Обновено: четвъртък, 11 ноември 2021 17:20

Организация и управленски структури

                  

Научноизследователската дейност (НИД) обхваща: проучвателна, аналитична, прогнозна, експертна, развойна, технологична, нормативна, внедрителска и други творчески дейности, които се провеждат систематично. Целта е да се увеличи обемът на научните знания, както и да се използват за нови приложения в областта на образованието, науката и обществената практика чрез осигуряване на научни продукти и услуги и за повишаване на научната квалификация на осъществяващите ги лица.

Целите на НИД на УНСС са:
1. Развитие на научните знания в областта на икономиката, управлението, правото и други научни области;
2. Научно-методично осигуряване на обучението, организирано от университета;
3. Повишаване на научната квалификация на академичния състав на университета;
4. Стимулиране на креативността и създаване на условия за развитие на творческите възможности на студентите и докторантите на университета.

Форми за организация и управление на НИД в УНСС са:
1. Университетските програми и планове за научни изследвания и разработки, за научни прояви и за докторантури;
2. Проектите за изпълнение на научноизследователски задачи и за организиране на научни прояви;
3. Договорите за научни разработки, за научно сътрудничество, за консултантска дейност и др.

Приоритетни направления за НИД на УНСС:
1. Изследвания за утвърждаване на лидерските позиции на УНСС сред бизнес университетите  в Европа;
2. Икономически, политически и социални изследвания в подкрепа на държавата и бизнеса в България.

  

Стратегия за развитие на научноизследователската дейност в УНСС (2021-2025 г.)

             

План на УНСС за равенство между половете (2021-2025 г.)

    

С Ъ С Т А В

на Програмния съвет по научноизследователска дейност в УНСС 

(от 10.11.2021 г.)

1. доц. д-р Михаил Желязков Мусов, зам.-ректор по научноизследователска дейност и международно сътрудничество - председател

2.  доц. д-р Еленита Кирилова Великова -  заместник-председател

3.  проф. д-р Емил Асенов Атанасов

4. проф. д-р Албена Тодорова Краева-Митева

5. проф. д-р Вяра Борисова Стоилова

6.  доц. д-р Светла Богданова Бонева

7.  доц. д-р Мария Сашкова Воденичарова

8.  доц. д-р Мирослав Митьов Димитров

9.  доц. д-р Елизабет Димитрова Йонева

10.  доц. д-р Ангел Ангелов Марчев

11. доц. д-р Екатерина Александрова Тошева