Структура

Синдикална организация на Асоциация на демократичните синдикати в УНСС

За нас

АДС е учредена на 23 януари 1993 година.

АДС е национално утвърден легитимен синдикат, регистриран във фирмено отделение при СГС под партиден № 788, том 12, разд. 5, стр. 118, с което придоби качество на юридическо лице с нестопанска цел.

АДС е доброволно сдружение, изградено от демократични синдикални структури на професионален и териториален принцип, на дееспособни физически лица, както и на юридически лица. Всички негови структури са легитимно представени и се ползват равнопоставени с другите легитимни синдикати всички права в трудовите и осигурителни отношения, регламентирани в КТ.

АДС е независима от органите и институциите на държавното и местното самоуправление, от политическите и други обществени формирования, а така също и от работодателите.

Синдикалната организация на АДС в УНСС е учредена през 1997 г. и работи за защита на трудовите, социалните и осигурителните права на своите членове съобразно действащото национално законодателство.

Какво предлагаме от АДС?

 • Юридическа защита
 • Социално и солидарно подпомагане
 • Борба срещу уволненията
 • Контрол върху спазване на КТД
 • Представителство на социалните и трудовите интереси пред работодателя
 • Безусловна валидност на КТД и споразумения на ниво работодател/работник
 • Възможност за договаряне на по-високи заплати, отпуски, обезщетения, допълнителни възнаграждения
 • Безплатна трудово-правна и консултантска помощ
 • Информираност по условията на труд, финанси, закони и нормативна документация
 • Повишаване на трудовата квалификация и специализация
 • Стимулиране на младите хора

Членство

Членството в АДС е доброволно. Пълноправни членове на синдикалната организация на АДС могат да бъдат преподаватели, служители и работници в УНСС. Приемането на нови членове става с писмено заявление до нейното ръководство (заявлението можете да изтеглите от тук). При отказ на кандидата да бъде приет за член на синдикалната организация, той има право и може да обжалва решението за отказ пред Председателския съвет (ПС) на АДС.

Определеният от Устава членски внос е фиксирана сума в размер на 2.80 лв. за месец.

ПРАВА НА ЧЛЕНОВЕТЕ

Всеки член на АДС има право:

 • Да избира и да бъде избиран в ръководните и контролни органи на АДС;
 • Да участва в разработването, обсъждането и приемането на устройствените и програмни документи на АДС;
 •  Да поставя за обсъждане и решаване въпроси от общ трудово-осигурителен, правен и социален характер в обхвата на целите на АДС, на Европейската социална харта и на Европейския социален кодекс;
 • Да бъде своевременно информиран за дейностите на АДС, както и да може да ползва резултатите от тези дейности;
 • Да изисква отчет за изпълнение на програмните цели и задачи, както и да търси отговорност за неправомерни и несъобразени с    настоящия Устав действия или бездействия;
 • Да търси подкрепа за правна защита и синдикална помощ от органите и структурите на АДС пред работодателя си;

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ

Членовете на АДС са задължени:

 • Да съдействат за постигане основните цели на АДС и да подпомагат ръководните органи в осъществяваната от тях синдикална дейност;
 • Да спазват Устава на АДС и да изпълняват Програмната декларация и решенията на Конгреса;
 • Да заплащат членския си внос ежемесечно;
 • Да не членуват едновременно в структури на АДС и на други синдикати в страната.

                             

Председател на АДС в УНСС: проф. д-р Мирослава Атанасова Раковска

Секретар: Лилия Величкова

Контакти: кабинет 1024, тел. 02 8195 515

                                 

Колективен трудов договор

Правила за отпускане на еднократни помощи