Университетска библиотека

Обновено: сряда, 15 май 2024 23:53

Електронна проверка на оригиналността на академичното творчество

Какво представлява електронната проверка?

Електронните проверки за наличие на съвпадения в творчеството на студентите, докторантите и преподавателите от Университета за национално и световно стопанство (УНСС) с вече публикувани произведения се извършват чрез специализиран софтуерен продукт StrikePlagiarism.com (https://strikeplagiarism.com/en/), предоставен от МОН на всички висши училища в страната. Университетът допълнително е закупил модул за търсене на прилики в преводен текст. Инструментът позволява избор на език, на който ще бъде направен превод. С помощта на изкуствен интелект системата първо ще преведе и след това ще започне да търси прилики на вече преведения текст, като вземе предвид синонимната замяна на думите.

 Видеоръководство за тълкуване на резултатите от проверка:

 

Какви трудове могат да бъдат проверявани за оригиналност?

На проверки за оригиналност могат да се подлагат всички научни трудове, създавани и/или използвани в системата на УНСС:

1. дипломни работи и магистърски тези;

2. дисертации за придобиване на образователна и научна степен „доктор“;

3. дисертации за придобиване на научна степен „доктор на науките“;

4. монографии, учебници, учебни помагала, и колективни томове от научни форуми, организирани от УНСС;

5. подлежащи на публикуване писмени материали, които се представят като научни резултати от университетски проекти за научни изследвания;

6. статии, студии, научни съобщения, доклади, предадени за публикуване в научните издания на УНСС;

7. други подлежащи на публикуване писмени материали от всякакъв вид и естество.

 

Кой може да инициира електронна проверка?

Всеки член на академичния състав на УНСС може по всяко време да поиска извършване на проверка за съвпадения на създаден от него научен труд.

В допълнение, проверки за наличие на съвпадения се извършват и по искане на следните лица:

 

Научни трудове

Лица, които могат да изискат проверка

Дипломни работи и магистърски тези

-          научните ръководители на студентите

Дисертации за присъждане на ОНС „доктор“

-          научните ръководители на докторантите и

-          вътрешните рецензенти

Дисертации за присъждане на НС „доктор на науките“; монографии; учебници и учебни помагала

-          вътрешните рецензенти

Доклади, които предстои да бъдат публикувани в колективни томове от научни форуми, организирани от УНСС

-          председателите на редакционните колегии

Научни трудове, представени за участие в конкурси за придобиване на научни степени или за заемане на академични длъжности

-          председателите на научните журита

Научни резултати от университетски проекти за научни изследвания

-          ръководителите на научните колективи

 

Кой извършва проверката?

Компетентният орган за извършване на електронната проверка на оригиналността е сектор „Автоматизация“ към дирекция „Университетска библиотека“ на УНСС.

 

Какви са стъпките за да се реализира успешно проверката?

1. Всяко от оправомощените лица, което желае да инициира електронна проверка на оригиналност на даден файл, подава електронно заявление, към което прикачва файла, който подлежи на проверка, в машинно-четим формат (Word, PDF). Достъп до заявлението се осъществява, чрез въвеждане на служебен имейл адрес (@unwe.bg);

2. След получаване на файла сектор „Автоматизация“ проверява неговото качество и формат, и в случай на констатирани несъответствия, които възпрепятстват проверката, уведомява заявителя до пет работни дни. Същият е длъжен да предостави нов файл, който отговаря на техническите изисквания. Срокът за извършване на проверката започва да тече от момента на предоставяне на новия файл;

3. Служител от сектор „Автоматизация“ извършва проверката в рамките на пет работни дни, считано от постъпването на материала. При обективна невъзможност за спазване на срока, служителят определя нов прогнозен срок и го съобщава на заявителя по електронна поща;

4. Резултатът от проверката включва генерирани от специализирания софтуер:

-  доклад за сходство и

-  приложение към доклада, генерирано от специализирания софтуер, за откритите съвпадения;

5. Докладът и приложението към него се изпращат на служебния имейл адрес, от който е бил изпратен материала, подложен на проверка. В случаите, когато проверката е заявена от лице, различно от автора на проверения научен труд, копие от доклада и приложението към него задължително се изпращат и на служебния имейл адрес на автора;

6. Всеки автор на научен труд има право да поиска от сектор „Автоматизация“, да му бъде издадено заверено копие от доклада за сходство (без приложението);

7. Всеки автор, чийто непубликуван научен труд е бил подложен на проверка за съвпадения, може по своя преценка да представи за проверка нов файл, който съдържа коригирана версия. 


Какво е важно да знаете за резултата от проверката?

Независимо от обема на установените съвпадения при извършена проверка, резултатът не се счита за плагиатство или за друга проява на непочтеност в академичното творчество, както и за нарушение на авторски права. Той може да се разглежда единствено и само като индиция за евентуални нарушения и може да служи като повод и основа за цялостна задълбочена проверка.

Резултатът от направена проверка е поверителна информация. Служителите, извършващи проверките, по никакъв начин не разпространяват получените за проверка трудове, както и резултатите от извършените проверки.

 

Допълнителна информация:

Политика на УНСС за почтеност в академичното творчество

Правила на УНСС за електронна проверка на оригиналността на академично творчество

Заявление

За контакти:

 Телефон: (02) 8195 286

 Кабинет: 2095