Бакалаври

Изпитна сесия - София


По преподавател:

Важно за студентите, записани с условни изпити!

От учебната 2022/2023 година студентите, записани с условни изпити, ще ги полагат на датите, определени в съответната изпитна сесия на студентите от долен курс в същата специалност. Изпитът се провежда от титуляря на съответната учебна дисциплина за текущата учебна година.

За дисциплините, които не се изучават поради промяна на учебните планове на специалностите датите на изпитите се обявяват на изпитни сесии – като се избере условна сесия и се посочи семестъра, в който е записан студента.

Условните изпити се полагат в рамките на учебната година на редовна, семестриална поправителна и годишна поправителна сесии.


ВАЖНО за студентите ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ в ОКС "Бакалавър" И ОКС "Магистър" - проверявайте за промяна в началния час на изпитите!