Обновено: петък, 09 февруари 2024 11:35

Бюджет

Постановление № 13 на Министерски съвет от 29.01.2024 г.
за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2024 година

 

ТРАНСФЕР от бюджета на Министерство на образованието и науката
за  Университет за национално и световно стопанство - София за 2024 година
(съгласно чл.91 от Закона за висшето образование и чл.16, ал. 6 от
Закона за държавния бюджет на Република България зя 2024 г.)
П О К А З А Т Е Л И
СУМА
(в левове)
ТРАНСФЕРИ - ОБЩО (I+II+III+IV)
34 194 800
I. СРЕДСТВА ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2)+3+4+5+6
24 946 934
1. Средно-приравнен брой учащи
9 796
2. Средно-претеглен норматив (лв.)
2 113
3. Допълнителни средства, съгласно чл. 16, ал.6 от ЗДБРБ за 2024 г. 
4 094 825
4. Допълнителни средства, съгласно чл. 91, ал. 4, т. 1 от ЗВО
5. Допълнителни средства, съгласно чл. 91, ал. 4, т. 2 от ЗВО
157 400
6. Допълнителни средства, съгласно чл. 95а, ал. 1 от ЗВО
II. СРЕДСТВА ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ
513 989
III. СРЕДСТВА ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2)
8 435 985
1. Стипендии
4 875 985
2. Студентски столове и общежития
3 560 000
IV. СРЕДСТВА ЗА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ
297 892

           

Бюджет за 2023 г.

Бюджет за 2022 г.

Бюджет за 2021 г.

Бюджет за 2020 г.


 

Изпълнение на ПМС №136/29.06.2012 г.

 

Отчети за касовото изпълнение на бюджета и средствата от ЕС на УНСС и поделения

   

Годишен финансов отчет на УНСС и поделения за 2022 г. 

        

Годишен финансов отчет на УНСС и поделения за 2021 г. 

                         

Годишен финансов отчет на УНСС и поделения за 2020 г.