Обновено: понеделник, 15 юли 2019 16:58

Международни организации

УНСС – координиращ университет за България в Централноевропейската
инициатива за междууниверситетски връзки - Знание чрез мобилност (CEI UniNet) 
Европейска университетска асоциация (EUA) 
Асоциация на Югоизточните европейски икономически университети (ASECU)
Европейски консорциум за политически изследвания (ECPR)
Мрежа от университети и училища по публична администрация в Централна и Източна Европа (NISPAcee) 
Европейска асоциация на юридическите факултети (ELFA)
Институт на дипломираните експерт-счетоводители на Англия и Уелс (ICAEW)
Служба на ЕС за интелектуална собственост
Европейско патентно ведомство
Организация за индустриално развитие на ООН (UNIDO)
Съвместен изследователски център на Европейската комисия (JRC)