Контролен съвет

Обновено: вторник, 07 февруари 2017 8:56

Доклади (Архив)

Съгласно чл. 34а, ал. 3, т. 1 от Закона за висшето образование и чл. 29, ал. 4, т. 1 от Правилника за дейността на УНСС, Контролният съвет на УНСС проверява законосъобразността на изборите за ръководни органи на университета и на негови основни звена и докладва на Академичния съвет за резултатите от проверката.

            Проектите на доклади за законосъобразност на изборите се подготвят от членове на Контролния съвет, по предварително разпределение. Проверките се извършват на основата на изисквани от Контролния съвет документи (виж „Документи” - „Предавателно-приемателни протоколи”) и въз основа на други източници на обективна информация.

            Проектите на доклади се обсъждат и приемат на заседания на Контролния съвет. Приетите доклади  съдържат констатации, заключения и препоръки, насочени към подобряване на организацията и работата по провеждане на изборите на ръководни органи.

            Резултатите от проверките се докладват от Председателя на Контролния съвет пред Академичния съвет в негово заседание. Пълните текстове на докладите се предават на Ректора на УНСС. Копия от докладите за законосъобразност на избора на ръководни органи на основни звена на УНСС се предават на ръководителите на съответните звена.

 


Доклад на Контролния съвет на УНСС от 10.02.2015 г.

за законосъобразност на заседанието на Общото събрание на УНСС,проведено на 17.12.2014 година


          Контролният съвет на УНСС на свое заседание от 10.02.2015 г. обсъди и прие и доклад за законосъобразност на актуализирането състава на Общото събрание на УНСС и на заседанието му, проведено на 17.12.2014 г.

Приетият доклад е представен от Председателя на Контролния съвет пред Академичния съвет в заседанието му от 11.02.2015 г.

Заключенията на Контролния съвет са за:

 1. Законосъобразност на актуализирането на състава на Общото събрание на УНСС.
 2. Законосъобразност на свикването и провеждането на заседанието на Общото събрание на 17.12.2014 г.

            Пълният текст на доклада е предоставен на Ректора на УНСС и на Председателя на Общото събрание на УНСС.

 


Доклад на Контролния съвет на УНСС от 10.02.2015 г.

за законосъобразност на заседанията на Общите събрания на факултети и на проведените от тях частични избори за попълване състава на факултетни съвети и за избор на декан

           

             Контролният съвет на УНСС на свое заседание от 10.02.2015 г. обсъди и прие доклади за законосъобразност на актуализирането състава на общите събрания на „Юридически факултет”, „Общоикономически факултет”, ”Бизнес факултет”, „Финансово-счетоводен факултет“, факултет „Икономика на инфраструктурата“, факултет „Приложна информатика и статистика“, и факултет "Международна икономика и политика", на техните заседания, проведени съответно на 10.12.2014 г., 02.12.2014 г., 09.12.2014 г., 24.11.2014 г., 03.12.2014 г., 25.11.2014 г., 17.12.2014 г. и на 27.01.2015 г., както и на проведените частични избори за попълване състава на факултетните съвети и на проведен избор на декан на факултет "Международна икономика и политика"  в заседанието на Общото събрание от 17.12.2014 г.

            Приетите доклади са представени от Председателя на Контролния съвет пред Академичния съвет в заседанието му от 11.02.2015 г.

            Заключенията на Контролния съвет са за:

 1. Законосъобразност на актуализирането на съставите на общите събрания на факултетите.
 2. Законосъобразност на проведените заседания на общите събрания на факултетите.
 3. Законосъобразност на проведените частични избори за попълване състава на факултетните съвети.
 4. Законосъобразност на избора на декан на факултет "Международна икономика и политика".

            Контролният съвет честити на новоизбрания декан и на новоизбраните членове на факултетни съвети и им пожелава ползотворна работа!

            Пълните текстове на всички доклади са предоставени на Ректора на УНСС. Отделните доклади са предоставени на председателите на общите събрания на съответните факултети.


Доклад на Контролния съвет на УНСС от 12.02.2013 г.

за законосъобразност на частични избори на ръководни органи на УНСС

 

            Контролният съвет на УНСС на свое заседание от 12.02.2013 г. обсъди и прие доклад за законосъобразност на актуализирането на състава на Общото събрание на УНСС, на заседанието му от 17.12.2012 г. и на проведените частични избори за ръководни органи.

            Докладът е представен от проф. Виолета Цакова, Председател на Контролния съвет пред Академичния съвет в заседанието му от 13.02.2013 г.

            Заключенията на Контролния съвет са за:

 1. законосъобразност на актуализирането на състава на Общото събрание на УНСС;
 2. законосъобразност на свикването и провеждането на заседанието на Общото събрание на 17.12.2012 г.;
 3. законосъобразност на избора на втори Заместник-председател на Общото събрание;
 4. законосъобразност на проведените частични избори за попълване състава на Академичния съвет от квотата на хабилитираните преподаватели;
 5. неосъществен избор  за попълване състава на Академичния съвет от квотата на нехабилитираните преподаватели.

            Контролният съвет честити на новоизбрания Заместник-председател на Общото събрание и на новоизбрания член на Академичния съвет и им пожелава ползотворна работа!

            При обсъждането на организацията и хода на провеждане на заседанието на Общото събрание на УНСС на 17.12.2012 г., Контролният съвет установи:

 1. Налице е повишаване на административния капацитет при организацията по формирането на ръководните органи на УНСС и тяхната работа.
 2. Почти всички препоръки в доклада на Контролния съвет от 16.01.2012 г., са изпълнени. Контролният съвет преценява това обстоятелство като проявление от страна на ръководството на УНСС на модерно демократично управление, „чуваемост” към критиката и извличането на ползи от нея, желание и готовност за постигане на прецизност и съвършенство в работата, нагласа за ползотворно партниране с органи и структури в университета, диалогичност при търсенето на модела за утвърждаване на доброто име и позицията на УНСС в системата на висшето образование и сред висшите училища.

            На това основание Контролният съвет изразява своята благодарност към ръководството на УНСС за конструктивното партниране и съдействие в контрола върху дейностите в университета през първата година от мандата на двата изборни органа.

            Пълният текст на доклада е предоставен на Ректора на УНСС и е на разположение на интересуващите се в Контролния съвет.


Доклад на Контролния съвет на УНСС от 12.02.2013 г.

за законосъобразност на частични избори на ръководни органи на факултети

 

            Контролният съвет на УНСС на свое заседание от 12.02.2013 г. обсъди и прие доклади за законосъобразност на актуализирането на състава на Общите събрания на „Юридически факултет”, „Общоикономически факултет” и” Бизнес факултет”, на техните заседания, проведени съответно на 28.11.2012 г., 04.12.2012 г. и 18.12.2012 г., както и на произведените частични избори за попълване състава на факултетните съвети.

            Докладите са представени от проф. Виолета Цакова, Председател на Контролния съвет пред Академичния съвет в заседанието му от 13.02.2013 г.

            Заключенията на Контролния съвет са за:

 1. законосъобразност на актуализирането на съставите на общите събрания на факултетите;
 2. законосъобразност на проведените заседания на общите събрания на факултетите;
 3. законосъобразност на проведените частични избори за попълване състава на факултетните съвети.

            Контролният съвет честити на новоизбраните членове на факултетни съвети и им пожелава ползотворна работа!

            Пълните текстове на докладите са предоставени на Ректора на УНСС, на деканите на съответните факултети и са на разположение на интересуващите се в Контролния съвет.


  

Доклад на Контролния съвет на УНСС от 16.01.2012 г.

за законосъобразност на изборите на ръководни органи на УНСС


            Контролният съвет на УНСС на свое заседание от 16.01.2012 г. обсъди и прие доклад за законосъобразността на конституирането на Общото събрание на УНСС и изборите на ръководни органи на университета.

            Докладът е представен от доц. Виолета Цакова, Председател на Контролния съвет, на заседанието на Академичния съвет от 25.01.2012 г.

            Заключения на Контролния съвет:

 1. Общото събрание на УНСС е законосъобразно и може да взема решения.
 2. Изборът на Ректор на УНСС е законосъобразен.
 3. Изборът на Председател и на Заместник-председател на Общото събрание на УНСС е законосъобразен.
 4. Изборът на Академичен съвет е законосъобразен.

            Във връзка с процедурата по издигане на кандидатури за членове на Академичния съвет, Контролният съвет счита, че тя има не само правен аспект по който се е произнесъл, но и организационен, и етичен, които са от компетенциите на оправомощените органи: на Академичният съвет - за изпълнението на задачите, които е възложил на Комисията по предложенията и на Комисията по етика - за съблюдаване на етичните и академичните норми в работата на комисията.

            В хода на проверката Контролният съвет установи пропуски и слабости. Те не водят до нищожност или незаконосъобразност на проведените избори, но дават основание за препоръки. Направените от Контролния съвет препоръки са насочени към подобряване на организацията и процедурите по избор на ръководни органи на УНСС в бъдеще.

            Контролният съвет на УНСС честити на избраните еднолични и колективни ръководни органи на университета и им пожелава успешен мандат, спорна работа, мъдри и законосъобразни решения!

            Пълният текст на доклада е предоставен на Ректора на УНСС и е на разположение на интересуващите се в Контролния съвет.Доклад на Контролния съвет на УНСС от 16.01.2012 г.

за законосъобразност на изборите на ръководни органи на факултети на УНСС

 

            Контролният съвет на УНСС на свое заседание от 16.01.2012 г. обсъди и прие доклади за законосъобразността на конституирането на общите събрания на шест факултета и на проведените от тях избори за ръководни органи в края на 2011 година: „Юридически факултет”, „Финансово-счетоводен факултет”, факултет „Икономика на инфраструктурата”, „Бизнес факултет”, „Общоикономически факултет” и факултет „Международна икономика и политика”.

 

            Докладите са представени от доц. Виолета Цакова, Председател на Контролния съвет, на заседанието на Академичния съвет от 25.01.2012 г.

            Заключенията на Контролния съвет във всички доклади са за:

 1. законосъобразност на конституирането на Общите събрания на факултетите и на техните заседания;
 2. законосъобразност на изборите на декани, на председатели и на заместник-председатели на Общите събрания и на факултетни съвети.

            Докладите за законосъобразността на изборите на ръководни органи на всеки факултет са предоставени на деканите на факултети, с препоръка на Контролния съвет - да запознаят с тях членовете на Факултетния съвет и членовете на Общото събрание на факултета.

            Въз основа на допуснати и повтарящи се пропуски и слабости в работата по формиране на общите събрания на факултетите и проведените от тях избори на ръководни органи на факултети, Контролният съвет систематизира и представи пред Академичния съвет обобщени препоръки.

            Контролният съвет на УНСС честити на всички избрани еднолични и колективни ръководни органи на факултети и им пожелава успешен мандат, спорна работа, мъдри и законосъобразни решения!

            Пълният текст на общия доклад за всички факултети е предоставен на Ректора на университета и е на разположение на интересуващите се в Контролния съвет.Доклад на Контролния съвет на УНСС от 05.03.2012 г. 

за законосъобразност на частичните избори на ръководни органи на факултет

„Приложна информатика и статистика”

 

            Контролният съвет на УНСС на свое заседание от 05.03.2012 г. обсъди и прие доклад за законосъобразността на частичните избори на ръководни органи на факултет „Приложна информатика и статистика”, проведени от Общото събрание на факултета в заседанието му от 16.02.2012 г.

            Докладът е представен от доц. Виолета Цакова, Председател на Контролния съвет пред Академичния съвет в заседанието му от 07.03.2012 г.

            Заключенията на Контролния съвет са за:

 1. законосъобразност на свиканото и проведено на 16.02.2012 г. Общо събрание на факултет „Приложна информатика и статистика”;
 2. законосъобразност на избора на Декан;
 3. законосъобразност на избора за частично попълване състава на Факултетния съвет.

             Контролният съвет честити на новоизбрания декан и му пожелава успешен мандат, спорна работа, мъдри и законосъобразни решения!

          Пълният текст на доклада е предоставен на Ректора на УНСС, на Декана на факултета и е на разположение на интересуващите се в Контролния съветДоклад на Контролния съвет на УНСС от 03.12.2012 г.

за законосъобразност на изборите на ръководни органи на факултет

„Приложна информатика и статистика”

 

            Контролният съвет на УНСС на свое заседание от 03.12.2012 г. обсъди и прие доклад за законосъобразност на конституирането на Общо събрание и изборите на ръководни органи на факултет „Приложна информатика и статистика”, проведени в заседанието на  Общото събрание на факултета от 12.11.2012 г.

            Докладът е представен от доц. Виолета Цакова, Председател на Контролния съвет пред Академичния съвет в заседанието му от 05.12.2012 г.

            Заключенията на Контролния съвет са за:

 1. законосъобразност на конституирането на Общото събрание на факултета;
 2. законосъобразност на избора на Председател и Заместник-председател на Общото събрание на факултета;
 3. законосъобразност на избора на Декан на факултета;
 4. законосъобразност на избора на Факултетен съвет.

            Контролният съвет констатира безупречна организация и провеждане на изборите на ръководни органи на факултет „Приложна информатика и статистика” и го номинира за факултет на УНСС с най-добре организирана и проведена отчетно-изборна кампания за 2011 - 2012 г. 

Контролният съвет честити на новоизбраните ръководни органи на факултет „Приложна информатика и статистика” и им пожелава успешен мандат, спорна работа, мъдри и законосъобразни решения!

            Пълният текст на доклада е предоставен на Ректора на УНСС, на Декана на факултета и е на разположение на интересуващите се в Контролния съвет.Доклад на Контролния съвет на УНСС от 03.12.2012 г.

за законосъобразност на изборите на ръководни органи на факултет

„Управление и администрация”

 

            Контролният съвет на УНСС на свое заседание от 03.12.2012 г. обсъди и прие доклад за законосъобразност на конституирането на Общо събрание и изборите на ръководни органи на факултет „Управление и администрация”, проведени в заседанието на Общото събрание на факултета от 05.11.2012 г.

            Докладът е представен от доц. Виолета Цакова, Председател на Контролния съвет пред Академичния съвет в заседанието му от 05.12.2012 г.

            Заключенията на Контролния съвет са за:

 1. законосъобразност на конституирането на Общото събрание на факултета;
 2. законосъобразност на избора на Председател и Заместник-председател на Общото събрание на факултета;
 3. законосъобразност на избора на Декан на факултета;
 4. законосъобразност на избора на Факултетен съвет.

            Контролният съвет констатира редица слабости в организацията и провеждането на изборите на ръководни органи на факултет „Управление и администрация”. Всяка от тях и всички заедно не са от естество да опорочат законосъобразността на изборите. С цел подобряване на процедурите в бъдеще, Контролният съвет прави препоръки, които да се съобразят в бъдеще при организирането и провеждането на избори във факултета.

            Контролният съвет честити на новоизбраните ръководни органи на факултет „Управление и администрация” и им пожелава успешен мандат, спорна работа, мъдри и законосъобразни решения!

            Пълният текст на доклада е предоставен на Ректора на УНСС, на Декана на факултета и е на разположение на интересуващите се в Контролния съвет.