Контролен съвет

Обновено: четвъртък, 05 април 2018 10:05

Препоръки (Архив)

 

ПРЕПОРЪКИ

 

на Контролния съвет на УНСС

относно организацията и работата на проведените през 2017 г.

общи събрания на УНСС и на факултети

 

            I.Общо събрание на УНСС

            1. Контролният съвет за пореден път прави препоръка за прецизност при оформянето на титула на списъците на членовете на Общото събрание от квотата на нехабилитираните преподаватели и на служителите, предоставени на ректора на УНСС за утвърждаване, по отношение правилното сочене на статута им - „членове на Общото събрание”, а не „делегати на Общото събрание”. Този статут трябва ясно да се изписва в титула на четирите списъка на представителните групи в структурата на Общото събрание.

            2. Докладът на Председателя на Студентския съвет, за номиниране на кандидати за избор на членове на Академичния съвет от квотата на студентите и докторантите, да се придружава от документи, които удостоверяват процедурата за номиниране и реда за нейното спазване.

            3. Удостоверяването на статута на обучаеми на студенти и докторанти, кандидати за избор в колективни органи на УНСС да става с прилаган за целта документ по образец на университета („Удостоверение”), съдържащ необходимата конкретна информация относно статута и текущото състояние на обучаемите.

            4. Числеността и съставът на Комисията по преброяването при явното гласуване, да се предлагат и гласуват от Общото събрание преди предлагането и гласуването на частични промени в избраните постоянни работни комисии на Общото събрание. 

            5. Докладът на Председателя на Комисията по предложенията трябва да предшества представянето на правилата за гласуване, предложени от председателя на Комисията по изборите.

            6. Докладът на Председателя на Комисията по изборите и протокола на Комисията по изборите за изборните резултати, да се подготвят прецизно, като отразяват вида на изборите, начина на гласуване и други обстоятелства по конкретната изборна процедура.

            7. Да продължи работата по програмното, техническото и информационното осигуряване и по процедурата за осъществяване на електронното гласуване, с оглед прилагането му и при пълни избор на органи на УНСС и на факултети.

 

            II.Общи събрания на факултети

            1. Докладът до ректора на УНСС за утвърждаване на списъчния състав на членовете на Общото събрание на факултета се подава от Председателя на Общото събрание на факултета, а не от декана на факултета.

            2. Редуцирането на списъчния състав на Общото събрание при провеждане на неговите заседания, да се извършва при условията и по реда на чл. 36а, ал. 2 на ЗВО.

            3. При определянето на кворума в заседания на Общото събрание и на вота за избор на представители в органи на управление, стриктно да се спазват разпоредбите на чл. 32, ал. 3 и 5 от ПДУНСС за кворум и за вземане на решения.

            4. Съставите на работните комисии на Общото събрание на факултета да се гласуват само от събранието, като предложения за числен и персонален състав могат да се правят с решение на Факултетния съвет, както и от всеки член на Общото събрание в хода на обсъждане на съставите. След като са избрани за постоянни работни органи на Общото събрание за целия му мандат, на следващи заседания на Общото събрание се гласуват само промени - еднократни - за конкретното заседание или постоянни - до края на мандата на Общото събрание.

            5. Докладите на ръководителите на катедри, съдържащи номинации за попълване състава на Факултетния съвет да се адресират до Председателя на Комисията по предложенията към Общото събрание на факултета, когато тази комисия е избрана като постоянен работен орган на събранието и с копие до Председателя на Общото събрание.

            6. Докладът на Председателя на Студентския съвет за избраните членове на Общото събрание на факултета от квотата на студентите и докторантите да се придружава с копие от протокола на органа, провел избора.

            7. В случаите, когато член на Факултетния съвет изгуби качество, въз основа на което е избран, освобождаването му от състава на колективния орган става автоматично, без да е необходимо гласуване на решение за освобождаване от органа, който го е избрал.

            8. При осъществяване на избори на членове на колективни органи, не се допуска предварителното определяне статута на лицата, които ще бъдат избрани (редовни и резервни членове). Този статут се определя след провеждането на изборите, въз основа на резултатите, получени от гласуването.  

            9. Към доклада на Председателя на Комисията по изборите да се прилага и протокола за резултатите от проведените избори.

            10. Върху официалните документи, отразяващи работата на събранието да не се правят странични записки, бележки и други отразявания, което може да опорочи тяхната достоверност.

            11. Документите, въз основа на които Контролният съвет извършва проверки за законосъобразност, да се предоставят на определения член на Контролния съвет в указаните за това срок и окомплектованост.

 

ПРЕПОРЪКИ

 

на Контролния съвет на УНСС

за организираните и проведени Общи събрания на факултети през 2016 г.

 

 1.  Решението на Факултетния съвет за свикване на Общото събрание задължително трябва да съдържа дата, час и дневен ред на заседанието. В случаите, когато се извършва актуализация на числеността, на списъчния и структурен състав на Общото събрание, решението трябва да съдържа още и реда за организиране на актуализацията, съгласно чл. 35, ал. 1, т. 11 на ПДУНСС.
 2. Факултетният съвет не избира работни органи на Общото събрание на факултета - Мандатна комисия, Комисия по предложенията и Комисия по изборите, а само определя проект на състави и председатели на комисиите, които се предлагат на Общото събрание за избор. 
 3. Докладите на Председателя на студентския съвет за избор на студенти и докторанти за представители в Общите събрания на факултети, да се придружава с протокол от работата на органа, осъществил избора.
 4. Докладите на ръководителите на катедри, съдържащи номинации за попълване състава на Факултетен съвет да се адресират до Председателя на Комисията по предложенията към Общото събрание на факултета, когато тази комисия е избрана като постоянен работен орган на събранието, с копие до Председателя на Общото събрание.
 5. В поканата до членовете на Общото събрание за неговото свикване, да се посочва и датата на нейното изпращане, съответно съобщаване или огласяване по друг начин.
 6. Определянето на кворума за редовност на Общото събрание и необходимия брой положителни гласове за осъществяването на избор да стават при строго спазване на императивните правила на чл. 36а, ал. 2 и 3 на Закона за висшето образование и чл. 32, ал. 3 и 5 на ПДУНСС.
 7. В случаите, когато член на Факултетния съвет изгуби качество, въз основа на което е избран или изгуби способността да бъде негов член, освобождаването му от състава на колективния орган става автоматично, без да е необходимо Общото събрание да гласува решение за неговото освобождаване.
 8. Контролният съвет счита, че статут на резервен/и член/ове се придобива при провеждането на избори за редовни членове на колективния орган, при определени условия (получаване на необходимия брой гласове за осъществен избор, но с попълнена квота), съответно не следва да се провежда самостоятелен избор само за резервен член на колективен орган, без да са налице предпоставките за това.
 9. Докладът на Председателя на Комисията по предложенията задължително трябва да съдържа и информация за извършена проверка за съответствие на кандидата за избор, с изискванията за заемане на съответната изборна длъжност.
 10. Преди провеждането на избори на органи за управление на факултета, Председателят на Комисията по изборите задължително представя правилата за гласуване и за осъществяване на избора, които се приемат с решение на Общото събрание.
 11. Докладите на председателите на работните органи на Общите събрания да се подготвят коректно, пълно, точно и прецизно, с конкретни данни, а не чрез буквално възпроизвеждане на предложени от Контролния съвет образци на доклади, вкл. с пояснителните текстове в тях.
 12. Копията на документите, които се предоставят на Контролния съвет с Предавателно-приемателния протокол за осъществяване на проверките за законосъобразност, задължително да се заверяват с подпис на Председателя/Зам.-председателя на Общото събрание до изписан гриф „Вярно с оригинала”. 
 1. Докладът на Председателя на Комисията по изборите до Общото събрание да се придружава с Протокол за работата на Комисията по изборите, подписан от всички нейни членове.
 1. Контролният съвет намира за обезпокоително слабото присъствие на студентите и докторантите - членове на Общите събрания на факултети в техните заседания. В тази връзка, препоръчва на Студентския сенат и на Председателя на Студентския съвет да анализират причините за отсъствието и да предприемат мерки за повишаване активността на студентите и докторантите - членове на Общите събрания на факултети за участие в техните заседания и работа, а на председателите и зам.-председателите на Общите събрания на факултети, да упражнят контрол за предприетите мерки и тяхното изпълнение.

 

 


 

ПРЕПОРЪКИ

на Контролния съвет на УНСС

във връзка с избори на ръководни органи на факултетите

Препоръки 2015 г.

 

 1. При актуализирането на структурния състав на общите събрания на факултетите стриктно да се спазват изискванията на ЗВО и на Правилника за дейността на УНСС за квоти на формиращите го представителни групи.
 2. Протоколите на Комисиите по изборите да се оформят като протоколи от работата на  самите комисии, а не като протоколи от заседание на общите събрания на факултетите.
 3. В сайтовете на факултетите, в които това все още не е направено, да се постави информация за Председателите и за Зам.-председателите на общите събрания на факултетите.
 4. При формирането на представителството на студентите и докторантите, членове на общите събрания на факултетите, да се осигурява балансирано представителство на студентите от всички специалности към съответния факултет.
 5. При конституирането и/или при актуализирането на списъчния състав на общите събрания на факултетите да се осигурява представителство и на докторантите, обучавани към съответния факултет.
 6. Предоставяните от Председателя на Студентския съвет списъци на представителите на студентите и докторантите, членове на общите събрания на университета и неговите факултети, да се придружават от доказателства за проведените избори и да се оформят като документ със съответното предназначение.
 7. Да се осигури по-добра информираност на студентите и докторантите, членове на общите събрания на факултетите, за предстоящи заседания на Общите събрания.

 

ПРЕПОРЪКИ

на Контролния съвет на УНСС

във връзка с избори на ръководни органи на факултетите

Препоръки 2014 г.

 

 1. В подсайта на съответния факултет да се посочат имената на председателя и на зам.-председателя на Общото събрание на факултета с координати за комуникация.
 2. В случай, че не се прилага квотен принцип за представителството на дадена група в Общото събрание на факултета (напр. административния персонал) и не се налага промяна в списъчния състав на вече избраните представители, не се провежда събрание за избор и нови избори.
 3. Неправилно са оформени документите на председателя на Студентския съвет за представителите на студентите и докторантите в Общите събрания на факултетите и реда за тяхното определяне. Председателят на Студентския съвет да следи стриктно за легитимното и своевременно актуализиране на списъчния състав на представителите на студентите и докторантите в Общите събрания на факултетите.
 4. Поради слабо присъствие на студентите и докторантите-членове на Общите събрания на факултетите, да се потърсят причините и да се предприемат мерки за активизиране на участието, за да не се застрашава кворума на провежданите заседания на Общите събрания в бъдеще.
 5. В състава на работните комисии на Общото събрание на факултета да не се включват членове, които не присъстват на заседанието му.
 6. Неправилно е да се ограничава броя на кандидатите от изборните листи, за които да се гласува, до броя на лицата, които трябва да бъдат избрани за заемане на съответната изборна длъжност.
 7. Докладите на избраните от Общото събрание на факултета работни комисии трябва да се адресират до Общото събрание, да се изготвят прецизно и с необходимото по предназначението им съдържание.
 8. Докладът на Комисията по предложенията трябва да включва констатация за това, че предлаганите за избор лица отговарят на изискванията за заемане на съответната изборна длъжност по чл. 26, ал. 7, чл. 31, ал. 2 на ЗВО, чл. 34, ал. 2 на ПДУНСС и др. (работа на основен трудов договор в УНСС, възраст, мандат, статут на действащи обучаеми или др. в зависимост от конкретните изисквания).
 
 

 Препоръки 2013 г.

 

 1. След конструирането на Общото събрание на факултета и встъпването му в четиригодишния си мандат, то работи в определената от Факултетния съвет численост, списъчен състав и квоти на представителните общности. Преди следващо заседание на Общото събрание, Факултетният съвет взема решения за актуализиране състава на събранието само когато са настъпили промени в броя на членовете на Общото събрание, изискващи актуализиране и на списъчния му състав, при запазване на приетите квоти, съгласно чл. 36а, ал. 4 от ЗВО и чл. 31, ал. 4 от ПДУНСС.
 2. Да се проявява стриктност в датите, отразяващи хронологията на процедурите по формиране и свикване на Общото събрание.
 3. Докладът до ректора за утвърждаване на списъчния състав на новоформирано Общо събрание на факултет или на промени в списъчния му състав преди следващо заседание, да се прави от председателя на Общото събрание на факултета.
 4. Определянето на кворума за редовност на заседание на Общото събрание трябва да се извършва на основание редуцирания списъчен състав, съгласно чл. 36а, ал. 1 и 2 от ЗВО и чл. 32, ал. 3 от ПДУНСС.
 5. Да не се изземват взаимно функциите на специализираните работни комисии на Общото събрание.
 6. Броят на лицата, за които може да се гласува при избора на членове на Факултетния съвет, да не се ограничава чрез приетата численост на съвета и нейното разпределение по представителни групи. 

Всички доклади на избраните от Общото събрание работни комисии да се съставят във форма и със съдържание, изисквани към тези документи (адресат, титул, съдържание, основания за извършената работа и направените заключения и др.) и да се подписват от председателя, а при необходимост - и от членовете на комисията.

    


 

ПРЕПОРЪКИ

на Контролния съвет на УНСС

във връзка с избори на ръководни органи на факултетите

 

            Препоръки 2012 г.

 

 1. Въпросите свързани с формирането и работата на Общото събрание, които се от компетенциите на Факултетния съвет да се разглеждат в самостоятелна точка на дневния ред. Факултетните съвети да вземат изрично решение за формирането на новите Общи събрания, с които да се определят техния числен и структурен състав, съгласно чл. 26, ал. 4 от ЗВО и чл. 31, ал. 3 на ПДУНСС. Решенията да съдържат реда на организиране на процедурата по формиране на Общото събрание с отговорните лица. За всяко заседание на Общото събрание да се определя деня, мястото и дневния му ред.
 2. Студентският съвет да оформя документите си с избраните представители на студентите и докторантите в Общите събрания на факултетите и с предложенията за членове на Факултетния съвет като доклади, адресирани до компетентните органи и придружени с доклади от председателите на събранията и препис-извлечения от протоколите на събранията/заседанията на които са взети съответните решения.
 3. При определяне на списъчния състав на Общите събрания на факултетите от квотата на студентите и докторантите, да се осигурява по-добър баланс в представителството от различните специалности.
 4. Изборът на членове на Общите събрания на факултетите от представителната група на служителите (когато тя се формира на квотен принцип) да се удостоверява с доклад от председателя на събранието, придружен с протокол от проведеното събрание за избор на представители.
 5. В работните комисии на Общите събрания на факултетите да не се включват членове на Общото събрание, които не присъстват на заседанието му.
 6. Докладите на Мандатните комисии задължително да се придружават от списък на членовете на ОС, които са се регистрирали (лично срещу подпис) за участие в неговото заседание.
 7. В докладите на Комисиите по предложенията да се съдържат констатации относно обстоятелството дали всяко от предлаганите лица за декан, Председател и Заместник председател на Общото събрание и членове на Факултетния съвет отговаря на изискванията на ЗВО, ЗРАСРБ и ПДУНСС за съответната изборна длъжност, за която е предложено лицето.
 8. В листата за избор на членове на Факултетния съвет да не се включва избраният декан. Съгласно чл. 26, ал. 9, т. 2 от ЗВО и чл. 34, ал. 3, т. 2 от ПДУНСС деканът е член на Факултетния съвет по право.
 9. Всички копия на документи, удостоверяващи реда за формиране на Общите събрания на факултетите, тяхното свикване, работа, организацията и провеждането на избори, да се предават своевременно и в окомплектован вид на Контролния съвет с Предавателно-приемателен протокол (по образец).