Контролен съвет

Обновено: четвъртък, 29 февруари 2024 15:00

ДОКЛАДИ НА КОНТРОЛНИЯ СЪВЕТ

Съгласно чл. 34а, ал. 3, т. 1 от Закона за висшето образование и чл. 29, ал. 4, т. 1 от Правилника за дейността на УНСС, Контролният съвет на УНСС проверява законосъобразността на изборите за ръководни органи на университета и на негови основни звена и докладва на Академичния съвет за резултатите от проверката.

            Проектите на доклади за законосъобразност на изборите се подготвят от членове на Контролния съвет, по предварително разпределение. Проверките се извършват на основата на изисквани от Контролния съвет документи (виж „Документи” - „Предавателно-приемателни протоколи”) и въз основа на други източници на обективна информация.

            Проектите на доклади се обсъждат и приемат на заседания на Контролния съвет. Приетите доклади  съдържат констатации, заключения и препоръки, насочени към подобряване на организацията и работата по провеждане на изборите на ръководни органи.

            Резултатите от проверките се докладват от Председателя на Контролния съвет пред Академичния съвет в негово заседание. Пълните текстове на приетите от Контролния съвет доклади се предават на председателите на съответните общи събрания.  

 


Доклад на Контролния съвет на УНСС

Относно: Резултатите от проверката за законосъобразност на конституирането  на Общото събрание на УНСС с мандат 2023-2027 г. и изборите на ръководни органи на УНСС за мандата

 

       Контролният съвет на УНСС, на свое заседание от 26.01.2024 г., прие доклад за резултатите от проверката законосъобразност на конституирането  на Общото събрание на УНСС с мандат 2023-2027 г. и изборите на ръководни органи на УНСС за мандата.

       Заключенията в доклада  на Контролния съвет са:

 1. Актуализирането на числения и списъчен състав на Общото събрание на УНСС е извършено законосъобразно.
 2. Свикването на Общото събрание на УНСС е извършено при установените за това условия и ред.
 3. Заседанието на Общото събрание на УНСС, проведено на 19.12.2023 г. има кворум за редовност и може да взема решения.

         В хода на проверката Контролният съвет установи някои слабости и пропуски, по които е направил бележки и е отправил препоръки за тяхното отстраняване.

        Приетият доклад е представен от Председателя на Контролния съвет пред Академичния съвет на УНСС в заседанието му на 21 февруари 2024 г.

        Пълният текст на доклада на Контролния съвет е предоставен на Председателя на Общото събрание на УНСС.

 

 

 

Доклад на Контролния съвет на УНСС

Относно: Резултатите от проверката за законосъобразност на конституиране на общите събрания на факултетите и тяхното свикване, редовност на заседанията им, проведени в периода м.октомври – м.ноември  2023 г. и осъществените избори  

 

             Контролният съвет на УНСС на свои заседания от 22.11.2023 г. и 12.12.2023 г.  обсъди и прие доклади за организирането, свикването и работата на общите събрания на факултети „Общоикономически”, „Финансово-счетоводен“, „Управление и администрация”, „Икономика на инфраструктурата”, „Международна икономика и политика”, „Бизнес”, „Приложна информатика и статистика“ и „Юридически”, в заседанията им, проведени съответно на 25.10.2023 г., 15.11.2023 г., 17.11.2023 г., 14.11.2023 г., 15.11.2023 г., 06.11.2023 г., 13.11.2023 г. и 07.11.2023 г.

            Заключенията на Контролния съвет са за:

 1.  Законосъобразност на конституирането на Общите събрания на факултетите - „Общоикономически”, „Управление и администрация”, „Юридически”, „Финансово-счетоводен”, „Бизнес”, „Икономика на инфраструктурата”, „Международна икономика и политика” и законосъобразност на актуализирането на Общото събрание на факултет „Приложна информатика и статистика“.
 2. Законосъобразност на изборите на Председатели и на Заместник-председатели на Общите събрания на факултетите - „Общоикономически”, „Управление и администрация”, „Юридически”, „Финансово-счетоводен”, „Бизнес”, „Икономика на инфраструктурата”, „Международна икономика и политика”.
 3. Законосъобразност на изборите на Декани на факултетите - „Общоикономически”, „Управление и администрация”, „Юридически”, „Финансово-счетоводен”, „Бизнес”, „Икономика на инфраструктурата”, „Международна икономика и политика”.
 4. Законосъобразност на пълните избори на Факултетни съвети на факултетите - „Общоикономически”, „Управление и администрация”, „Юридически”, „Финансово-счетоводен”, „Бизнес”, „Икономика на инфраструктурата”, „Международна икономика и политика” и законосъобразност на частичните избори на Факултетния съвет на факултет „Приложна информатика и статистика“ .

                В хода на проверката Контролният съвет установи някои слабости и пропуски, по които е направил бележки и е отправил препоръки за тяхното отстраняване.

                Направените от Контролния съвет препоръки са насочени към подобряване на организацията и процедурите по формиране на ръководните органи на факултетите на УНСС в бъдеще.

                Контролният съвет на УНСС честити на избраните декани, председатели и заместник-председатели на Общите събрания и членове на Факултетните съвети и им пожелава успешни мандати, мъдри и законосъобразни решения.

                Пълните текстове на всички доклади са предоставени на председателите на Общите събрания на съответните факултети.

                Приетите доклади са представени от Председателя на Контролния съвет пред Академичния съвет  на УНСС в заседанието му от 13 декември 2023 г.

 


 


Доклад на Контролния съвет на УНСС

за законосъобразността на актуализирането на числения и списъчния състав на Общото събрание на УНСС, на  неговото свикване и работа в заседанието му от 19.12.2022 г.

       Контролният съвет на УНСС, на свое заседание от 11.01.2023 г., прие доклад за резултатите от проверката за законосъобразността на актуализирането на числения и списъчния състав на Общото събрание на УНСС, на  неговото свикване и работа в заседанието му от 19.12.2022 г.             

       Заключенията в доклада на Контролния съвет са:

 1. Актуализирането на числения и списъчен състав на Общото събрание на УНСС е извършено законосъобразно.
 2. Свикването на Общото събрание на УНСС е извършено при установените за това условия и ред.
 3. Заседанието на Общото събрание на УНСС, проведено на 19.12.2022 г. има кворум за редовност и може да взема решения.

 

        В хода на проверката Контролният съвет установи някои слабости и пропуски, по които е направил бележки и е отправил препоръки за тяхното отстраняване.

        Приетият доклад е представен от Председателя на Контролния съвет пред Академичния съвет на УНСС в заседанието му на 15 февруари 2023 г.

        Пълният текст на доклада на Контролния съвет е предоставен на Председателя на Общото събрание на УНСС.

 ДОКЛАД

на Контролния съвет на УНСС

Относно: Законосъобразност на актуализирането съставите на общите събрания на факултетите на УНСС и тяхното свикване, редовност на заседанията им, проведени в периода ноември 2022 г. и на осъществените избори

             Контролният съвет на УНСС на свое заседание от 12.12.2022 г. обсъди и прие доклади за организирането, свикването и работата на общите събрания на факултети „Общоикономически”, „Финансово-счетоводен“, „Управление и администрация”, „Икономика на инфраструктурата”, „Международна икономика и политика”, „Бизнес”, „Приложна информатика и статистика“ и „Юридически”, в заседанията им, проведени съответно на 29.11.2022 г., 29.11.2022 г., 15.11.2022 г., 16.11.2022 г., 24.11.2022 г., 24.11.2022 г., 28.11.2022 г. и 28.11.2022 г.

            Заключенията на Контролния съвет са за:

            1.  Законосъобразност на актуализирането числеността и съставите на общите събрания на факултети „Общоикономически”, „Финансово-счетоводен“, „Управление и администрация”, „Икономика на инфраструктурата”, „Международна икономика и политика”, „Бизнес”, „Приложна информатика и статистика“ и „Юридически”, на техните свиквания и редовност на проведени заседания.

            2. Законосъобразност на проведените частични избори за попълване на състава на Факултетния съвеи на факултет „Приложна информатика и статистика".

            3. Законосъобразност на избора на Председател на ОС на факултет „Икономика на инфраструктурата“, „Управление и администрация” и Общоикономически факултет и Зам.-председател  на Общото събрание на Финансово-счетоводен факултет.

            4. Законосъобразност на проведените избори от общите събрания на факултети „Управление и администрация”,  „Бизнес” за допълване състава на членовете на Общото събрание на УНСС от квотата на нехабилитираните преподаватели.

            5. Законосъобразност на частични избори за попълване състава на факултетни съвети.

 В хода на проверката Контролният съвет установи някои слабости и пропуски, по които е направил бележки и е отправил препоръки за тяхното отстраняване.

            Контролният съвет честити на избраните Председатели и Зам.-председатели на Общите събрания и на избраните членове на колективни органи на управление на факултети и им пожелава ползотворна работа.            

            Пълните текстове на всички доклади са предоставени на председателите на Общите събрания на съответните факултети.

Приетите доклади са представени от Председателя на Контролния съвет пред Академичния съвет  на УНСС в заседанието му от 14 декември 2022 г.Доклад на Контролния съвет на УНСС

за законосъобразност на конституирането и избора на органи за управление на Института по икономика и политики на УНСС,

Института по интелектуална собственост и технологичен трансфер и Института по предприемачество на УНСС

 

 

      Контролният съвет на УНСС, на свои заседания от 22.03.2021 г. и 14.06.2021 г., прие доклади за законосъобразността на конституирането и избора на органи за управление на Института по икономика и политики на УНСС, Института по интелектуална собственост и технологичен трансфер и Института по предприемачество на УНСС

 

            Заключенията на Контролния съвет в докладите са за:

 1. Законосъобразността на конституирането на Научния съвет на Института за икономика и политики;
 2. Законосъобразността на конституирането на Научно-учебните съвети на Института по интелектуална собственост и технологичен трансфер и Института по предприемачество;
 3. Законосъобразността на изборите на директори на Института за икономика и политики, Института по интелектуална собственост и технологичен трансфер и Института по предприемачество на УНСС.

 

      В хода на проверката, Контролният съвет установи пропуски и слабости, които не водят до недействителност на проведените избори, но дават основание за препоръки.

        Направените от Контролния съвет препоръки са насочени към подобряване на организацията и процедурите по избора на ръководни органи на институтите.

           Контролният съвет на УНСС честити на избраните директори на институти в УНСС и им пожелава успешна работа, мъдри и законосъобразни решения.

 Доклад на Контролния съвет на УНСС

за законосъобразност на провеждането на частични избори за попълване на състава на Факултетния съвет на Общоикономически факултет от квотата на хабилитираните преподаватели (мандат 2019-2023 година) в заседанието му от 16.02.2021 г.


Контролният съвет на УНСС, на свое заседание от 22.03.2021 г. прие доклад за законосъобразността на провеждането на частични избори за попълване на състава на Факултетния съвет на Общоикономически факултет от квотата на хабилитираните преподаватели мандат 2019-2023 година.

 

Заключенията на Контролния съвет в доклада са за:

 1. Законосъобразността на Общото събрание на факултет „Общоикономически”;
 2. Законосъобразността на провеждането на частични избори за попълване на състава на Факултетния съвет на Общоикономически факултет от квотата на хабилитираните преподаватели

В хода на проверката, Контролният съвет установи пропуски и слабости, които не водят до недействителност на проведените избори, но дават основание за препоръки.

         Контролният съвет на УНСС честити на избраните членове на Факултетните съвети. 

Доклад на Контролния съвет на УНСС

за законосъобразността на актуализирането на числения и списъчния състав на Общото събрание на УНСС, на  неговото свикване и работа в заседанието му от 16.12.2020 г.

 

      Контролният съвет на УНСС, на свое заседание от 15.01.2021 г., прие доклад за законосъобразността на актуализирането на числения и списъчния състав на Общото събрание на УНСС, на  неговото свикване и работа в заседанието му от 16.12.2020 г.

              Заключенията в доклада на Контролния съвет са:

 1. Актуализирането на числения и списъчен състав на Общото събрание на УНСС е извършено законосъобразно.
 2. Свикването на Общото събрание на УНСС е извършено при установените за това условия и ред.
 3. Заседанието на Общото събрание на УНСС, проведено на 16.12.2020 г. има кворум за редовност и може да взема решения.

 

        В хода на проверката Контролният съвет установи някои слабости и пропуски, по които е направил бележки и е отправил препоръки за тяхното отстраняване.

        Приетият доклад е представен от Председателя на Контролния съвет пред Академичния съвет на УНСС в заседанието му на 03 февруари 2021 г.

        Пълният текст на доклада на Контролния съвет е предоставен на Председателя на Общото събрание на УНСС.

ДОКЛАД

на Контролния съвет на УНСС

Относно: Законосъобразност на актуализирането съставите на общите събрания на факултетите на УНСС и тяхното свикване, редовност на заседанията им, проведени в периода ноември - декември 2020 г. и на осъществените избори

             Контролният съвет на УНСС на свое заседание от 15.12.2020 г. обсъди и прие доклади за организирането, свикването и работата на общите събрания на факултети „Общоикономически”, „Финансово-счетоводен“, „Управление и администрация”, „Икономика на инфраструктурата”, „Международна икономика и политика”, „Бизнес” и „Юридически”, в заседанията им, проведени съответно на 17.11.2020 г., 23.11.2020 г., 17.11.2020г., 01.12.2020 г., 24.11.2020 г., 25.11.2020 г. и 26.11.2020 г.

            Заключенията на Контролния съвет са за:

            1.  Законосъобразност на актуализирането числеността и съставите на общите събрания на факултети „Общоикономически”, „Финансово-счетоводен“, „Управление и администрация”, „Икономика на инфраструктурата”, „Международна икономика и политика”, „Бизнес” и „Юридически”, на техните свиквания и редовност на проведени заседания.

            2. Законосъобразност на проведените частични избори за попълване на съставите на Факултетните съвети на факултети „Управление и администрация”, „Икономика на инфраструктурата”, „Международна икономика и политика”, „Бизнес”.

            3. Законосъобразност на избора на Председател на Общото събрание на факултет „Управление и администрация”.

            4. Законосъобразност на проведените избори от общите събрания на факултети „Общоикономически”, „Финансово-счетоводен“, „Управление и администрация”, „Икономика на инфраструктурата”, „Международна икономика и политика”, „Бизнес” и „Юридически” за допълване състава на членовете на Общото събрание на УНСС от квотата на нехабилитираните преподаватели.

 В хода на проверката Контролният съвет установи някои слабости и пропуски, по които е направил бележки и е отправил препоръки за тяхното отстраняване.

            Контролният съвет честити на избрания Председател на Общото събрание на факултет „Управление и администрация“ и на избраните членове на колективни органи на управление на факултети и им пожелава ползотворна работа.            

            Пълните текстове на всички доклади са предоставени на председателите на Общите събрания на съответните факултети.

            Приетите доклади са представени от Председателя на Контролния съвет пред Академичния съвет  на УНСС в заседанието му от 03 февруари 2021 г.ДОКЛАД

на Контролния съвет на УНСС

 

Относно: Резултатите от проверката за законосъобразност на конституиране на Общото събрание на факултет „Приложна информатика и статистика” с мандат 2020-2024 г., неговото свикване и проведените избори на ръководни органи на факултета в заседанието му от 25.11.2020 г. 

 

            Контролният съвет на УНСС на свое заседание от 15.12.2020 г. обсъди и прие доклад за законосъобразността на конституиране на Общото събрание на факултет „Приложна информатика и статистика” с мандат 2020-2024 г., неговото свикване и проведените избори на ръководни органи на факултета в заседанието му от 25.11.2020 г. 

            Заключенията на Контролния съвет са за:

 1. Законосъобразност на Общото събрание на факултет „Приложна информатика и статистика“.
 2. Законосъобразност на избора на декан на факултет „Приложна информатика и статистика”.
 3. Законосъобразност на избора на Председател и на Заместник- председател на Общото събрание на факултет „Приложна информатика и статистика”
 4. Законосъобразност на избора на Факултетен съвет на факултет „Приложна информатика и статистика“.
 5. Законосъобразност на избор на членове на Общото събрание на УНСС от квотата на нехабилитираните преподаватели от факултет „Приложна информатика и статистика”

            Контролният съвет честити на избраните ръководни органи на факултета -  декан, председател и зам.-председател на Общото събрание и на членовете на Факултетния съвет на факултет „Приложна информатика и статистика“ и им пожелава ползотворна работа и успешен мандат.

             Докладът е представен от Председателя на Контролния съвет на УНСС пред Академичния съвет на университета в заседанието му от 03 февруари 2021 г.

             Пълният текст на доклада е предоставен на Председателя на Общото събрание на факултет „Приложна информатика и статистика“.


 


Д О К Л А Д

на Контролния съвет на УНСС

Относно: Законосъобразността на актуализирането състава на Общото събрание на факултет „Икономика на инфраструктурата“, редовността на неговото свикване и на проведените избори в заседанието му от 29.01.2020 г.

 

Контролният съвет на УНСС на свое заседание от 17.02.2020 г. обсъди и прие доклад за законосъобразността на актуализирането състава на Общото събрание на факултет „Икономика на инфраструктурата“, редовността на неговото свикване и на проведените избори за декан и за член на Факултетния съвет в заседанието му от 29.01.2020 г.

 

     Заключенията на Контролния съвет са за:

     Законосъобразност на актуализирането на състава на Общото събрание на факултет „Икономика на инфраструктурата“.

 1. Редовност на свикването на Общото събрание и на заседанието му, проведено на 29.01.2020 г.
 2. Законосъобразност на избора на декан.
 3. Законосъобразност за попълване състава на Факултетния съвет от квотата на хабилитираните преподаватели (с един човек).

             Контролният съвет честити на избрания декан и на избрания член на Факултетния съвет на факултет "Икономика на инфраструктурата“ и им пожелава ползотворна работа в юбилейната за УНСС година.

             Пълният текст на доклада е предоставен на Председателя на Общото събрание на факултет „Икономика на инфраструктурата“.

Доклад на Контролния съвет на УНСС

за законосъобразност на изборите на ръководни органи на УНСС

с мандат 2019-2023 година

 

      Контролният съвет на УНСС, на свои заседания от 14.01.2020г. и 28.01.2020 г., прие доклади за законосъобразността на конституирането на Общото събрание на УНСС в заседанието му на 18.12.2019 г. и изборите на ръководни органи на университета с мандат 2019-2023 година и за резултатите от проверка на  законосъобразност на частични избори за членове на АС на УНСС на Общото събрание на УНСС в заседанието му на 15.01.2020 г.

              Заключенията в докладите на Контролния съвет са:

 1. Новоконституираното Общо събрание на УНСС е законосъобразно, може да заседава и да взема решения.
 2. Изборът на Ректор на УНСС е законосъобразен.
 3. Изборът на Председател и на Заместник-председатели на Общото събрание е законосъобразен.
 4. Изборът на Академичен съвет е законосъобразен.

     В хода на проверката, Контролният съвет установи някои пропуски и слабости, които не водят до недействителност на проведените избори, но дават основание за препоръки.

   Направените от Контролния съвет препоръки са насочени към подобряване на организацията и процедурите по формиране на ръководните органи на факултетите на УНСС в бъдеще.

          Контролният съвет на УНСС честити на избраните еднолични и колективни ръководни органи на университета и им пожелава успешен мандат, спорна работа, високи резултати, мъдри и законосъобразни решения.


Доклад на Контролния съвет на УНСС

за законосъобразност на изборите на ръководни органи

на факултети на УНСС с мандат 2019-2023 година

 

      Контролният съвет на УНСС, на свои заседания от 10.12.2019 г. и 14.01.2020 г., прие доклади за законосъобразността на конституирането на Общите събрания на седем факултета на УНСС и на проведените от тях изборите на ръководни органи - „Общоикономически”, „Управление и администрация”, „Юридически”, „Финансово-счетоводен”, „Бизнес”, „Икономика на инфраструктурата”, „Международна икономика и политика”, както и  доклад за законосъобразността на актуализирането състава на Общото събрание на факултет „Приложна информатика и статистика“ и на проведените частични избори за попълване състава на Факултетния съвет.

            Заключенията на Контролния съвет във всички доклади са за:

 1. Законосъобразност на конституирането на Общите събрания на факултетите - „Общоикономически”, „Управление и администрация”, „Юридически”, „Финансово-счетоводен”, „Бизнес”, „Икономика на инфраструктурата”, „Международна икономика и политика” и законосъобразност на актуализирането на Общото събрание на факултет „Приложна информатика и статистика“.
 2. Законосъобразност на изборите на Председатели и на Заместник-председатели на Общите събрания на факултетите - „Общоикономически”, „Управление и администрация”, „Юридически”, „Финансово-счетоводен”, „Бизнес”, „Икономика на инфраструктурата”, „Международна икономика и политика”.
 3. Законосъобразност на изборите на Декани на факултетите - „Общоикономически”, „Управление и администрация”, „Юридически”, „Финансово-счетоводен”, „Бизнес”, „Икономика на инфраструктурата”, „Международна икономика и политика”.
 4. Законосъобразност на пълните избори на Факултетни съвети на факултетите - „Общоикономически”, „Управление и администрация”, „Юридически”, „Финансово-счетоводен”, „Бизнес”, „Икономика на инфраструктурата”, „Международна икономика и политика” и законосъобразност на частичните избори на Факултетния съвет на факултет „Приложна информатика и статистика“ .

        В хода на проверката, Контролният съвет установи пропуски и слабости, които не водят до недействителност на проведените избори, но дават основание за препоръки.

            Направените от Контролния съвет препоръки са насочени към подобряване на организацията и процедурите по формиране на ръководните органи на факултетите на УНСС в бъдеще.

        Контролният съвет на УНСС честити на избраните декани, председатели и заместник-председатели на Общите събрания и членове на Факултетните съвети и им пожелава успешни мандати, мъдри и законосъобразни решения.

 ДОКЛАД

на Контролния съвет на УНСС

 

Относно: Законосъобразността на актуализирането състава на Общото събрание на факултет „Международна икономика и политика“, редовността на неговото свикване и на проведените избори в заседанието му от 14.05.2019 г.

 

 

            Контролният съвет на УНСС на свое заседание от 10.06.2019 г. обсъди и прие доклад за законосъобразността на актуализирането състава на Общото събрание на факултет „Международна икономика и политика“, редовността на неговото свикване и на проведените избори за декан и за членове на Факултетния съвет в заседанието му от 14.05.2019 г.

 

            Заключенията на Контролния съвет са за:

 1. Законосъобразност на актуализирането на състава на Общото събрание на факултет „Международна икономика и политика“.
 2. Редовност на свикването на Общото събрание и на заседанието му, проведено на 14.05.2019 г.
 3. Законосъобразност на избора на декан.
 4. Законосъобразност на проведените частични избори за попълване състава на Факултетния съвет на факултет „Международна икономика и политика“.

 

            Контролният съвет честити на избрания декан и на избраните членове на Факултетния съвет на факултет „Международна икономика и политика“ и им пожелава ползотворна работа в юбилейната за УНСС година.

 

            Докладът е представен от Председателя на Контролния съвет на УНСС пред Академичния съвет на университета в заседанието му от 10.07.2019 г.

 

            Пълният текст на доклада е предоставен на Председателя на Общото събрание на факултет „Международна икономика и политика“.

ДОКЛАД

на Контролния съвет на УНСС

 

Относно: Законосъобразност на актуализирането състава на Общото събрание на УНСС, неговото свикване, и работа в заседанието му от 19.12.2018 г.

 

 

            Контролният съвет на УНСС на свое заседание от 16.01.2019 г. обсъди и прие доклад за актуализирането състава на Общото събрание на УНСС, неговото свикване и работа в заседанието му от 19.12.2018 г.

 

             Заключенията на Контролния съвет са за:

            1. Законосъобразност на актуализирането на състава на Общото събрание на УНСС.

            2. Законосъобразност на свикването на Общото събрание на УНСС.

            3. Редовност на заседанието на Общото събрание на УНСС, проведено на 19.12.2018 г.

 

            Приетият доклад е представен от Председателя на Контролния съвет пред Академичния съвет на УНСС в заседанието му на 23.01.2019 г.

 

            Пълният текст на доклада на Контролния съвет е предоставен на Председателя на Общото събрание на УНСС.

 


  ДОКЛАД

на Контролния съвет на УНСС

 

Относно: Законосъобразност на свикването на събранията на студентите и докторантите на УНСС, проведени в периода 29.10 - 12.11.2018 г. и на осъществените от тях избори на членове на Общото събрание на УНСС от квотата на студентите и докторантите и членове на Студентския съвет,

мандат 2019-2021 г. и мандат 2017-2019 г.

 

            Контролният съвет на УНСС на свое заседание от 06.12.2018 г. обсъди и прие доклад за организирането, свикването и работата на 21 събрания на студентите и докторантите на УНСС, проведени в периода 29.10 - 12.11.2018 г.

 

             Заключенията на Контролния съвет са за:

            1. Законосъобразност на свикването на събранията на студентите и докторантите на УНСС.

            2. Редовност на общите събрания на студентите и докторантите на УНСС и на тяхната работа.

            3. Законосъобразност на проведените избори на членове на Общото събрание на УНСС от квотата на студентите и докторантите и членове на Студентския съвет, мандат 2019-2021 г. и мандат 2017-2019 г.

 

            Контролният съвет честити на новоизбраните членове на Общото събрание на УНСС от квотата на студентите и докторантите и членове на Студентския съвет и им пожелава ползотворна работа.

 

            Приетият доклад е представен от Председателя на Контролния съвет пред Академичния съвет на УНСС в заседанието му на 12.12.2018 г.

 

            Пълният текст на доклада на Контролния съвет е предоставен на Председателя на Студентския съвет.

 

  ДОКЛАД

на Контролния съвет на УНСС

 

Относно: Законосъобразност на актуализирането съставите на общите събрания на факултетите на УНСС и тяхното свикване, редовност на заседанията им, проведени в периода октомври - декември 2018 г. и на осъществените избори

 

            Контролният съвет на УНСС на свои заседания от 06.12.2018 г. и 16.01.2019 г. обсъди и прие доклади за организирането, свикването и работата на общите събрания на факултети „Общоикономически”, „Бизнес”, „Юридически”, „Икономика на инфраструктурата”, „Приложна информатика и статистика”, „Управление и администрация”, „Международна икономика и политика” и „Финансово-счетоводен“ в заседанията им, проведени съответно на 09.10.2018 г., 25.10.2018 г., 19.11.2018 г., 20.11.2018 г., 26.11.2018 г., 27.11.2018 г., 03.12.2018 г. и 05.12.2018 г.

 

            Заключенията на Контролния съвет са за:

            1.  Законосъобразност на актуализирането съставите на общите събрания на факултети „Общоикономически”, „Бизнес”, „Юридически”, „Икономика на инфраструктурата”, „Приложна информатика и статистика”, „Управление и администрация”, „Международна икономика и политика”, на техните свиквания и проведени заседания, както и редовност на свикването и работата на Общото събрание на факултет „Финансово-счетоводен“.

            2. Законосъобразност на проведените частични избори за попълване на съставите на Факултетните съвети на факултети „Общоикономически”, „Бизнес”, „Юридически”, „Икономика на инфраструктурата”, „Приложна информатика и статистика”, „Управление и администрация”, „Международна икономика и политика”.

            3. Законосъобразност на избора на декан на факултет „Общоикономически“.

            4. Законосъобразност на избора на Председател и Зам.-председател на Общото събрание на факултет „Бизнес“ и Председател на Общото събрание на факултет „Международна икономика и политика“.

            5. Законосъобразност на изборите за попълване състава на Общото събрание на УНСС от квотата на нехабилитираните преподаватели, проведени от общите събрания на факултети „Общоикономически”, „Икономика на инфраструктурата”, „Приложна информатика и статистика”, „Международна икономика и политика” и „Финансово-счетоводен“.

 

            Контролният съвет честити на избрания декан на факултет „Общоикономически“, на избраните Председател и Зам.-председател на Общото събрание на факултет „Бизнес“, на избрания Председател на Общото събрание на факултет „Международна икономика и политика“ и на избраните членове на колективни органи на управление на факултети и им пожелава ползотворна работа.

 

            Приетите доклади са представени от Председателя на Контролния съвет пред Академичния съвет в заседанията му от 12.12.2018 г. и 23.01.2019 г.

 

            Пълните текстове на всички доклади са предоставени на председателите на Общите събрания на съответните факултети.

 
ДОКЛАД

 

на Контролния съвет на УНСС

относно редовност на заседанието на Общото събрание на УНСС,

проведено на 20.12.2017 г. и на осъществените избори

 

            Контролният съвет на УНСС на свое заседание от 22.01.2018 г. обсъди и прие доклад за законосъобразност на актуализирането на състава на Общото събрание на УНСС, на свикването му в заседание на 20.12.2017 г. и на проведените частични избори за попълване състава на Академичния съвет.

 

             Заключенията на Контролния съвет са за:

            1.Законосъобразност на актуализирането на състава на Общото събрание на УНСС.

            2.Законосъобразност на свикването на Общото събрание на УНСС и редовност на заседанието му, проведено на 20.12.2017 г.

            3.Законосъобразност на проведените избори за попълване състава на Академичния съвет.

 

            Приетият доклад е представен от Председателя на Контролния съвет пред Академичния съвет на УНСС в заседанието му на 24.01.2018 г.

 

            Пълният текст на доклада на Контролния съвет е предоставен на Председателя на Общото събрание на УНСС.

 


 

ДОКЛАД

 

на Контролния съвет на УНСС

относно редовност на заседанията на общите събрания на факултети на УНСС,

проведени през месеците ноември и декември 2017 г. и на осъществените избори

 

            Контролният съвет на УНСС на свои заседания от 12.12.2017 г. и 22.01.2018 г. обсъди и прие доклади за:

            - законосъобразност на актуализирането съставите на Общите събрания на факултети „Финансово-счетоводен”, „Управление и администрация”, „Икономика на инфраструктурата”, „Приложна информатика и статистика”, „Бизнес”, „Общоикономически”, „Международна икономика и политика” и „Юридически” и за редовност на техните заседания, проведени съответно на 20.11.2017 г., 20.11.2017 г, 22.11.2017 г., 23.11.2017 г., 29.11.2017 г., 05.12.2017 г., 05.12.2017 г. и 11.12.2017 г.;

            - законосъобразност на проведените частични избори за попълване на съставите на Факултетните съвети на факултети „Управление и администрация”, „Приложна информатика и статистика”, „Бизнес”, „Международна икономика и политика” и „Юридически”;

            - законосъобразност на изборите за попълване състава на Общото събрание на УНСС от квотата на нехабилитираните преподаватели, проведени от общите събрания на факултети „Бизнес” и „Юридически”;

            - законосъобразност на избора на Председател на Общото събрание на факултет „Приложна информатика и статистика”.

 

            Заключенията на Контролния съвет са за:

            1.Законосъобразност на актуализирането съставите на Общите събрания на факултети „Финансово-счетоводен”, „Управление и администрация”, „Икономика на инфраструктурата”, „Приложна информатика и статистика”, „Бизнес”, „Общоикономически”, „Международна икономика и политика” и „Юридически” и редовност на техните заседания.

            2.Законосъобразност на проведените частични избори за попълване на съставите на Факултетните съвети на факултети „Управление и администрация”, „Приложна информатика и статистика”, „Бизнес”, „Международна икономика и политика” и „Юридически”.

            3.Законосъобразност на изборите за попълване състава на Общото събрание на УНСС от квотата на нехабилитираните преподаватели, проведени от общите събрания на факултети „Бизнес” и „Юридически”.

            4.Законосъобразност на избора на Председател на Общото събрание на факултет „Приложна информатика и статистика”.

 

            Контролният съвет честити на избрания председател на Общото събрание на факултет „Приложна информатика и статистика” и на  новоизбраните членове на колективни ръководни органи на факултети и на университета и им пожелава ползотворна работа.

 

            Приетите доклади са представени от Председателя на Контролния съвет пред Академичния съвет в заседанията му от 13.12.2017 г. и 24.01.2018 г.

 

            Пълните текстове на всички доклади са предоставени на председателите на Общите събрания на съответните факултети.

 ДОКЛАД

 

на Контролния съвет на УНСС

за редовност на заседанието на Общото събрание на УНСС,

проведено на 19.12.2016 г.

 

            Контролният съвет на УНСС на свое заседание от 23.01.2017 г. обсъди и прие доклад за законосъобразност на актуализирането на състава на Общото събрание на УНСС, на свикването му в заседание на 19.12.2016 г. и на проведените частични избори за попълване на състава на Контролния съвет.

 

            Заключенията на Контролния съвет са за:

            1.Законосъобразност на актуализирането на състава на Общото събрание на УНСС.

            2.Законосъобразност на свикването на Общото събрание на УНСС и редовност на заседанието му, проведено на 19.12.2016 г.

            3.Законосъобразност на проведените избори за попълване състава на Контролния съвет.

 

            Приетият доклад е представен от Председателя на Контролния съвет пред Академичния съвет на УНСС в заседанието му на 25.01.2017 г.

 

            Пълният текст на доклада на Контролния съвет е предоставен на Председателя на Общото събрание на УНСС.

 


 

ДОКЛАД

 

на Контролния съвет на УНСС

за редовност на заседанията на Общите събрания на факултети на УНСС,

проведени през 2016 г. и на осъществените избори

 

            Контролният съвет на УНСС на свои заседания от 09.12.2016 г., 22.12.2016 г. и 23.01.2017 г. обсъди и прие доклади за:

            - законосъобразност на конституирането на Общото събрание на факултет „Приложна информатика и статистика” с мандат 2016 - 2020 г. и осъществените от него избори на ръководни органи на факултета в заседанието му на 23.11.2016 г.;

            - законосъобразност на актуализирането съставите на Общите събрания на факултети „Икономика на инфраструктурата”, „Бизнес”, „Управление и администрация”, „Юридически” „Международна икономика и политика” и „Общоикономически”, редовност на техните заседания, проведени съответно на 27.09.2016 г. и 22.11.2016 г., на 29.11.2016 г., на 30.11.2016 г., на 01.12.2016 г., на 02.12.2016 г., на 06.12.2016 г. и на проведените частични избори за попълване на съставите на Факултетните съвети;

            - законосъобразност на актуализирането на състава на Общото събрание на факултет „Финансово-счетоводен” и редовност на заседанието му, проведено на 21.11.2016 г.

            Заключенията на Контролния съвет са за:

            1.Законосъобразност на конституирането на Общото събрание на факултет „Приложна информатика и статистика” с мандат 2016 - 2020 г. и осъществените от него избори на ръководни органи на факултета.

            2.Законосъобразност на актуализирането съставите на Общите събрания на факултети „Икономика на инфраструктурата”, „Бизнес”, „Управление и администрация”, „Юридически” „Международна икономика и политика” и „Общоикономически”, редовност на техните заседания и на проведените частични избори за попълване на съставите на Факултетните съвети.

            3.Законосъобразност на актуализирането на състава на Общото събрание на факултет „Финансово-счетоводен” и редовност на заседанието му.

            Контролният съвет честити на новоизбраните ръководни органи на факултет „Приложна информатика и статистика” и им пожелава успешен мандат.

            Контролният съвет честити на новоизбраните членове на колективни ръководни органи на факултети и им пожелава ползотворна работа.

 

            Приетите доклади са представени от Председателя на Контролния съвет пред Академичния съвет в заседанията му от 03-04.11.2016 г. и 25.01.2017 г.

 

            Пълните текстове на всички доклади са предоставени на председателите на Общите събрания на съответните факултети.


         

Доклад на Контролния съвет на УНСС

за законосъобразност на изборите на ръководни органи на УНСС

с мандат 2015-2019 година

 

            Контролният съвет на УНСС, на свое заседание от 02.02.2016 г., прие доклад за законосъобразността на конституирането на Общото събрание на УНСС и изборите на ръководни органи на университета с мандат 2015-2019 година.

 

            Докладът е представен от проф. д-р Виолета Цакова, Председател на Контролния съвет на УНСС, пред Академичния съвет в заседанието му от 03.02.2016 г.

 

            Заключения в доклада на Контролния съвет:

 1. Новоконституираното Общо събрание на УНСС е законосъобразно, може да заседава и да взема решения.
 2. Изборът на Ректор на УНСС е законосъобразен.
 3. Изборът на Председател и на Заместник-председатели на Общото събрание е законосъобразен.
 4. Изборът на Академичен съвет е законосъобразен.

 

            В хода на проверката, Контролният съвет установи пропуски и слабости, които не водят до недействителност на проведените избори, но дават основание за препоръки.

            Направените от Контролния съвет препоръки са насочени към подобряване на организацията и процедурите по формиране на ръководните органи на УНСС в бъдеще.

 

            Контролният съвет на УНСС честити на избраните еднолични и колективни ръководни органи на университета и им пожелава успешен мандат, спорна работа, високи резултати, мъдри и законосъобразни решения.

 

            Пълният текст на доклада е предоставен на Председателя на Общото събрание на УНСС. Той е на разположение на интересуващите се и в Контролния съвет.    Доклад на Контролния съвет на УНСС

за законосъобразност на изборите на ръководни органи на факултети на УНСС

с мандат 2015-2019 година

 

            Контролният съвет на УНСС, на свое заседание от 10.12.2015 г., прие доклади за законосъобразността на конституирането на Общите събрания на седем факултета на УНСС и на проведените от тях изборите на ръководни органи на факултетите: „Общоикономически”, „Управление и администрация”, „Юридически”, „Финансово-счетоводен”, „Бизнес”, „Икономика на инфраструктурата”, „Международна икономика и политика”.

 

            Докладите са представени от проф. д-р Виолета Цакова, Председател на Контролния съвет на УНСС, пред Академичния съвет в заседанието му от 03.02.2016 г.

 

            Заключенията на Контролния съвет във всички доклади са за:

 1. Законосъобразност на конституирането на Общите събрания на факултетите.
 2. Законосъобразност на изборите на Председатели и на Заместник-председатели на Общите събрания на факултетите.
 3. Законосъобразност на изборите на Декани на факултетите.
 4. Законосъобразност на изборите на Факултетни съвети на факултетите.

 

            В хода на проверката, Контролният съвет установи пропуски и слабости, които не водят до недействителност на проведените избори, но дават основание за препоръки.

            Направените от Контролния съвет препоръки са насочени към подобряване на организацията и процедурите по формиране на ръководните органи на факултетите на УНСС в бъдеще.

 

            Контролният съвет на УНСС честити на избраните еднолични и колективни ръководни органи на факултетите и им пожелава успешен мандат, спорна работа, силни резултати, мъдри и законосъобразни решения.

 

            Всеки доклад, в пълния си текст, е предоставен на Председателя на Общото събрание на съответния факултет. Всички доклади са на разположение на интересуващите се и в Контролния съвет.