Обновено: понеделник, 09 април 2012 15:41

Класиране

Чл. 70. В класирането участват кандидатите, успешно издържали състезателните изпити по предметите, предвидени за съответните професионални направления/поднаправления, или с оценката от държавен зрелостен изпит - приложение № 5.1.
Чл. 71. (1) Класирането се извършва по низходящ ред на бала и по реда на посочените от кандидат-студента професионални направления и поднаправления в състезателната карта.
(2) При класирането се спазва последователността на шифрите на професионалните направления и поднаправления, посочени от кандидат-студента (а не по тяхното словесно описание). При допуснато несъответствие отговорност носи кандидат-студентът.
(3) За професионални направления и поднаправления, които не са посочени в състезателната карта, кандидатите не се класират.
(4) По време на класиранията не се разрешава промяна в предварително заявената от кандидат-студента последователност на желаните професионални направления и поднаправления.
Чл. 72. (1) Класирането на кандидатите се извършва в два раздела - приети за студенти и резерви, по професионални направления и поднаправления в две категории: мъже и жени.
(2) Незаетите места за категория мъже в хода на класирането се прехвърлят в категория жени и обратно.
Чл. 73. Лауреати на национални и международни олимпиади се приемат извън утвърдения прием.
Чл. 74. Кандидат-студенти, получили равен състезателен бал за последното планово място за дадено професионално направление или поднаправление и категория, се приемат за студенти.
Чл. 75. Приемат се и кандидатите, чиито студентски права се възстановяват при успешно издържани кандидатстудентски изпити. Възстановяването се извършва за втори и по-горен курс за направлението/подна­пра­вле­нието/специалността, по която са се обучавали, без да заемат планови места.
Чл. 76. (1) Класирането се извършва на три етапа, а при необходимост - на четири етапа. Кандидатите са длъжни да се информират за сроковете на отделните класирания, записване и потвърждаване, поместени в приложение № 4 или в уебсайта на УНСС.
(2) Първо класиране с резерви. Класираните кандидат-студенти могат:
1. Да се запишат в професионалното направление/поднаправление, в което са приети, след което не участват в следващите класирания.
2. Да потвърдят желанието си да се обучават в УНСС, като подадат декларация по образец, депозират диплома оригинал за средно образование и представят лична карта.
Класираните по първо желание остават в професионалното направление/ под­направление, което са посочили до трето класиране. Класираните по второ, трето и т.н. желание, подали декларация и диплома оригинал, при наличие на свободни места могат да преминат в по-предно желание по реда на посочените от тях в състезателната им карта професионални направления/под­на­правления.
Кандидат-студентите, непотвърдили класирането си в определените срокове, губят правата си за участие в следващите класирания.
3. Кандидат-студентите, посочени в списъка на резервите, подават декларация по образец, депозират диплома оригинал за средно образование и представят лична карта за участие в следващите етапи на класирането. Ако не потвърдят участието си в следващите класирания, отпадат от тях.
(3) Второ класиране с резерви. Извършва се при наличие на незаети и непотвърдени места след първото класиране. 
При наличие на свободни места след записване и потвърждаване на класираните кандидат-студенти се извършва второ класиране. В него на местата на отказалите се от първото класиране първоначално се класират потвърдилите, а след това потвърдилите резерви по низходящ ред на бала и в съответствие с реда на направленията/поднаправленията в състезателната им карта. При второто класиране резервите, които са потвърдили участието си в следващите класирания, могат да бъдат класирани в направление/под­на­прав­ле­ние, различно от това, в което са били като резерви.
Класираните кандидат-студенти могат:
1. Да се запишат в професионалното направление/поднаправление, в което са приети, след което не участват в следващите класирания.
2. Да изчакат трето класиране.
(4) Трето класиране с резерви. Извършва се за попълване на незаетите места.
(5) Допълнително класиране за попълване на отделни незаети места (по условията на чл. 78).
Чл. 77. (1) След третото класиране при наличие на незаети места в рамките на утвърдения прием и при успешно издържани конкурсни изпити или с оценка от държавния зрелостен изпит (матурата) по решение на Ректор-
ския съвет местата могат да се допълват от лица със:

  • трайни увреждания и намалена работоспособност 70 и над 70 %;
  • военноинвалиди;
  • кръгли сираци;
  • майки с три и повече деца;
  • близнаци, когато са кандидатствали едновременно в едно и също професионално направление/поднаправление и висше училище и единият от тях е приет.

(2) В срок от 13 август до 15 август 2012 г. кандидатите по ал. 1 подават допълнително молба до ректора, придружена с документ, удостоверяващ обстоятелството.
(3) Ректорският съвет се произнася по записването им в направление или поднаправление.
Чл. 78. (1) След записване на студентите след третото класиране при наличие на отделни незаети места се извършва допълнителен прием - четвърти етап на класирането. 
(2) Свободните места при допълнителния прием ще се заемат от некласирани резерви с издържан изпит и кандидати с оценка от държавен зрелостен изпит (матура), аналогичен на конкурсните изпити в УНСС, и отговарящи на условието за минимален входящ бал от 8 (осем) единици или 4 (четири) единици.
(3) Кандидат-студенти, явили се на конкурсен изпит, могат да участват в класирането на допълнителния прием с оценката от държавен зрелостен изпит (матура), различен от конкурсния изпит.
 За целта кандидат-студентите трябва да подадат молба за участие в допълнителния прием в следните срокове: 
от 20 август до 24 август                    подаване на документи
29 август                                                   обявяване на класирането
от 30 август до 31 август                    записване на класираните

(4) Балът на кандидат-студентите за допълнителния прием по ал. 1 се образува аналогично на балообразуването в УНСС за съответното професионално направление/поднаправление.