Обновено: понеделник, 11 март 2024 16:50

Вътрешни актове на Издателския съвет на УНСС

СЪСТАВ НА ИЗДАТЕЛСКИЯ СЪВЕТ НА УНСС

ПРЕДСЕДАТЕЛ

 

ПРОФ. Д-Р СНЕЖАНА БАШЕВА

ЧЛЕНОВЕ

ПРОФ. Д-Р МАТИЛДА АЛЕКСАНДРОВА-БОШНАКОВА

ДОЦ. Д-Р МАРИЯ ВОДЕНИЧАРОВА

ПРОФ. Д-Р ЦВЕТАНА СТОЯНОВА

ПРОФ. Д-Р ДАНИЕЛА ИВАНОВА

ПРОФ. Д-Р ХРИСТИНА НИКОЛОВА

ПРОФ. Д.Н. ПЕНЧО ПЕНЧЕВ

ДОЦ. Д-Р КОНСТАНТИН ТАНЕВ

ДОЦ. Д-Р МАРИЯ БАКАЛОВА

ВЕСЕЛИН АНГЕЛОВ

ПЕТЪР ПЕТРОВ

 

ТЕХН. СЪТРУДНИК

ЕМИЛИЯ СТОИМЕНОВА


ПРАВИЛА за устройството и дейността на Издателския съвет на Университета за национално и световно стопанство

ПРАВИЛА за публикуване на периодични издания, книги, резултати от проекти и друга литература в изпълнение на договора между Университета за национално и световно стопанство и Онлайн библиотеката за Централна и Източна Европа (Central and Eastern European Online Library – CEEOL)

DECLARATION on consent to have a book or article from a collective research volume in the Central and Eastern European Online Library (CEEOL) published on behalf of the University of National and World Economy