Контролен съвет

Обновено: вторник, 07 февруари 2017 9:00

Отчети (Архив)

ДО

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА УНСС

 

 

О Т Ч Е Т

 

за дейността на Контролния съвет на УНСС

за периода декември 2011 – декември 2015 година

 

 

            УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА УНСС,

 

            През времето на своя мандат, Контролният съвет на УНСС ежегодно е отчитал своята дейност пред вас. Годишните отчети могат за бъдат намерени в страницата на Контролния съвет в сайта на университета.

            Предвид регулярното и пълно информиране на академичната общност за работата на Контролния съвет, считаме за достатъчно, в отчета за мандата да представим само основните направления и задачи на контролна дейност с постигнатите по тях резултати.

             I.Изграждане на организационен капацитет на Контролния съвет, посредством:

            1.Създаване на нормативната основа за дейността на контролния орган – разработване на нов Правилник за дейността на Контролния съвет още през първата година от мандата, приет от Общото събрание в заседанието му през 2012 г.

            2.Разпределяне на работата по контрола между членовете на Контролния съвет с ясно и трайно определяне на персоналните задължения на всеки от тях.

           

            II.Създаване на стандарти в контролната дейност, посредством:

            1.Разработване и прилагане на образци на Предавателно-приемателни протоколи с приложените към тях документи, за установяване на законосъобразността на пълни и частични избори на ръководни органи на университета и на факултетите.

            2.Разработване и прилагане на примерни модели на доклади на работните комисии на Общите събрания на факултетите.

            3.Разработване и практикуване на модели на Становища за отчет за изпълнението на бюджета на УНСС и поделения за проекта на бюджет на УНСС и поделения.

 

            III.Консултиране и подпомагане дейността на органи и длъжностни лица в работата им с обектите на контрол посредством:

            1.Провеждане на поредица от работни срещи с ректорското ръководство, с председателите на Общи събрания и председателството на Студентския съвет по въпроси на организацията и провеждането на общите събрания на академични и други общности в университета и изборите на ръководни органи.

            2.Извеждане и утвърждаване по значимост статута на председателите на общи събрания на факултети.

 

            IV.Подпомагане работата на ректорското ръководство, на колективни органи и експертни групи при създаването и внедряването на вътрешни нормативни актове на университета, като Правилник за учебната дейност на УНСС, Процедура за заемане на академични длъжности  в УНСС, Правила за избор на ръководни органи на УНСС и др.

 

            V.Подпомагане работата на деканите на факултети и на факултетните съвети в процедурите за заемане на академични длъжности в УНСС, посредством изготвяне от Контролния съвет и предоставяне на ангажираните в процедурата лица на анализ на нормативната уредба, анализ на съдебната практика при оспорване на конкурсни процедури, предоставяне на инструктивни и помощни материали и провеждане на консултации.

 

            VI.Установяване на парньорски връзки и извършване на съвместна дейност с други органи в университета, имащи задължения по осигуряване на неговото законосъобразно функциониране – ректорското и деканските ръководства, Комисията по вътрешните актове на УНСС, дирекция Правно обслужване и обществени поръчки, синдикалната организация Висше образование и наука - КНСБ и др.

 

            VII.Изграждане на доверие към контролния орган на УНСС за търсенето му при нарушения на законодателството в областта на висшето образование и на добрите академични практики, както и осигуряване на чуваемост за сигналите и жалбите чрез своевременното им разглеждане и реакция до ангажираните с тях длъжностни лица.

 

            VIII.Осигуряване на публичност и прозрачност на дейността на Контролния съвет, посредством създаване и поддържане на страница в сайта на университета и своевременно огласяване на информация за работата му.

 

            IХ.Осигуряване на разпознаваемост на Контролния съвет във и извън университета, посредством уникални идентификатори, като: собствена страница в сайта на университета, бланка, печат, папки, сертификат и др. 

           

            С предаването на мандата на новия Контролен съвет, досегашният му отправя пожелания за следване на установените добри практики и стандарти, за умножаване на постигнатите резултати, за още по-широко отваряне към проблемите, с воля за тяхното решаване, за утвърждаване на постигнатото доверието в контролния орган на университета, и всичко това - в името на запазване и гарантиране на лидерското място на УНСС в системата на висшето образование в страната.
ДО

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА УНСС

 

 

Д О К Л А Д

 

на Контролния съвет на УНСС

за извършената дейност в периода декември 2014 - декември 2015 година

 

            УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ,

            През последната година от своя мандат Контролният съвет продължи да работи за изпълнение на своите функции на коректив и гарант за законосъобразност на актове и действия в университета, на основата на повишен собствен капацитет и натрупан опит в контролната дейност, ръководен от принципите за законосъобразност, обективност, конструктивност, прозрачност и академизъм.

 

            Извършената от Контролния съвет работа за отчетния период и резултатите от нея могат да се представят в две основни направления.

 

            Първо направление: изпълнение на задълженията за контрол по ЗВО, ЗРАСРБ, ПДУНСС и Правилника за дейността на Контролния съвет.

            В това направление Контролният съвет отчита:

            1.Извършени са 24 проверки за законосъобразност на актуализирането съставите на общите събрания на университета и на факултети, за редовността на тяхното свикване на заседания, за законосъобразност на проведени частични избори при попълване съставите на Факултетни съвети.

            Резултатите от извършените проверки са докладвани пред Академичния съвет, а докладите за отделните факултети са предоставени на председателите на техните Общи събрания.

            Обобщените препоръки за преодоляване на констатирани слабости в отчетно-изборната кампания през 2014 г. са публикувани на страницата на Контролния съвет в сайта на университета при условията на свободен достъп.

 

            2.Извършени са проверки и са изготвени становища със заключения за законосъобразност на изпълнението на бюджета на УНСС и поделения за 2014 г. и за законосъобразност и целесъобразност на проекта за бюджет на УНСС и поделения за 2015 г., които Контролният съвет докладва пред колективните органи за управление на университета.

            Становищата са огласени на страницата на Контролния съвет в сайта на университета.

 

            3.По своя инициатива и по искане на ръководството на УНСС, Контролният съвет изготви становища по въпроси, свързани с организацията и провеждането на избори на студентите и докторантите в Общото събрание на УНСС, по конкурс за избор на ръководител катедра и др.

 

            4.Контролният съвет участва със свои представители в работата по подготовка на вътрешни нормативни актове на УНСС, като: нов Правилник за учебната дейност на УНСС, Правила за организиране и провеждане на избори на ръководни органи на УНСС, работни документи на Комисията по вътрешните актове на УНСС и др.

 

            5.Контролния съвет е разгледал постъпили до него жалби във връзка с процедури по избор на членове на Общото събрание на УНСС и членове на общите събрания на факултети от квотата на студентите и докторантите, по заемането на академични длъжности в УНСС и по процедури за атестиране. Въз основа на резултатите от извършените проверки са предоставени отговори на жалбоподателите. С направените от Контролния съвет констатации и препоръки са запознати и ангажираните с жалбите академични длъжностни лица.

 

            6.Контролния съвет е разгледал постъпили до него сигнали за плагиатство, за неправомерност при провеждането на семестриални изпити, за откриване на конкурс за професор в УНСС, за провеждане на избор за заемане на академична длъжност „доцент” в УНСС, за неправомерно използване на университетско имущество и др., на които е реагирано съобразно установените с доказателствен материал обстоятелства и в съответствие с правомощията на Контролния съвет, имащи като резултат тяхното решаване.

 

            Второ направление: организация на контролната дейност. В това направление Контролният съвет отчита:

            1.След апробиране, са усъвършенствани и приети образци на пакет от документи, като: доклади на работните органи на Общите събрания на факултети - доклад на Мандатна комисия, доклад на Комисия по предложенията и доклад на Комисия по изборите, примерни правила за провеждане на гласуването на ръководни органи на факултет и примерен образец на бюлетина, които са огласени на страницата на Контролния съвет и могат да се ползват изцяло или частично от работните органи на общите събрания по тяхна преценка.

 

            2.Проведени са работни срещи с председателите на Общите събрания на факултети, с ръководството на Студентския съвет и консултативни срещи с председателите на работни комисии на Общите събрания на факултети, за уточняване на реда и процедурите по свикването на Общите събрания, работата на техните заседания и провеждането на избори, с цел преодоляване на допуснати слабости.    

 

            3.В сайта на Контролния съвет са добавени нови менюта и информационни ресурси, с цел повишаване равнището на гласност и публичност на неговата работа и за по-пълно отразяване на нейните аспекти.

 

            В заключение:

      През отчетния период Контролният съвет акцентира своята дейност върху превантивните си контролни функции, посредством подпомагане работата на органи и лица в провежданите от тях дейности, подлежащи на контрол, с разбирането, че е по-полезно тяхното подобряване в ход, а не с последващи коригиращи и/или санкционни действия.

       Контролният съвет счита, че последната година от неговия мандат е продължение на сложеното добро начало и предпоставка за развитие и усъвършенстване на контролната дейност в бъдеще от неговия приемник.


ДО

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА УНССД О К Л А Д

 

на Контролния съвет на УНСС

за извършената дейност в периода декември 2013 - декември 2014 година

 

         УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ,

         През отчетния период Контролният съвет работи за изпълнение на своите функции на коректив и гарант за законосъобразност на актове и действия в университета, за утвърждаване на доверието в него, за укрепване на своя авторитет, за „чуваемост” на гласа на академичната общност, за подобряване организацията на собствената си дейност, за по-голяма публичност и гласност на резултатите от своята работа, за лоялно партниране с академичните и административни ръководства на университета и на факултетите.

         В своята работа Контролният съвет неизменно се е водил от принципите на законосъобразност, обективност, конструктивност, прозрачност и академизъм.

 

         Извършената от Контролния съвет работа за отчетния период и резултатите от нея могат да се представят в две основни направления.

 

         Първо направление: изпълнение на задълженията за контрол по ЗВО, ЗРАСРБ, Правилника за неговото прилагане, ПДУНСС и Правилника за дейността на Контролния съвет.

         В това направление Контролният съвет отчита:

         1.Извършени са 22 проверки за законосъобразност на актуализирането съставите на общите събрания на университета и на факултети, за редовността на тяхното свикване на заседания, за законосъобразност на проведени частични избори за попълване съставите на Академичния съвет и на Факултетни съвети.

         Резултатите от извършените проверки са докладвани пред Академичния съвет, а докладите за отделните факултети са предоставени на председателите на техните Общи събрания и на деканите.

         Обобщените препоръки за преодоляване на констатирани слабости в отчетно-изборната кампания през 2013 г. са публикувани на страницата на Контролния съвет в сайта на университета. Контролният съвет за пореден път препоръчва запознаването с тях преди провеждането на всяко следващо заседание на Общо събрание, с оглед недопускане на вече констатирани слабости.

 

         2.Извършени са проверки и са изготвени становища със заключения за законосъобразност на изпълнението на бюджета на УНСС и поделения за 2013 г. и за законосъобразност и целесъобразност на проекта за бюджет на УНСС и поделения за 2014 г., които Контролният съвет докладва пред Академичния съвет и пред Общото събрание на университета.

         Становищата са огласени на страницата на Контролния съвет в сайта на университета.

 

         3.Извършен е задълбочен анализ на предложен от ръководството на университета проект за изменение на Правилника за учебната дейност на УНСС. Съвместно със Съвета на старейшините е изготвено и прието становище за установени слабости, с препоръки за тяхното отстраняване. Академичното ръководство на университета уважи изцяло бележките в становището и приложи нов подход по изработване на проекта на актуализиран правилник.

         В динамичната работна група беше привлечен постоянен представител на Контролния съвет, с участие в протичащите вече трети месец ежеседмични работни сесии.

 

         4.Подпомогната беше работата на новосформираната Комисия по вътрешните актове на УНСС при изготвяне на нейните устройствени документи. В тях се заложиха механизми за партниране и съвместна работа между Комисията и Контролния съвет като общоуниверситетски органи, гарантиращи законосъобразността на актове и действия в УНСС.

 

         5.С помощта на Правната дирекция на УНСС, Контролният съвет извърши анализ на практиката на съдилищата по дела във връзка със заемане на академични длъжности във висшите училища и изведе основно допускани слабости в процедурата. На тази основа Контролният съвет прие, представи пред разширено заседание на Академичния съвет и предостави на съответните органи в УНСС препоръки за оформяне на решенията им на отделни етапи в процедурата.

 

         6.Контролният съвет участва със свои представители в работата по подготовка на измененията и допълненията в Правилника за дейността на УНСС, които ще се обсъдят и евентуално приемат на днешното заседание на Общото събрание по т. 3 от дневния му ред.

 

         7.Контролния съвет е разгледал постъпили до него жалби във връзка с процедури по заемане на академични длъжности в УНСС. Въз основа на резултатите от извършените проверки са предоставени отговори на жалбоподателите. С направените от Контролния съвет констатации и препоръки са запознати и ангажираните с жалбите академични длъжностни лица.

 

         8.Контролния съвет е разгледал постъпили до него сигнали: за плагиатство, за нарушения в процедурите по представителство на нехабилитираните преподаватели в Общите събрания на факултети, за неправомерно членство в Общо събрание на факултет от представител на студентите и докторантите, за основанията по упражняването на длъжността „временно изпълняващ” ръководител на структурни звена в университета и др. на които е реагирано съобразно установените факти и в съответствие с правомощията на Контролния съвет, имащи като резултат тяхното решаване.

 

         Второ направление: организация на контролната дейност. В това направление Контролният съвет отчита:

         1.Изработени са и са приети образци на доклади на работните комисии на Общите събрания на факултети: доклад на Мандатната комисия, доклад на Комисията по предложенията и доклад на Комисията по изборите, които да подпомагат работата на събранията, да осигурят пълнота в съдържанието на съответните документи и доказателства за правомерност в работата на комисиите.

 

         2.Изработени са и са приети примерни правила за провеждане на гласуването за избор на ръководни органи на факултет и примерен образец на бюлетина. Идеята на тези примерни документи е да се приложи единен подход във факултетите на университета при организирането и провеждането на изборите на ръководни органи.

         След верифицирането на проектите на съответните документи в отчетна кампания 2014 г. и отразяване на направени препоръки за усъвършенстването им, те ще бъдат публикувани на страницата на Контролния съвет.

 

         3.Проведени са работни срещи с председателите на Общите събрания на факултети, с ръководството на Студентския съвет и консултативни срещи с председателите на работни комисии на Общите събрания на факултети за уточняване на реда и процедурите по свикването на Общите събрания, работата на техните заседания и провеждането на избори, с цел преодоляване на допуснати слабости.     

 

         4.В сайта на Контролния съвет се добавиха нови рубрики, менюта и информационни ресурси, с цел повишаване равнището на гласност и публичност на неговата работа и за по-комплексно отразяване на нейните аспекти.

 


ДО

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА УНСС
Д О К Л А Д

 

на Контролния съвет на УНСС

за извършената дейност в периода декември 2012 - декември 2013

            УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ,

            През отчетния период Контролният съвет работи за изпълнение функциите си на коректив и гарант за законосъобразността на актове и действия в университета, за утвърждаване на доверието в него, за отвореност и достъпност за членовете на академичната общност, за усъвършенстване организацията на собствената си дейност, за по-голяма публичност и гласност на резултатите от своята работа, за лоялно партниране с ръководствата на факултетите и университета, като се води от принципите на законосъобразност, обективност, добросъвестност, конструктивност и прозрачност.

 

            Извършената от Контролния съвет дейност може да се представи в две основни направления.

 

            Първо направление: изпълнение на задълженията за контрол по ЗВО, ПДУНСС и Правилника за своята дейност. В това направление Контролният съвет отчита:

            1.Извършени са 20 проверки за законосъобразност на актуализирането съставите на общите събрания на университета и факултети, за редовността на тяхното свикване на заседания, за законосъобразност на проведени частични избори на еднолични и колективни органи за управление на университета и неговите факултети (зам.-председател на Общото събрание на университета, частични избори на членове на Академичния съвет и на факултетните съвети).

            Резултатите от извършените проверки са докладвани на Академичния съвет, а докладите за отделните факултети са предоставени на председателите на техните общи събрания и на деканите.

            Обобщените препоръки за преодоляване на констатирани слабости в отчетно-изборната кампания през 2012-2013 г. са публикувани на страницата на Контролния съвет в сайта на университета. Контролният съвет препоръчва запознаването с тях преди всеки следващ избор, с оглед недопускане на вече констатирани слабости.

 

            2.Извършени са проверки и са изготвени становища със заключения за законосъобразност на изпълнението на бюджета на УНСС и поделения за 2012 г., и за законосъобразност и балансираност на проекта за бюджет на УНСС и поделения за 2013 г., които Контролният съвет докладва пред Академичния съвет и пред Общото събрание на университета.

           Становищата са огласени на страницата на Контролния съвет в сайта на университета.

            3.Извършен е анализ, систематизиране и обобщаване на повтарящи се слабости в организирането и провеждането на изборите на представителите на студентите и докторантите в колективните органи на управление на университета и факултетите. На тази основа Контролният съвет е приел и представил доклад до председателството на Студентския съвет с констатации и препоръки. Започна поредица от консултативни срещи на двата органа за разглеждане на изведените в доклада проблеми и приемането на мерки за отстраняване на допусканите слабости.

 

            4.Извършен е анализ на нормативната уредба и практиката по провеждане на конкурсите за заемане на академични длъжности в УНСС. На тази основа е подготвено обстойно становище на Контролния съвет до зам.-ректора по НИД с посочване на конкретни слабости и непълноти. По инициатива на ректора на УНСС и с негово участие, становището беше обсъдено на няколко работни заседания на органите на университета, ангажирани с процедурите. На база постигнат консенсус за решения по изведените проблеми, се подготви, с помощта на председателя на Контролния съвет, единен документ „Процедура за организирането и провеждането на конкурси за заемане на академичните длъжности „професор” и „доцент” на УНСС, приета от АС на 11.12.2013 г..  

 

            5.До Контролния съвет са постъпили жалби във връзка с процедури по заемане на академични длъжности в УНСС. Въз основа на резултатите от извършените проверки са предоставени отговори на жалбоподателите. С направените от Контролния съвет констатации и препоръки са запознати и академичните длъжностни лица, които жалбите ангажират.

 

            6.До Контролния съвет са постъпили: молба във връзка с материали по конкурсна процедура, сигнали за корупция и сигнали за плагиатство, на които е реагирано съобразно фактическата обстановка и компетенциите на съвета. Два от сигналите са оставени без последствия поради анонимния им характер.

 

            Второ направление: организация на контролната дейност. В това направление Контролният съвет отчита:

            1.Приет е, и се прилага нов Правилник за дейността на Контролния съвет. За неговото равнище и качество свидетелства търсенето му от други висши училища в страната.

            Правилникът е публикуван на страницата на Контролния съвет и предоставен в книжно тяло на структури и длъжностни лица в университета.

           

            2.Усъвършенстваха се предавателно-приемателните протоколи за избори на ръководни органи на факултет. Положително се оценява тяхното значение за установяването на единен подход и правила, яснота, ред и удобство при комплектоването на документите, въз основа на които се извършва преценка за законосъобразност на проведените избори.

 

            3.Разработени са и вече се използват бланка, печат и други отличителни символи на Контролния съвет.

 

            4.Изработен е образец на Сертификат за най-добре организирана и проведена отчетно-изборна кампания, връчен на първия номиниран факултет.

 

            5.Повиши се равнището на гласност и публичност за работата на Контролния съвет. Разшириха се и се оптимизираха рубриките в страницата на Контролния съвет, в които се публикуват информация и документи, с цел по-комплексно и същевременно по-целенасочено  отразяване на отделни аспекти на работата.

 

            Като слабост в своята работа досега Контролният съвет преценява недостатъчната съгласуваност и съвместни инициативи в областта на контролните дейности със синдикалните организации и органите на системата за контрол на качеството в УНСС, както и привличането на членове на академичната общност при извършването на специализирани проверки.


ДО

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА УНСС

 

 

Д О К Л А Д

на Контролния съвет на УНСС

за извършената дейност в периода декември 2011 - декември 2012 г.

 

            УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ,

            За първата година от своя мандат Контролният съвет имаше за основна цел да изгради нов имидж на контролния орган на университета, да стане разпознаваем и достъпен, да установи нов стил на работа, като се води от принципите за законосъобразност, обективност, добросъвестност, конструктивност и прозрачност.

            През отчетния период Контролният съвет извърши много и разнородни  дейности, които могат да се обхванат в две основни направления.

 

            Първо направление: изпълнение на задълженията за контрол по ЗВО, ПДУНСС и Правилника за своята дейност, в което Контролният съвет отчита:

            1.Извършени са 40 проверки за законосъобразност на пълни и частични избори на еднолични и колективни органи за управление на университета и неговите факултети (общи събрания на университета и неговите факултети, председатели и заместник председатели на общи събрания, ректор, декани, академичен съвет и факултетни съвети).

            Върху тази пълна база за сравнение, Контролният съвет номинира факултет „Приложна информатика и статистика” с декан проф. Камелия Стефанова и председател на Общото събрание проф. Николай Божинов за факултет с най-добре организирана и проведена отчетно-изборна кампания през 2011-2012 година.

            Резултатите от извършените проверки са докладвани на академичния съвет, а докладите за отделните факултети са предоставени и на деканите за запознаване на факултетните съвети с констатациите, заключенията и препоръките в тях.

            Обобщените препоръки за преодоляване на констатирани слабости в отчетно-изборната кампания през 2011-2012 г. г. са публикувани в сайта на университета.

            2.Извършени са проверки и са изготвени становища със заключения за законосъобразност и балансираност на проекта за бюджет на УНСС и поделения за 2012 г. и за законосъобразност на изпълнението на бюджета на УНСС и поделения за 2011 г., които Контролният съвет докладва пред Общото събрание на университета.

            Становищата са докладвани пред академичния съвет и са огласени в сайта на университета.

            3.Извършени са проверки, предприети са мерки и са предоставени отговори  по пет сигнала до Контролния, съвет свързани с: организацията на формиране на ръководни органи, стопанисване на имущество, спазване на трудовата дисциплина при провеждане на учебни занятия, съблюдаване на академизъм при провеждането на изпити, спазването на стандарти в осигуряване на столовото хранене.

            4.Извършена е проверка и са направени препоръки по две жалби: във връзка с изплащане на трудово възнаграждение и във връзка с процедура по удължаване срока на трудов договор. Направените от Контролния съвет препоръки са изпълнени.

            5.По искане на ръководството на университета са предоставени две становища: по повод последователно изпълнение на решение на академичния съвет и по повод провеждането на процедура по избор на ръководител на първично звено в университета. И двете становища са съобразени от съответните органи.

 

            Второ направление: организация на контролната дейност, в което Контролният съвет отчита:

            1.За по-добра оперативност в работата и комуникативност с факултетите, Контролният съвет прие разпределение на постоянните си дейности между своите членове. В резултат на това, сега всеки декан познава контактното си лице от Контролния съвет и всеки член на Контролния съвет знае за работата на кой факултет е водещ в проверките на контролните обекти.

             Разпределението на ангажиментите между членовете на Контролния съвет е публикувано в сайта на университета.

            2.Приети са и вече се практикуват организационни документи на Контролния съвет - Предавателно-приемателни протоколи за пълни избори на ръководни органи на факултети и за частични избори на ръководни органи на университета и на факултети. С тях се установява единен подход и ред в подготовката на документите и материалите въз основа на които се извършват проверките за законосъобразност на изборите на ръководни органи.

            Образците на протоколите са публикувани в сайта на университета.

            3.Приети са и вече се практикуват образци на писма до деканите на факултети във връзка с предстоящи или приключили избори на ръководни органи на факултетите.

 

            4.Разработен, обсъден и приет от Контролния съвет е нов правилник за неговата дейност, чието обсъждане и евентуално приемане е включено в дневния ред на работата на Общото събрание.

            Целта е, с този документ да се установят високи стандарти и в областта на контролната дейност на УНСС, подобно на вече установените в академичните и други дейности, което да потвърди и укрепи лидерските позиции на университета сред висшите училища в България, да добави основания за получената висока акредитационна оценка и да я отстоява.

            5.С помощта на ръководителя на Централния архив на УНСС е  извършен пълен преглед на всички документи от проведените общи събрания на УНСС и от дейността на Контролния съвет за последните 10 години. Стотици документи са класифицирани и са подготвени за архивиране и/или за унищожаване.

            6.Постигната е висока степен на гласност и публичност за работата на Контролния съвет чрез публикуване в сайта на университета на: направени препоръки, изразени становища, извлечения от доклади със заключения, информация за членовете на съвета и др.

 

            Като слабост в своята работа Контролният съвет преценява недостатъчната съгласуваност и съвместна работа в областта на контролните дейности със синдикалните организации и органите на системата за контрол на качеството в УНСС, както и организирането на програмни проверки.