100 ГОДИНИ УНСС
Обновено: вторник, 12 март 2019 11:04

Организация и управленски структури

Научноизследователската дейност (НИД) обхваща: проучвателна, аналитична, прогнозна, експертна, развойна, технологична, нормативна, внедрителска и други творчески дейности, които се провеждат систематично. Целта е да се увеличи обемът на научните знания, както и да се използват за нови приложения в областта на образованието, науката и обществената практика чрез осигуряване на научни продукти и услуги и за повишаване на научната квалификация на осъществяващите ги лица.

Целите на НИД на УНСС са:
1. Развитие на научните знания в областта на икономиката, управлението, правото и други научни области;
2. Научно-методично осигуряване на обучението, организирано от университета;
3. Повишаване на научната квалификация на академичния състав на университета;
4. Стимулиране на креативността и създаване на условия за развитие на творческите възможности на студентите и докторантите на университета.

Форми за организация и управление на НИД в УНСС са:
1. Университетските програми и планове за научни изследвания и разработки, за научни прояви и за докторантури;
2. Проектите за изпълнение на научноизследователски задачи и за организиране на научни прояви;
3. Договорите за научни разработки, за научно сътрудничество, за консултантска дейност и др.

Приоритетни направления за НИД на УНСС:
1. Изследвания за утвърждаване на лидерските позиции на УНСС сред бизнес университетите  в Европа;
2. Икономически, политически и социални изследвания в подкрепа на държавата и бизнеса в България.

С Ъ С Т А В

на Програмния съвет по научноизследователската дейност в УНСС
(след 12.12.2018 г.)

 1. проф. д-р Валентин Димитров Гоев, заместник-ректор по НИД – председател
 2. проф. д.ик.н. Иван Стоилов Георгиев – заместник-председател
 3. проф. д.ик.н. Димитър Веселинов Хаджиниколов
 4. проф. д.ик.н. Кирил Асенов Тодоров
 5. проф. д.н. Мая Руменова Ламбовска
 6. проф. д.ик.н. Пано Даков Лулански
 7. проф. д.ик.н. Пламен Димитров Мишев
 8. проф. д.ик.н. Станка Василева Тонкова
 9. проф. д-р Камелия Георгиева Стефанова
 10. проф. д-р Марин Александров Паунов
 11. проф. д-р Мария Георгиева Стоянова
 12. проф. д-р Мирослава Атанасова Раковска
 13. проф. д-р Петко Тодоров Тодоров
 14. проф. д-р Румен Йорданов Брусарски
 15. проф. д-р Снежана Александрова Башева
 16. доц. д-р Диана Маринова Маринова
 17. доц. д-р Емилия Георгиева Младенова
 18. доц. д-р Мария Енева Бакалова
 19. доц. д-р Мирослав Митьов Димитров
 20. доц. д-р Олег Йорданов Димов
 21. доц. д-р Соня Дакова Чипева
 22. доц. д-р Христина Стефанова Харизанова-Бартос
 23. доц. д-р Християн Анастасов Танушев