Обновено: четвъртък, 27 септември 2012 10:23

Правилник за прием

ПРАВИЛНИК 

ЗА ПРИЕМАНЕ НА СТУДЕНТИ В ОКС "БАКАЛАВЪР" 
В УНИВЕРСИТЕТА ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО 
ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2012/2013 г.

Чл. 1. Приемането на студенти в Университета за национално и световно стопанство се основава на Закона за висшето образование, Наредбата за държавните изисквания за приемане на студенти във висшите училища на 
Р България и условията в настоящия правилник.
Чл. 2. Обучението в ОКС "бакалавър" се осъществява в редовна и дистанционна форма на обучение в УНСС - София, и дистанционна форма на обучение в Регионален център за дистанционно обучение (РЦДО) - гр. Хасково. 
Чл. 3. (1) Студентите се приемат на три етапа, а при необходимост - на четири етапа.
(2) На първите три етапа студентите се приемат:

 • с успешно положен единен приемен изпит (ЕПИ) на хартиен или електронен носител и приемен изпит по чужд език (ако се изисква такъв);
 • или с оценка от държавен зрелостен изпит (матура) за професионално направление "Обществени комуникации и информационни науки" за завършили средно образование през 2008 и следващи години;
 • или с оценка от държавен зрелостен изпит (матура) от 2008 и следващи години за професионално направление "Администрация и управление" и поднаправление "Икономика и бизнес" за дистанционна форма на обучение в РЦДО - гр. Хасково;
 • или с оценка от държавен зрелостен изпит (матура) от 2008 г. и следващи години за попълване на незаети места от кандидати, които са се явили на приемен изпит/и, за всички професионални направления/поднаправления без професионално направление "Право" и поднаправление "Финанси, счетоводство и контрол".

(3) На четвърти етап се извършва класиране за попълване на отделни незаети места с оценка от държавен зрелостен изпит (матура) от 2008 и следващи години. За целта се подават допълнително документи в сроковете, упоменати в чл. 78 и приложение 4. 
(4) За приемни изпити в УНСС се признават оценките от държавен зрелостен изпит (матура), съответстващи на следните предмети:
І. Основни:
- български език и литература; математика; география и икономика; история и цивилизация.
ІІ. Чужд език:

 • английски, немски, френски, испански и руски.

(5) При балообразуването с основен единен приемен изпит и конкурсен изпит по чужд език и/или държавни зрелостни изпити оценката се умножава със следните коефициенти:

 • оценката от основния единен приемен изпит - с коефициент 4;
 • оценката от държавния зрелостен изпит по предмет, съответстващ на основен приемен изпит - с коефициент 1;
 • оценката от конкурсния изпит по чужд език - с коефициент 1;
 • оценката от държавния зрелостен изпит по чужд език - с коефициент 0,5.

Балообразуването е описано в чл. 67 и приложение № 5.1. 
Чл. 4. (1) Местата за прием на студенти се обявяват по професионални направления съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления, утвърден с Постановление № 125 на МС (ДВ, бр. 64 от 2002 г.).
(2) Министерският съвет утвърждава местата за прием по професионални направления.
 (3) УНСС обявява утвърден от ректора прием по професионални направления/поднаправления и по категории - мъже и жени.
(4) В професионално направление "Икономика" се обособяват пет поднаправления:

 • "Икономика и бизнес";
 • "Финанси, счетоводство и контрол";
 • "Приложна информатика, комуникации и иконометрия";
 • "Икономика с чуждоезиково обучение";
 • "Икономика с преподаване на английски език".

Чл. 5. (1) Класирането се извършва на етапи по низходящ ред на състезателния бал, по категории (мъже и жени) и по реда на посочените от кандидатите професионални направления и поднаправления, в съответствие с предварително обявените места за прием.
(2) За професионалните направления, поднаправления и дистанционната форма на обучение класирането е отделно.
(3) Плановите места за направление "Политически науки" и поднаправление "Икономика с чуждоезиково обучение" се разпределят пропорционално на броя на кандидатите със съответния език.
Чл. 6. (1) Студентите от всяко професионално направление изучават в първи и втори курс еднакъв блок от университетски дисциплини.
(2) Разпределението на студентите по специалности в направлението става след завършен втори курс въз основа на класиране съобразно тяхното желание за специалност/и, подредени по низходящ ред, и средния успех от следването им през първите две години.
(3) За периода на обучението си студентите заплащат семестриална такса, определена от Министерския съвет.
Чл. 7. Кандидат-студентите могат да участват в конкурси, организирани от други висши училища, по обявен от тях график.
Чл. 8. (1) Кандидат-студенти, които няма да участват в конкурси на други висши училища, отговарят на изискванията на чл. 28 и желаят да се обучават само в дистанционна форма на обучение в РЦДО - гр. Хасково, могат да подадат документи и да се класират с оценката от държавен зрелостен изпит (матура), аналогичен на конкурсните изпити в УНСС.
(2) Кандидатите по ал. 1 подават документи в РЦДО - гр. Хасково, от 10.06.2012 г. до 04.07.2012 г. Освен документите по чл. 37 кандидат-сту­дентите оставят оригинална диплома за средно образование.

 • Класиране за обявените места - на 06.07.2012г.
 • Записване на класираните - от 09.07.2012 г. до 10.07.2012 г.

(3) Кандидат-студенти, завършили средно образование преди 2008 г., трябва да се явят на конкурсен изпит по обявените графици в приложения 
№ 1, № 2 и № 3.

ЕДИНЕН ПРИЕМЕН ИЗПИТ

Чл. 9. Кандидат-студентите полагат единен приемен изпит (ЕПИ).
Чл. 10. Единният приемен изпит (ЕПИ) се състои от две части и включва три модула:
І. Обща част:
модул 1 - "Български език и езикова култура";
модул 2 - "Математика - основи".
ІІ. Специална част:
модул 3, респективно:

 • модул 3 - "Български език и литература";
 • модул 3 - "Математика";
 • модул 3 - "Икономика";
 • модул 3 - "География на България";
 • модул 3 - "История на България".

Чл. 11. (1) Всеки кандидат-студент може да се яви на ЕПИ на хартиен носител и/или на електронен единен приемен изпит (ЕлЕПИ) на компютър.
(2) В деня на провеждане на ЕПИ на хартиен носител всички кандидати получават тестова книжка с въпроси от общата и специалната част и карта за отговори.
(3) При явяване на електронен единен приемен изпит за всеки кандидат-студент се генерира индивидуална съвкупност от въпроси от общата и специалната част.
(4) На ЕлЕПИ кандидат-студентът има право да се яви по един път на всеки изпит с различен модул 3 в рамките на една сесия.
Чл. 12. (1) За всички професионални направления/поднаправления (с изключение на посочените по-долу) приемният изпит е ЕПИ модул 1 плюс модул 2 и един от посочените в чл. 10 модул 3. 
 1. За професионално направление "Политически науки" приемът се извършва със:
- ЕПИ и
- изпит по чужд език.
2. В професионално направление "Икономика" с поднаправление "Икономика с чуждоезиково обучение" изпитите са:
- ЕПИ и
- изпит по чужд език.
3. В професионално направление "Икономика" с поднаправление "Икономика с преподаване на английски език" приемните изпити са:
- ЕПИ и
- изпит по английски език.
4. В поднаправление "Приложна информатика, комуникации и иконометрия" приемният изпит е:
- ЕПИ с модул 3 "Математика".
5. Приемният изпит за дистанционна форма на обучение е същият както за приема в поднаправление "Икономика и бизнес", направление "Администрация и управление" и поднаправление "Финанси, счетоводство и контрол".
(2) Кандидатстващите за професионално направление "Право" и/или "Обществени комуникации и информационни науки" полагат ЕПИ модул 1 и модул 3 с изключени тестови въпроси по модул 2 - "Математика - основи" съгласно приложение № 5.1. 
(3) Ако кандидатстващите за професионално направление "Право" и/или "Обществени комуникации и информационни науки" са посочили и друго професионално направление, независимо какво е то, се полага целият тест ЕПИ - модул 1, модул 2 и модул 3.
(4) За професионално направление "Обществени комуникации и информационни науки"държалите държавен зрелостен изпит (матура) по български език и литература по желание могат да се освободят от ЕПИ модул 1 - "Български език и езикова култура", и модул 3 - "Български език и литература", като за оценка от приемния изпит им се признава оценката от матурата. Същите могат да се явят и на единен приемен изпит (ЕПИ), като за класирането им се зачита по-високата оценка.
Чл. 13. Кандидат-студентите могат да се явят на ЕПИ с различна специална част (модул 3) на съответните дати, като полагат целия тест (модул 1 + модул 2 + модул 3) и за класирането се взема най-високата оценка, ако изискванията за приемни изпити за съответното професионално направление/поднаправление позволяват това.
Чл. 14. (1) Единният приемен изпит (на хартиен носител или електронен приемен изпит на компютър) е с продължителност 3 (три) астрономични часа. Между общата и специалната част не се предвижда почивка.
(2) За всеки изпит, независимо от избрания модул 3 от кандидат-студента, времетраенето е еднакво.
(3) Въпросите от модул 1 и модул 2 са различни за всеки изпит.
Чл. 15.  Резултатът от ЕПИ (на хартиен носител или ЕлЕПИ) се представя като една интегрирана оценка по шестобалната система. 
Чл. 16. (1) Ако един кандидат-студент положи целия ЕПИ, то оценката важи за всички професионални направления/поднаправления (вкл. за професионално направление "Право" и професионално направление "Обществени комуникации и информационни науки" при положен съответния модул 3).
(2) При образуване на оценката за класиране за професионални направления "Право" и "Обществени комуникации и информационни науки" не се оценява модул 2 - "Математика - основи".

ПРЕДВАРИТЕЛНИ КАНДИДАТСТУДЕНТСКИ ИЗПИТИ

Чл. 17. За учебната 2012/2013 г. Университетът за национално и световно стопанство организира предварителни кандидатстудентски изпити.
Чл. 18. На предварителни кандидатстудентски изпити могат да се явят както кандидати, завършили средно образование предходни години, така и завършващи през 2012 г.
Чл. 19. Предварителните и редовните конкурсни изпити се организират по едни и същи програми (публикувани в четвърта част на справочника).
Чл. 20. (1) За участие в предварителния ЕПИ кандидат-студентите подават следните документи:

 • регистрационна карта (разпечатва се от уебстраницата на университета или се получава в Центъра за прием на документи);
 • лична карта и ксерокопие от нея;
 • квитанция за платена такса за участие в предварителните изпити (внася се по банков път).

Таксата за кандидатстудентски изпит се внася по банков път в клон на всяка търговска банка (без БНБ) по банкова сметка на УНСС:
ВG03 BNBG 9661 3100 1746 01
Банка: БНБ - BIC: BNBGBGSD
Титуляр: УНСС
Във вносната бележка за "задължено лице" се изписват ИМЕТО - собствено, бащино и фамилно, и ЕГН наКАНДИДАТ-СТУДЕНТА.
За "основание за плащане" се изписва "КАНДИДАТСТУДЕНТСКА ТАКСА.
(2) От такса за кандидатстудентски изпит се освобождават:
а) инвалиди с изгубена работоспособност 70 и над 70 % - представят решение на ТЕЛК;
б) военноинвалиди - документ за инвалидност;
в) кръгли сираци - акт за раждане и акт за смърт на родителите;
г) майки с три и повече деца - акт за раждане на децата и лична карта;
д) близнаци - акт за раждане;
е) лица, отглеждани до пълнолетието си в домовете за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа (от системата на Министерството на образованието, младежта и науката).
(3) Внесената такса за явяване на изпит не се връща.
(4) Подаването на документите става лично от кандидат-студента или с нотариално заверено пълномощно от приносителя.
Чл. 21. При подаването на документите длъжностното лице отбелязва регистрационния номер на регистрационната карта и връща на кандидат-студента компютърна разпечатка с регистрационния номер и разпределението за явяване на изпити по сгради и зали.
Чл. 22. Предварителни изпити се провеждат по цялостен ЕПИ с избор на направления от модул 3 на специалната част.
Чл. 23. (1) Електронният единен приемен изпит (ЕлЕПИ) се провежда на сесии в ден и час, определени от компютърното разпределение на кандидат-студента при подаване на регистрационната карта.
(2) Сроковете за подаване на регистрационни карти и времето за явяване на изпити са:
подаване на регистрационни карти          време за явяване на изпити
от 19 март до 5 април                                                       от 9 април
от 23 април до 10 май                                                      от 14 май
от 28 май до 7 юни                                                            от 11 юни

Чл. 24. Датите за провеждане на предварителните ЕПИ с избор на модул 3 са:
Първа предварителна сесия

11 март (неделя)                        Български език и литература от 9.00 ч.
11 март (неделя)                        География на България от 14.00 ч.
18 март (неделя)                        Математика от 9.00 ч.
18 март (неделя)                        История на България от 14.00 ч.

Срок за подаване на регистрационни карти от 6 февруари до 7 март 2012 г.

Втора предварителна сесия

1 април (неделя)                        Български език и литература от 9.00 ч.
1 април (неделя)                        География на България от 14.00 ч.
8 април (неделя)                        Математика от 9.00 ч.
8 април (неделя)                        История на България от 14.00 ч.

Срок за подаване на регистрационни карти - от 6 февруари до 28 март 2012 г.

Чл. 25. Регистрационни карти се подават само в Центъра за прием на документи на УНСС от понеделник до петък от 8.00 до 16.30 ч. в указаните срокове.
Чл. 26. (1) Кандидат-студентите, явили се на предварителните изпити (на хартиен и електронен носител), имат право да се явят и на редовните конкурсни изпити на хартиен носител през м. юли. 
(2) При образуването на състезателния бал се взема по-високата оценка, независимо на коя изпитна сесия е получена.  
Чл. 27. (1) С резултатите от предварителните изпити кандидат-студентите участват в класирането само ако отговарят на изискванията в настоящия правилник и подадат документи в определените срокове - съгласно приложение № 1. 
(2) Кандидати, успешно положили конкурсните изпити, но не подали документи, губят правото си да участват в класирането.

УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

Чл. 28. (1) В Университета за национално и световно стопанство могат да кандидатстват и да бъдат приети за обучение български граждани, в т.ч. лица с двойно гражданство, едното от които е българско, отговарящи на следните условия:

 • да притежават диплома за средно образование, даваща им право да продължат обучението си във висшите училища;
 • да имат минимален бал от 8 (осем) единици от съответните предмети от дипломата, когато входящият бал за дадено професионално направление/поднаправление се образува от два предмета, и 4 (четири) единици, когато входящият бал се образува от един предмет (условието важи при подаването на комплекта документи за записване, а не за участие в предварителните изпити);
 • когато в дипломата за средно образование са вписани две оценки по балообразуващ предмет, като едната е от държавен зрелостен изпит, а другата - от курса на обучение, за балообразуваща се взема оценката от държавния зрелостен изпит (матурата);
 • ако в дипломата за завършено средно образование няма оценка от държавен зрелостен изпит по български език и литература, се взема оценката от държавния зрелостен изпит по общообразователна подготовка;
 • ако не е полаган държавен зрелостен изпит, балообразуваща е оценката от задължителната подготовка по съответния предмет. Не участват оценките от ЗИП и СИП;
 • когато в дипломата за средно образование не е вписана оценка, която участва в образуването на входящия бал, кандидатите полагат изпит по този учебен предмет в училище, определено от началника на съответния регионален инспекторат по образование. Изпитът се полага върху учебното съдържание по съответния учебен предмет при условията и по реда на държавните зрелостни изпити.

Лицето, издържало успешно изпита, получава удостоверение за положен изпит по общообразователен учебен предмет, което е неразделна част от дипломата за средно образование.
- когато в дипломата за средно образование не е вписан средният успех, кандидатите представят удостоверение от средното училище с изчислен среден успех, подписано от директора на училището.
(2) Входящият минимален бал за отделните професионални направления/поднаправления се образува от оценките по предметите, както следва:
1. Български език и литература и история (8 единици) за специалностите от професионално направление:
- "Право";
- "Политически науки".
2. Български език и литература (4 единици) за професионално направление "Обществени комуникации и информационни науки".
3. За всички останали професионални направления/поднаправления минималният бал от 8 единици се формира от оценките по български език и литература и по математика.
(3) При условията и по реда за българските граждани се приемат за студенти и граждани на държави - членки на Европейския съюз и Европейското икономическо пространство.
Чл. 29. (1) Български граждани, завършили средно образование в чуждестранни училища, могат да кандидатстват и да бъдат приети за студенти след признаване на средното им образование при условия и по ред, определени с наредбата по § 5 от Закона за народната просвета.
(2) Кандидатите по ал. 1 представят при кандидатстването диплома, преведена и легализирана, и удостоверение за признато средно образование, издадено от Министерството на образованието, младежта и науката, в което са вписани приравнените по шестобалната система оценки по отделните предмети и средният успех от дипломата.
Чл. 30. Право да кандидатстват по реда и условията, установени за български граждани, имат и следните лица:
1. Чужденци, постоянно пребиваващи на територията на Република България.
Постоянното пребиваване се удостоверява с документ за самоличност, издаден от Министерството на вътрешните работи на Република България.
2. Чужденци от българска народност, постоянно живеещи в чужбина. Българската народност се удостоверява по реда на Постановление № 103 на Министерския съвет от 1993 г. за осъществяване на образователна дейност сред българите в чужбина.
3. Чужденци, на които е предоставен статут на бежанци. Те представят съответния документ.
Чл. 31. (1) Лицата, завършили висше образование, субсидирано от държавата, и придобили образователно-квалификационна степен "бакалавър" или "магистър" с 5-годишен срок на обучение, не могат да кандидатстват за второ висше образование, субсидирано от държавата, в същата или по-ниска от притежаваната от тях образователно-квалификационна степен.
(2) Кандидатите по ал. 1 могат да кандидатстват за субсидирано от държавата обучение в образователно-квалификационна степен "магистър" след придобита ОКС "бакалавър" или "магистър". Субсидираното от държавата обучение по тази алинея може да се ползва еднократно.
Чл. 32. (1) Лицата, завършили висше образование, могат да кандидатстват платено обучение само за специалност "Право", ако отговарят на изискванията на настоящия правилник и положат съответните конкурсни изпити - български език и литература и история на България.
(2) Кандидатите по ал. 1 могат да се явяват на всички обявени сесии, като за балообразуването се взема по-високата оценка.
(3) Кандидат-студентите подават, освен посочените в чл. 37 документи, и диплома за висше образование.
(4) Кандидат-студентите се класират по низходящ ред на състезателния бал за определени от Академичния състав места при спазване изискванията на ЗВО.
(5) Студентите заплащат семестриална такса съгласно § 6, т.1 от Закона за изменение и допълнение на Закона за висше образование (ДВ, бр. 63 от 13.08.2010 г.). Таксата се внася в началото на всеки семестър.
Чл. 33. Отстранените студенти могат да кандидатстват за възстановяването им за втори и по-горен курс след успешно издържан ЕПИ (и чужд език за определени професионални направления/поднаправления/специалности) само за направлението/поднаправлението/специалността, по която са се обучавали.
Чл. 34. Отстранените студенти или отписалите се по собствено желание, които кандидатстват на общо основание (а не за възстановяване) и са приети на планово място, субсидирано от държавата, заплащат семестриалните такси за семестрите, чиито изпити се признават.
 Чл. 35. (1) Лауреатите на национални и международни олимпиади, завършващи средно образование в годината, в която се провежда олимпиадата, се приемат без конкурсен изпит, когато изпитът (модул 3) по желаното от тях професионално направление/поднаправление съвпада с предмета на олимпиадата.
(2) Когато конкурсните изпити са повече от един, на лауреатите на национални и международни олимпиади се признава оценка отличен (6.00) за този от тях, който съвпада с предмета на олимпиадата. Кандидат-студентите се явяват на останалите конкурсни изпити и участват в класирането по реда, установен в настоящия правилник.
(3) Лауреати на национални и международни олимпиади по смисъла на Наредбата за държавните изисквания за приемане на студенти във висшите училища на Р България са лица, които са получили оценка отличен (6.00) на националните олимпиади или са носители на златен, сребърен или бронзов медал от международни олимпиади.
Чл. 36. (1) По условията на този правилник нямат право да кандидатстват:
1. Чуждестранни граждани от страни извън ЕС.
2. Лица, които излежават присъди към началото на учебната година.
3. Лица, които са студенти в същото или друго държавно висше училище, ако не представят документ, че са се отписали.
(2) При неспазване изискванията по чл. 31 и предходната алинея лица, които се обучават за придобиване на ОКС "бакалавър" или ОКС "магистър" в друго държавно висше училище, както и тези, притежаващи вече диплома за висше образование за съответната ОКС, трябва да бъдат отписани.