1 и 2 от ЗВО и чл. 32, ал. 3 от ПДУНСС.
 5. Да не се изземват взаимно функциите на специализираните работни комисии на Общото събрание.
 6. Броят на лицата, за които може да се гласува при избора на членове на Факултетния съвет, да не се ограничава чрез приетата численост на съвета и нейното разпределение по представителни групи. 

Всички доклади на избраните от Общото събрание работни комисии да се съставят във форма и със съдържание, изисквани към тези документи (адресат, титул, съдържание, основания за извършената работа и направените заключения и др.) и да се подписват от председателя, а при необходимост - и от членовете на комисията.

    


 

ПРЕПОРЪКИ

на Контролния съвет на УНСС

във връзка с избори на ръководни органи на факултетите

 

            Препоръки 2012 г.

 

 1. Въпросите свързани с формирането и работата на Общото събрание, които се от компетенциите на Факултетния съвет да се разглеждат в самостоятелна точка на дневния ред. Факултетните съвети да вземат изрично решение за формирането на новите Общи събрания, с които да се определят техния числен и структурен състав, съгласно чл. 26, ал. 4 от ЗВО и чл. 31, ал. 3 на ПДУНСС. Решенията да съдържат реда на организиране на процедурата по формиране на Общото събрание с отговорните лица. За всяко заседание на Общото събрание да се определя деня, мястото и дневния му ред.
 2. Студентският съвет да оформя документите си с избраните представители на студентите и докторантите в Общите събрания на факултетите и с предложенията за членове на Факултетния съвет като доклади, адресирани до компетентните органи и придружени с доклади от председателите на събранията и препис-извлечения от протоколите на събранията/заседанията на които са взети съответните решения.
 3. При определяне на списъчния състав на Общите събрания на факултетите от квотата на студентите и докторантите, да се осигурява по-добър баланс в представителството от различните специалности.
 4. Изборът на членове на Общите събрания на факултетите от представителната група на служителите (когато тя се формира на квотен принцип) да се удостоверява с доклад от председателя на събранието, придружен с протокол от проведеното събрание за избор на представители.
 5. В работните комисии на Общите събрания на факултетите да не се включват членове на Общото събрание, които не присъстват на заседанието му.
 6. Докладите на Мандатните комисии задължително да се придружават от списък на членовете на ОС, които са се регистрирали (лично срещу подпис) за участие в неговото заседание.
 7. В докладите на Комисиите по предложенията да се съдържат констатации относно обстоятелството дали всяко от предлаганите лица за декан, Председател и Заместник председател на Общото събрание и членове на Факултетния съвет отговаря на изискванията на ЗВО, ЗРАСРБ и ПДУНСС за съответната изборна длъжност, за която е предложено лицето.
 8. В листата за избор на членове на Факултетния съвет да не се включва избраният декан. Съгласно чл. 26, ал. 9, т. 2 от ЗВО и чл. 34, ал. 3, т. 2 от ПДУНСС деканът е член на Факултетния съвет по право.
 9. Всички копия на документи, удостоверяващи реда за формиране на Общите събрания на факултетите, тяхното свикване, работа, организацията и провеждането на избори, да се предават своевременно и в окомплектован вид на Контролния съвет с Предавателно-приемателен протокол (по образец).