100 ГОДИНИ УНСС
Обновено: понеделник, 20 юли 2020 13:32

Организация и управленски структури

Научноизследователската дейност (НИД) обхваща: проучвателна, аналитична, прогнозна, експертна, развойна, технологична, нормативна, внедрителска и други творчески дейности, които се провеждат систематично. Целта е да се увеличи обемът на научните знания, както и да се използват за нови приложения в областта на образованието, науката и обществената практика чрез осигуряване на научни продукти и услуги и за повишаване на научната квалификация на осъществяващите ги лица.

Целите на НИД на УНСС са:
1. Развитие на научните знания в областта на икономиката, управлението, правото и други научни области;
2. Научно-методично осигуряване на обучението, организирано от университета;
3. Повишаване на научната квалификация на академичния състав на университета;
4. Стимулиране на креативността и създаване на условия за развитие на творческите възможности на студентите и докторантите на университета.

Форми за организация и управление на НИД в УНСС са:
1. Университетските програми и планове за научни изследвания и разработки, за научни прояви и за докторантури;
2. Проектите за изпълнение на научноизследователски задачи и за организиране на научни прояви;
3. Договорите за научни разработки, за научно сътрудничество, за консултантска дейност и др.

Приоритетни направления за НИД на УНСС:
1. Изследвания за утвърждаване на лидерските позиции на УНСС сред бизнес университетите  в Европа;
2. Икономически, политически и социални изследвания в подкрепа на държавата и бизнеса в България.

С Ъ С Т А В

на Програмния съвет по научноизследователската дейност в УНСС 

(от 13.05.2020 г.)

1. проф. д-р Диана Илиева Копева, заместник-ректор по НИД – председател

2. проф. д-р Владя Бориславова Борисова – заместник-председател

3. проф. д-р Емил Асенов Атанасов

4. доц. д-р Ангел Ангелов Марчев

5. доц. д-р Вяра Борисова Стоилова

6. доц. д-р Елизабет Димитрова Йонева

7. доц. д-р Костадин Горанов Коларов

8. доц. д-р Мария Сашкова Воденичарова

9. доц. д-р Мирослав Митьов Димитров

10. доц. д-р Петър Пандушев Чобанов

11. доц. д-р Соня Дакова Чипева

12. доц. д-р Христина Стефанова Харизанова-Бартос