Обновено: сряда, 30 ноември 2011 15:07

Международна дейност

Мисия

Да подкрепя усилията на академичната общност на УНСС за развитие и обогатяване на образователните и научноизследователските програми, като отчита най-добрите практики в ЕС и света.

Да бъде неделима част от европейското образователно и научноизследователско пространство.

Да прилага високи образователни и научноизследователски стандарти, които съчетават световните тенденции и българските академични традиции.

Цел

Да организира и развива сътрудничеството на УНСС с водещи чуждестранни университети.

Да проучва, анализира и прилага положителния опит в учебния процес и научноизследователската дейност в съответствие с утвърдените световни и европейски стандарти и практики.

Да утвърждава позициите на УНСС като водещ университет в европейското и глобалното образователно пространство.

При осъществяване на международната си дейност УНСС се стреми към:

- разширяване на контактите с чуждестранни  университети

- сключване на  международни договори

- удостояване с почетното звание  „доктор  хонорис кауза” на авторитетни учени, икономисти, държавници, политици и др. от цял свят

- превръщане в постоянна практика на организирането на лекции на световноизвестни учени в УНСС

- организиране и участие в международни конференции и семинари в България и чужбина.

Международната дейност заема важно място в научно-образователната дейност на УНСС в условията на глобалното партньорство и обмена на знания.