Регионален център за дистанционно обучение - Хасково

100 ГОДИНИ УНСС
Обновено: вторник, 02 януари 2018 13:42

Професионални направления и специалности в ОКС "Магистър"

  • Специалности за завършили ОКС "бакалавър" и/или ОКС "магистър":

№ по ред

Специалности                           

1

Професионално направление "Администрация и управление"

1.1

Бизнес администрация

2

Професионално направление "Икономика"

2.1

Публични финанси

2.2

Счетоводство и контрол

2.3

Икономика на човешките ресурси 

със специализация " Управление на човешките ресурси"


  •  Специалности за завършили ОКС  "професионален бакалавър":

№ по ред

Специалности 

Продължителност на обучението  (в семестри)

2

3

4

1

Професионално направление "Администрация и управление"

1.1

Бизнес администрация

 

 

х

2

Професионално направление "Икономика"

2.1

Публични финанси

 

 

х

2.2

Счетоводство и контрол

 

 

х

2.3

Икономика на човешките ресурси 

със специализация "Управление на човешките ресурси"

 

 

x