Обновено: вторник, 26 ноември 2019 15:24

Контакти

Международни партньорства, съвместни програми, международни образователни и научни прояви и др.

Email: international@unwe.bg


Мобилност на студенти и преподаватели

Email: erasmus@unwe.bg


Чуждестранни студенти

Email: fstudents@unwe.bg


Чуждестранни докторанти

Email: phd@unwe.bg


Верификация на дипломи

Email: vzlatkova@unwe.bg


Кариерно развитие

Email: iccd1@unwe.bg