Обновено: сряда, 05 септември 2018 10:27

Бюджет

Постановление № 332 на Министерския съвет от 22.12.2017 г.
за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2018 г.

 

Трансфер от бюджета Министерството на образованието и науката за
Университета за национално и световно стопанство - София, за
2018 г.
(съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование)
Показатели
СУМА
(в левове)
СУБСИДИЯ - ОБЩО (I+II+III+IV)
21 677 100
I. СРЕДСТВА ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1х2)
16 666 317
1. Средноприравнен брoй учащи
16 683
2. Среднопретеглен норматив (лв.)
999
II. СРЕДСТВА ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ
341 632
III. СРЕДСТВА ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2)
4 371 334
1. Стипендии
2 577 334
2. Студентски столове и общежития
1 794 000
IV. СРЕДСТВА ЗА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ
297 817

 

Бюджет за 2018 г.

 


 

Изпълнение на ПМС №136/29.06.2012 г.

 

Отчети за касовото изпълнение на бюджета и средствата от ЕС на УНСС и поделения

 

Отчет за изпълнението на бюджета на УНСС и поделения за 2016 г.

Отчет за изпълнението на бюджета на УНСС и поделения за 2015 г.

Годишен доклад с финансовите и натурални показатели за 2016 г.

Годишен доклад с финансовите и натурални показатели за 2015 г.

 

Годишен финансов отчет на УНСС и поделения за 2017 г.

Годишен финансов отчет на УНСС и поделения за 2016 г.