Обновено: петък, 13 януари 2023 14:00

Жива памет - проф. д-р Лалко Дулевски

Проф. д-р Лалко Дулевски е председател

на Общото събрание на УНСС

от 2015 г. насам

Проф. Лалко Дулевски, проф. Любен Караниколов, ректорът проф. д-р Димитър Димитров и проф. Стоян Стоянов (отляво надясно)

Проф. Лалко Дулевски е роден през 1957 г. в Русе. Завършва с отличие през 1975 г. Математическа гимназия, Велико Търново и ВИИ „Карл Маркс“, специалност „Икономика на труда“ през 1981 г. Като студент в трети курс на същата специалност е привлечен за нещатен научен сътрудник към лабораторията по демографски изследвания при ВИИ „Карл Маркс“, която се ръководи от проф. Никола Наумов – международно признат учен с дългогодишна практика извън страната по линия на ООН, ЮНЕСКО и други организации.

От 1982 г. е асистент във ВИИ „Карл Маркс“, като през 1987 г. придобива научната степен „доктор“ след защита на дисертационен труд на тема „Регионален анализ и прогнозиране на заетостта в териториалните единици.“ При разработване на дисертационния си труд  създава математико-статистически модел на търсенето и предлагането на труд в териториална единица, който апробира на базата на проведено от него широкомащабно анкетно изследване с над 5000 участници.

През 1992 г. е избран за доцент с едни от първите в страната публикации по пазар на труда и публикувано монографично изследване по проблемите на заетостта и пазара на труда.

През 2009 г. става професор в УНСС с публикуван хабилитационен труд на тема „Пазарът на труда – теоретико-методологически и методически проблеми“. В него са систематизирани основните авторови постижения в областта на теорията на пазара на труда и методологията и методиката на неговото изследване. Представените методологически и методически подходи  и инструментариум са апробирани на базата на реални данни за България и Европейския съюз и са демонстрирани възможностите и ползите от тяхното практическо приложение.

В продължение на четири последователни мандата (2005-2021 г.) проф. Дулевски е бил ръководител на катедра „Човешки ресурси и социална защита“, а от юни месец 2021 г. е заместник-ръководител на катедрата. В края на последния му мандат 92 процента от преподавателите в катедрата са хабилитирани, като за предходните 10 години пет от тях са избрани за професори.

От 2000 г. е директор на Център за социални изследвания, иновации и развитие на човешките ресурси при УНСС, член на Факултетния съвет на Общоикономически факултет от 1999 г. и председател на Общото събрание на Общоикономически факултет  в периода 2009 – 2011 г.

От 2010 г. е член на Академичния съвет, а през периода 2011 - 2015 г. е  заместник-председател на Общото събрание на УНСС. През 2015 г. е избран за негов председател и преизбран отново през 2019 г.

През периода 2007 – 2010 г. е бил член на  Специализирания научен съвет по национална икономика и на Научната комисия по икономически науки към Висшата атестационна комисия. От 1999 до 2004 г. последователно е член на Управителния съвет и председател на Контролния съвет на Съюза на икономистите в България.

Проф. Дулевски създава и преподава редица лекционни курсове в УНСС - икономика на труда, пазар на труда, човешки капитал, инвестиции в човешки капитал, демографски основи на застраховането и социалното дело, организация на осигурителните фондове, пенсионни фондове, актюерски разчети и инвестиционни портфейли на пенсионните фондове и други. Има издадени над 110 публикации. Той е автор на едни от първите в България монографии по пазар на труда и по осигурителни фондове. Участвал е в редица изследвания на пазара на труда, населението и регионалното развитие. Владее английски и руски език.

Проф. Дулевски е изпълнявал редица ръководни функции в публични органи и финансови структури. От 1996 до 1997 г. е заместник – председател на Държавна спестовна каса и е отговарял за стратегии за развитие на финансовата институция, както и за създаването и развитие на нейната система за управление на персонала.

През периода 1999 – 2001 г. е бил член и председател на Надзорния съвет на Националната агенция по заетостта, чиято функция е осъществяването на надзор над управлението на средствата във фонд „Професионална квалификация и безработица“ и дейността на агенцията.

От 1998 до 2001 г. като изпълнителен директор и член на Съвета на директорите е в основата на създаването, лицензирането и развитието на Пенсионноосигурителна компания „Солидарност“ (понастоящем „Пенсионноосигурителна компания ОББ“), която през 2001 г. е придобита от финансовия конгломерат ING и работи под това наименование, а години по-късно е вече „Ен ЕН Пенсионноосигурително дружество“ ЕАД. През периода 2020 – 2021 г. проф. Дулевски е член на Надзорния съвет на „Ен ЕН Пенсионноосигурително дружество“ ЕАД.

През 1999 г. проф. Дулевски е избран за член на първия управителен съвет на Фонда за гарантиране на влоговете  в банките като представител на асоциацията на търговските банки в България. Като член на управителния съвет в три последователни мандата от 1999 до 2010 г. участва активно в създаването и развитието на този фонд и изграждането на неговата вътрешна нормативна уредба и капацитет.

От 1999 до 2001 г. е бил консултант по проект на Световната банка за реформа на социалноосигурителната администрация (SIAP), а през периода 2002 – 2003 г. е старши съветник по проектите „Пенсионна реформа“ и „Пазар на труда“ на Американската агенция за международно развитие (USAID).

На 17 септември 2003 г. след съгласуване с всички социални партньори и след предложение на правителството народното събрание избира проф. Дулевски за първи председател на Икономическия и социален съвет на Република България/ИСС/ с мандат от четири години. В продължение на няколко мандата от 2003 до 2021 г. той е преизбиран от българския парламент за председател на ИСС, в т.ч. и с пълно единодушие на вота на народните представители.

Продължителният период на председателство на ИСС от проф. Дулевски е свързан със създаването, развитието и утвърждаването на българския ИСС като законодателно регламентирания орган, изразяващ волята и интересите на организираното гражданско общество, а България много скоро получи признание като първата страна от 13-те нови членки от V-тото разширение на ЕС, която успешно създаде и развива ИСС по модела на Европейския икономически и социален съвет /ЕИСК/. Установените трайни ползотворни връзки и сътрудничество между ЕИСК и ИСС са оценявани като добър пример на взаимодействие между европейска и национална институция.

През 2010 г. по предложение на българското правителство проф. Дулевски бе назначен от Съвета на ЕС с петгодишен мандат за член на ЕИСК, като в момента изпълнява своя трети последователен мандат в тази европейската институция.


ВИДЕО


ФОТОГАЛЕРИЯ