Кандидатстудентски състезания и конкурси
Обновено: вторник, 22 ноември 2022 10:07

Национално състезание по приложна информатика


ЦЕЛИ НА СЪСТЕЗАНИЕТО

Селектиране на учениците с формиран интерес и знания по Приложна информатика за потенциално позициониране като бъдещи студенти в УНСС;

Засилване мотивацията на учениците от професионалните гимназии по информатика и електроника в страната за пълноценно усвояване на посочения учебния материал и нагласата за продължаващо и самостоятелно учене чрез стимулиране на състезателното начало;

Предоставяне на възможност за творческа изява на ученици със задълбочени знания и формирани практически умения в областта на приложната информатика;

Осигуряване плавен преход на учениците от средното във висшето училище чрез балансиране на изискванията на изхода и входа;

Стимулиране на най-добрите ученици в областта на информационните технологии за усвояване на допълнителни знания и обогатяване на уменията им;

Развиване на сътрудничество между професионалните гимназии и УНСС.


УЧАСТНИЦИ В СЪСТЕЗАНИЕТО

В конкурса могат да участват ученици, завършващи средно образование през учебната 2022-2023 (ученици в 12 клас) година.


ОРГАНИЗАЦИЯ НА СЪСТЕЗАНИЕТО

Дата на провеждане: 18 март 2023 г.

Място на провеждане: в сградата на УНСС (Тестови център), гр. София

Начало: 12,00 ч.

Времетраене: 50 минути.

Форма: Състезанието е индивидуално и се провежда под формата на електронен изпит. Учениците, които участват в него, решават тест, който включва 30 въпроса. Всеки въпрос има по 5 възможни отговора, от които само 1 е верен.


УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ: тестът включва:

• Въпроси по тематики, включени в учебните програми на професионалните гимназии обучаващи по специалност: Системно програмиране, Компютърна техника и технологии и Компютърни мрежи и СОУ с профил информационни технологии;

• задачи и казуси от изброените теми, изучавани по приложна информатика.


ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА: в програмите по Приложна информатика в професионалните и всички други средни училища с изучаване на информатика


РЕГИСТРАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ: Професионалните гимназии, СОУ или индивидуалните кандидати заявяват желание за участие в състезанието и правят своята регистрация на адрес: Линк за регистрация: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=hsDH61DDU0SRGjt0D41trbvXEm5vfXdNqJgX4YxAX19UMUcyNE9VWVgwSTFHMUJSUlJKNDBHSFlORy4u в срок до 16 март 2023 г. На този адрес кандидатите попълват формуляра-заявка за участие в състезанието.


ПРОВЕЖДАНЕ: Регистрирането на участниците в системата става чрез въвеждане на ЕГН и регистрационен номер, който ще бъде получен от участниците на e-mail, от който е подадена заявката им за участие в състезанието. Всеки ученик попълва индивидуален тест на компютър, като отбелязва верния отговор на всеки въпрос. До компютъра на всеки ученик има указание за работа с изпитната програма. Преди започване на състезанието служители от УНСС провеждат инструктаж на учениците как да работят. Компютърната система е изключена от интернет и всички други програмни системи. На компютрите няма заредени електронни инструменти като електронни калкулатори.

При влизането в залата всички ученици оставят своите телефони, чанти и всякакви електронни принадлежности в индивидуални заключващи се боксове, намиращи се на входа на Тестовия център на УНСС.

Учениците трябва да се явят минимум 30 минути преди началния час на състезанието. Учениците задължително трябва да представят ученическа книжка и лична карта, необходима за идентификация по време на състезанието.


ОЦЕНЯВАНЕ: по точкова система, максимален брой точки – 120. За всеки верен отговор се получават 4 точки, а за всеки грешен се отнема по 1 точка.


На първенците класирани с най-голям брой точки в националното състезание по приложна информатика, се признава оценка отличен (6.00) за резултат от конкурсен изпит в УНСС за специалност „Бизнес информатика и комуникации“.

Кандидатите могат да се класират в специалност „Бизнес информатика и комуникации с преподаване на английски език“, ако отговарят на условията за владеене на чужд език, съгласно чл. 5, ал. 3 от Правилника за прием на УНСС.


Участниците, спечелили конкурса не се освобождават от такси при кандидатстване, и от задължението да подадат документи за участие в класирането, към които прилагат получения сертификат с призната оценка Отличен (6) от кандидатстудентски изпит;

Класирането на участниците ще бъде обявено в срок до 3 дни след приключване на състезанието. Информация за победителите в състезанието ще бъде публикувана на сайта на УНСС и на участници ще бъде изпратен e-mail-а, представен от тях при регистрацията.

Ръководни органи на националното състезание по информатика за учебна 2022/2023 година.

Проф. д-р Камелия Стефанова – ръководител катедра „Информационни технологии и комуникации“, УНСС

Доц. д-р Любен Боянов, катедра „Информационни технологии и комуникации“, УНСС

Гл. ас. д-р Веска Михова, катедра „Информационни технологии и комуникации“, УНСС

Гл. ас. д-р Гено Стефанов, катедра „Информационни технологии и комуникации“, УНСС

Гл. ас. д-р Станимира Йорданова, катедра „Информационни технологии и комуникации“, УНСС

Тематики за националното състезание по приложна информатика

Microsoft Excel

Microsoft Word

Microsoft Power Point

Microsoft Access

Web дизайн

Операционни системи

Кодове и бройни системи

Компютърни мрежи

Компютърен хардуер

Алгоритми


Включването в конкурса не ограничава възможностите за участие в предварителните и редовната кандидатстудентски кампании на УНСС.

За допълнителна информация, относно условия за регистрацията и участие, моля, пишете на:

[email protected]