Докторанти
Обновено: вторник, 28 февруари 2023 15:07

Процедура по защита на дисертационен труд

 Защита на дисертационен труд

I. Докторант се допуска до защита, при условие че:

 1. е отчислен с право на защита;
 2. е подготвил дисертационен труд, който e обсъден в катедрата, и е налице положително решение за готовността му за защита;
 3. разработеният труд отговаря на минимални национални изисквания към научната дейност, определени в ППЗРАСРБ.

           

II. В срок до 30 дни след положителното решение на катедрения съвет за готовността за защита докторантът подава в дирекция „Наука“ следните документи:

 1. Заявление до ректора (по образец – 1. Зачислени докторанти до 04.05.2018 г.; 2. Зачислени докторанти след 04.05.2018 г.) за организиране и провеждане на защитата;
 2. Автобиография;
 3. Препис-извлечение от протокола от заседанието на катедрения съвет, на което е взето положително решение за готовността за защита на дисертационния труд;
 4. Екземпляри на дисертационния труд и автореферата на електронен и хартиен носител за всеки член на научното жури и един на разположение на интересуващи се лица, който се съхранява в дирекция „Наука“;
 5. Екземпляри от публикациите по темата на дисертационния труд за всеки член на научното жури;
 6. Справка относно покриване на минималните национални изисквания към научната дейност по ППЗРАСРБ;
 7. Декларация за научни и научно-приложни резултати, които представляват оригинален принос в науката;


III. Редовните и задочни докторанти, на обучение субсидирано от държавата, не заплащат такса за публичната защита на дисертационния труд, ако в рамките на срока на обучение подадат документите си за защитата в сектор „Научни съвети и конкурси“ със заявлението по образец с входящ номер от деловодството на УНСС.

Докторантите, отчислени с право на защита на дисертационен труд (след изтичането на срока на обучение), могат да защитят дисертацията си в рамките на две години като заплащат такса за публичната защита в размер на 2 300.00 лв. След изтичането на тези две години, докторантът губи правата си по тази докторантура.

                

IV. Откритото заседание по публичната защита на дисертационния труд се  провежда присъствено в УНСС, освен когато в заповед на ректора е предвидено друго. Датата, часът и мястото на защитата се огласяват публично на интернет страницата на Университета и/или чрез други подходящи за целта средства.

Откритото заседание на научното жури се провежда в следния ред:

 1. научният ръководител или председателят на научното жури представя докторанта;
 2. докторантът прави кратко изложение на основните резултати от дисертационния си труд;
 3. членовете на научното жури представят своите рецензии и становища;
 4. членовете на научното жури и всеки от присъстващите на публичната защита могат да правят изказвания и да задават въпроси, на които докторантът може да даде отговор;
 5. всеки член на научното жури обявява публично своята оценка − положителна или отрицателна;
 6. председателят на научното жури обявява резултатите от защитата.

                     

V. До 7 дни след защитата, успешно защитилите докторанти предават в дирекция „Наука“ по три екземпляра от дисертационния труд и автореферата за предоставяне на организациите депозитари.

                       

VI. Образователна и научна степен „доктор“ се придобива от деня, в който дисертационният труд е защитен успешно.

УНСС издава диплома за образователна и научна степен „доктор“ на български език, а при заявено искане от лицето - и приложение на английски език.

                          

Контакти:

Сектор „Научни съвети и конкурси“ – кабинет 2038 / телефон 02 81 95 390