100 ГОДИНИ УНСС
Обновено: понеделник, 09 април 2012 15:43

Документи и такси

Подаване на документи

Ако вече сте решили да кандидатствате в УНСС, първото нещо, което трябва да направите, е да си подадете документите в Центъра за прием на документи. Той се намира до клона на Банка ДСК в УНСС. Работното време е от 8 до 16.30 ч. За допълнителна информация се обадете на тел. 81-95-701, 81-95-704 или посетете сайта на УНСС.

Преди това не забравяйте да платите таксата за изпит - можете да го направите във всеки банков клон в София и страната (без БНБ) или в клона на ДСК в УНСС. В кандидатстудентския справочник и сайта на УНСС ще намерите банковата сметка, на която да преведете сумата. 

Ако искате да спестите време, преди да дойдете в УНСС, за да си подадете кандидатстудентските документи, предварително платете таксата в банка, независимо къде живеете - в София или в друг град.

Размерът на таксите се определя от Министерския съвет. За един изпит тя е 50 лв., а за всеки следващ - 20 лв. в рамките на една и съща кандидатстудентска изпитна сесия.

Ако например държите изпит по математика, ще платите 50 лв., въпреки че ще решавате тестове от модул 1, модул 2 и модул 3. Ако освен на математика ще се явите и на изпит по български език и литература - трябва да платите още 20 лв.

Внесени такси не се връщат.

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

 

Чл. 37. В сроковете, посочени в приложение № 1, кандидат-студентите подават следните документи:
1. Молба до ректора (по образец, валиден само за УНСС).
2. Диплома за завършено средно образование (оригинал и ксерокопие от него). Оригиналът от дипломата се връща на кандидат-студента след сверяване с ксерокопието, което длъжностното лице заверява и подпечатва. Ксерокопието не се връща.
3. Лауреатите на национални и международни олимпиади представят удостоверение от Министерството на образованието, младежта и науката.
4. Уверение за възстановяване на студентските права за втори и по-горен курс в същото професионално направление/поднаправление/ специалност и в същото висше училище.
5. Състезателна карта (по образец за УНСС).
6. Инвалиди с изгубена работоспособност 70 и над 70 %, военноинвалиди, кръгли сираци, майки с три и повече деца и близнаци, когато са кандидатствали едновременно в едно и също висше училище, представят документ (оригинал и копие от него), удостоверяващ тези обстоятелства, заедно с другите документи.
7. Документ за самоличност (лична карта), издаден от Министерството на вътрешните работи на Република България и ксерокопие от него.
8. Квитанция за платена такса за участие в кандидатстудентски конкурс.
Таксата за кандидатстудентски изпит се внася по банков път в клон на всяка търговска банка (без БНБ) по банкова сметка на УНСС:
ВG03 BNBG 9661 3100 1746 01
Банка: БНБ - BIC: BNBGBGSD
Титуляр: УНСС
Във вносната бележка за "задължено лице" се изписват ИМЕТО - собствено, бащино и фамилно, и ЕГН наКАНДИДАТ-СТУДЕНТА.
За "основание за плащане" се изписва "КАНДИДАТСТУДЕНТСКА ТАКСА.
9. От такса за кандидатстудентски изпит се освобождават:
а) инвалиди с изгубена работоспособност 70 и над 70 % - представят решение на ТЕЛК;
б) военноинвалиди - документ за инвалидност;
в) кръгли сираци - акт за раждане и акт за смърт на родителите;
г) майки с три и повече деца - акт за раждане на децата и лична карта;
д) близнаци - акт за раждане;
е) лица, отглеждани до пълнолетието си в домовете за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа (от системата на Министерството на образованието, младежта и науката).
10. Внесената такса за явяване на изпит не се връща.
Чл. 38. При подаването на документите длъжностното лице след проверка отбелязва входящия номер на плик-молбата и дава на кандидат-студента компютърна разпечатка с входящия номер и разпределение за явяване на изпити по сгради и зали.
Чл. 39. Попълването и подаването на документите става лично от кандидат-студента или с нотариално заверено пълномощно на приносителя, което става неразделна част от документите за кандидатстване.
Чл. 40. Не се приемат кандидатстудентски молби, към които не са приложени всички необходими документи или те не са попълнени точно и четливо.
Чл. 41. Подадените кандидатстудентски документи важат за кандидатстване едновременно за всички обявени места.
Чл. 42. След изтичане на сроковете, определени в приложение № 1, документи не се приемат.
Чл. 43. Не се правят промени и допълнения във вече подадените документи.
Чл. 44. Документи, изпратени по пощата, не се приемат.
Длъжностните лица, които приемат документите, не носят отговорност за неправилно попълнени или непредставени в определения срок документи по вина на кандидат-студентите.


Таксите за всяка отделна изпитна сесия са:
- за един изпит – 50 лв.    
- за всеки следващ изпит – 20 лв.


Таксата за кандидатстудентски изпит се внася по банков път в банков клон на всяка търговска банка (без БНБ) по банкова сметка на УНСС:
ВG03 BNBG 9661 3100 1746 01
Банка: БНБ - BIC: BNBGBGSD
Титуляр: УНСС
Във вносната бележка за"задължено лице" се изписват ИМЕТО - собствено, бащино и фамилно, и ЕГН на КАНДИДАТ-СТУДЕНТА.
За "основание за плащане" се изписва "КАНДИДАТСТУДЕНТСКА ТАКСА”.