Наука
Обновено: сряда, 05 юли 2023 9:35

Университетски грантове

Годишният конкурс за финансиране на университетски грантове 2023 е открит със Заповед на ректора на УНСС № 1647/23.06.2023 г. Срокът за представяне на предложенията за университетски грантове приключва на 10 декември 2023 г. или с изчерпването на заделените за годината средства за финансиране на университетски грантове (ако настъпи по-рано).

Конкурсът предоставя два вида подкрепа:

  • Университетски грантове за подкрепа на публикации в издания с импакт фактор (Web of Science) и/или импакт ранг (Scopus) и
  • Университетски грантове за участие в международни научни конференции с индексиране на сборниците в Web of Science и/или Scopus.

Оценяването и класирането на предложенията се извършва от Програмния съвет по научноизследователска дейност (ПС по НИД) на УНСС в рамките на регулярни сесии (поне веднъж на два месеца) по реда на постъпване на предложенията.

 

Документи за информация

Заповед за откриване на университетския конкурс

Указания за участие в университетския конкурс (Приложение 1)

Критерии за оценка и класиране (Приложение 2)

 

Формуляри за кандидатстване

Заявление за кандидатстване – университетски грант за публикация (Образец № 1.1)

Заявление за кандидатстване – университетски грант за участие в научна конференция (Образец № 1.2)

Декларация (Образец № 2)

 

Финансово споразумение (за информация)

Финансово споразумение (Образец № 3)

 

Формуляри за отчитане

Научен и финансов отчет – университетски грант за публикация (Образец № 4.1)

Научен и финансов отчет – университетски грант за участие в научна конференция (Образец № 4.2)

 

Документите за кандидатстване се подават в сектор „НИД и научни прояви” (каб. 2036) към дирекция „Наука”

За допълнителна информация: тел. 8195-253, e-mail: [email protected], [email protected].