Обновено: понеделник, 09 април 2012 15:40

Условия за кандидатстване

Чл. 28. (1) В Университета за национално и световно стопанство могат да кандидатстват и да бъдат приети за обучение български граждани, в т.ч. лица с двойно гражданство, едното от които е българско, отговарящи на следните условия:

  • да притежават диплома за средно образование, даваща им право да продължат обучението си във висшите училища;
  • да имат минимален бал от 8 (осем) единици от съответните предмети от дипломата, когато входящият бал за дадено професионално направление/поднаправление се образува от два предмета, и 4 (четири) единици, когато входящият бал се образува от един предмет (условието важи при подаването на комплекта документи за записване, а не за участие в предварителните изпити);
  • когато в дипломата за средно образование са вписани две оценки по балообразуващ предмет, като едната е от държавен зрелостен изпит, а другата - от курса на обучение, за балообразуваща се взема оценката от държавния зрелостен изпит (матурата);
  • ако в дипломата за завършено средно образование няма оценка от държавен зрелостен изпит по български език и литература, се взема оценката от държавния зрелостен изпит по общообразователна подготовка;
  • ако не е полаган държавен зрелостен изпит, балообразуваща е оценката от задължителната подготовка по съответния предмет. Не участват оценките от ЗИП и СИП;
  • когато в дипломата за средно образование не е вписана оценка, която участва в образуването на входящия бал, кандидатите полагат изпит по този учебен предмет в училище, определено от началника на съответния регионален инспекторат по образование. Изпитът се полага върху учебното съдържание по съответния учебен предмет при условията и по реда на държавните зрелостни изпити.

Лицето, издържало успешно изпита, получава удостоверение за положен изпит по общообразователен учебен предмет, което е неразделна част от дипломата за средно образование.
- когато в дипломата за средно образование не е вписан средният успех, кандидатите представят удостоверение от средното училище с изчислен среден успех, подписано от директора на училището.
(2) Входящият минимален бал за отделните професионални направления/поднаправления се образува от оценките по предметите, както следва:
1. Български език и литература и история (8 единици) за специалностите от професионално направление:
- "Право";
- "Политически науки".
2. Български език и литература (4 единици) за професионално направление "Обществени комуникации и информационни науки".
3. За всички останали професионални направления/поднаправления минималният бал от 8 единици се формира от оценките по български език и литература и по математика.
(3) При условията и по реда за българските граждани се приемат за студенти и граждани на държави - членки на Европейския съюз и Европейското икономическо пространство.
Чл. 29. (1) Български граждани, завършили средно образование в чуждестранни училища, могат да кандидатстват и да бъдат приети за студенти след признаване на средното им образование при условия и по ред, определени с наредбата по § 5 от Закона за народната просвета.
(2) Кандидатите по ал. 1 представят при кандидатстването диплома, преведена и легализирана, и удостоверение за признато средно образование, издадено от Министерството на образованието, младежта и науката, в което са вписани приравнените по шестобалната система оценки по отделните предмети и средният успех от дипломата.
Чл. 30. Право да кандидатстват по реда и условията, установени за български граждани, имат и следните лица:
1. Чужденци, постоянно пребиваващи на територията на Република България.
Постоянното пребиваване се удостоверява с документ за самоличност, издаден от Министерството на вътрешните работи на Република България.
2. Чужденци от българска народност, постоянно живеещи в чужбина. Българската народност се удостоверява по реда на Постановление № 103 на Министерския съвет от 1993 г. за осъществяване на образователна дейност сред българите в чужбина.
3. Чужденци, на които е предоставен статут на бежанци. Те представят съответния документ.
Чл. 31. (1) Лицата, завършили висше образование, субсидирано от държавата, и придобили образователно-квалификационна степен "бакалавър" или "магистър" с 5-годишен срок на обучение, не могат да кандидатстват за второ висше образование, субсидирано от държавата, в същата или по-ниска от притежаваната от тях образователно-квалификационна степен.
(2) Кандидатите по ал. 1 могат да кандидатстват за субсидирано от държавата обучение в образователно-квалификационна степен "магистър" след придобита ОКС "бакалавър" или "магистър". Субсидираното от държавата обучение по тази алинея може да се ползва еднократно.
Чл. 32. (1) Лицата, завършили висше образование, могат да кандидатстват платено обучение само за специалност "Право", ако отговарят на изискванията на настоящия правилник и положат съответните конкурсни изпити - български език и литература и история на България.
(2) Кандидатите по ал. 1 могат да се явяват на всички обявени сесии, като за балообразуването се взема по-високата оценка.
(3) Кандидат-студентите подават, освен посочените в чл. 37 документи, и диплома за висше образование.
(4) Кандидат-студентите се класират по низходящ ред на състезателния бал за определени от Академичния състав места при спазване изискванията на ЗВО.
(5) Студентите заплащат семестриална такса съгласно § 6, т.1 от Закона за изменение и допълнение на Закона за висше образование (ДВ, бр. 63 от 13.08.2010 г.). Таксата се внася в началото на всеки семестър.
Чл. 33. Отстранените студенти могат да кандидатстват за възстановяването им за втори и по-горен курс след успешно издържан ЕПИ (и чужд език за определени професионални направления/поднаправления/специалности) само за направлението/поднаправлението/специалността, по която са се обучавали.
Чл. 34. Отстранените студенти или отписалите се по собствено желание, които кандидатстват на общо основание (а не за възстановяване) и са приети на планово място, субсидирано от държавата, заплащат семестриалните такси за семестрите, чиито изпити се признават.
 Чл. 35. (1) Лауреатите на национални и международни олимпиади, завършващи средно образование в годината, в която се провежда олимпиадата, се приемат без конкурсен изпит, когато изпитът (модул 3) по желаното от тях професионално направление/поднаправление съвпада с предмета на олимпиадата.
(2) Когато конкурсните изпити са повече от един, на лауреатите на национални и международни олимпиади се признава оценка отличен (6.00) за този от тях, който съвпада с предмета на олимпиадата. Кандидат-студентите се явяват на останалите конкурсни изпити и участват в класирането по реда, установен в настоящия правилник.
(3) Лауреати на национални и международни олимпиади по смисъла на Наредбата за държавните изисквания за приемане на студенти във висшите училища на Р България са лица, които са получили оценка отличен (6.00) на националните олимпиади или са носители на златен, сребърен или бронзов медал от международни олимпиади.
Чл. 36. (1) По условията на този правилник нямат право да кандидатстват:
1. Чуждестранни граждани от страни извън ЕС.
2. Лица, които излежават присъди към началото на учебната година.
3. Лица, които са студенти в същото или друго държавно висше училище, ако не представят документ, че са се отписали.
(2) При неспазване изискванията по чл. 31 и предходната алинея лица, които се обучават за придобиване на ОКС "бакалавър" или ОКС "магистър" в друго държавно висше училище, както и тези, притежаващи вече диплома за висше образование за съответната ОКС, трябва да бъдат отписани.