Наука
Обновено: понеделник, 13 ноември 2023 11:36

Организация и управленски структури

                  

Научноизследователската дейност (НИД) обхваща: проучвателна, аналитична, прогнозна, експертна, развойна, технологична, нормативна, внедрителска и други творчески дейности, които се провеждат систематично. Целта е да се увеличи обемът на научните знания, както и да се използват за нови приложения в областта на образованието, науката и обществената практика чрез осигуряване на научни продукти и услуги и за повишаване на научната квалификация на осъществяващите ги лица.

Целите на НИД на УНСС са:
1. Развитие на научните знания в областта на икономиката, управлението, правото и други научни области;
2. Научно-методично осигуряване на обучението, организирано от университета;
3. Повишаване на научната квалификация на академичния състав на университета;
4. Стимулиране на креативността и създаване на условия за развитие на творческите възможности на студентите и докторантите на университета.

Форми за организация и управление на НИД в УНСС са:
1. Университетските програми и планове за научни изследвания и разработки, за научни прояви и за докторантури;
2. Проектите за изпълнение на научноизследователски задачи и за организиране на научни прояви;
3. Договорите за научни разработки, за научно сътрудничество, за консултантска дейност и др.

Приоритетни направления за НИД на УНСС:
1. Изследвания за утвърждаване на лидерските позиции на УНСС сред бизнес университетите  в Европа;
2. Икономически, политически и социални изследвания в подкрепа на държавата и бизнеса в България.

  

Стратегия за развитие на научноизследователската дейност в УНСС (2021-2025 г.)

             

План на УНСС за равенство между половете (2021-2025 г.)

    

С Ъ С Т А В

на Програмния съвет по научноизследователска дейност в УНСС 

(от 10.11.2021 г.)

 1. доц. д.н. Михаил Желязков Мусов, зам.-ректор по научноизследователска дейност и международно сътрудничество - председател
 2. проф. д-р Еленита Кирилова Великова -  заместник-председател
 3. проф. д-р Емил Асенов Атанасов
 4. проф. д-р Вяра Борисова Стоилова
 5. доц. д-р Светла Богданова Бонева
 6. доц. д-р Мария Сашкова Воденичарова
 7. доц. д-р Мирослав Митьов Димитров
 8. доц. д-р Елизабет Димитрова Йонева
 9. доц. д-р Ангел Ангелов Марчев
 10. доц. д-р Екатерина Александрова Тошева
 11. доц. д-р Христина Стефанова Харизанова-Бартос

    

Р А З Ш И Р Е Н   С Ъ С Т А В 

на Програмния съвет по научноизследователска дейност в УНСС  

(от 01.02.2022 г.) 

 1. доц. д.н. Михаил Желязков Мусов, зам.-ректор по научноизследователска дейност и международно сътрудничество - председател 
 2. проф. д-р Еленита Кирилова Великова -  заместник-председател 
 3. проф. д-р Емил Асенов Атанасов 
 4. проф. д-р Мария Ананиева Маркова  
 5. проф. д-р Вяра Борисова Стоилова 
 6. доц. д-р Ивайло Дончев Беев  
 7. доц. д-р Светла Богданова Бонева 
 8. доц. д-р Мария Сашкова Воденичарова 
 9. доц. д-р Александър Иванов Вълков  
 10. доц. д-р Мирослав Митьов Димитров 
 11. доц. д-р Елизабет Димитрова Йонева 
 12. доц. д-р Владимир Константинов Котев  
 13. доц. д-р Диана Маринова Маринова 
 14. доц. д-р Ангел Ангелов Марчев 
 15. доц. д-р Доброслав Емилов Моллов 
 16. доц. д-р Пресияна Стойкова Ненкова 
 17. доц. д-р Силвия Цветкова Терезова  
 18. доц. д-р Екатерина Александрова Тошева 
 19. доц. д-р Христина Стефанова Харизанова-Бартос