Контролен съвет

Обновено: вторник, 23 януари 2018 13:52

Становища (Архив)

 

СТАНОВИЩЕ

на Контролния съвет на УНСС

 

ОТНОСНО:  Отчета за изпълнението на бюджета на УНСС

                         и УНСС и поделения за 2017 г.

 

Контролният съвет на УНСС, на основание чл. 34a, ал. 3, т. 2 от Закона за висшето образование и чл. 29, ал. 4, т. 2 от Правилника за дейността на УНСС, извърши проверка на предоставените от дирекция „Финанси” на УНСС документи (годишен отчет на УНСС за 2017 г., годишен отчет на УНСС и поделения за 2017 г., обяснителни записки към годишния отчет за изпълнението на бюджета на УНСС и УНСС и поделения за 2017 г. и приложения).

Въз основа на резултатите от проверката и тяхното обсъждане, Контролният съвет прие становище с констатации и заключение относно обекта на контрол.

 

І. Констатации:

1. При изготвянето на Отчета за изпълнението на бюджета на УНСС и УНСС и  поделения за 2017 г. са спазени изискванията на  Закона за публичните финанси, Закона за счетоводството и ДДС № 07 от 22.12.2017 г. за годишното счетоводно приключване и представяне на годишните отчети за касовото изпълнение, оборотните ведомости и друга отчетна информация за 2017 г., както и публикуване на годишните финансови отчети за 2017 г. на бюджетните организации.

2. Представените отчети отразяват вярно и точно изпълнението на бюджетния план за 2017 година.

3. Спазено е общото съотношение между приходите и разходите, като са налице и  реализирани икономии.

4. Приходите и разходите са отчетени в съответствие с параграфите на Единната бюджетна класификация на приходите и разходите за 2017 г. и са свързани с основната дейност на УНСС и поделенията - обучението на студенти и докторанти.

5. През 2017 г.  УНСС и поделения са  реализирали  приходи  в  размер на  16 292 794 лв. или 99,37 % от планираните.

Получените собствени  приходи от такси за обучение, продажби на услуги, стоки и продукция, наеми и лихви са в размер на 14 182 343 лв. или 98,61% от планираните. Неизпълнението в размер на 200 703 лв. се дължи главно на неизпълнението на плана за приходите на ИК на УНСС, ИСК и Института за развитие на предприемачеството.

            Реализирано е превишение на приходите от наеми в размер на 60 441 лв.

            С най-висок относителен дял от общия размер на отчетените приходи е УНСС (ЦУ), ПССО и РЦДО – Хасково.    

            6.Получените трансфери са в размер на 183 828 лв., в т.ч.: стипендии от МОН по международни спогодби и ЦЕЕПУС - 18 136 лв., трансфери от фонд “Научни изследвания” - 165 692 лв.

            7. Получена е 100% от субсидията определена с ПМС № 374/22.12.2016 г. за изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2017 г. в размер на 20 386 400 лв.  и в последствие коригирана в посока намаление с корекционни писма на 20 348 355 лв. главно поради прехвърлени студенти в други ВУ. Окончателната сума на получената от УНСС субсидия за 2017 г. е  20 348 355 лв.

Съотношението между бюджетната субсидия  и собствените средства е в полза на бюджетната субсидия и е 1: 0,64.

8. Осъществените разходи са в размер на 36 424 266 лв., или 94,24% спрямо приетия годишен план. С най- висок относителен дял от отчетените разходи е УНСС (ЦУ) - 87%, следвано от ПССО - 10%. Най-съществени са разходите в следните направления: разходи за работни заплати, други плащания на персонала и соц. осигуровки - 26 507 851 (73%), разходи за издръжка - 6 909 819 (19%) и разходи за стипендии - 2 465 187 (7%).

 9. Отчетено е намаление на разходите спрямо плана в размер на 2 225 671 лв. В известна степен то се дължи на:

 • Преходен остатък в размер на 302 106 лв. за научна дейност от фонд „Научни изследвания“ на МОН.
 • Неусвоени средства от Международни проекти - 179 938 лв.
 • Неусвоени капиталови разходи - 458 413 лв.
 • Преходен остатък от целево предоставени средства за стипендии - 184 114 лв.
 • Преходен остатък от целево предоставени средства за подпомагане на физическото възпитание и спорта - 39 654 лв.

  Посочените разходи са прехвърлени за изплащане в следващия отчетен период.

10. Преходният остатък на УНСС и поделения е в  размер на 2 733 449  лв., в т.ч.:

 • УНСС                                                                      1 629 023 лв.
 • ПССО                                                                         650 786 лв.
 • ИСК                                                                   19 422 лв.
 • Издателски комплекс                                         7 782 лв.
 • Регионален център за

              дистанционно обучение Хасково                 405 531 лв.

 • ИРП                                                                          19 лв.
 • Стол-ресторант при  УНСС                            20 886 лв.

11. Левовата равностойност на валутата на УНСС и поделения е в размер на          2 000 223 лв. и представлява средства по международни проекти и договори изпълнявани от УНСС.

 

ІІ.Заключение

Въз основа на направените констатации, Контролният съвет приема, че изпълнението на бюджета е в рамките на заложените параметри с бюджет 2017 г.

 

Становището е прието на заседание на Контролния съвет на 22.01.2018 г.
СТАНОВИЩЕ

на Контролния съвет на УНСС

 

 

ОТНОСНО:  Проектобюджета на УНСС и УНСС и поделения за 2018 г.

 

 

Контролният съвет на УНСС, на основание чл. 34a, ал. 3, т. 2 от Закона за висшето образование и чл. 29, ал. 4, т. 2 от Правилника за дейността на УНСС, извърши проверка на предоставените от дирекция „Финанси” на УНСС документи /проект за бюджет на УНСС за 2018 г., проект за бюджет  на УНСС и поделения за 2018 г., обяснителни записки към проектите за бюджет и приложения/.

 

Въз основа на резултатите от проверката и тяхното обсъждане, Контролният съвет прие становище с констатации и заключение относно обекта на контрол.

 

І. Констатации:

1. Проектобюджетът на УНСС и неговите поделения е разработен на основание Закона за държавния бюджет на Република България за 2018 г., Закона за публичните финанси, ПМС № 332/22.12.2017 г. за изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2018 г., Указания на Министерство на финансите ДР № 1/11.01.2018 г. и Закона за висше образование.

   С ПМС № 332/22.12.2017 г. за изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2018 г. се запазва базовия норматив за издръжка на обучението на един учащ се в размер на 693 лв.

   Размерът на субсидията от държавния бюджет е определен с приетия Закон за държавния бюджет на Република България за 2018 г. Полагаемата се субсидия на поделенията е определена съобразно Вътрешните правила за процедурите по изготвяне, актуализиране и отчитане изпълнението на бюджета на УНСС. Бюджетът за 2018 г. осигурява нормалното функциониране на УНСС и неговите поделенията.

 

 

2. Приходите от такси за обучение са разчетени по действащите към настоящия момент такси и са както следва:

- такси  за обучение на докторанти - съобразени са с очаквания брой докторанти за 2018 г. и  възлизат на 225 034 лв.;

- такси за обучение на български студенти в бакалавърска степен, редовна форма на обучение в размер на 6 048 714 лв., планирани по следния начин: за летния семестър на уч. 2017/2018 г. са съобразени с броя на записаните студенти в бакалавърска степен за уч. 2017/2018 г.; за зимния семестър на уч. 2018/2019 г. – очаквания брой, съобразен с план-приема, утвърден от АС № 8/13.12.2017 г.;

   -  такси за обучение в магистърска степен, редовна форма на обучение, които възлизат на 3 085 861 лв., съобразно броя на записаните студенти за уч. 2017/2018 г. и очаквания прием за 2018/2019 г. Тук са включени приходите от такси от магистрите обучавани по държавна поръчка и в платена форма на обучение;

   -  такси от магистри, обучавани в дистанционна форма в размер на 1 270 800 лв., съобразени с броя на приетите студенти през уч. 2017/2018 г., планувания прием за 2018/2019 г. и сега действащите такси;

   - приходите от такси за дистанционно обучение в бакалавърска степен са планирани съобразно броя на записаните студенти за уч. 2017/2018 г. и очаквания прием, в размер на 926 462 лв.;

  - приходите от такси от чуждестранни студенти в размер на 169 332 лв. са планирани, като е отразен броя на обучаваните чуждестранни студенти през уч. 2017/2018 г., очакваният брой през уч. 2018/2019 г. и сега действащите такси;

   - приходите от кандидатстудентски такси възлизат на 400 000 лв., при запазен размер на кандидатстудентската такса от 2017 г. и отчетените стойности за предходната година, редуцирани с ориентировъчната стойност на планирано провеждане на предварителни изпити без такса, съгласно решение на АС 07/9-11.11.2017 г.

 

3. Приходите от нощувки и стол в УОБ с. Равда са съобразени с реализираните през 2017 г. и възлизат на 110 000 лв.

 

4. Планирани са приходи от наеми на стойност 377 662 лв. изчислени на база сключени договори за наем.

 

5. При планирането на разходите за работна заплата на стойност 19 751 447 лв. е съобразен размерът на  определените заплати към 31.12.2017 г., ръстът на минималната работна заплата, както и промяна на допълнителните възнаграждения по Кодекса на труда и колективния трудов договор.  Отделно от тях са предвидени средства за изплащане на наднормативна заетост по действащите разценки, в съответствие с чл. 118, ал. 9 от Правилника за учебната дейност на УНСС. Планираните разходи са законосъобразни и целесъобразни.

 

 6. Планирането на разходите за “Осигурителни вноски от работодатели” е  съобразено с измененията в осигурителната вноска за фонд “Пенсии“ в Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2018 г., Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2018 г., Кодекса за задължително обществено осигуряване и включват: социални осигуровки на работещите по трудови правоотношения в УНСС  и наетите по извънтрудови правоотношения. Общият размер на планираните разходи по това перо е в размер на 3 340 588 лв.

 

 7. Законосъобразно е и планирането на разходите за “Други възнаграждения и плащания за персонала” в размер  на  2 030 754 лв. които включват:

 • Възнаграждения на персонала, нает по извънтрудови правоотношения в размер на  975 754 лв., в. т.ч. 208 754 лв. по проекти от фонд “НИ” към МОН;
 • Обезщетения по чл. 222 и 224 от КТ в размер на 855 000 лв., съобразени с очаквания брой на лицата подлежащи на пенсиониране през 2018 г.;
 • Други плащания и възнаграждения (заседателни на членове на ПС по НИД, научно жури, рецензии/становища, болнични от работодател и др.) в размер на  200 000 лв. на база очакваните разходи през 2018 г. по справка на дирекция “Човешки ресурси”.

 

            8. Предвидените средства за разходи по „Издръжка“ са в размер на 4 950 961 лв. и включват разходи за вода, горива и енергия, разходи за материали, учебни, научно-изследователски разходи и книги за библиотеката, външни услуги, текущ ремонт, командировки, застраховки и др. При формирането им са спазени вътрешнонормативните изисквания, съобразени са действащите пазарни цени, както и утвърдените лимити за разход на материали по звената на УНСС.

 

            9. Планирани са средства за „Стипендии“ в размер на 2 795 697 лв., формирани както следва: от субсидия – 2 577 334 лв., преходен остатък от 2017 г. – 184 114 лв., от МОН, от целеви дарения и стипендии на АС – 34 249 лв.

 

            10. Планирани са средства за капиталови разходи в размер на 507 215 лв. Приложената подробна справка за капиталовите разходи по бюджетна класификация и обекти доказва тяхната законосъобразност и целесъобразност.

 

            11. Предвидени са и средствата за финансиране на дейността на Студентския съвет, съгласно чл.72, ал.5 от ЗВО в размер на 1% от таксите за обучение. Видът на разходите е определен в приложения бюджет на Студентския съвет за 2018 г. в размер на 116 800 лв.

 

            С предвидените в проектобюджета разходи за 2018 година ще се осигури нормалното функциониране на УНСС и поделенията, ще се продължи инвестиционната програма, насочена към подобряване на условията за учебен, научноизследователски и спортно – тренировъчен процес, както и подобряване на условията на труд на работещите в университета.

 

ІІ.Заключения:

1. Въз основа на направените констатации, Контролният съвет приема, че проектът за бюджет на УНСС и неговите поделения за 2018 година е добре структуриран и балансиран в приходната и в разходната му част.

 

2. При разработването на бюджета са спазени  изискванията на Закона за публичните финанси,  Закона за държавния бюджет на Република България за 2018 г., ПМС № 332 от 22.12.2017 г. за изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2018 г., Закона за висшето образование и специалните указания на министъра на финансите за изготвянето на бюджетите за предприятията от публичния сектор и държавните висши училища.

 

3. Не са констатирани незаконосъобразни действия във връзка с разработването на проекта, нито незаконосъобразни записвания в съдържанието на проекта.

 

 

Становището е прието на заседание на Контролния съвет на 22.01.2018 г.
СТАНОВИЩЕ

на Контролния съвет на УНСС

 

ОТНОСНО:  Отчета за изпълнението на бюджета на УНСС и УНСС и  поделения за 2015 г.

 

 

Контролният съвет на УНСС, на основание чл. 34a, ал. 3, т. 2 от Закона за висшето образование и чл. 29, ал. 4, т. 2 от Правилника за дейността на УНСС, извърши проверка на представената документация /годишен отчет на УНСС за 2015 г., годишен отчет на УНСС и поделения за 2015 г., обяснителни записки към годишния отчет за изпълнението на бюджета на УНСС и УНСС и поделения за 2015 г. и приложения/.

Въз основа на резултатите от проверката и тяхното обсъждане, Контролният съвет прие становище с констатации и заключение относно обекта на контрол.

 

І. Констатации:

1. При изготвянето на Отчета за изпълнението на бюджета на УНСС и УНСС и  поделения за 2015 г. са спазени изискванията на  Закона за публичните финанси, Закона за счетоводството,  ДДС №16 от 23.12.2015 г. за Годишното счетоводно приключване на бюджетните организации за 2015 година и някои въпроси свързани с отчетността през 2016 г. и ДДС №14 от 21.12.2015 г. относно изготвянето и представянето на отчетите за касовото изпълнение на бюджетите, на сметките за средства от ЕС и на сметките за чужди средства към 31.12. 2015 г., както и на  годишните оборотни ведомости за 2015 г.

2. Представените отчети отразяват вярно и точно изпълнението на бюджетния план за 2015 година.

3. Спазено е общото съотношение между приходите и разходите, като са налице и  реализирани икономии.

4. Приходите и разходите са отчетени в съответствие с параграфите на  Единната бюджетна класификация на приходите и разходите за 2015г. и са свързани с основната дейност на УНСС и поделенията - обучението на студенти и докторанти. С най висок относителен дял са следните приходи:

-          приходи от такси за обучение на студенти и докторанти – 13 539 000 лв.;

-          приходи от продажба на учебници и полиграфически услуги – 805 000 лв.;

-          приходи от кандидат студентски такси – 738 000 лв.;

5. Основната част от средствата са изразходвани  в следните направления:

-          осигуряване на обучението на студентите;

-          подобряване на условията за провеждане на учебния процес;

-          подобряване на условията на труд на персонала.

6. Реализираните приходи  от УНСС са в размер на 14 315 406 лева, или 100,65% от планираните. Реализираните приходи от УНСС и поделенията са в размер на 17 786 569 лева, или 93,65% от планираните.

7. Получените трансфери са отрицателна величина в размер на /13 435/[1]лв., в т. ч.:

-          стипендии от МОН по международни спогодби - 2 458  лв.;

-          средства по договор с фонд „Научни изследвания“ на МОН - /893/ лв.;

-          средства  от фонд „Научни изследвания“ на МОН за ИСК - /15 000/ лв.;

Предоставени са трансфери в размер на 120 938 лв. по договори ОП „ Развитие на човешките ресурси“ и по международни проекти от УНСС[2].

8. Получена е 100% от субсидията определена с ПМС №8/16.01.2015 г. - за изпълнение на ДБ на Република България за 2015 г. в размер на 18 448 200 лв.. Допълнително са получени 1 440 082 лв. с корекционни писма за увеличение на издръжката на обучението и други текущи разходи за научна дейност и издаване на учебници.

9. Осъществените разходи са в размер на 42 438 352 лв. Отчетено е намаление на разходите спрямо плана в размер на 917 451 лв. В известна степен то се дължи на:

-          преходен остатък 167 425 лв. за научна дейност, в т. ч. 313 лв. неусвоени средства за научни трудове;

-          не са усвоени 136 459 лв. за компютърна техника, в т. ч. 58 862 лв. по научноизследователски проекти;

-          не са усвоени 194 065 лв. по договори с фонд „Научни изследвания“ към МОН, които ще се разходват през 2016 г.;

-          включена е и дължима сума на МОН в размер на 207 288 лв. от годишното изравняване  на осигурителните вноски и ДФЛ за 2015 г. в резултат на централизираното им разплащане. Тази сума ще бъде преведена на МОН до 31.03. 2016 г.

 10. Паричните средства към края на отчетния период са в размер на 3 783 287 лв., в т. ч. 1 234 608 парични средства на УНСС; 683 341 лв. парични средства на ПССО; 4 658 лв. – парични средства на ИСК; 6 853 лв. – парични средства на издателски комплекс, 355 740 – парични средства на РЦДО Хасково, 49 лв. – парични средства на ИРП; 36 566 лв. – парични средства на  стол – ресторанта на УНСС. Левовата равностойност на валутата е  1  461 472 лв. в т. ч. на УНСС - 1 360 462 лв., на ИСК – 100 980 лв.

 

ІІ.Заключение

Въз основа на направените констатации, Контролният съвет приема, че изпълнението на бюджета е в рамките на заложените параметри с бюджет 2015 г.

 

            Становището е прието на заседание на Контролния съвет на 02.02.2016 г.

 

 

 [1] Тези средства са върнати остатъци по проекти /в скоби са посочени отрицателните величини/.

[2] Средствата представляват до финансиране със собствени средства, което се очаква да бъде възстановено.

 


СТАНОВИЩЕ

на Контролния съвет на УНСС


 ОТНОСНО:  Проектобюджета на УНСС и поделения за 2015 г.

 

 

Контролният съвет на УНСС, на основание чл. 34a, ал. 3, т. 2 от Закона за висшето образование и чл. 29, ал. 4, т. 2 от Правилника за дейността на УНСС, извърши проверка на представената документация /проект за бюджет на УНСС за 2015 г., проект за бюджет  на УНСС и поделения за 2015 г., обяснителна записка към проектите за бюджет и приложения/.

 

Въз основа на резултатите от проверката и тяхното обсъждане, Контролният съвет прие становище с констатации и заключение относно обекта на контрол.

 

І. Констатации:

1. Проектобюджетът на УНСС и неговите поделения е разработен на основание Закона за публичните финанси, Закона за държавния бюджет на Република България за 2015 г., ПМС № 8 от 16 януари 2015 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2015 г. и Закона за висшето образование.

С ПМС № 8 от 16 януари 2015 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2015 г. се запазва базовия норматив за издръжка на обучението на един учащ в размер на 693 лв.

 

2. При планирането на  приходите от такси за обучение на докторанти и студенти са съобразени очакваният брой докторанти за 2015 г., записаните студенти за учебната 2014/2015 г.,  очакваният брой студенти за зимния семестър на 2015/2016 г., съобразен с план – приема, утвърден на АС №6/03.12.2014 г.  и размерът на таксите определен в ПМС №3 от 15.01.2014 г.

 

3. При планирането на приходите от административни и кандидатстудентски такси  за база са възприети реализираните такива през 2014 година, при запазване на размера на таксите.

 

4. С предвидените в проектобюджета разходи за 2015 година ще се осигури нормалното функциониране на УНСС и поделенията, ще се продължи инвестиционната програма насочена към подобряване на условията за учебен, научноизследователски и спортно – тренировъчен процес, както и подобряване на условията на труд на работещите в университета.

 

ІІ.Заключения:

1. Въз основа на направените констатации, Контролният съвет приема, че проектът за бюджет на УНСС и неговите поделения за 2015 година е добре структуриран и балансиран в приходната и в разходната му част.

 

2. При разработването на бюджета са спазени  изискванията на Закона за публичните финанси,  Закона за държавния бюджет на Република България за 2015 г.  и ПМС № 8 от 16 януари 2015 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2015 г., Закона за висшето образование и специалните указания на министъра на финансите за изготвянето на бюджетите за предприятията от публичния сектор и държавните висши училища.

 

3. Не са констатирани незаконосъобразни действия във връзка с разработването на проекта, нито незаконосъобразни записвания в съдържанието на проекта.

 

Становището е прието от Контролния съвет в заседанието му от 10.02.2015 г.


 

СТАНОВИЩЕ

на Контролния съвет на УНСС

 

ОТНОСНО:  Отчета за изпълнението на бюджета на УНСС и УНСС и  поделения за 2014 г.

 

 

Контролният съвет на УНСС, на основание чл. 34a, ал. 3, т. 2 от Закона за висшето образование и чл. 29, ал. 4, т. 2 от Правилника за дейността на УНСС, извърши проверка на представената документация /годишен отчет на УНСС за 2014 г., годишен отчет на УНСС и поделения за 2014 г., обяснителни записки към годишния отчет за изпълнението на бюджета на УНСС и УНСС и поделения за 2014 г. и приложения/.

Въз основа на резултатите от проверката и тяхното обсъждане, Контролният съвет прие становище с констатации и заключение относно обекта на контрол.

 

І. Констатации:

1. При изготвянето на Отчета за изпълнението на бюджета на УНСС и УНСС и  поделения за 2014 г. са спазени изискванията на  Закона за публичните финанси, Закона за счетоводството и ДДС №16 от 13.12.2014 г. за Годишното счетоводно приключване на бюджетните организации за 2014 година и някои въпроси свързани с отчетността през 2015 г.

2. Представените отчети отразяват вярно и точно изпълнението на бюджетния план за 2014 година.

3. Спазено е общото съотношение между приходите и разходите, като са налице и  реализирани икономии.

4. Приходите и разходите са отчетени в съответствие с параграфите на  Единната бюджетна класификация на приходите и разходите за 2014г. и са свързани с основната дейност на УНСС и поделенията - обучението на студенти и докторанти. С най висок относителен дял са следните приходи:

-          приходи от такси за обучение на студенти и докторанти;

-          приходи от кандидат студентски такси;

-          приходи от продажба на учебници и полиграфически услуги.

5. Основната част от средствата са изразходвани  в следните направления:

-          осигуряване на обучението на студентите;

-          подобряване на условията за провеждане на учебния процес;

-          подобряване на условията на труд на персонала.

6. Реализираните приходи  от УНСС са в размер на 15 044 748 лева. Планът за собствените приходи от такси за обучение, продажби на услуги, стоки и продукция, наеми и лихви е преизпълнен с общо 75 741 лв.

7. Получените трансфери са в размер на 142 141 лв., в т. ч. стипендии от МОН по международни спогодби - 4 658 лв., средства по договор с фонд „Научни изследвания“ на МОН - 137 513 лв. (от които 122 513 лв. са преведени по сметката на УНСС в края на м. декември 2014 г. и са предвидени в плана за 2014 г., но ще бъдат разходвани през 2015 година).

8. Получена е 100% от субсидията определена с ПМС №3/15.01. 2014 г. - за изпълнение на ДБ на Република България за 2014 г. в размер на 22 885 307 лв., в това число 4 932 000 лв. за възстановяване на новия корпус на УНСС. Допълнително са получени 1 408 307 лв. с корекционни писма за увеличение на издръжката на обучението и други текущи разходи за научна дейност и издаване на учебници.

9. Осъществените разходи са в размер на 34 683 848 лв. Отчетено е намаление на разходите спрямо плана в размер на 3 015 207 лв. Значителна част от намалението - 1 736 427 лв. е в следствие на недовършения ремонт на нов корпус. Налице са и неусвоени средства за придобиване на  компютърна   техника, оборудване и стопански инвентар - 148 316 лв., които ще бъдат ползвани през 2015 г., в състава на намалението е и дължима сума на МОН  от годишно изравняване на осигурителни вноски и ДФЛ за 2014 г в размер на 118 069 лв.  Икономията за средства за издръжка е в размер на 706 112 лв. 

 10. Паричните средства към края на отчетния период са в размер на 4 488 900 лв., в т. ч. 2 798 076 парични средства на УНСС;  244 017 лв. - средства по проекти финансирани от фонд “Научни изследвания” на МОН, 52 067 лв. от Международни проекти, 56 193 лв.  от съфинансиране на международни проекти от МОН и (35 982) лв. от ОП „Развитие на човешките ресурси“,  1 374 529 лв. са средствата на поделенията.  Левовата равностойност на валутата е  1 608 939 лв. в т. ч. на УНСС - 1 417 652 лв., на ИСК – 191 287 лв.

 

ІІ.Заключение

Въз основа на направените констатации, Контролният съвет приема, че изпълнението на бюджета е в рамките на заложените параметри с бюджет 2014 г.

 

Становището е прието от Контролния съвет в заседанието му от 10.02.2015 г.


СТАНОВИЩЕ

на Контролния съвет на УНСС


ОТНОСНО:  Проектобюджета на УНСС и поделения за 2014 г.

 

 

Контролният съвет на УНСС, на основание чл. 34a, ал. 3, т. 2 от Закона за висшето образование и чл. 29, ал. 4, т. 2 от Правилника за дейността на УНСС, извърши проверка на представената документация /проект за бюджет на УНСС за 2012 г., проект за бюджет  на УНСС и поделения за 2014 г., обяснителна записка към проектите за бюджет и приложения/.

 

Въз основа на резултатите от проверката и тяхното обсъждане, Контролният съвет прие становище с констатации и заключение относно обекта на контрол.

 

І. Констатации:

1. Проектобюджетът на УНСС и неговите поделения е разработен на основание Закона за публичните финанси /в сила от 01.01.2014 г./, Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 г., ПМС № 3 от 15 януари 2014 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2014 г. и Закона за висшето образование.

 

2. При планирането на  приходите от такси за обучение на докторанти и студенти са съобразени очакваният брой докторанти за 2014 г., записаните студенти за учебната 2013/2014 г.,  очакваният брой студенти за зимния семестър на 2014/2015 г., съобразен с план – приема, утвърден на АС №5/11.12.2013 г.  и размерът на таксите определен в ПМС №3 от 15.01.2014 г. /с това постановление за изпълнение на ДБ се запазва базовия норматив за издръжка на обучението на един учащ в размер на 693 лв./.

 

3. При планирането на приходите от административни и кандидатстудентски такси  за база са възприети реализираните такива през 2013 година, при запазване на размера на таксите.

 

4. С предвидените в проектобюджета разходи за 2014 година ще се осигури нормалното функциониране на УНСС и поделенията, ще се продължи инвестиционната програма насочена към подобряване на условията за учебен, научноизследователски и спортно – тренировъчен процес, както и подобряване на условията на труд на работещите в университета.

 

 ІІ.Заключения:

1. Въз основа на направените констатации, Контролният съвет приема, че проектът за бюджет на УНСС и неговите поделения за 2014 година е добре структуриран и балансиран в приходната и в разходната му част.

 

2.При разработването на бюджета са спазени  изискванията на Закона за публичните финанси /в сила от 01.01.2014 г./, Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 г.  и ПМС № 3 от 15 януари 2014 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2014 г., и Закона за висшето образование и специалните указания на министъра на финансите за изготвянето на бюджетите за предприятията от публичния сектор и държавните висши училища.

 

3. Не са констатирани незаконосъобразни действия във връзка с разработването на проекта, нито незаконосъобразни записвания в съдържанието на проекта.

 

 


СТАНОВИЩЕ

на Контролния съвет на УНСС

 

ОТНОСНО:  Отчета за изпълнението на бюджета на УНСС и УНСС и  поделения за 2013 г.

 

 

Контролният съвет на УНСС, на основание чл. 34a, ал. 3, т. 2 от Закона за висшето образование и чл. 29, ал. 4, т. 2 от Правилника за дейността на УНСС, извърши проверка на представената документация /годишен отчет на УНСС за 2013 г., годишен отчет на УНСС и поделения за 2013 г., обяснителни записки към годишния отчет за изпълнението на бюджета на УНСС и УНСС и поделения за 2013 г. и приложения/.

Въз основа на резултатите от проверката и тяхното обсъждане, Контролният съвет прие становище с констатации и заключение относно обекта на контрол.

 

І. Констатации:

1. Представените отчети отразяват вярно и точно изпълнението на бюджетния план за 2013 година.

2. Спазено е общото съотношение между приходите и разходите, като са налице и  реализирани икономии.

3. Приходите и разходите са отчетени в съответствие с параграфите на  Единната бюджетна класификация на приходите и разходите за 2013 г. и са свързани с основната дейност на УНСС и поделенията - обучението на студенти и докторанти. С най висок относителен дял са следните приходи:

-          приходи от такси за обучение на студенти и докторанти;

-          приходи от кандидат студентски такси;

-          приходи от продажба на учебници и полиграфически услуги.

4. Основната част от средствата са изразходвани  в следните направления:

-          осигуряване на обучението на студентите;

-          подобряване на условията за провеждане на учебния процес;

-          подобряване на условията на труд на персонала.

5. Отчетено е намаление на разходите спрямо плана за 2013 година.

6. Реализираните приходи  от УНСС, превишават заложените в бюджета разходи.

7. Паричните средства на УНСС и поделения към края на отчетния период са в размер на 2 843 206 лева, в т. ч.:

 • УНСС                                         - 1 349 665 лв.;
 • ПССО                                         -    815 963 лв.;
 • ИСК                                            -        9 911 лв.;
 • Издателски комплекс               -    181 972 лв.;
 • РЦДО – Хасково                       -    481 016 лв.;
 • ИРП                                            -             49 лв.;
 • Стол-ресторант                          -        4 630 лв.

8. Паричните   средства   на  УНСС  към  края  на  отчетния  период  са  в размер  на

1 349 665 лева, в т. ч. средства с целево предназначение:

 • От фонд „Научни изследвания“ на МОН и структурни фондове - 371 663 лв.;
 • От Международни проекти                                                              -   45 398 лв.

 

ІІ.Заключение

Въз основа на направените констатации, Контролният съвет приема, че изпълнението на бюджета е в рамките на заложените параметри с бюджет 2013 г.

 

Становището е прието от Контролния съвет на 17.02.2014 г. 


СТАНОВИЩЕ

на Контролния съвет на УНСС


ОТНОСНО:  Проектобюджета на УНСС и УНСС и поделения за 2013 г.

 

Контролният съвет на УНСС, на основание чл. 34a, ал. 3, т. 2 от Закона за висшето образование и чл. 29, ал. 4, т. 2 от Правилника за дейността на УНСС, извърши проверка на представената документация /проект за бюджет на УНСС за 2013 г., проект за бюджет  на УНСС и поделения за 2013 г., обяснителни записки към проектите за бюджет и приложения/.

Въз основа на резултатите от проверката и тяхното обсъждане, Контролният съвет в  свое заседание от 12.02.2013 г. прие становище с констатации и заключение относно обекта на контрол.

 

І. Констатации:

1. Проектобюджетът на УНСС и неговите поделения е разработен на основание Закона за държавния бюджет на Република България за 2013 г., Закона за устройство на държавния бюджет, ПМС №1/09.01.2013 г. за изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2013 г. и Закона за висшето образование.

2. При планирането на  приходите от такси за обучение на докторанти и студенти са съобразени очакваният брой докторанти за 2013 г., записаните студенти за учебната 2012/2013 г., очаквания брой студенти за зимния семестър на учебната 2013/2014 г., съобразен с план – приема, утвърден на Решение на АС №6/05.12.2012 г. и размера на таксите определен в ПМС №1 от 09.01.2013 г.

3. При планирането на приходите от административни и кандидатстудентски такси  за база са възприети реализираните такива през 2012 година, при запазване на размера на таксите.

4. С предвидените в проектобюджета разходи за 2013 година ще се осигури нормалното функциониране на УНСС и поделенията, ще се продължи инвестиционната програма насочена към подобряване на условията за учебен, научноизследователски и спортно – тренировъчен процес, както и подобряване на условията на труд на работещите в университета.

 

ІІ.Заключения:

1. Въз основа на направените констатации, Контролният съвет приема, че проектът за бюджет на УНСС и неговите поделения за 2013 година е добре структуриран и балансиран в приходната и в разходната му част.

2.При разработването на бюджета са спазени  изискванията на Закона за държавния бюджет на Република България за 2013 г., Закона за устройство на държавния бюджет, ПМС №1/09.01.2013 г. за изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2013 г., Закона за висшето образование и специалните указания на министъра на финансите за изготвянето на бюджетите за предприятията от публичния сектор и държавните висши училища.

3. Не са констатирани незаконосъобразни действия във връзка с разработването на проекта, нито незаконосъобразни записвания в съдържанието на проекта.


СТАНОВИЩЕ

на Контролния съвет на УНСС

 

ОТНОСНО:  Отчета за изпълнението на бюджета на УНСС и УНСС и  поделения за 2012 г.

 

Контролният съвет на УНСС, на основание чл. 34a, ал. 3, т. 2 от Закона за висшето образование и чл. 29, ал. 4, т. 2 от Правилника за дейността на УНСС, извърши проверка на представената документация /годишен отчет на УНСС за 2012 г., годишен отчет на УНСС и поделения за 2012 г., обяснителни записки към годишния отчет за изпълнението на бюджета на УНСС и УНСС и поделения за 2012 г. и приложения/.

Въз основа на резултатите от проверката и тяхното обсъждане, Контролният съвет в свое заседание от 12.02.2013 г. прие становище с констатации и заключение относно обекта на контрол.

 

І. Констатации:

1. Представените отчети отразяват вярно и точно изпълнението на актуализирания бюджетен план за 2012 г. приет с Решение на Академичния съвет на УНСС № 6 от 05.12.2012 година.

2. Спазено е общото съотношение между приходите и разходите, като са налице и  реализирани икономии.

3. Приходите и разходите са отчетени в съответствие с параграфите на  Единната бюджетна класификация на приходите и разходите за 2012 г. и са свързани с основната дейност на УНСС и поделенията - обучението на студенти и докторанти. С най висок относителен дял са следните приходи:

-          приходи от такси за обучение на студенти и докторанти;

-          приходи от кандидат студентски такси;

-          приходи от продажба на учебници и полиграфически услуги.

4. Основната част от средствата са изразходвани  в следните направления:

-          осигуряване на обучението на студентите;

-          подобряване на условията за провеждане на учебния процес;

-          подобряване на условията на труд на персонала.

5. Отчетено е намаление на разходите спрямо плана за 2012 година.

6. Реализираните приходи  от УНСС, превишават заложените в бюджета, като реалната икономия е в размер на 3 003 984 лева без средствата по международни проекти и по договори с фонд “Научни изследвания” към МОМН.

7. Паричните средства към края на отчетния период са в размер на 6 124 989 лева, в т.ч. 4 109 380 парични средства на УНСС; 572 997 - средства по проекти финансирани от фонд “Научни изследвания” на МОМН и структурни фондове; 1 442 612 - средства на поделенията.

 

ІІ.Заключение:

Въз основа на направените констатации, Контролният съвет приема, че изпълнението на бюджета е в рамките на заложените параметри с бюджет 2012 г.

 


СТАНОВИЩЕ

на Контролния съвет на УНСС


ОТНОСНО:  Проектобюджета на УНСС и поделения за 2012 година


Контролният съвет на УНСС, на основание чл. 34a, ал. 3, т. 2 от Закона за висшето образование и чл. 29, ал. 4, т. 2 от Правилника за дейността на УНСС, извърши проверка на представената документация /проект за бюджет на УНСС за 2012 г., проект за бюджет  на УНСС и поделения за 2012 г., обяснителни записки към проектите за бюджет и приложения/.

Въз основа на резултатите от проверката и тяхното обсъждане, Контролният съвет в свое заседание от 23.01.2012 г. прие становище с констатации и заключения относно обекта на контрол.

 

І. Констатации:

1. Проектобюджетът на УНСС и неговите поделения е разработен на основание Закона за държавния бюджет на Република България за 2012 г., Закона за устройство на държавния бюджет, ПМС №367/29.12.2011 г. за изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2012 г. и Закона за висшето образование.

2. При планирането на  приходите от такси за обучение на докторанти и студенти са съобразени очакваният брой докторанти за 2012 г., записаните студенти за учебната 2011/2012 г., които се приемат като база и за зимния семестър на учебната 2012/2013 г. и размера на таксите определен в ПМС №127 от 12.05.2011 г.

3. При планирането на приходите от административни и кандидатстудентски такси  за база са възприети реализираните такива през 2011 година, при запазване на размера на таксите.

4. С предвидените в проектобюджета разходи за 2012 година ще се осигури нормалното функциониране на УНСС и поделенията, ще се продължи инвестиционната програма насочена към подобряване на условията за учебен, научноизследователски и спортно – тренировъчен процес, както и подобряване на условията на труд на работещите в университета.

 

ІІ.Заключения:

1. Въз основа на направените констатации, Контролният съвет приема, че проектът за бюджет на УНСС и неговите поделения за 2012 година е добре структуриран и балансиран в приходната и в разходната му част.

2.При разработването на бюджета са спазени  изискванията на Закона за държавния бюджет на Република България за 2012 г., Закона за устройство на държавния бюджет, ПМС №367/29.12.2011 г. за изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2012 г., Закона за висшето образование и специалните указания на министъра на финансите за изготвянето на бюджетите за предприятията от публичния сектор и държавните висши училища.

3. Не са констатирани незаконосъобразни действия във връзка с разработването на проекта, нито незаконосъобразни записвания в съдържанието на проекта.

 
СТАНОВИЩЕ

на Контролния съвет на УНСС

 

ОТНОСНО:  Отчета за изпълнението на бюджета на УНСС и УНСС и  поделения за 2011 година

 

Контролният съвет на УНСС, на основание чл. 34a, ал. 3, т. 2 от Закона за висшето образование и чл. 29, ал. 4, т. 2 от Правилника за дейността на УНСС, извърши проверка на представената документация /годишен отчет на УНСС за 2011 г., годишен отчет на УНСС и поделения за 2011 г., обяснителни записки към годишния отчет за изпълнението на бюджета на УНСС и УНСС и поделения за 2011 г. и приложения/.

Въз основа на резултатите от проверката и тяхното обсъждане, Контролният съвет в свое заседание от 23.01.2012 г. прие становище с констатации и заключение относно обекта на контрол.

 

І. Констатации:

1. Представените отчети отразяват вярно и точно изпълнението на бюджетния план за 2011 година.

2. Спазено е общото съотношение между приходите и разходите, като са налице и  реализирани икономии.

3. Приходите и разходите са отчетени в съответствие с параграфите на  Единната бюджетна класификация на приходите и разходите за 2011 г. и са свързани с основната дейност на УНСС и поделенията - обучението на студенти и докторанти. С най висок относителен дял са следните приходи:

-          приходи от такси за обучение на студенти и докторанти;

-          приходи от кандидат студентски такси;

-          приходи от продажба на учебници и полиграфически услуги.

4. Основната част от средствата са изразходвани  в следните направления:

-          осигуряване на обучението на студентите;

-          подобряване на условията за провеждане на учебния процес;

-          подобряване на условията на труд на персонала.

5. Отчетено е намаление на разходите спрямо плана за 2011 година.

6. Реализираните приходи от УНСС, превишават заложените в бюджета, като реалната икономия е в размер на 4 190 507 лева.

 

ІІ.Заключение:

Въз основа на направените констатации, Контролният съвет приема, че изпълнението на бюджета е в рамките на заложените параметри с бюджет 2011 г.