Обновено: сряда, 16 май 2012 10:39

Правила

Б. Електронен единен приемен изпит (ЕлЕПИ)

Чл. 54. (1) Електронният единен приемен изпит (ЕлЕПИ) се провежда в ден и час, определени от компютърното разпределение на кандидатстудента при подаване на регистрационната карта.

 (2) Кандидат-студентите са длъжни да се явят 30 минути преди началото на изпита в определената зала. Те задължително носят със себе си компютърна разпечатка с входящия номер, документ за самоличност (лична карта) и химикалка, пишеща синьо.

(3) По времe на изпита се допуска използването само на "Справочник по математика за единния приемен изпит в УНСС".

(4) Кандидат-студентът няма право да използва мобилни телефони, пейджъри, електронни устройства и други електромагнитни помощни инструменти (вкл. ключове, калкулатори и други метални предмети).

(5) Личните вещи се съхраняват в индивидуален сейф на входа на залата.

(6) Всеки кандидат-студент получава листове, служещи за чернова.

Чл. 55. (1) За начало на ЕлЕПИ се счита регистрирането на кандидат-студента в компютърната система.

(2) Регистрирането се извършва чрез въвеждането на екрана на компютъра на:

 • изпит;
 • ЕГН;
 • регистрационен номер.

(3) Регистрирането трябва да приключи до 15 минути от обявяването на изпита.

Чл. 56. (1) Основният екран, с който работят кандидат-студентите, служи за отговаряне на въпросите.

(2) Екранът се състои от 3 (три) части:

 • Идентификационна част, която съдържа:

- данните на кандидат-студента;

- датата и началния час на изпита;

- оставащото време до края на изпита;

- номера на индивидуалния електронен изпит, на който се явява кандидат-студентът.

 • Навигационна част - за избор на въпрос. Представлява последователност от двойки редове, като на първия са записани "Номера на въпросите" и последователно 20 номера на въпроси, на втория ред - "Дадени отговори".
 • Съдържание на отделния въпрос - появява се след кликване върху номер на въпрос от навигационната част. След съдържанието на въпроса най-отдолу се появяват петте възможни отговора.

(3) Групата от 6 (шест) бутона осигурява възможността винаги един от тях да бъде избран. Верният отговор се посочва чрез избор на един от първите пет бутона. Шестият бутон анулира вече избрания отговор или оставя въпроса без отговор. Избраният отговор може да се променя.

Чл. 57. Електронният единен приемен изпит приключва:

 • по желание на кандидат-студента с натискане на бутона "Край на изпита";
 • автоматично, след изтичане на времето за провеждане на изпита.

Чл. 58. Изпитът се анулира при:

 • опит за спиране или рестартиране на индивидуалния компютър на кандидат-студента;
 • опит за стартиране на друго приложение, различно от това на изпита;
 • неспазване на пълен ред и тишина;
 • опит за влизане в разговор с други кандидат-студенти;
 • неспазване на изискванията на чл. 54, ал. 4 и указанията на квесторите.

Чл. 59. Резултатите от ЕлЕПИ се обявяват до два дни след края на всяка сесия (края на съответния месец), в уебсайта на УНСС, на листинги, разлепени в сградата на УНСС, или чрез SMS (ако кандидат-студентът се регистрира и активира съответната услуга).