Бакалаври
Обновено: сряда, 10 януари 2024 15:49

Такси за административно обслужване

Такси за административно обслужване в УНСС

съгласно заповед №844/01.04.2022 г.

Наименование на услугата

Такси

 

I. Административни услуги за лица, които не са студенти

 

1.

Академична справка на завършил или напуснал университета до 1995 г.

145 лв.

2.

Академична справка на завършил или напуснал университета след 1995 г.

75 лв.

3.

Удостоверение за ОКС „магистър“ на завършил до 1995 г.

80 лв.

4.

Удостоверение за автентичност на диплома и/или за студентско положение по искане на физически лица, външни организации, институции, фирми и други, които не са на бюджетна издръжка

100 лв.

5.

Удостоверение за НОИ

80 лв.

6.

Характеристика за работа в МВР

80 лв.

7.

Служебна бележка за резултатите от кандидатстудентски изпити

30 лв.

8.

Проверка за автентичност на документи в пощенски плик и подпечатване на пощенския плик с печата на университета

50 лв.

9.

Дубликат на основни документи от системата на висшето образование и науката (диплома, европриложение и др.)

200 лв.

10.

Подпечатване със свеж/мокър печат на едно копие на оригинална диплома

200 лв.

11.

Признаване на завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища

195 лв.

12.

Признаване на степен на придобито висше образование в чуждестранни висши училища

330 лв.

13.

Признаване на ОНС „доктор“, придобита в чуждестранни висши училища

450 лв.

14.

Подаване на заявление за възстановяване на студентски права след отстраняване

кандидатстудентска такса за годината на възстановяване

 

II. Други административни услуги, свързани с учебния процес

 

1.

Възстановяване на студентски права след отстраняване

семестриална такса за обучение, утвърдена за съответната учебна година

2.

Възстановяване на студентски права след последен курс, когато следва да се положат до два семестриални изпита

150 лв. за изпит

3.

Възстановяване за явяване на държавен изпит/защита на дипломна работа (магистърска теза)

180 лв. за изпит

4.

Изпит в частично обучение

150 лв. за изпит

5.

Заверка на формуляр за студентска бригада

50 лв.

6.

Заверка на формуляр за социални помощи в чужбина

50 лв.

7.

Разрешаване за преместване от УНСС в друго висше училище

150 лв.

8.

Разрешаване за преместване от друго висше училище в УНСС

кандидатстудентска такса за годината на преместване

9.

Разрешаване за преместване в друга специалност/форма на обучение

50 лв.

10.

Условен изпит (при записване в горен курс на обучение)

30 лв. за изпит

11.

Явяване на изпит в удължена сесия/извънредна сесия по причини, нерегламентирани в ПУД

50 лв. за изпит


Банкова сметка на УНСС

Административните такси се внасят по банков път в клон на всяка търговска банка (без БНБ) по банкова сметка на УНСС:

IBAN: ВG03ВNBG96613100174601

Банка: БНБ – BIC:BNBGBGSD

Титуляр: УНСС

   

ЗА РЦДО – Хасково

IBAN: BG95TEXI95453110537701

Банка: Тексимбанк – BIC:TEXIBGSF

Титуляр: РЦДО – Хасково