Контролен съвет

Обновено: понеделник, 02 март 2020 11:59

ПРАВИЛА

ПРАВИЛА

 

за присъждане на почетната длъжност

„Почетен председател на Контролния съвет на УНСС“

 

 

            1. За цялостен принос в развитието на контролната дейност и утвърждаване авторитета на Контролния съвет сред академичната общност на УНСС, действащият Контролен съвет на УНСС може да присъжда почетната длъжност „Почетен председател на Контролния съвет на УНСС“.

 

            2. Почетната длъжност се присъжда като израз на признание за цялостната дейност по изграждане на контролната институция в УНСС, за утвърждаването и развитието на контролната дейност в университета, на лице, което:

            2.1. е работило в състава на Контролния съвет на УНСС не по-малко от 16 години;

            2.2. е заемало изборната длъжност „Председател на Контролния съвет на УНСС“ не по-малко от два мандата;

            2.3. има изключителни заслуги за организирането на контролната дейност и утвърждаването на авторитета на Контролния съвет сред академичната общност в УНСС;

            2.4. има значим принос за създаването и утвърждаването на методическите основи в работата на Контролния съвет, за установяването на университетски стандарти в контролната дейност в УНСС, на добри традиции и практики в нейното последователно осъществяване;

            2.5. има принос в изграждането и развитието на партньорски връзки и сътрудничество с органи и длъжностни лица, ангажирани с контрола за законосъобразност на процеси и дейности в УНСС;

            2.6. има принос в утвърждаването и следването на добрите академични традиции в УНСС в съответствие със законодателството в областта на висшето образование;

            2.7. проявява компетентност, принципност, обективност и безпристрастност в изпълнение на контролните си функции;

            2.8. се ползва с авторитет и доверие сред членовете на академичния състав на УНСС.

 

            3. Предложение за присъждане на почетната длъжност могат да правят Председателят и/или Зам.-председателите и/или членове на действащия Контролен съвет.

 

            4. Предложението за присъждане на почетната длъжност се мотивира със съответствие на изискванията по т. 2 от Правилата.

 

            5. Решението за присъждане на почетната длъжност се взема с консенсус от членовете на действащия Контролен съвет.

 

            6. Присъждането на почетната длъжност се удостоверява със сертификат и с други форми за изразяване на почит и признание.

 

            7. Почетната длъжност се присъжда за неопределен срок.

 

            8. Почетният председател на Контролния съвет има право:

            8.1. да присъства на заседанията на Контролния съвет и да участва в неговата работа със съвещателен глас;

            8.2. да изразява становища по въпроси на контролната дейност пред Контролния съвет и неговото председателство, пред органите за управление на УНСС и пред други институционализирани органи в университета;

            8.3. да дава консултации по въпроси на контролната дейност, съгласувано с Председателя на действащия Контролен съвет;

            8.4. да инициира свикване на Контролния съвет по важни въпроси на контролната дейност;

            8.5. да прави предложения за присъждане на почетната длъжност „Почетен председател на Контролния съвет на УНСС“;

            8.6. да извършва, след съгласуване с Председателя на Контролния съвет и други дейности по подпомагане работата на Контролния съвет, които са в интерес на неговото добро представяне като университетска институция.

           

            9. Почетният председател на Контролния съвет може, по преценка на Председателя на Контролния съвет:

            9.1. да бъде канен на всички или на отделни заседания на Контролния съвет;

            9.2. да бъде включван в експертни и работни органи на Контролния съвет;

            9.3. да участва в срещи, инициирани от ръководни органи на УНСС по въпроси, свързани с политиките на университета и дейностите по тяхното осъществяване. 

 

            10. Почетният председател на Контролния съвет осъществява своята дейност безвъзмездно, без възнаграждение.

 

            11. Правилата са приети на заседание на Контролния съвет на УНСС на 08 януари 2020 година. Изменения и допълнения на Правилата се правят по реда на тяхното приемане.