Контролен съвет

Обновено: сряда, 23 януари 2019 15:23

ДОКЛАДИ НА КОНТРОЛНИЯ СЪВЕТ

Съгласно чл. 34а, ал. 3, т. 1 от Закона за висшето образование и чл. 29, ал. 4, т. 1 от Правилника за дейността на УНСС, Контролният съвет на УНСС проверява законосъобразността на изборите за ръководни органи на университета и на негови основни звена и докладва на Академичния съвет за резултатите от проверката.

            Проектите на доклади за законосъобразност на изборите се подготвят от членове на Контролния съвет, по предварително разпределение. Проверките се извършват на основата на изисквани от Контролния съвет документи (виж „Документи” - „Предавателно-приемателни протоколи”) и въз основа на други източници на обективна информация.

            Проектите на доклади се обсъждат и приемат на заседания на Контролния съвет. Приетите доклади  съдържат констатации, заключения и препоръки, насочени към подобряване на организацията и работата по провеждане на изборите на ръководни органи.

            Резултатите от проверките се докладват от Председателя на Контролния съвет пред Академичния съвет в негово заседание. Пълните текстове на докладите се предават на Ректора на УНСС. Копия от докладите за законосъобразност на избора на ръководни органи на основни звена на УНСС се предават на ръководителите на съответните звена.

 

ДОКЛАД

на Контролния съвет на УНСС

 

Относно: Законосъобразност на актуализирането състава на Общото събрание на УНСС, неговото свикване, и работа в заседанието му от 19.12.2018 г.

 

 

            Контролният съвет на УНСС на свое заседание от 16.01.2019 г. обсъди и прие доклад за актуализирането състава на Общото събрание на УНСС, неговото свикване и работа в заседанието му от 19.12.2018 г.

 

             Заключенията на Контролния съвет са за:

            1. Законосъобразност на актуализирането на състава на Общото събрание на УНСС.

            2. Законосъобразност на свикването на Общото събрание на УНСС.

            3. Редовност на заседанието на Общото събрание на УНСС, проведено на 19.12.2018 г.

 

            Приетият доклад е представен от Председателя на Контролния съвет пред Академичния съвет на УНСС в заседанието му на 23.01.2019 г.

 

            Пълният текст на доклада на Контролния съвет е предоставен на Председателя на Общото събрание на УНСС.

 


  ДОКЛАД

на Контролния съвет на УНСС

 

Относно: Законосъобразност на свикването на събранията на студентите и докторантите на УНСС, проведени в периода 29.10 - 12.11.2018 г. и на осъществените от тях избори на членове на Общото събрание на УНСС от квотата на студентите и докторантите и членове на Студентския съвет,

мандат 2019-2021 г. и мандат 2017-2019 г.

 

            Контролният съвет на УНСС на свое заседание от 06.12.2018 г. обсъди и прие доклад за организирането, свикването и работата на 21 събрания на студентите и докторантите на УНСС, проведени в периода 29.10 - 12.11.2018 г.

 

             Заключенията на Контролния съвет са за:

            1. Законосъобразност на свикването на събранията на студентите и докторантите на УНСС.

            2. Редовност на общите събрания на студентите и докторантите на УНСС и на тяхната работа.

            3. Законосъобразност на проведените избори на членове на Общото събрание на УНСС от квотата на студентите и докторантите и членове на Студентския съвет, мандат 2019-2021 г. и мандат 2017-2019 г.

 

            Контролният съвет честити на новоизбраните членове на Общото събрание на УНСС от квотата на студентите и докторантите и членове на Студентския съвет и им пожелава ползотворна работа.

 

            Приетият доклад е представен от Председателя на Контролния съвет пред Академичния съвет на УНСС в заседанието му на 12.12.2018 г.

 

            Пълният текст на доклада на Контролния съвет е предоставен на Председателя на Студентския съвет.

 

  ДОКЛАД

на Контролния съвет на УНСС

 

Относно: Законосъобразност на актуализирането съставите на общите събрания на факултетите на УНСС и тяхното свикване, редовност на заседанията им, проведени в периода октомври - декември 2018 г. и на осъществените избори

 

            Контролният съвет на УНСС на свои заседания от 06.12.2018 г. и 16.01.2019 г. обсъди и прие доклади за организирането, свикването и работата на общите събрания на факултети „Общоикономически”, „Бизнес”, „Юридически”, „Икономика на инфраструктурата”, „Приложна информатика и статистика”, „Управление и администрация”, „Международна икономика и политика” и „Финансово-счетоводен“ в заседанията им, проведени съответно на 09.10.2018 г., 25.10.2018 г., 19.11.2018 г., 20.11.2018 г., 26.11.2018 г., 27.11.2018 г., 03.12.2018 г. и 05.12.2018 г.

 

            Заключенията на Контролния съвет са за:

            1.  Законосъобразност на актуализирането съставите на общите събрания на факултети „Общоикономически”, „Бизнес”, „Юридически”, „Икономика на инфраструктурата”, „Приложна информатика и статистика”, „Управление и администрация”, „Международна икономика и политика”, на техните свиквания и проведени заседания, както и редовност на свикването и работата на Общото събрание на факултет „Финансово-счетоводен“.

            2. Законосъобразност на проведените частични избори за попълване на съставите на Факултетните съвети на факултети „Общоикономически”, „Бизнес”, „Юридически”, „Икономика на инфраструктурата”, „Приложна информатика и статистика”, „Управление и администрация”, „Международна икономика и политика”.

            3. Законосъобразност на избора на декан на факултет „Общоикономически“.

            4. Законосъобразност на избора на Председател и Зам.-председател на Общото събрание на факултет „Бизнес“ и Председател на Общото събрание на факултет „Международна икономика и политика“.

            5. Законосъобразност на изборите за попълване състава на Общото събрание на УНСС от квотата на нехабилитираните преподаватели, проведени от общите събрания на факултети „Общоикономически”, „Икономика на инфраструктурата”, „Приложна информатика и статистика”, „Международна икономика и политика” и „Финансово-счетоводен“.

 

            Контролният съвет честити на избрания декан на факултет „Общоикономически“, на избраните Председател и Зам.-председател на Общото събрание на факултет „Бизнес“, на избрания Председател на Общото събрание на факултет „Международна икономика и политика“ и на избраните членове на колективни органи на управление на факултети и им пожелава ползотворна работа.

 

            Приетите доклади са представени от Председателя на Контролния съвет пред Академичния съвет в заседанията му от 12.12.2018 г. и 23.01.2019 г.

 

            Пълните текстове на всички доклади са предоставени на председателите на Общите събрания на съответните факултети.

 
ДОКЛАД

 

на Контролния съвет на УНСС

относно редовност на заседанието на Общото събрание на УНСС,

проведено на 20.12.2017 г. и на осъществените избори

 

            Контролният съвет на УНСС на свое заседание от 22.01.2018 г. обсъди и прие доклад за законосъобразност на актуализирането на състава на Общото събрание на УНСС, на свикването му в заседание на 20.12.2017 г. и на проведените частични избори за попълване състава на Академичния съвет.

 

             Заключенията на Контролния съвет са за:

            1.Законосъобразност на актуализирането на състава на Общото събрание на УНСС.

            2.Законосъобразност на свикването на Общото събрание на УНСС и редовност на заседанието му, проведено на 20.12.2017 г.

            3.Законосъобразност на проведените избори за попълване състава на Академичния съвет.

 

            Приетият доклад е представен от Председателя на Контролния съвет пред Академичния съвет на УНСС в заседанието му на 24.01.2018 г.

 

            Пълният текст на доклада на Контролния съвет е предоставен на Председателя на Общото събрание на УНСС.

 


 

ДОКЛАД

 

на Контролния съвет на УНСС

относно редовност на заседанията на общите събрания на факултети на УНСС,

проведени през месеците ноември и декември 2017 г. и на осъществените избори

 

            Контролният съвет на УНСС на свои заседания от 12.12.2017 г. и 22.01.2018 г. обсъди и прие доклади за:

            - законосъобразност на актуализирането съставите на Общите събрания на факултети „Финансово-счетоводен”, „Управление и администрация”, „Икономика на инфраструктурата”, „Приложна информатика и статистика”, „Бизнес”, „Общоикономически”, „Международна икономика и политика” и „Юридически” и за редовност на техните заседания, проведени съответно на 20.11.2017 г., 20.11.2017 г, 22.11.2017 г., 23.11.2017 г., 29.11.2017 г., 05.12.2017 г., 05.12.2017 г. и 11.12.2017 г.;

            - законосъобразност на проведените частични избори за попълване на съставите на Факултетните съвети на факултети „Управление и администрация”, „Приложна информатика и статистика”, „Бизнес”, „Международна икономика и политика” и „Юридически”;

            - законосъобразност на изборите за попълване състава на Общото събрание на УНСС от квотата на нехабилитираните преподаватели, проведени от общите събрания на факултети „Бизнес” и „Юридически”;

            - законосъобразност на избора на Председател на Общото събрание на факултет „Приложна информатика и статистика”.

 

            Заключенията на Контролния съвет са за:

            1.Законосъобразност на актуализирането съставите на Общите събрания на факултети „Финансово-счетоводен”, „Управление и администрация”, „Икономика на инфраструктурата”, „Приложна информатика и статистика”, „Бизнес”, „Общоикономически”, „Международна икономика и политика” и „Юридически” и редовност на техните заседания.

            2.Законосъобразност на проведените частични избори за попълване на съставите на Факултетните съвети на факултети „Управление и администрация”, „Приложна информатика и статистика”, „Бизнес”, „Международна икономика и политика” и „Юридически”.

            3.Законосъобразност на изборите за попълване състава на Общото събрание на УНСС от квотата на нехабилитираните преподаватели, проведени от общите събрания на факултети „Бизнес” и „Юридически”.

            4.Законосъобразност на избора на Председател на Общото събрание на факултет „Приложна информатика и статистика”.

 

            Контролният съвет честити на избрания председател на Общото събрание на факултет „Приложна информатика и статистика” и на  новоизбраните членове на колективни ръководни органи на факултети и на университета и им пожелава ползотворна работа.

 

            Приетите доклади са представени от Председателя на Контролния съвет пред Академичния съвет в заседанията му от 13.12.2017 г. и 24.01.2018 г.

 

            Пълните текстове на всички доклади са предоставени на председателите на Общите събрания на съответните факултети.

 ДОКЛАД

 

на Контролния съвет на УНСС

за редовност на заседанието на Общото събрание на УНСС,

проведено на 19.12.2016 г.

 

            Контролният съвет на УНСС на свое заседание от 23.01.2017 г. обсъди и прие доклад за законосъобразност на актуализирането на състава на Общото събрание на УНСС, на свикването му в заседание на 19.12.2016 г. и на проведените частични избори за попълване на състава на Контролния съвет.

 

            Заключенията на Контролния съвет са за:

            1.Законосъобразност на актуализирането на състава на Общото събрание на УНСС.

            2.Законосъобразност на свикването на Общото събрание на УНСС и редовност на заседанието му, проведено на 19.12.2016 г.

            3.Законосъобразност на проведените избори за попълване състава на Контролния съвет.

 

            Приетият доклад е представен от Председателя на Контролния съвет пред Академичния съвет на УНСС в заседанието му на 25.01.2017 г.

 

            Пълният текст на доклада на Контролния съвет е предоставен на Председателя на Общото събрание на УНСС.

 


 

ДОКЛАД

 

на Контролния съвет на УНСС

за редовност на заседанията на Общите събрания на факултети на УНСС,

проведени през 2016 г. и на осъществените избори

 

            Контролният съвет на УНСС на свои заседания от 09.12.2016 г., 22.12.2016 г. и 23.01.2017 г. обсъди и прие доклади за:

            - законосъобразност на конституирането на Общото събрание на факултет „Приложна информатика и статистика” с мандат 2016 - 2020 г. и осъществените от него избори на ръководни органи на факултета в заседанието му на 23.11.2016 г.;

            - законосъобразност на актуализирането съставите на Общите събрания на факултети „Икономика на инфраструктурата”, „Бизнес”, „Управление и администрация”, „Юридически” „Международна икономика и политика” и „Общоикономически”, редовност на техните заседания, проведени съответно на 27.09.2016 г. и 22.11.2016 г., на 29.11.2016 г., на 30.11.2016 г., на 01.12.2016 г., на 02.12.2016 г., на 06.12.2016 г. и на проведените частични избори за попълване на съставите на Факултетните съвети;

            - законосъобразност на актуализирането на състава на Общото събрание на факултет „Финансово-счетоводен” и редовност на заседанието му, проведено на 21.11.2016 г.

            Заключенията на Контролния съвет са за:

            1.Законосъобразност на конституирането на Общото събрание на факултет „Приложна информатика и статистика” с мандат 2016 - 2020 г. и осъществените от него избори на ръководни органи на факултета.

            2.Законосъобразност на актуализирането съставите на Общите събрания на факултети „Икономика на инфраструктурата”, „Бизнес”, „Управление и администрация”, „Юридически” „Международна икономика и политика” и „Общоикономически”, редовност на техните заседания и на проведените частични избори за попълване на съставите на Факултетните съвети.

            3.Законосъобразност на актуализирането на състава на Общото събрание на факултет „Финансово-счетоводен” и редовност на заседанието му.

            Контролният съвет честити на новоизбраните ръководни органи на факултет „Приложна информатика и статистика” и им пожелава успешен мандат.

            Контролният съвет честити на новоизбраните членове на колективни ръководни органи на факултети и им пожелава ползотворна работа.

 

            Приетите доклади са представени от Председателя на Контролния съвет пред Академичния съвет в заседанията му от 03-04.11.2016 г. и 25.01.2017 г.

 

            Пълните текстове на всички доклади са предоставени на председателите на Общите събрания на съответните факултети.


         

Доклад на Контролния съвет на УНСС

за законосъобразност на изборите на ръководни органи на УНСС

с мандат 2015-2019 година

 

            Контролният съвет на УНСС, на свое заседание от 02.02.2016 г., прие доклад за законосъобразността на конституирането на Общото събрание на УНСС и изборите на ръководни органи на университета с мандат 2015-2019 година.

 

            Докладът е представен от проф. д-р Виолета Цакова, Председател на Контролния съвет на УНСС, пред Академичния съвет в заседанието му от 03.02.2016 г.

 

            Заключения в доклада на Контролния съвет:

  1. Новоконституираното Общо събрание на УНСС е законосъобразно, може да заседава и да взема решения.
  2. Изборът на Ректор на УНСС е законосъобразен.
  3. Изборът на Председател и на Заместник-председатели на Общото събрание е законосъобразен.
  4. Изборът на Академичен съвет е законосъобразен.

 

            В хода на проверката, Контролният съвет установи пропуски и слабости, които не водят до недействителност на проведените избори, но дават основание за препоръки.

            Направените от Контролния съвет препоръки са насочени към подобряване на организацията и процедурите по формиране на ръководните органи на УНСС в бъдеще.

 

            Контролният съвет на УНСС честити на избраните еднолични и колективни ръководни органи на университета и им пожелава успешен мандат, спорна работа, високи резултати, мъдри и законосъобразни решения.

 

            Пълният текст на доклада е предоставен на Председателя на Общото събрание на УНСС. Той е на разположение на интересуващите се и в Контролния съвет.    Доклад на Контролния съвет на УНСС

за законосъобразност на изборите на ръководни органи на факултети на УНСС

с мандат 2015-2019 година

 

            Контролният съвет на УНСС, на свое заседание от 10.12.2015 г., прие доклади за законосъобразността на конституирането на Общите събрания на седем факултета на УНСС и на проведените от тях изборите на ръководни органи на факултетите: „Общоикономически”, „Управление и администрация”, „Юридически”, „Финансово-счетоводен”, „Бизнес”, „Икономика на инфраструктурата”, „Международна икономика и политика”.

 

            Докладите са представени от проф. д-р Виолета Цакова, Председател на Контролния съвет на УНСС, пред Академичния съвет в заседанието му от 03.02.2016 г.

 

            Заключенията на Контролния съвет във всички доклади са за:

  1. Законосъобразност на конституирането на Общите събрания на факултетите.
  2. Законосъобразност на изборите на Председатели и на Заместник-председатели на Общите събрания на факултетите.
  3. Законосъобразност на изборите на Декани на факултетите.
  4. Законосъобразност на изборите на Факултетни съвети на факултетите.

 

            В хода на проверката, Контролният съвет установи пропуски и слабости, които не водят до недействителност на проведените избори, но дават основание за препоръки.

            Направените от Контролния съвет препоръки са насочени към подобряване на организацията и процедурите по формиране на ръководните органи на факултетите на УНСС в бъдеще.

 

            Контролният съвет на УНСС честити на избраните еднолични и колективни ръководни органи на факултетите и им пожелава успешен мандат, спорна работа, силни резултати, мъдри и законосъобразни решения.

 

            Всеки доклад, в пълния си текст, е предоставен на Председателя на Общото събрание на съответния факултет. Всички доклади са на разположение на интересуващите се и в Контролния съвет.