Контролен съвет

Обновено: сряда, 04 март 2020 11:04

Почетен председател на КСКонтролният съвет на УНСС, в свое заседание на 08.01.2020 г., взе решение за присъждането на почетната длъжност „Почетен председател на Контролния съвет“ на проф. д-р Виолета Цакова.


Професор Виолета Цакова е доктор по икономика и магистър по право, преподавател в Института по творчески индустрии и бизнес на УНСС. Научните интереси на проф. Цакова са в областта на интелектуалната собственост, управление на интелектуалната собственост, интелектуалната собственост в дигитална среда, защита на интелектуалната собственост, авторско право и сродни права, методика на научните изследвания и др. по които води лекционни курсове пред студенти в образователно-квалификационна степен „бакалавър“, „магистър“ и образователна и научна степен „доктор“ в УНСС и други университети. Като специалист в посочените научни области, проф. Цакова е ръководила и участвала в научни колективи на над 20 международни, национални и университетски изследователски и образователни проекти и има над 100 публикации.

 

В УНСС проф. Цакова е заемала редица административни и академични длъжности, което свидетелства за нейните организационни умения, административни компетентности и допринася за тяхното развитие. Била е главен секретар по нормативната документация на УНСС (2001-2011); член на Издателския съвет на УНСС (2013-2016); член на Комисията по качество на УНСС (2004-2011); ръководител направление „Нормативна база и управленски структури в УНСС (1991-1995); директор на регионален Център за мобилност на учените при УНСС (2005-2009); зам. декан на Общоикономическия факултет /ОИФ/ (2003-2011); председател на Атестационната комисия на ОИФ (2005-2011); председател на Комисията по качество на ОИФ (2004-2008); член на факултетния Научен съвет на ОИФ (2005-2011); научен секретар и и.д. ръководител на катедра „Интелектуална собственост“ 15 години (2001-2016); член на Учебно-методичния съвет на ИСК при УНСС (2005-2010) и др.

 

Извън УНСС проф. Цакова е била нещатен сътрудник в 43-то Народно събрание (2016-2017); член на ВНЕК по „Културно-историческо наследство, в т.ч. социално и икономическо развитие“ към ФНИ (2014) и експерт от националната листа на експертите на фонда; член на Комисията за осигуряване на качеството на дейността на НАОА (2014-2015); председател на Постоянната комисия по стопански науки и управление към НАОА (2015-2017); лицензиран експерт на НАОА с ръководство и участие в експертни групи за институционална и програмна акредитация и за следакредитационен контрол в над 10 висши училища и др.

 

Проф. Цакова е била в състава на Контролния съвет на УНСС, без прекъсване, от самото му създаване през 1999 г. до нейното оттегляне през 2019 г. Заемала е длъжностите член на Контролния съвет, зам.-председател на Контролния съвет, а в периода 2011-2019 г. и  председател на Контролния съвет в два последователни мандата. В това си качество, проф. Цакова успя да организира изграждането на цялостна нормативна база и методически основи за работата на Контролния съвет, установяването на университетски стандарти в контролната дейност, както и подготовката на кадри и предаването на полезен личен опит за нейното осъществяване.