Обновено: понеделник, 22 май 2023 11:41

Контакти

Международни партньорства, съвместни програми, международни образователни и научни прояви и др.

Email: [email protected]


Мобилност на студенти и преподаватели

Email: [email protected]


Чуждестранни студенти

Email: [email protected]


Чуждестранни докторанти

Email: [email protected]


Верификация на дипломи

Email: [email protected]

Платформа за верификации: https://www.educheck.tech/


Кариерно развитие

Email: [email protected]